Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV De Nationale Synode en het bestaansrecht van GKv, CGK en NGK

De Nationale Synode en het bestaansrecht van GKv, CGK en NGK

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober 2013 wordt de tweede Nationale Synode gehouden, met als thema 'Wat bindt ons in ons geloof in de levende God?' Vertegenwoordigers van alle kerkverbanden en geloofsgemeenschappen in Nederland worden uitgenodigd om samen te spreken over wat hen bindt in hun geloof in de levende God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
De Nationale Synode in oktober is een vervolg op die van 2010, die eveneens in Dordrecht werd gehouden. Doel van de bijeenkomst is te zoeken naar overeenkomsten en eenheid, benadrukt voorzitter ds. Gerrit de Fijter: ‘Het christendom in Nederland heeft baat bij deelname van iedereen, in een nieuwe beweging van onderop. Dat betekent: ruimte bieden aan de ander, in vertrouwen. We willen de grenzen niet opzoeken, maar ruimte creëren voor verschillen.’

Dr. P. de Vries publiceerde deze maand op zijn weblog een serie artikelen over de Nationale Synode en de eenheid van de kerk. De Vries is predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente van Boven-Hardinxveld en docent bijbelse theologie en hermeneutiek van het Hersteld Hervormd Seminarie dat verbonden is met de Vrije Universiteit. De Hersteld Hervormde Kerk stuurt overigens geen afvaardiging naar deze nationale synode.
De volgende citaten zijn genomen uit de zojuist genoemde artikelenreeks.

Welke richting vertegenwoordigen de voorbereiders van de Nationale Synode?

De kerkelijke achtergrond van de leden van deze stuurgroep gaat van de Remon­strantse Broe­derschap tot de Gereformeerde Gemeenten. Inhoudelijk kunnen de mees­ten als gematigd rechtzinnig worden getypeerd, terwijl de remonstrantse vertegen­woor­diger dr. E.P. Meijering gematigd vrijzinnig is.

Welke kerken gaan er ook naar de Nationale Synode - met een breed draagvlak?

De synode van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de landelijke vergadering van de Nederlandse Gereformeerde Kerken hebben unaniem besloten een afvaardiging naar de nationale synode te zenden. Op de vorige synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken waren er slechts enkele tegenstemmen.

Welke klassieke geluiden worden gemist in grote delen van de christelijke kerken in Nederland?

Dan begin ik maar bij het feit dat een mens door de zondeval van God vervreemd is en dat ieder mens, hij of zij, die in een christelijk gezin geboren is en daarop geen uitzon­dering vormt, vanaf zijn ontvangenis onder Gods toorn ligt en het rijk van God niet zal binnengaan, tenzij hij opnieuw geboren is.
De achtergrond van het blijde nieuws dat God het verlorene zoekt, is dat Gods toorn van de hemel over de zonde en ongerechtigheid van de mens wordt geopenbaard. Heel de wereld ligt onder Gods oordeel. Op Golgotha is de hitte van Gods gramschap door Christus geblust. Persoonlijk krijgen wij deel aan de zaligheid door geloof dat een gave is van God.
Onlosmakelijk aan het geloof is bekering verbonden. Bekering betekent dat niet langer onze wil, maar Gods wil norm van ons leven wordt. Concreet is deze wil van God in de Tien Geboden geopenbaard. Het onderwijs dat Jezus in de Bergrede gaf en de apostolische vermaningen zijn feitelijk niet an­ders dan een concretisering van Gods geboden, waarbij in het bijzonder het geestelijke karakter ervan duidelijk wordt gemaakt.

Wat voor geestelijk klimaat heerst er dan wel in de breed-orthodoxe stroom van kerkelijk Nederland?

Op vage wijze wordt gesproken over Gods liefde, geopenbaard in Christus, waarbij het wegdragen van Gods toorn vaak nog niet wordt ontkend, maar niet tot nauwelijks wordt genoemd. Genade wordt heel algemeen ingevuld. Christelijke vrijheid wordt niet gezien als bevrijding van Gods toorn en van de macht van de zonde en tenslotte van mense­lijke tradities, maar als vrijheid om zelf te bepalen wat christelijke levensstijl inhoudt. Tegen zo’n invulling van de christelijke vrijheid heeft niet alleen Jacobus, maar ook Paulus in zijn brie­ven gewaarschuwd.

Wie worden bedoeld met die 'breed-orthodoxe stroom van kerkelijk Nederland'?

De brede middenstroom in de PKN, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de meeste evangelische gemeenten, maar ook het overgrote deel van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en een niet onbelangrijk deel van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Bond in de PKN.

Welke houding kenmerkt dan deze stroom?

Daarmee bedoel ik een houding die zich niet volledig aan een belijdenis, of die nu gereformeerd, luthers of baptistisch is, gebonden weet, maar vasthoudt aan de Drie-eenheid, aan Jezus Christus als Verlosser en aan de heilsbetekenis van Zijn werk.
Wat het laatste betreft, pleegt de invulling nogal vaag te zijn. Er wordt gezegd dat God een relatie met mensen wil hebben. Dat Hij daarvoor zijn Zoon gaf. Dat een mens in Gods ogen een parel is enz. Heel veel nadruk valt vervolgens op de taak die een christen heeft in de wereld. Im­mers de wereld is van God en God zal de wereld eenmaal volkomen verlossen

Welke gevolgen hebben dat geestelijk klimaat en die houding voor het bestaansrecht van de GKv, CGK en NGK ?

De vraag moet dan worden gesteld, wat op lange termijn het bestaans­recht van deze kerken buiten de PKN is. Immers de breedte van de nationale synode en van de PKN ontlopen elkaar niet veel.
We moeten ook eerlijk zeggen dat de genoemde kerken, afgezien van de vrijzinnigheid en het gedachtegoed van de stroming rond Op goed gerucht, eigenlijk even breed zijn als de PKN. Daarbij moet je van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken zeggen dat een bevindelijke stroming niet aanwijsbaar is.

Dus de GKv, NGK en deels CGK zijn ongeveer even breed als de brede orthodoxe middenstroom in de PKN! En dat is niet complimenteus bedoeld!!

JT

 


Bronnen / relevante artikelen:

14-01-2014 eeninwaarheid.info - N. van Dijk - Nationale Synode en belijdenis

29-11-2013 eeninwaarheid.info - N. van Dijk - Eenheid (2)

16-11-2013 eeninwaarheid.info - N. van Dijk - Eenheid (1)

16-11-2013 eeninwaarheid.info - N. van Dijk - Nationale Synode 2013

De Nationale synode 2013 is weer voorbij. Initiatiefnemer ds. Gerrit de Fijter hoopt dat de protestantse  kerken in 2018 op een Nationale Synode durven te kiezen voor een federatief kerkmodel.

In ‘de glossy Dordt’ die op de synode gepresenteerd is, valt een interview te lezen met vijf studenten theologie (evangelische gemeente, PKN, Gereformeerde Gemeente, GKV) die graag eenheid willen. Voor de één blijkt ‘het instituut’ belangrijker dan voor de ander. Gesproken werd over het feit dat er toch wel een soort minibelijdenis geformuleerd zou moeten worden om niet te belanden in een volslagen relativisme. De studenten waren optimistisch, discussie was er over de bereidheid om dat wat ‘heilig voor je is tussen haken te zetten’. De gedachte was dat ze er wel uit zouden komen als sommige breekpunten wat gerelativeerd worden of blijven liggen. De hoop was er dat het mogelijk zou moeten zijn om te komen tot één kerk.

11-10-2013 drpdevries.blogspot.nl - Dr. P. de Vries - De eenheid van de kerk 5 (slot)

Wat is bepalend voor ware eenheid?
Uitzien naar de volmaakte eenheid

10-10-2013 drpdevries.blogspot.nl - Dr. P. de Vries - De eenheid van de kerk 4

Welke eenheid de nationale synode uitdraagt

09-10-2013 drpdevries.blogspot.nl - Dr. P. de Vries - De eenheid van de kerk 3

Waarom het initiatief van de nationale synode brede ingang vindt

08-10-2013 drpdevries.blogspot.nl - Dr. P. de Vries - De eenheid van de kerk 2

Uitzien naar meer eenheid

07-10-2013 drpdevries.blogspot.nl - Dr. P. de Vries - De eenheid van de kerk 1

Inleiding

14-10-2013 pkn.nl - Nationale Synode 2013

Website www.nationalesynode.nl

 


Zie ook

31-10-2013 bderoos.wordpress.com - B. de Roos - Nationale Synode en reformatie - citaten:

Sterker nog: Gods volk moet zich erop toeleggen om naar die regels te leven. Sjoemelen met Gods wetten – nee, dat is er niet bij.
Wat zouden ze op de Nationale Synode van Deuteronomium 5 denken, eigenlijk?

(...)

In 2013 is de kerk het centrum voor de dienst aan de Here. De kerk. De kerk bestaat niet opdat wijzelf onze hogere gedachten kunnen ordenen. De kerk bestaat opdat de Here daar geëerd en geprezen wordt.
Wat zouden ze op de Nationale Synode van 2 Kronieken 29 denken, eigenlijk?

(...)

Hij veegt alle tekortkomingen weg. Hij komt nooit meer op de zonden van het verleden terug. Hij is Degene die de zelfzuchtige praktijken van Zijn volk aanpakt, en volledig saneert. Hij maakt Zijn volk weer echt gezond!
Wat zouden ze op de Nationale Synode van Jesaja 43 denken, eigenlijk?

(...)

In deze wereld staat, zo maakt Jezus duidelijk, een heleboel onkruid. Vandaag de dag is dat niet altijd als zodanig herkenbaar. Maar als de almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ten langen leste het eindoordeel vellen zal – dan zal blijken waar het koren staat.
Wat zouden ze op de Nationale Synode van Mattheüs 13 denken, eigenlijk?

(...)

Vandaag is het 31 oktober: Hervormingsdag.
De kerk is ge-re-formeerd. De kerk moet, om zo te zeggen, iedere dag gereformeerd worden. Morgen. Overmorgen. Zolang onze Here Jezus Christus nog niet teruggekomen is, moet er voortdurende hervorming plaatsvinden.
Zouden ze dat op de Nationale Synode wel begrijpen, eigenlijk?

25-10-2013 refdag.nl - Ds. P. L. D. Visser: Nationale synode geen alternatief voor werkelijke eenheid

Vijf predikanten reageren in de aanloop naar de nationale synode, die vrijdag en zaterdag in Dordrecht wordt gehouden, op zeven vragen van prof. dr. A. van de Beek over kerkelijke eenheid die hij eerder in deze krant poneerde (RD 21-9). Vandaag het laatste deel in een vijfdelige serie: ds. P. L. D. Visser, hoofdredacteur van het christelijke gereformeerde kerkblad De Wekker.

18-10-2013 refdag.nl - ds. A.J. Mensink (Gereformeerde Bond PKN) - Ds. A. J. Mensink: in Hem is er gemeenschap der heiligen

Vijf predikanten reageren in de aanloop naar de nationale synode, die op 25 en 26 oktober in Delft wordt gehouden, op zeven vragen van prof. dr. A. van de Beek over kerkelijke eenheid die hij eerder in deze krant poneerde (RD 21-9). Vandaag deel 4: ds. A. J. Mensink, voorzitter van de Gereformeerde Bond en predikant van de hervormde gemeente te Krimpen aan den IJssel.

10-10-2013 refdag.nl - ds. C.J. Meeuse (ds. Gereformeerde Gemeente) - Ds. C. J. Meeuse: nationale synode is een pseudosynode die ons niet kan bekoren

Vijf predikanten reageren in de aanloop naar de nationale synode, die op 25 en 26 oktober in Delft wordt gehouden, op zeven vragen van prof. dr. A. van de Beek over kerkelijke eenheid die hij eerder in deze krant poneerde (RD 21-9). Vandaag deel 3: 
 ds. C. J. Meeuse , predikant van de gereformeerde gemeente te Goes.

03-10-2013 refdag.nl - dr. Plaisier (PKN) - Dr. Plaisier: Alleen samen kunnen we als kerken beter worden

Vijf predikanten reageren in de aanloop naar de nationale synode, die op 25 en 26 oktober in Dordrecht wordt gehouden, 
op enkele vragen van prof. dr. A. van 
de Beek over kerkelijke eenheid die 
hij eerder in deze krant poneerde (RD 21-9). Vandaag deel 2: dr. A. J. Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in 
Nederland.

26-09-2013 refdag.nl - dr. Van Vlastuin (Hersteld Hervormd) - Dr. Van Vlastuin: Keer voor eenheid terug naar Reformatie

Vijf predikanten reageren in de aanloop naar de nationale synode, die op 25 en 26 oktober in Dordrecht wordt gehouden, op zeven vragen van prof. dr. A. van de Beek over kerkelijke eenheid die hij eerder in deze krant poneerde (RD 21-9). Vandaag deel 1: dr. W. van Vlastuin, docent dogmatiek en apologetiek aan het Hersteld Hervormd Seminarie.

23-09-2013 refdag.nl - prof. Van de Beek - Prof. Van de Beek: Laten christenen elkaar aanvaarden in Christus

Christenen dienen bereid te zijn iets van hun eigen identiteit op te geven ten gunste van kerkelijke eenheid, betoogt prof. dr. A. van de Beek.

24-09-2013 werkenaaneenheid.nl - Scenario GKv ds.: over 20 jaar zijn GKv allemaal PKN

23-02-2013 werkenaaneenheid.nl - JT - GKv: krimp en identiteitscrisis

08-02-2013 werkenaaneenheid.nl - Interkerkelijke krachtenbundeling t.b.v. missionaire kerktaak

25-01-2013 werkenaaneenheid.nl - Initiatieven voor de brede oecumene - brief PKN en reacties GKv, CGK, NGK en VGKN

07-02-2013 refdag.nl - Opgericht Nederlands Christelijk Forum bundelt eenheidsbeweging

Het Nederlands Christelijk Forum is woensdag opgericht tijdens een retraite van christelijke leiders in Helvoirt. Het oecumenische platform bundelt de bewegingen ”Wij kiezen voor eenheid” en de Nationale Synode.

08-12-2010 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - Dr. S. de Marie - De Nationale Synode (2)

09-12-2009 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - Dr. S. de Marie - De Nationale Synode (1)

26-11-2010 via werkenaaneenheid.nl - Ds. H.W. van Egmond - Gereformeerden en de Nationale Synode

18-11-2010 via werkenaaneenheid.nl - Dr. HJCCJ Wilschut - De Nationale synode en de GKV

12-10-2010 via werkenaaneenheid.nl - Ds. E. Heres: Over het bijwonen van de GKV aan de 'Nationale Synode van Dordrecht'

 

Ds. H.W. van Egmond - Gereformeerden en de Nationale Synode

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 18:20  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]