Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Revolutionair voorstel GKv deputaten M/V: laat wereld normen bepalen

Revolutionair voorstel GKv deputaten M/V: laat wereld normen bepalen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

De grote winst van het werk van GKv deputaten M/V
is in elk geval dat mij nu steeds duidelijker wordt hoe men alle veranderingen in de GKv vanaf de jaren 90 verantwoordt. Want vanaf ongeveer die periode werden veranderingen niet meer zozeer vanuit de Schrift gemotiveerd, maar vanuit de behoefte van kerkmensen. De concrete realisatie daarvan hing dan af van het draagvlak in de kerken. Dezelfde redenering die deputaten nu volgen zou je zo kunnen toepassen op bijna al die veranderingen. Maar deputaten gaan in dit rapport nog een hele grote revolutionaire stap verder dan men toen voor mogelijk had gehouden. De concrete toepassing van normen vanuit Gods Woord wordt niet meer bepaald door Gods Woord zelf, zelfs niet door God zelf, ook niet door kerkmensen, maar nota bene door buitenstaanders en de mate waarin die buitenstaanders zich storen aan de concrete toepassingen van de normen vanuit Gods Woord. Hieronder volgt de onderbouwing van die stelling.

Hoe moet men nu omgaan met concrete toepassingen van Gods Woord in de 21e eeuw? Deputaten schrijven:

wij proberen juist recht te doen aan wat de Schrift zelf als context aanreikt. Paulus schrijft immers geen geïsoleerde regels voor, maar motiveert ze op verschillende manieren. Die apostolische voorschriften zijn niet los verkrijgbaar: ze zijn gericht op de context van Paulus’ tijd. Uit zulke voorschriften blijkt tevens hoe de apostelen vanuit de omgang met Christus hun positie in de maatschappelijke context wilden bepalen, om in die context Christus te volgen. Voor ons als 21e eeuwse bijbellezers zijn niet alleen de voorschriften van Paulus richtinggevend, maar ook de manier waarop Paulus met zijn context omging, en de gerichtheid op het volgen van Christus.

De concrete toepassingen van normen zijn volgens deputaten mede afhankelijk van de context (cultuur / tijd). Deputaten schrijven

Het is niet tegen, maar juist in lijn met de Schrift wanneer wij proberen in onze huidige situatie hetzelfde te doen: waar nuttig aansluiten bij de cultuur, waar nodig kritisch ingaan op de cultuur.

Het grote probleem is dan wel: wie bepaalt wat nuttig is, wie bepaalt wat nodig is? Het antwoord van deputaten daarop is:

Wij gebruiken deze vergelijking om aan te geven dat, hoezeer God de door Hem geschapen relaties belangrijk vindt, zij de voortgang van het Koninkrijk van God in de weg kunnen staan. In dat geval zou het niet goed zijn om toch aan deze relaties vast te houden ten koste van de navolging van Christus.

Ook al geeft God zelf aan in Zijn Woord hoe Hij denkt over de relatie man/vrouw, ouder/kind, man/man, vrouw/vrouw, mens/dier, kan dit de voortgang van het Koninkrijk van God / de navolging van Christus in de weg staan - volgens deputaten. Het gaat er dan niet meer om wat schriftuurlijk is qua norm, maar welke normen de voortgang van het Koninkrijk van God / de navolging van Christus stimuleren. Maar als Gods Woord niet meer bepaalt wat nuttig is en wat niet, wie bepaalt dat dan wel? Deputaten:

Er zijn dus twee soorten motiveringen te onderscheiden en vanwege de concrete toepassing van zijn instructies in steeds wisselende contexten is het van belang te weten wat Paulus drijft. Vermoedelijk was Paulus dermate wendbaar (pastoraal, retorisch en theologisch) dat bij hem verschillende motiveringen elkaar niet hoeven uit te sluiten maar aanvullen.22 In onze sterk gewijzigde context ten aanzien van de man-vrouwrelatie kunnen ze elkaar onnodig in de weg staan. Bijvoorbeeld doordat de bijbelse notie van het ‘onderschikken’ (Grieks: hupotassein), die bij Paulus te vinden is, en die bij hem in het kader staat van een bepaalde ordening van de samenleving, tegenwoordig bij buitenstaanders een negatief beeld van de kerk oproept.

Wie bepaalt nu welke normen nuttig zijn en welke niet? De buitenstaanders van de kerk. Als bepaalde normen binnen de kerk een negatief beeld oproepen, moeten we die normen zo aanpassen dat deze geen negatief beeld meer oproepen van de kerk. Je zou dan m.i. daar nog wat efficiënter mee om kunnen gaan. Als van te voren studie wordt gemaakt van de normen en gewoonten van buitenkerkelijken en wat hen stoort, zouden de normen van de buitenstaanders direct al als uitgangspunt genomen kunnen worden (totdat die normen en gewoonten van de buitenkerkelijken weer veranderen).

Even concreet. We nemen als voorbeeld een norm waarover velen in de nog enigszins behoudende kerken een eenduidige mening hebben: de vrije seksuele relaties. Stel nu dat de maatschappij (de buitenstaanders van de kerk) vrije seksuele relaties (of iets minder vergaand: geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk) heel normaal en aanvaardbaar vindt en men zich stoort aan de conservatieve normen van de kerk, dan zou de kerk die normen zo moeten aanpassen dat de buitenstaanders zich daar niet meer aan storen. Want anders zou het de voortgang van het Koninkrijk van God of de navolging van Christus in de weg kunnen staan.
Je zou dan samen met de buitenstaanders reclame kunnen maken binnen de kerk over seksualiteit binnen de kaders die de buitenstaanders ons daarvoor aanreiken.1

Ik blijf nog wel met één vraag zitten: als de (toepassing van de) normen van de Heilige Schriften zo contextgevoelig liggen en deze afhankelijk worden gemaakt van de voortgang van het Koninkrijk van God of de navolging van Christus en het beeld van buitenstaanders, wie of wat bepaalt dan wat het Koninkrijk van God of de navolging van Christus inhoudt? Dan kan het toch niet anders dan dat ook die betekenissen contextgevoelig zijn geworden? En wie eigent zich het recht toe om de contextgevoeligheid te bepalen van Gods Woord? De kerk kan zich toch niet vrijwillig de normen laten voorschrijven door de buitenstaanders zonder zichzelf eerst open, eerlijk en onbekrompen als kerk op te heffen? In de context van 30-40 jaar geleden noemde men dat proces: secularisatie.

JT

1In deze tijd wordt er reclame gemaakt door de buitenstaanders tegen de conservatieve kerkelijke moraal in, maar als de kaders die ons worden aangereikt vanuit Gods Woord contextbepalend (of ook wel: tijdgebonden) zijn en de kaders uiteindelijk worden bepaald door het oordeel van buitenstaanders, krijg je een kerk met een moraal die zelfs niet meer christelijk genoemd kan worden.

N.a.v.

05-09-2013 werkenaaneenheid.nl - Vrouw kan in alle ambten dienen is advies deputaten aan synode GKV 2014

Beleidsrapport M/V in de kerk 2014

 


Zie ook hoe extreem ver het kan komen als de normen van Gods Woord worden losgelaten en/of door ons als mens aan het oordeel worden onderworpen van contextgevoeligheid en nuttigheid:

12-01-1998 trouw.nl - Pleidooi voor pedofilie roept gemengde reacties op in kerken

***KLIK HIER VOOR ALLE ACTUELE INFORMATIE OVER DIT ONDERWERP GERELATEERD AAN SYNODE GKV EDE 2014***

Laatst aangepast op vrijdag 28 maart 2014 15:34  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]