Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV forum.gkv.nl WebredacteurMO over Wilschuts bijbelse verkenning over Vrouwen niet in bijzondere ambt

forum.gkv.nl WebredacteurMO over Wilschuts bijbelse verkenning over Vrouwen niet in bijzondere ambt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

“De Bijbel (ook het NT) biedt geen ruimte om vrouwen toe te laten tot het bijzondere ambt, dat met gezag leiding heeft te geven in de gemeente. Krachtens de wijsheid van God de Schepper is en blijft dat aan mannen voorbehouden.” Dit is de conclusie die dr. H.J.C.C.J. Wilschut trekt in zijn boekje Vrouw en kerkelijk ambt, Een bijbelse verkenning. Maar, zo vervolgt hij, dat neemt niet weg dat vrouwen kunnen worden ingeschakeld in catechese/pastoraat/diaconaat, zolang dit gebeurt onder leiding van de kerkenraad.

In zijn zojuist verschenen bijbelse verkenning laat Wilschut (GKv predikant te Smilde) op een toegankelijke manier zien hoe hij tot deze conclusie gekomen is. Daarbij begint hij bij het begin. Hoe lezen we de Bijbel eigenlijk? Vaak doen we dit vanuit een bepaalde gedachte. Daarvan moet je je bewust zijn vindt Wilschut. ‘Erken het en wees bereid om je door de Bijbel te laten corrigeren, wanneer er iets anders blijkt te staan dan jij altijd gedacht hebt.’

Man heeft de leiding
Om de verhouding tussen mannen en vrouwen bijbels goed te kunnen zien, moeten we terug naar af. Terug naar Genesis 1 en 2. Daar kunnen we lezen wat de Bijbel zegt over de verhouding tussen man en vrouw in het algemeen. Als we dat goed in beeld hebben, kunnen we door naar de specifieke verhouding tussen man en vrouw in de kerk. Wilschut legt vanuit de Bijbel op een heel heldere manier termen uit als gelijkwaardig zijn, hoofd zijn en onderdanigheid. Waar het volgens hem om gaat is dat man en vrouw geschapen zijn naar het beeld van God; gelijk van waarde, maar niet gelijk in rangorde. De man heeft de leiding en is de eerstverantwoordelijke.

Vrouwen in het NT
Vervolgens gaat Wilschut door naar het Nieuwe Testament. Hij begint bij hoe Jezus met vrouwen omging. Daarin zien we dat vrouwen vaak getuigen zijn, maar ook steeds weer worden terugverwezen naar de apostelen. Zo zijn de vrouwen er getuigen van dat Jezus is opgestaan. Jezus stuurt hen naar de apostelen om het te vertellen. Het is vervolgens aan de apostelen om met dit gegeven verder te gaan. Ook in Handelingen valt deze structuur op. De leidinggevende positie blijft voor de man gereserveerd. Apostelen en oudsten hebben de verantwoordelijkheid en het gezag om sturing te geven aan de gemeente.
Dat wil niet zeggen dat vrouwen achtergesteld zijn. Nee, ze hebben vele taken en kwaliteiten, maar degenen die verantwoordelijk zijn om de zaken in goede banen te leiden, zijn allemaal mannen.

Conceptkerkorde
De formulering over het ambt in de nieuwe conceptkerkorde vindt Wilschut daarom wat voorbarig. Daar staat:

B7 ambt m/v
B7.1 Op grond van haar inzicht in de Heilige Schrift stellen de kerken de ambten van predikant en ouderling alleen open voor broeders. Het ambt van diaken staat ook open voor zusters.
[B7.1 (alternatief) Op grond van haar inzicht in de Heilige Schrift stellen de kerken de ambten van predikant, ouderling en diaken alleen open voor broeders.]

Deze formulering suggereert dat de vrouwelijke diaken ambtsdrager kan zijn zoals predikanten en ouderlingen dat zijn: lid van de kerkenraad dus. Daarmee is op de discussie vooruit gegrepen, vindt Wilschut. Hij pleit eerder voor vrouwelijke diakenen onder leiding van mannelijke diakenen. Hierbij grijpt hij terug op 1 Timoteüs 3:11.

Waarschuwing
In het boekje gaat Wilschut verder in op Romeinen 16, profeterende vrouwen en de kerkorde zoals Paulus die beschrijft in 1 Korinthiërs 14. Op grond van bijbelse gegevens verdedigt hij de visie dat aan de vrouw het gezaghebbende kerkelijk ambt niet toekomt. En dat hierbij ten diepste de omgang met de Schrift als zodanig in het geding is. Wat dat betreft bevat dit boekje een impliciete waarschuwing. Laten de GKv niet principieel een wissel omzetten.
Wilschut schreef dit boekje naar aanleiding van de Generale Synode van Zwolle-Zuid 2008, die de kerken opriep tot studie over de plaats van de man en de vrouw in de kerk. In zijn eigen gemeente hebben ze over dit onderwerp nagedacht op een cursus voor belijdende leden. Uit het voorbereidingsmateriaal en de besprekingen is dit boekje ontstaan.

Dr. H.J.C.C.J. Wilschut (1952) is predikant van de GKv te Smilde

Vrouw en kerkelijk ambt, Een bijbelse verkenning
Van Berkum Graphics BV, 80 pagina’s, ¤ 11,50, ISBN 978 90 811710 6 9, www.drukkerijvanberkum.nl

 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]