Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Weblog Aardverschuiving, gewenning en een verpletterende finale

Aardverschuiving, gewenning en een verpletterende finale

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

De geruisloze aardverschuiving
Heel voorzichtig, stapje voor stapje, begeven de leden van gereformeerde kerken zich op de helling. Bijna geruisloos ontstaan veranderingen in leer en leven. Natuurlijk verandert de leer niet publiek, niet officieel. Je hoort ze roepen, steeds luider: de leer blijft hetzelfde, alleen de vormen en de toepassingen passen we aan de wereld aan.
Stapje voor stapje zorgen ze ervoor dat ze niet te snel afglijden, opdat de groep zo groot mogelijk blijft. De stroefheid van de helling bovenin biedt nog voldoende houvast. Er zijn er wel die op de rem trappen, maar op tactische wijze worden ook zij voorzichtig meegenomen. Af en toe glijden ze verder naar beneden, maar niet te snel. Wel komt er steeds meer ruimte tussen Gods Woord en het leven. En men geniet van die ruimte, van de vrijheid. De afstand met de wereld wordt steeds kleiner. Nee, ze veranderen de leer niet formeel, ze kijken wel uit. Het gaat om de beweging en een bepaalde koers, niet om aloude formalistisch-juridische papieren.
Onderin de zee is de aarde al enige tijd bezig zich te verschuiven. Geruisloos.

De veranderende omgeving
Ze voelen de veranderingen in de omgeving, in de natuur. Het leven in de natuur lijkt zich terug te trekken. Er zijn nog enkele ouderen die zich herinneren dat dit zich veertig jaar geleden ook had voorgedaan, met massaal dodelijke afloop. Maar, wordt hen door velen tegengeworpen, toen waren de omstandigheden heel anders. Toen was het herfst, nu is het lente. En de mensen waren heel anders. Niet te vergelijken met nu. Ze zijn nu veel mondiger en religieuzer en ze hebben meer kennis en inzicht. En de geschiedenis herhaalt zich nooit op dezelfde wijze. Bovendien: je moet die oude tekens van de natuur ook niet als ijkpunt hanteren om mogelijke gevaren aan af te meten. Zolang de kern van ons geloof maar niet wordt aangetast, moet je elkaar vrijlaten in alle overige zaken.

Gevaar!
Maar niet iedereen gaat er zomaar in mee. Er zijn er nog die roepen: gevaar! GEVAAR!!

De zee trekt zich terug
Velen gaan niet op het geroep in maar roepen daarentegen: houd je toch rustig, er is niets aan de hand, vrede, vrede, er is helemaal geen gevaar - alles blijft hetzelfde, alleen de omgeving verandert. Daar spelen we - zoals we altijd al hebben gedaan - positief op in. Bovendien hebben we nu een veel groter strand waardoor we nog meer speelruimte hebben, nog meer kunnen genieten, kijk eens hoe boeiend allemaal, wat een extra mogelijkheden ons gegeven worden nu het water zich terugtrekt. Laten we niet klagen, maar volop genieten van de stilte in de natuur. En laten we tegelijkertijd samenwerken met andere reli-groepen en met de wereld: samen plannen maken om het leven in de natuur terug te krijgen. Natuurlijk hebben wij net als jullie ook wel onze zorgen, maar daarom hebben we elkaar juist zo hard nodig.

Als het water nog een grens overschrijdt, dan ...
Een groot deel van hen die kritisch roepen en wijzen op de gevaren passen zich langzamerhand aan. Om hen mee te krijgen worden compromissen gesloten of zaken anders, aanvaardbaarder voorgesteld - met aloude gereformeerde woorden. Anderen passen zich aan onder protest. Ach, zo erg lijkt het ook allemaal nog niet. We kunnen toch niet zomaar al onze familie- en vriendenbanden verbreken. We zijn al zo lang bij elkaar en hebben zo veel met elkaar beleefd. En kijk eens hoeveel goeds er nog is. Je mag je ook niet te snel terugtrekken. Want dan blijf je maar met erg weinig over. Maar als het water nog één grens overschrijdt, dan trekken we ons ook terug de berg op.

Gewenning
Het water trekt zich ondertussen nog verder terug. Door het 'niets aan elkaar opleggen' probeert men de protestanten ervan te weerhouden om de bergroute te nemen. Nogmaals wordt benadrukt dat de kern van de kern van wat de voorouderen vroeger beleden nog steeds hetzelfde is gebleven. Men gaat niet echt in op de zorgen van de protestanten of men doet net alsof ze niets horen. Na verloop van tijd verstomt het geluid van de meeste querulanten. Men went aan de veranderingen en ervaart het als normaal.

Het wordt stil, heel stil
Maar het wordt ook heel stil in de natuur. Doodstil.
Er zijn nog maar heel weinig die het gevaar zien en zich tijdig terugtrekken op de bergen en samen met de reeds teruggetrokkenen roepen: kom, ga met ons mee, doe als wij, de veilige berg op.

De kern van de kern van de kern is toch niet veranderd?
Degenen die zich wel hebben teruggetrokken worden fel bekritiseerd: we moeten elkaar vasthouden, terugtrekken is geen oplossing, procedureel en formeel is het niet juist, het is nog veel te vroeg - vrede, vrede, geen gevaar -, doe toch niet zo raar, er is toch niets wezenlijks veranderd? De kern van de kern van de kern van wat we geloven is toch nog steeds niet veranderd? Vertrouw je onze goede bedoelingen dan niet meer? Kijk eens hoe rustig de natuur en de zee zijn. Waar maak je je druk om. Beoordeel de zaken toch in het licht van de eeuwigheid! Wees positief, met al dat negativisme houd je de jeugd er zeker niet bij.
En alsof het daar met dat kleine radicale conservatieve groepje op die berg allemaal koek en ei is... Daar wil je toch al helemaal niet bij horen?

De fnuikende gewenning
De eerste vloedgolf overspoelt het land. Men schrikt even heel erg, alles verschuift en het zeewater smaakt ook wel heel zout. Maar al snel wordt ook dit weer positief geduid. Want alles is nu wel goed schoongemaakt als een zoutend zout, we kunnen weer samen verder. We zien het allemaal nu veel beter, de wereld is zo slecht nog niet. De nog overgebleven protestanten sputteren nog wel even, een enkeling dreigt nog met afscheiding, maar na verloop van tijd wennen ze bijna allemaal aan de nieuwe omgeving en de zoute smaak van het zeewater.
Een tweede vloedgolf volgt: men is al aan de golven gewend geraakt en het nog overgebleven deel van de protestanten legt zich nu helemaal neer bij alle verschuivingen. Er is geen sprake meer van een weg terug, ook al spant een oude grijze enkeling zich daar nog voor in.

De kern van de kern van de kern van de kern leek niet te zijn veranderd, maar was wel heel klein en zacht geworden en de interpretatie van die minimalistische kern was langzamerhand honderdentachtig graden gedraaid.

De finale
Niet veel later wordt al het water met onmenselijk grote kracht teruggezogen de zee in. Men heeft geen keus, er zijn geen alternatieven, het is definitief te laat. Het alles verslindende water sleurt hen allen mee. In grote getale verdrinken, zwemmen en drijven ze in het water. Er is nu helemaal geen onderscheid meer te zien tussen hun kerk en de wereld. Korte tijd later zijn ze verdwenen, verzonken in de diepe zee.

Een enkeling wordt nog terug gespuwd op het strand. Die wordt geholpen door hen die zich tijdig hebben teruggetrokken op de berg en bezig zijn met de wederopbouw.

Op de berg zag men het allemaal gebeuren. Het verdriet was groot! Maar er heerste ook grote vreugde en dankbaarheid over degenen die het hebben overleefd.

JT

 


Diverse zeer willekeurige bronnen

22-01-2014 arnoldhuijgen.nl - Sola Scriptura? Hervatting van een gesprek

18-01-2014 refdag.nl - dr. M. Klaassen - Wantrouw eigen verstand

15-01-2014 refdag.nl - dr. P.M. Wisse - Laat Schriftgebruik transparant zijn

13-01-2014 refdag.nl - dr. M. Klaassen - Sola Scriptura onopgeefbaar

27-10-2013 twitter.com - @NaderBekeken

"Mag ik na GS Ede nog steeds als gereformeerd predikant zeggen dat de Here het niet wil hebben dat vrouwen een ambt bekleden?"Kroniek Okt NB

20-10-2013 gkv.nl - Nader Bekeken

Nader Bekeken
20-10-2013

Het oktobernummer 2013 van Nader Bekeken draagt als motto Aardverschuiving: m/v...?

Daarmee wordt gewezen op de conclusies van het deputatenrapport ‘M/V in de kerk’. Zou de generale synode die gaan overnemen, dan zou dat iets als een aardverschuiving in de kerken teweeg kunnen brengen, aldus ds. Kees van Dijk in de Kroniek. Dit artikel en de column van ds. Rufus Pos, ‘Een eerlijk gesprek’, vormen de eerste aanzetten van wat we hierover de komende tijd willen aanreiken. Want ‘discussies onder het kleedje vegen is geen oplossing’.

via werkenaaneenheid.nl - Vrouw kan in alle ambten dienen is advies deputaten aan synode GKV 2014

14-09-2013 nd.nl - Dr. Maarten Wisse • universitair docent dogmatiek en oecumene aan de VU - Zoek nieuwe omgang met Bijbel

Het rapport 'Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie' van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) legt vooral bloot dat gebroken wordt met het sola Scriptura, het 'alleen de Schrift'. De omgang met de Bijbel binnen het behoudende christendom is overigens even selectief. De uitdaging is een nieuwe omgang met de Bijbel te vinden.

(...)

Dit rapport breekt expliciet met die omgang1 met de Schrift. Het laat haarfijn zien dat een teruggaan naar de oorspronkelijke context van de tekst niet zozeer dichter bij de eigen context brengt, maar juist de onmiskenbare afstand aan het licht brengt die zich tussen tekst en lezer bevindt.

1Bedoeld wordt: sola Scriptura
Het hiervoor genoemde artikel is zeer aan te bevelen om te worden gelezen. Het rapport M/V in de kerk betekent een aardverschuiving voor een gereformeerde omgang met de bijbel ! (Het artikel moet gelezen worden om deze uitspraak in de juiste context te kunnen plaatsen). Zie zeker ook 17-09-2013 nd.nl - Dr. Maarten Klaassen • predikant Hervormde gemeente Sliedrecht - Hoor Stem van de Overkant, die zeer kritisch het artikel van dr. Maarten Wisse bestrijdt.

juni 2011 - surfsharekit.nl - Ambtsopvattingen binnen de Gereformeerde Bond in de periode van 2000-2010 - De invloed van de ambtsvisie op het functioneren van de gemeente.

22-06-2003 opbouwonline.nl - W. Smouter - Rapport over vrouwen in ambt gereed,  Gereformeerde kerken erbij?

22-03-2002 home.kpn.nl/vreug242 - Vreugdenhil-Busstra - Weet wat je zingt

26-02-1999 digibron.nl - Een liturgische aardverschuiving - Gezangenkwestie houdt Gereformeerde Kerken vrijgemaakt flink bezig

20-11-1997 trouw.nl - EO-leden massaal bereid over kerkmuren heen te springen

1993 christenhistorici.nl - Massink, H. F. - Jachin en Boaz, De gereformeerd-vrijgemaakte en bevindelijk-gereformeerde cultuur te midden van de jaren zestig

DATUM - evangeliebelijder.mysites.nl - ds. R.J. Visser - Vrucht van de Geest

08-10-2007 RD 8/10/2007 - dsrkok.nl - DS. A. MOERKERKEN - BEWAAR HET EN BEKEER U... - De huidige positie van de Gereformeerde Gemeenten - en hun toekomst - citaat:

Veranderingen in het normbesef in eigen kring
De veranderingen in de samenleving zijn onze eigen kring niet voorbijgegaan. Wij leven met onze kinderen in deze tijd en ademen de tijdgeest in. Op ethisch gebied hebebn zich met name de laatste vijftig jaar ook binnen wat men wel de gereformeerde gezindte noemt, ingrijpende verschuivingen voorgedaan. In 1992 verscheen een boek van dr. G. Dekker met de titel De stille revolutie. In deze studie kwam de geweldige aardverschuiving aan het licht die zich onder de synodaal-gereformeerden tussen 1950 en 1990 heeft voorgegdaan. Die aardverschuiving betreft zowel de geloofsleer als de ethiek. Een kwart van de in 1990 ondervraagde gereformeerden gaf te kennen, zelden of nooit meer de kerk te bezoeken; ruim de helft ging slechts één keer. Een derde was het niet eens met de uitspraak dat de Bijbel het onfeilbaar Woord van God is. Bijna een derde was van oordeel dat uiteindelijk alle mensen zullen delen in Gods heil! Dekker wijst er op dat niet alleen de léden van de Gereformeerde Kerken, maar ook de officiële kerkelijke organen aan de verschuivingen hebben bijgedragen. Zo sprak de synode van dit kerkverband in 1963 nog uit dat elke geslachtsgemeenschap die aan het huwelijk voorafgaat als strijdig met Gods Woord moet worden veroordeeld. Maar zo’n 25 jaar later stelde het deputaatschap voor Kerk en Theologie dat die uitspraak ’een sterk door de toenmalige discussie bepaalde en daarom incomplete en eenzijdige benadering van de vragen rondom huwelijk en sexualiteit’ was. Heel ingrijpend was de verschijning van het rapport In liefde trouw zijn in 1983. Hierin werd in feite het ongehuwd samenwonen door de synode aanvaard. Het is opvallend dat dit op ethisch gebied zo ingrijpende rapport twee jaar verscheen na de geruchtmakende studie over het schriftgezag, God met ons (1981). Het verschuiven van de opvattingen over de moraal bleek alles te maken te hebben met het verschuiven van de opvattingen over het schriftgezag. We hopen daar nog op terug te komen.

Laatst aangepast op zaterdag 23 augustus 2014 13:55  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]