Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Dr. HJCCJ Wilschut onttrekt zich aan de GKv en sluit zich aan bij PKN - een persoonlijke keus

Dr. HJCCJ Wilschut onttrekt zich aan de GKv en sluit zich aan bij PKN - een persoonlijke keus

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Dr. HJCCJ Wilschut en zijn vrouw verlaten de GKv (vrijgemaakt gereformeerde kerken) en hebben principieel gekozen voor de PKN (protestantse kerk nederland) om daar - op termijn en als God het wil - een gemeente van Gereformeerde Bondssignatuur te gaan dienen.

Daar schrik je wel van. Zo'n bericht gaat je niet in de koude kleren zitten. Het heeft een diepe indruk op ons gemaakt. En niet alleen bij 'medestanders' van ds. Wilschut, ook zij die principieel tegenover hem staan zijn sprakeloos - vernam ik op twitter.
Verbijsterd las ik de verantwoording van hun keus. En de schets van de ontwikkelingen in de GKv bezorgde mij koude rillingen. Heel erg vond ik zijn principiële keus voor de PKN.

Wat is er aan de hand in de GKv?

 • De ontwikkelingen in deze kerken sinds de jaren 90 van de vorige eeuw gaven en geven mij in toenemende mate een gevoel van vervreemding. Voor mijn besef verliezen de GKv in toenemend tempo het gereformeerd karakter.
 • De leegheid en banaliteit van kerkdiensten die mijn vrouw en ik in onze vakanties bezochten
 • Ik herkende een deel van de bezwaren van afgescheiden kerken v.a. 2003
 • de afkeer van afscheidingen die daar (v.a. 2003)  plaatsgrepen
 • Een deel van de gemeente verlangde een ander soort prediking en een andere koers. De situatie leverde veel spanning op, mijn gezondheid leed er merkbaar onder. Na een periode van ziekte ben ik het toch weer gaan proberen. Het wilde niet meer. In het ontstane klimaat kan de gemeente niet floreren en kan ik niet langer voluit functioneren.
 • Er is geen wijkplaats voor klassiek gereformeerd kerkelijk leven en prediking. Daarvoor is het kerkverband te klein. De ingeslagen koers van een mainstream laat zich dan ook in heel het kerkverband gelden, al verschilt het tempo plaatselijk. Dus krijg je steeds weer plaatselijk spanningen. In ieder geval ben ik er persoonlijk in vastgelopen en op afgeknapt.
 • Een kerk die geestelijk op hol is geraakt

Hoe kwam de PKN in het vizier?

 • gemeenten van gereformeerde bondssignatuur. Wij ervoeren er geestelijke herkenning. In dit klimaat voelden we vaak ons meer thuis dan in eigen kerkhuis.
 • de live ontmoeting met gereformeerd kerkelijk leven in de PKN hebben bij mij vanaf 2007/2008 een nieuwe bezinning op gang gebracht in het denken over de kerk.
 • En kreeg meer oog voor de Bijbelse grondregel: Waar het Woord is, is de kerk – en niet andersom. Het bracht mij tot de overtuiging dat de hervormd-gereformeerde gemeenten te beschouwen zijn als ware kerk in de zin van art. 29 NGB, al beschouwde ik aanvankelijk het geheel van de PKN nog als valse kerk.

Waarom PKN?

 • een kerk, waar ruimte is voor het Woord, mag je niet afschrijven en verlaten als een valse kerk. Ik herkende er het onderwijs van Calvijn in, die zegt dat je een kerk pas mag verlaten wanneer daar officieel de grondwaarheden van het christelijk geloof worden ontkend en trouwe belijders worden buitengesloten of gedwongen worden om aan goddeloosheid mee te doen.
 • de gereformeerde belijders die bleven in de NHK en meegingen met de PKN: er bleef ruimte voor gereformeerd kerkelijk leven en gereformeerde prediking, dus hadden zij geen echte noodzaak om te vertrekken.
 • Zolang de verkondiging niet tot zwijgen wordt gebracht.
 • Plaatselijke gemeenten kunnen de gestalte van de kerk verliezen, wanneer er de grondwaarheden van het christelijk geloof weersproken worden. Alleen, daarmee is de PKN als zodanig nog niet kerk àf. In alle gebrokenheid is de belijdenis van God als de drie-enige God gebleven. En is er alle ruimte om Woord en sacrament overeenkomstig de inzetting van Christus te bedienen. Wat tegelijk hoop geeft voor heel de kerk.

Wat is de omslag geweest bij ds. Wilschut om juist voor de PKN te kiezen?

 • Ik ben echt niet veranderd in mijn visie op de binding aan de gereformeerde belijdenis en andere zaken waarover ik mij in het blad Nader Bekeken en op www.gereformeerdekerkblijven.nl heb uitgelaten (met uitzondering van mijn visie op de kerk). Integendeel, ik word hervormd om gereformeerd te blijven.[1]

Wat zijn volgens ds. Wilschut de criteria om kerk te zijn en daar lid van te blijven?

 • Wordt blijven je onmogelijk gemaakt – en dat is toch echt het criterium – dan is er binnen de gereformeerde gezindte nog plek genoeg waar je als gereformeerde belijder heen kunt.
 • Een kerk die geestelijk op hol is geraakt, is nog geen valse kerk geworden. Pak je verantwoordelijkheid op de plaats waar God je gesteld heeft. Zolang je kunt.
 • Je blijft, zolang je kunt. Helaas, in onze situatie kan het niet langer.

Begrip voor ellende van GKv dominees die gereformeerd willen blijven
Als de GKv al sinds de jaren 90 het gereformeerde karakter bezig zijn te verliezen. Als de GKv in een toenemend tempo dat gereformeerde karakter verliezen. Als er in de GKV nu zelfs geen wijkplaats meer is voor klassiek gereformeerd kerkelijk leven en prediking. Met andere woorden: als de GKv momenteel in zo'n  deplorabele toestand verkeert, zal het onvoorstelbaar zwaar zijn om in zo'n omgeving als dominee te functioneren die gereformeerd wil blijven. En de verleiding zal steeds zwaarder op hem drukken om compromissen te sluiten - ook met de gereformeerde belijdenis -, al was het alleen maar voor zijn eigen gezondheid.
En toch geloven wij dat zij - ook in die omstandigheden - trouw moeten tonen aan wat zij hebben beloofd en getekend in het ondertekeningsformulier. Ook al is er begrip voor hun ellendige situatie, ze moeten wel trouw laten zien en oproepen tot bekering en de kerk in de crisis brengen.

Een persoonlijke keus in plaats van een geloofskeus?
Wat mij het meest verbouwereert is dat het een persoonlijke, individuele keus is van dr. Wilschut en het niet lijkt op een geloofskeus die een ieder zou moeten maken1. Hij zegt niet dat dit de keus is die je moet maken op grond van Schrift en Belijdenis en dat iedereen hem daarin zou moeten volgen. Hij doet zelfs geen oproep om hem te volgen. Dan zou het een geloofskeus kunnen zijn: iets wat je kunt afleiden uit Gods Woord en voor iedereen geldt. Dat juist dat mist is dan ook m.i. het meest schokkende van zijn besluit.
Bovendien schrijft hij dat hij niet veranderd is in zijn visie op de gereformeerde belijdenis (behalve dan over de kerk), maar dit is dan wel een zeer persoonlijke binding geworden. Want door principieel te kiezen voor de PKN - met als enige kernbelijdenis: God drie-enig - acht hij anderen in diezelfde kerk niet gebonden aan de gereformeerde belijdenis. Wat heeft dan zo'n persoonlijke binding nog voor functie? De gereformeerde belijdenis is toch juist de belijdenis van de kerk en hoort toch het fundament te zijn van alle kerken (m.n. in hetzelfde kerkverband)?
Hij noemt het zelf wel een principiële keus voor de PKN, maar blijft tegelijkertijd begrip opbrengen voor de Afscheiding van 1834 en de Doleantie van 1886. En ook de GKv zijn volgens hem geen valse kerk geworden. Daaruit blijkt ook weer dat het een zeer persoonlijke keus is, anderen kunnen en mogen tot andere keuzes komen (behalve dan zij die zich v.a. 2003 hebben vrijgemaakt van de GKv).
Hij is gebleven zolang hij kon en hij kon het uiteindelijk niet langer volhouden in de GKv, zo begrijp ik uit zijn verantwoording, vanwege zijn gezondheid. Hij is er persoonlijk in vastgelopen en op afgeknapt. Ja, dat is wel heel, heel verdrietig aan deze zaak. Voor hem, voor z'n vrouw en allen die dichtbij hen staan. Heel pijnlijk lijkt mij dat hij niet het idee heeft dat hij mensen in de steek laat. Dan moet je je wel heel eenzaam hebben gevoeld.

Geloofsverandering over de kerk
In zijn verantwoording schrijft hij dat hij veranderd is in zijn visie op de kerk. In feite komt die visie daarop neer dat ook al laat een kerk allerlei dwalingen toe (vrijzinnigheid, remonstrantisme, schriftkritiek, ongeloof, het verwerpen van God zelf zoals Hij zich heeft geopenbaard (Harry Kuitert, Klaas Hendrikse, etc.) etc.), als zo'n kerk in het verleden gelovigen heeft vervolgd, en als er daarnaast ook nog ruimte is overgebleven voor een belijdenis van de drie-enige God, dan is zo'n kerk nog niet kerk àf en mag je daar als dominee functioneren.
Blijkbaar speelt het kerkverband bijna geen enkele rol meer, is er geen sprake meer van mede verantwoordelijkheid voor andere kerken in hetzelfde kerkverband. Maar wij willen vasthouden aan de leer van de Schrift zoals we naspreken in art. 27-29 NGB - ook al staat de hele wereld op z'n kop - en wij geloven nog steeds dat Christus zijn bloed ook heeft vergoten voor het kerkverband. Dat houdt dan vooral in dat dwalingen, ook in andere kerken binnen hetzelfde kerkverband, actief moeten worden bestreden. Die dwalingen moeten weggedaan worden. En dat gebeurt structureel niet in de PKN. De PKN wil een hotelkerk zijn waar allerlei richtingen in mogen samenwonen. Ook die richtingen die lijnrecht tegen Gods Woord in gaan. Ook die richtingen die propaganda voeren om te geloven in een god die niet bestaat.
Uiteindelijk is de keus voor een groep (gereformeerde bond) binnen een kerk (PKN) niet veel anders dan een vorm van groepsdenken. Zo lang er nog een groep is die aparte (klassiek gereformeerde) diensten kan houden, mag je je daar dan bij voegen. Maar het gedachtegoed achter individualisme kun je ook toepassen op zo'n groep van individuele kerken die geen boodschap hebben aan andere - vrijzinnige of andersoortige - kerken of voorgangers of kerkleden binnen hetzelfde kerkverband.
Onvoorstelbaar dat je principieel voor zo'n kerk (PKN) kunt kiezen. En dat je in zo'n korte tijd van je geloof over de kerk kunt vallen.2

Het allerergste: verdamping gkv-doctrines
Dat een dominee zich onttrekt is wel heel erg, maar veel erger is nog waar niet alleen Wilschut op doelt maar ook Reina Wiskerke noemde (waarschijnlijk met een iets andere interpretatie) in haar tweet op 1 november:

Reina Wiskerke @ReinaWiskerke

Vertrek ds. Wilschut uit gkv is op zichzelf niet meer dan het is. Toch zal het meer zijn: de realisatie dat gkv-doctrines echt verdampt zijn.

Ja, vele malen erger is dat de gkv-doctrines echt verdampt zijn. Doctrines in de zin van de leer van de Schrift. Als er zelfs geen structurele ruimte meer is in de GKv voor klassiek gereformeerd kerkelijk leven en prediking, dan bevestigt dat wel heel duidelijk dat de vrijmakingen vanaf 2003 niet te vroeg, maar eerder veel te laat waren. Want de ontwikkelingen werden wel heel duidelijk al in de beginjaren 90 van de vorige eeuw. Als er toen en met meer en voortvarender was ingegrepen, door meerderen indringend was opgeroepen tot terugkeer, waren er meer gelovigen overgebleven die toen nog trouw wilden blijven aan Schrift en Belijdenis, aan het klassiek gereformeerde kerkelijk leven en prediking.
En als Wilschut en Wiskerke gelijk hebben wat de toestand betreft van de GKv, zijn alle vermaanbrieven uit het buitenland waarschijnlijk ook veel te laat gekomen. Want als de doctrines zijn verdampt, kan men de inhoud van de vermaanbrieven ook niet meer plaatsen, niet meer begrijpen.
In dat geval heeft de GKv helemaal geen bestaansrecht meer en kunnen ze beter kleur bekennen door - als ze zich toch niet willen bekeren - snel achter Wilschut aan te gaan. Voor zover ik weet zijn alle huidige GKv-richtingen daar ook al wel vertegenwoordigd en zullen ze met open armen worden ontvangen. Wat dat betreft zijn ze al aardig samen op weg, ook al door hun deelname aan de Nationale Synode. En als men het snel genoeg realiseert, blijft er misschien een rest achter die nog trouw wil blijven aan Schrift en Belijdenis - ook aan wat daarin wordt geleerd over de kerk.

Maar tot die tijd wordt het wel heel dringend om je vrij te maken in plaats van te blijven of onttrekken. Want voordat je 't weet ga jezelf ook mee in al die ontwikkelingen en val je ook zomaar van je geloofsfundament. Doe het dan NU, voordat het voor jou en u (en uw nageslacht) te laat is.

JT

Bron: hjccjwilschut.nl VERANTWOORDING van mijn overgang naar de PKN.

Noten:

1Volgens dr. Wilschut kan een persoonlijke keus ook een geloofskeus zijn.  Dat ben ik ook wel met hem eens, maar een geloofskeus heeft als consequentie dat iedereen die keus zou moeten maken omdat je deze keus baseert op Gods Woord. En dat het voor iedereen zou moeten gelden is blijkbaar niet van toepassing in zijn geval. Maar een keus, niet gebaseerd op Gods Woord, kun je toch heel moeilijk een geloofskeus noemen.

2Naschrift d.d. 19-11-2013: Nog maar twee jaar geleden, op 26 oktober 2011, schreef Wilschut op gereformeerdekerkblijven.nl onder het kopje 'ONETHISCH' over de PKN en ds. Klaas Hendrikse (die een boek heeft geschreven met de godslasterlijke titel: 'God bestaat niet en Jezus is zijn zoon' o.a. het volgende:

Het is onbegrijpelijk dat Hendrikse als predikant in de PKN niet is aangepakt. Daarmee laadt de PKN een grote schuld op zich, tegenover God en mensen. Door niet consequent kerk te zijn, belijdende kerk die ketters en ketterij afwijst.

Deze inconsequentie is ook onbarmhartig, allereerst tegenover Hendrikse zelf (en vervolgens tegenover de gemeente, die niet tegen hem beschermd wordt). Broeder, u bent verkeerd bezig, bekeer u! Daarop is alle tucht in de kerk, ook tucht over ambtsdragers toch op gericht? Om te behouden. Naast verontwaardiging over Hendrikse past ook gebed voor hem. Of de Here hem de ogen wil openen voor zijn heilloze weg.

 


Ook interessant:

 

trouw.nl 12-02-2015 'Dominee die bestaan Jezus ontkent mag blijven' (PKN dominee Edward van der Kaaij ontkent dat Jezus heeft bestaan)

De Nijkerkse dominee die ontkent dat Jezus heeft bestaan, hoeft geen ontslag of zware tucht te verwachten. Een vermanende brief kan ook voldoende zijn. Dat schrijft de landelijke scriba (secretaris) van zijn kerk, Arjan Plaisier.

Arjan Plaisier zei verder over Paulus:

"Hij (Paulus - JT) zei niet: 'Gooi de mensen die dat beweren de kerk uit'. Waarom hij dat niet deed? Misschien omdat je dan kan blijven gooien. Het eind is zoek."

Trouw eindigt met

Dat een tuchtprocedure om vrijzinnigheid in de PKN niet ondenkbaar is, ontdekte de Zeeuwse dominee Klaas Hendrikse enkele jaren geleden. Zijn opvatting dat God 'niet bestaat, maar gebeurt', leidde tot een kerkelijk onderzoek. Daaruit bleek dat hij dat hij 'de fundamenten van de kerk' niet aantastte.


Achtergrondinformatie over de Gereformeerde Bond

De Gereformeerde Bond is (in 1906 ontstaan in de Nederlands Hervormde Kerk) een behoudende stroming binnen de PKN (Protestantse Kerk in Nederland). Soms wordt de term 'hervormd-gereformeerd' gebruikt. De Gereformeerde Bond bestaat uit bevindelijk gereformeerden en orthodox-gereformeerden. Plaatselijk kunnen er nogal verschillen zijn wat tot uiting komt in de liturgie, de kleding, de mate van orthodoxie en de mate van bevindelijkheid.
Naar schatting rekenen ongeveer 290.000 kerkleden (in ong. 475 (wijk)gemeenten) van de PKN zich tot de Gereformeerde Bond. Dit is ongeveer 16% van het totaal aantal leden van de PKN (bestaande uit ong. 1.900.000 leden). Er zijn ong. 8.000 van de 290.000 die geregistreerd lid zijn van de Gereformeerde Bond.
Binnen de Gereformeerde Bond worden alleen de normen en waarden zoals die in de bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid vermeld staan geaccepteerd.

Het doel van de Gereformeerde Bond is samengevat:

binnen de Protestantse Kerk de gereformeerde waarheid te verbreiden en te verdedigen. Mede hierdoor wil ze de kerk brengen tot een zich gebonden weten aan de belijdenis van de Reformatie. De Bijbel staat centraal in de vereniging.

Het officiële orgaan van de Gereformeerde Bond is De Waarheidsvriend. Daarnaast wordt een tijdschrift uitgegeven: Theologia Reformata. Tot de Gereformeerde-Bondsstroming worden ook gerekend: de Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond, de IZB - vereniging voor zending in Nederland (de Inwendige Zendingsbond) en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).

Op 1 mei 2004 ontstond een fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk met de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk tot de Protestantse Kerk in Nederland. Een aantal gemeenten en leden die voornamelijk tot de Gereformeerde Bond behoorden hebben zich vanaf die datum verenigd in de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). De HHK bestaat uit (cijfers uit 2013): 58.500 leden, 117 gemeenten en 60 predikanten.

Overzicht aantal leden:

Kerk/vereniging Aantal leden
Protestantse Kerk Nederland 1.900.000
waarvan Gereformeerde Bond 290.000
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 124.000
Gereformeerde Gemeenten 106.000
Christelijke Gereformeerde Kerken 74.000
Hersteld Hervormde Kerk 59.000
Nederlands Gereformeerde Kerken 33.000

Bronnen:

Wikipedia:

Website Gereformeerde Bond

09-09-2011 trouw.nl - Gematigde midden overheerst in PKN

Dossier refdag.nl PKN ds. Klaas Hendrikse

04-02-2010 refdag.nl - Uitspraak classis niet onverwacht - citaat:

Het is overduidelijk dat de visitatoren met hun conclusie de hype rond ds. Hendrikse willen terugbrengen tot regionale proporties. Waar ds. Hendrikse geen middel onbeproefd liet om een landelijk podium te krijgen voor zijn ideeën, doet de classis nu precies het tegenovergestelde. De uitspraken van ds. Hendrikse zijn, volgens de classis, in het geheel van de Protestantse Kerk niet uniek en historisch bezien in de Hervormde Kerk en in de PKN ook niet nieuw. In het gesprek over God en over Zijn bestaan, mogen de vragen van ds. Hendrikse gesteld en gehoord worden, meent de classis. En in het stellen van de vragen en in het voeren van dat gesprek, worden de fundamenten van de kerk, nog steeds volgens de classis, niet aangetast. Vrijzinnigheid en rechtzinnigheid zouden beide in de breedte van de Protestantse Kerk een plaats hebben.

 


Historie ds. HJCCJ Wilschut

1952 geboren

1972-1979 Theologische Universiteit Kampen (GKv)
2000-2000 promotie Kampen op de theologie van J.G. Woelderink (1886-1956): zijn visie op verbond en verkiezing. (Woelderink viel onder het hervormd-gereformeerde deel van de Nederlands Hervormde Kerk)

1979 - 1984 predikant GKv te Monster
1984 - 1995 predikant GKv te Spakenburg-Noord
1995 - 2005 predikant GKv te Assen-Zuid
2005 - 2013 predikant GKv te Smilde

2000-2009 Eindredacteur Nader Bekeken (vertrek was eigen beslissing n.a.v. kritiek op toonzetting - klik hier voor zijn verantwoording)
2011-2013 Eindredacteur Gereformeerde Kerk Blijven

10(?)-2013 - vertrek op termijn uit GKv en voornemen te voegen bij PKN (als predikant bij gereformeerde-bond-signatuur-gemeente)

Zie verder op zijn website:


Bronnen / relevante publicaties bij artikel:

28-03-2014 refdag.nl - Dr. Wilschut beroepbaar in PKN

07-12-2013 refdag.nl - Vertrekkend GKV-predikant Wilschut: Analyseren, dat past bij mij

23-11-2013 woordenwereld.nl

In het volgende nummer o.a.: overstap Wilschut naar PKN

23-11-2013 twitter.com

23 november

dr. Bert van Veluw nodigt alle vrijgemaakten uit om- in navolging van ds. Huib Wilschut - lid te worden van de

Citaat uit Bert van Veluws artikel ‘Dé oplossing voor de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)’:

Ik denk dat er voor elke Gereformeerd Vrijgemaakte wel een plekje te vinden is in een gemeente in de Protestantse Kerk. Nu hoeft u hoeft ds. Wilschut niet te volgen naar de Gereformeerde Bond. Dat mag wel: ook hartelijk welkom. Maar u kunt ook op zoveel andere plekken terecht. Zelfs als men de Confessionelen nog te zwaar vindt, zijn er gemeenten te vinden die zullen passen. Kortom: er is in de PKN voor elk wat wils. Welkom allemaal.
Gezien deze en andere ontwikkelingen binnen het kerkverband van de GKV, daag ik alle vrijgemaakten uit mij nog één reden te noemen waarom men niet zou over kunnen gaan naar de Protestantse Kerk in Nederland. Ik denk dat die reden er niet meer is. Ik zou het niet weten. Want alle opvattingen die er binnen de GKV leven, zijn er ook binnen de PKN. En ik mag Schilder wel. Kortom: wat bepaalt nog de eigen identiteit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt?
Ik zie graag uw reacties tegemoet ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ). Verder roep ik de landelijk ledenadministratie van de PKN alvast op om voor de komende tijd wat extra personeel in dienst te nemen om alle aanmeldingen te kunnen verwerken. En als dit niet uit onvrede, maar werkelijk uit de Heilige Geest voortkomt, dan kon dit weleens gebedsverhoring zijn van veel christenen in Nederland, die bidden om eenheid.

22-11-2013 hjccjwilschut.nl - Reactie op reacties (2) - (een reactie op de Open Brief van D.J. Bolt op eeninwaarheid.info 'Open brief aan dr. H.J.C.C.J. Wilschut' d.d. 16-11-2013

Op www.eeninwaarheid.info schreef br. D.J. Bolt mij een Open Brief (verder OB) Ook hem zeg ik dank voor de genomen moeite. Br. Bolt heeft er inderdaad heel wat energie in gestoken. Uitgeprint kwam de OB op ruim 11 A4tjes uit. Mijn vertrek zit br. Bolt dan ook heel hoog, zoals hij zelf aangeeft.

Het is een pittige brief geworden. “Wij kunnen ons voorstellen dat de vragen en de toelichting daarbij niet altijd even aangenaam overkomen”, schrijft br. Bolt aan het slot. Ik heb er eerlijk gezegd niet zoveel moeite mee. Ik kan mij de teleurstelling en frustratie van br. Bolt voorstellen.[i] Niet dat ik wat hij schrijft allemaal zo billijk vind. In ieder geval neem ik hem niets kwalijk. Integendeel, ik meen het wanneer ik hem bedank voor de genomen moeite.

21-11-2013 werkenaaneenheid.nl - Reactie ds. Wilschut op explosie reacties over zijn overgang naar de PKN

20-11-2013 hetgoedeleven.com Hanneke Goudappel - Pas op voor breuk in Gereformeerde Bond

Binnen de Gereformeerde Bond zorgt het proces van individualisering voor een toenemende kloof tussen gemeenteleden en de leiding van de Bond. Dat constateert dr. Teus van de Lagemaat in zijn promotieonderzoek De stille evolutie.

(...)

,,Bij veel leden is inhoudelijk wat de geloofsopvattingen betreft geen grote verschuiving te bespeuren ten opzichte van tien jaar geleden. De identiteit blijft vrijwel hetzelfde. Wel veranderen de voorkeuren op het gebied van vormgeving. Denk aan veranderde muzieksmaak. Een gemeente die bijvoorbeeld psalmen in de oude berijming zingt en gezangen niet wil accepteren, krijgt te maken met een zangcultuur van gemeenteleden vanuit het liedboek en de bundel Opwekking. Of denk aan de visie op de ambtsdrager, naar wie men wel wil luisteren, maar het eigen leven daardoor niet laat veranderen. Opmerkelijk is eveneens dat een aanzienlijke groep geïnterviewden (60 procent) niet echt bezwaar aanvoerde tegen vrouwelijke ambtsdragers. Men is het vooral niet gewend.”

Van de Lagemaat noemt deze veranderingen een ,,stille evolutie”. ,,Het is een heel geleidelijk, soms onzichtbaar veranderingsproces, waarvan het einde echter nog lang niet in zicht is.”

18-11-2013 refdag.nl - „Hoofdbestuur GB staat voor belangrijke keuzes”

De Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk in Nederland staat voor de keuze te blijven balanceren tussen zijn verschillende flanken, bewust te vernieuwen op onderdelen of te hergroeperen.

Aldus socioloog Teus van de Lagemaat in proefschrift ”De stille evolutie. Individualisering in de Gereformeerde Bond”

 

18-11-2013 dewaarheidsvriend.nl - drs. P.J. Vergunst (Hoofdredacteur en Algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond) - Identiteit als inspiratie - een interview van Vergunst met de onderzoeker Teus van de Lagemaat over het proefschrift ”De stille evolutie. Individualisering in de Gereformeerde Bond”.

Wat doet individualisering met traditionele kerkelijke gemeenten? Dr. Teus van de Lagemaat onderzocht dit op vijf terreinen: gezag van ambtsdragers, veranderingen in de geloofsopvatting, de positie van de vrouw in de kerk, de binding aan de eigen gemeente en veranderingen in de liturgie. Maandag promoveerde hij op ‘De stille evolutie'.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft de maatschappelijke veranderingen van het laatste kwart van de twintigste eeuw onder de noemer individualisering samengevat. Daarbij gaat de aandacht uit naar de manier waarop mondige individuen, mede op basis van eigen verstand en gevoel, zich onafhankelijk opstellen met betrekking tot de tradities van het gezin, de buurt en de kerk waaruit zij afkomstig zijn. Zes jaar lang legde de Veenendaalse godsdienstsocioloog Van de Lagemaat de Gereformeerde Bond onder een wetenschappelijk vergrootglas.

Zeer leerzaam is het antwoord op de vraag wat de opvallendste conclusie is uit het onderzoek:

‘Dan denk ik aan de titel, de stille ontwikkeling. In reacties op individualisering handhaaft het hoofdbestuur zijn opvattingen zoals die vanouds waren, vaart het een stabiele koers inzake de thema's die ik onderzocht: het verminderde gezag van ambtsdragers, de behoefte aan veranderingen in de liturgie, de verminderde binding aan de eigen gemeente, de inhoud van het geloof en de positie van de vrouw.
In Ede, waar ik een casusstudie deed, zie je dat kerkenraden zich moeten verhouden tot behoeften van gemeenteleden. Individuele gemeenteleden maken keuzen en kerkenraden volgen schoorvoetend de ontwikkelingen. Op het grondvlak zie je mensen die moderniserende of evangelicale invloeden ondergaan, overigens ook mensen die gereformeerd in hun denken blijven. Veranderingen gaan op plaatselijk niveau langzaam en gradueel door. Juist die kleine veranderingen hebben te maken met maatschappelijke verschuivingen. Wat in Ede gebeurt, zal elders in gradaties voorkomen.'

En dan de vraag over hoe je geloof relevanter kunt laten worden met behoud van je identiteit:

Welke kansen ziet u als socioloog in een tijd van individualisering om met behoud van je identiteit kerk en geloof relevanter te laten worden?
‘Dat behoud van identiteit is net de bottleneck. Als je ziet dat er in de samenleving van alles verandert en je stelt je identiteit niet ter discussie, dan plaats je jezelf in de marge.
Verantwoordelijkheid en roeping zijn twee belangrijke christelijke waarden die juist in een tijd van individualisering tot hun recht komen. Het bestuur zou de veelkleurigheid moeten honoreren, worstelend met het gezag van de Schrift, waarin je problematiseert en er ruimte is voor twijfel.'

Vreemd dat het 'je in de marge plaatsen' als verwerpelijk wordt beoordeeld. Bovendien is het de vraag wie zichzelf in de marge plaatst: degene die zijn schriftuurlijke identiteit ter discussie stelt en eventueel prijsgeeft OF een kerk of samenleving die een steeds grotere afstand laat zien met Schrift en belijdenis. Ik heb altijd begrepen (geloofd) - zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament - dat het probleem daarin ligt dat de kerk of samenleving meedoet met de wereld, meedoet met afgodendienst, zich steeds verder van God verwijdert. Dan moet men weer terug naar Gods Woord en hun leven daarnaar inrichten. Maar dat is wel een heel andere richting dan die door Van de Lagemaat wordt gewezen. Nog sterker komt dat tot uitdrukking als het gaat over de vraag van Vergunst over twijfel:

Twijfel heeft een plaats binnen de ruimte van de Protestantse Kerk, maar het is toch wat anders om daar ruimte voor te scheppen binnen de overtuiging van een beweging als de Gereformeerde Bond?
‘Wij leven in een tijd van netwerken. Dat geeft kansen om aandacht te vragen voor de kernzaken (de ‘religie van het belijden'). Je moet zoeken naar wat je in de breedte verbindt. Als de Gereformeerde Bond in gesprek is met de cultuur, zal hij vruchtbaarder zijn. Dan heeft hij een enorme kracht. De vereniging is een middel, geen doel. Laat de Gereformeerde Bond geen bolwerk van zekerheid zijn, maar een pelgrimshouding hem kenmerken.'

Ja, strategisch gezien bij 'neutrale' organisaties is het een optie om te zoeken naar wat je in de breedte verbindt. Maar de vereniging "Gereformeerde Bond" heeft als doel

binnen de Protestantse Kerk de gereformeerde waarheid te verbreiden en te verdedigen. Mede hierdoor wil ze de kerk brengen tot een zich gebonden weten aan de belijdenis van de Reformatie. De Bijbel staat centraal in onze vereniging.

Dan zoek je niet wat je verbindt in de breedte, maar juist in de diepte: wat je verbindt met Gods Woord! Als je dat loslaat of ter discussie stelt kun je de Gereformeerde Bond beter opheffen. Als je je uitgangspunt neemt in wat het 'goed doet' in deze maatschappij (twijfel, pelgrimshouding), vercommercialiseer je de vereniging. Dan staan draagvlak, vruchtbaarheid en kracht centraal. Maar gereformeerden moeten niet gaan commercialiseren, maar Gods authentieke Woord laten horen. Wat zegt de Hére? Dát zegt de Here!

Van belang is dan om Gods Woord actueel (!) en helder te laten schijnen over de huidige ontwikkelingen. Er is wel een verband, maar dat gaat van Gods Woord naar onze praktijk. Dat is een heel andere richting dan wordt voorgesteld door de geïnterviewde.

Opvallend dat dezelfde vragen die nu binnen de Gereformeerde Bond gaan leven al langere tijd geleden in de GKv aan de orde zijn gesteld. Laat dat toch een baken op zee zijn! Die bakens op zee zijn de geschiedenis van de synodaal gereformeerde kerken (nu PKN) en de vrijgemaakt gereformeerde kerken. De titel van het proefschrift 'De stille evolutie' lijkt dan ook wel veel overeen te komen met de titels 'De stille revolutie' (van G. Dekker over de secularisatie in de synodale kerken) en 'De doorgaande revolutie' (van dezelfde schrijver, maar dan over de vrijgemaakt gereformeerde kerken die de synodalen achterna zijn gegaan). Staat de Gereformeerde Bond voor dezelfde ontwikkelingen of zou zij willen leren van de geschiedenis van die twee kerkgenootschappen?

 

07-10-2013 dare.ubvu.vu.nl - Teus van de Lagemaat - proefschrift ”De stille evolutie. Individualisering in de Gereformeerde Bond”

De probleemstelling in dit proefschrift:

In hoeverre worden processen van individualisering zichtbaar in het functioneren van de stroming van de Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse Hervormde Kerk / Protestantse Kerk in Nederland in de periode 2000-­‐2012 en hoe gaan leidinggevenden hiermee om?

Motivatie relevantie van dit onderzoek:

Het uitvoeren van een onderzoek naar de doorwerking van individualiseringsprocessen binnen de Gereformeerde Bond is zowel wetenschappelijk als maatschappelijk van belang.
Het wetenschappelijk belang van deze studie zit vooral in het tonen van de manier waarop maatschappelijke processen doorwerken in een redelijk traditionele, gesloten en orthodoxe kerkelijke groepering. Kernvraag is daarbij, hoe processen van individualisering doorwerken op de identiteit van deze beweging en hoe leidinggevenden hiermee omgaan.

(...)

De maatschappelijke relevantie van het onderzoek kent twee aspecten. Ik maak voor leidinggevenden in kerken en gemeenten, zeker ook binnen de kring van de Gereformeerde Bond zelf, duidelijk op welke manier maatschappelijke veranderingen zoals individualisering doorwerken in het functioneren van een kerkelijke groep of beweging.
Over veranderingsprocessen leven er uiteenlopende opvattingen, gebaseerd op alledaagse kennis. Deze processen zijn grotendeels eveneens van toepassing op zowel kleinere gereformeerde kerkgenootschappen als op de in omvang groeiende categorie van evangelische en pinkstergemeenten. Daarnaast bied ik op basis van mijn constateringen over de mogelijke doorwerking van individualisering aanknopingspunten voor het handelen van leidinggevenden die hiermee op allerlei niveaus te maken hebben. Is het mogelijk aan te geven welke kruispunten zij tegenkomen en welke gevolgen de diverse keuzes hebben?

Een interessant proefschrift, niet alleen voor de gereformeerde bond, dat een spanningsveld laat zien tussen het collectivisme en het individualisme. Wat ik mis is een gewogen antwoord vanuit Gods Woord hoe schriftuurlijk om te gaan met dit spanningsveld. Je kunt als kerk niet je ogen sluiten voor de snelle en enorme veranderingen in de huidige maatschappij. De uitdaging is om vanuit Gods Woord deze ontwikkelingen eerst te wegen en vervolgens er overeenkomstig dat Woord mee om te gaan. Cruciaal is daarbij dat Gods Woord als uitgangspunt wordt genomen en niet alvast wordt aangenomen dat bijvoorbeeld 'individualisering' een gegeven is waar je niet onderuit kunt komen. Want dan laat je het verstaan van Gods Woord (wat de onafhankelijke factor zou moeten zijn) afhangen van een gegeven in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen (wat een afhankelijke factor zou moeten zijn).

16-11-2013 eennwaarheid.info - D.J. Bolt - Open brief aan dr. H.J.C.C.J. Wilschut - citaat:

Geachte ds. Wilschut,

Uw voor ons plotselinge vertrek uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt naar de Protestantse Kerk in Nederland heeft ons diep geschokt. En velen met ons. Tot nu toe hebben we geen gereformeerde broeders of zusters ontmoet die niet zeer teleurgesteld zijn door uw stap. Die zorgt voor veel verwarring onder de 'verontrusten' in de GKv, dat zult u wel kunnen begrijpen. Zij hebben veel vragen aan u, vragen die niet of nauwelijks door uw Verantwoording van mijn overgang naar de PKN beantwoord worden.

11-11-2013 gereformeerdekerkblijven.nl - H.W. van Egmond/P.L. Storm - De ruimte van Slotman (een reactie van ds. H.W. van Egmond en ds. P.L. Storm op het op 6 november in het ND verschenen artikel ‘Eén kerkverband is te klein’ van ds. G.J. Slotman) - citaat slot:

Volgens ons is het niet teveel gezegd wanneer we stellen dat de ruimte die Slotman bepleit de nood van de GKv zal vergroten. Een te klein kerkverband? De stelling alleen al is onbegrijpelijk. Immers we meten de kerk, c.q. het kerkverband niet af naar haar omvang of aantal, maar aan de verbondenheid die deze kerk (dit kerkverband) laat zien met Jezus Christus als haar Hoofd in de hemel. Hij toch heeft het gezegd: waar twee of drie in mijn Naam samen zijn daar ben Ik er bij! Houd dan die Naam van de Heiland hoog. De naam van de Christus der Schriften! Met zijn bloed kocht Hij de ruimte voor het leven bij zijn Vader. Tot die ruimte vergadert Hij, in de eenheid van het ware geloof, zijn kerk vanaf het begin van de wereld tot aan het eind van de wereld. Hij is het Hoofd van de kerk. We zullen in de kerk naar Hem toegroeien ‘door ons aan de waarheid te houden’, schrijft zijn apostel Paulus (Ef. 4: 15).

11-11-2013 gereformeerdekerkblijven.nl - Mededeling over vertrek ds. HJCCJ Wilschut uit GKv om predikant te worden in PKN:

Op 1 november jl. heeft dr. H.J.C.C.J. Wilschut, één van de redacteuren van deze website, publiek gemaakt dat het zijn voornemen is om de GKv te verlaten om predikant te kunnen worden in de PKN. Daarmee komt ook een einde aan zijn medewerking aan deze site. Dat doet ons oprecht verdriet. Maar zowel hijzelf als de andere aan deze site verbonden redacteuren beseffen dat de keus die hij heeft menen te moeten maken,  een andere is dan op deze site gewezen is en wordt in de huidige kerkelijke moeiten binnen de GKv.  Dat maakt de samenwerking voor deze site, die altijd in goede eenstemmigheid verliep, niet langer mogelijk. Wij zijn dankbaar voor de vele waardevolle bijdragen die dr. Wilschut aan ons werk geleverd heeft en betreuren het bijzonder dat daar nu op deze wijze een einde aan moest komen.

09-11-2013 nd.nl - Gerard ter Horst - De enige ware kerk is nu een proeftuin

Hebben de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) nog bestaansrecht? Over de 'enige ware kerk' hoor je niemand meer.

Een zeer interessant artikel (€ 0,95) nav vertrek Wilschut waarin meerdere GKv-ers hun zegje doen: ds. Wim van der Schee, ds. Aalzen de Jager, prof. Barend Kamphuis, historicus Harinck,

16-11-2013 via signalen eeninwaarheid.info de volgende samenvatting uit het nd van 09-11-2013:

Ook dit dagblad is getriggerd door het vertrek van dr. Wilschut naar de PKN en laat een aantal twittertjes zien:
Piet Houtman: Huib Wilschut naar de PKN? Nou, dan kunnen we allemaal wel gaan.
Fokke Pathuis: Ds. Wilschut lijkt principieel ruimte in de vormgeving van Woord en kerk te zoeken in de PKN, die hij principieel de GKV ontzegde.
David Heek: Hij lijkt op mij, ik op hem. We zijn allebei op een andere manier kritisch op de #GKv. En allebei hebben we Jezus zo hard nodig.
Andries Nicolai: Geschokt door bericht dat ds. Wilschut overstapt naar PKN! Iemand die altijd principieel schreef over de kerk stapt over veel heen.
Andries Nicolai: Hoe erg moet het zijn in kerk als #Wilschut schrijft over leegheid en banaliteit in kerkdiensten. Wat een oordeel!
Journalist Gerard ter Horst constateert dat "het kerkbesef onder de vrijgemaakt-gereformeerden lijkt verdampt, met als bezegeling een behoudende predikant die vorige week overstapte naar de Protestantse Kerk. Over de ‘enige ware kerk’ hoor je niemand meer". Eigenlijk wil nauwelijks iemand nog echt vrijgemaakt heten. En nu "een centraal leerstuk over ‘de zichtbare en ware kerk die plaatselijk een eigen adres heeft’ ten grave lijkt gedragen, is de vraag gerechtvaardigd of de kerken nog bestaansrecht hebben."
Maar het bestaan van de GKv wordt toch verdedigd.
Prof. George Harinck: wekelijks wordt aan meer dan honderdduizend christenen het evangelie wordt er verkondigd, mensen belijden hun geloof, worden geholpen, er wordt theologisch onderwijs gegeven en zending gedreven.
Ds. W. van der Schee: "Er is geen vergelijkbare kerkgemeenschap in Nederland". Deze kerk is ontspannen orthodox en draagt zonder schaamte het evangelie uit vanuit en niet een verdedigende houding.
Prof. B. Kamphuis: De kerk heeft als geloofsgemeenschap een heel centrale plek in Gods handelen. Dat element in de vrijgemaakte kerkvisie zou hij graag boven tafel houden. Schilders 'de kerk is zichtbaar, waar en een' vindt de hoogleraar nog steeds belangrijk. Daarom neemt hij deel aan de stuurgroep van de zgn. Nationale Synode: eenheid moet zichtbaar zijn en bestaansrecht heb je alleen als je eenheid met andere kerken zoekt. Daarbij denkt hij heel breed: "hersteld-hervormden, de Protestantse Kerk en ‘zelfs onze katholieke broeders en zusters’. Die ruimte is er, vindt Kamphuis.

07-11-2013 bderoos.wordpress.com - Het vertrek van dominee Wilschut - citaat:

Want ten diepste is de vraag: dient dominee Wilschut met deze overgang het werk van de Here? Daarover zal Hijzelf het eindoordeel geven. Maar als u het mij vraagt, zeg ik in alle bescheidenheid: de predikant maakt een verkeerde keus.

07-11-2013 jmhaak.wordpress.com - GKv ds. JM Haak - Stilzitten als je wordt geschoren.

Ds. Wilschut heeft gelijk als hij zegt dat er voor klassiek gereformeerd weinig of geen ruimte meer is in de GKv (ND, 2 nov. jl.). De vraag is welke consequenties daaraan te verbinden zijn. Moet je dan het kerkverband verlaten?

(...)

Dat bij het scheren ook onverkwikkelijkheden naar boven komen zoals eenzijdigheid, oppervlakkigheid en banaliteit; daarmee is wel in te stemmen met Wilschut. Maar dan blijft het spreekwoord des temeer staan; we zullen dat moeten (ver)dragen.

(...)

Verder hoop ik dat we binnen afzienbare tijd als collega’s kunnen dienen in dezelfde federatie van kerken /hetzelfde kerkverband.

06-11-2013 nd.nl - Hans Slotman • vrijgemaakt-gereformeerd predikant in Zwolle - Eén kerkverband is te klein

‘Het kerkverband is te klein’, schreef de vrijgemaakt-gereformeerde predikant Huib Wilschut bij zijn overgang naar de Protestantse Kerk. ‘Er is geen wijkplaats.’

16-11-2013 via signalen eeninwaarheid.info een samenvatting:

Het vertrek van collega Wilschut naar de PKN geeft ds. Hans Slotman (GKv Zwolle) te denken en wel dat er geen "wijkplaats" in de GKv is. Volgens Slotman geldt dat ook "voor mensen die meer evangelisch georiënteerd zijn. Of om nog meer te noemen: voor mensen die zich aangesproken voelen door de stilte van het klooster." Daarvoor is het GKV kerkverband te klein. Dus "dat is een extra stimulans en reden voor het streven naar kerkelijke eenheid." Slotman vraagt zich af of zelfs of de kleine(!) oecumene (Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken en Gereformeerde Kerken vrijgemaakt) niet te klein is. " Maar goed, in elk geval zou het een begin zijn!"

04-11-2013 nd.nl - Verdeelde reacties op stap Wilschut

SMILDE - Het vertrek van predikant Huib Wilschut uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) roept bij verontruste collega's wisselende reacties op.

01-11-2013 nd.nl - Vrijgemaakte predikant Wilschut naar de PKN

BOVENSMILDE - Vrijgemaakt-gereformeerd predikant dr. Huib Wilschut, al enkele jaren prominent verontrust over de koers van zijn kerken, gaat binnen ‘afzienbare termijn’ over naar de Protestantse Kerk in Nederland.

01-11-2013 refdag.nl - Dr. H. J. C. C. J. Wilschut verlaat Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Dr. H. J. C. C. J. Wilschut, predikant van de gereformeerde kerk vrijgemaakt van Smilde, verlaat de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en sluit zich aan bij de Protestantse Kerk in Nederland.

oktober 2013 - hjccjwilschut.nl - VERANTWOORDING van mijn overgang naar de PKN.

23-10-2013 werkenaaneenheid.nl - De Nationale Synode en het bestaansrecht van GKv, CGK en NGK

24-09-2013 werkenaaneenheid.nl - Scenario GKv ds.: over 20 jaar zijn GKv allemaal PKN

09-04-2013 refdag.nl - HJCCJ Wilschut - Doorgaande revolutie van tijdgeest stopt niet bij vrijgemaakten

De doorgaande revolutie die dr. G. Dekker schetst in zijn recente boek over de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt houdt geen halt bij andere kerkdeuren. De breedte van de gereformeerde gezindte zal zich moeten bezinnen op de vraag hoe om te gaan met de tijdgeest, betoogt dr. H. J. C. C. J. Wilschut.

21-03-2013 gereformeerdekerkblijven.nl - HJCCJ Wilschut - Zijn we het verbond voorbij? Over leven met God in 2013

26-09-2012 gereformeerdekerkblijven.nl - HJCCJ Wilschut - ‘Onbevangen gereformeerd’

In de vorige editie van deze site trof u de tekst aan van het Appel, dat 43 kerkleden deden op de Classis Amsterdam-Leiden om de ’dochtergemeente’ van Amsterdam-Centrum – Stroom - niet als zusterkerk tot ons kerkverband toe te laten. Ds. B. Luiten heeft op dit Appel gereageerd in De Reformatie van 21 september 2012. Liefst zou ik erover zwijgen. Maar de afkeuring is te scherp om onweersproken te blijven. Helaas.

12-05-2012 gereformeerdekerkblijven.nl - HJCCJ Wilschut - Moed verzamelen

Wordt het geen tijd voor verootmoediging en bekering?

Dat is een betere weg dan meteen om afscheiding en een nieuwe vrijmaking te gaan roepen. Het bovenstaande kan koren op de molen zijn voor degenen, die het liefst een breuk zouden willen forceren in de GKv. Die kant moeten we m.i. helemaal niet op. Wordt blijven je onmogelijk gemaakt – en dat is toch echt het criterium – dan is er binnen de gereformeerde gezindte nog plek genoeg waar je als gereformeerde belijder heen kunt.

Maar de eerste taak is: deernis hebben met Sions puin. En terugroepen tot de Here. Zolang het kan. Dus toch maar weer moed verzamelen met elkaar. Die moed heb je niet altijd zelf in huis. Goddank, – een mens mag terug naar de bron. Mag terug naar God. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft Hij macht in overvloed. Wie hoopt op de Here krijgt nieuwe kracht! (Jes. 40:29v)

28-04-2012 gereformeerdekerkblijven.nl - HJCCJ Wilschut - Kerkelijke eenheid in een tijd van individualisme

16-03-2012 refdag.nl - Pleidooi dr. Wilschut voor fusie GKV en CGK

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) moeten binnen de kortste keren met elkaar fuseren, vindt dr. H. J. C. C. J. Wilschut. „Het gaat niet om het herkennen van elkaar in de geschiedenis, maar om de herkenning in het Woord en de belijdenis.”

(...)

Tijdens zijn lezing stelde hij dat de positie van de Gereformeerde Bond cruciaal is. „Voor mijn besef blijft kerkelijke eenheid van de gereformeerde belijders in dit land kruimelwerk zolang de Gereformeerde Bond er buiten blijft staan. We zullen dan nooit verder komen dan deeloplossingen en partiële overwegingen, vermoedelijk met een paar scheurkerkjes als onvermijdelijk nevenverschijnsel erbij.”

26-10-2011 gereformeerdekerkblijven.nl - dr. HJCCJ Wilschut - Onethisch (titel hele artikel: Eigenmachtig)

ONETHISCH

Ds. Klaas Hendrikse heeft een nieuw boek geschreven: God bestaat niet en Jezus is zijn zoon. Een godslasterlijke titel, net wat u zegt. In het dagblad Trouw van 25 oktober 2011 werd een interview met Hendrikse geplaatst. Ik wil er kort iets over zeggen.

Een inconsequente kerk
Daarbij laat ik de inhoud van het boek van Hendrikse en wat daarover in het interview gezegd wordt buiten beschouwing. We wisten al dat de man atheïst is en nooit van zijn leven in het bestaan van God geloofd heeft. Dat ongeloof wordt nog eens hardop beleden, nu over de rug van onze gezegende Heiland heen. Het roept bij mij diepe verontwaardiging op.

Waar het mij hier vooral om gaat, is dat Hendrikse de PKN inconsequentie verwijt. Op de vraag ‘Had de kerk u moeten wegsturen?’ antwoordt hij: ‘Dat zou tenminste consequent zijn geweest. Dan had ik de kerk hoger gehad dan nu. Wil je nog een duidelijke boodschap hebben, dan had de kerk moeten zeggen: “Hier staan wij voor. Hendrikse weerspreekt dat, dus we zetten hem eruit.’

Voor de duidelijkheid: Hendrikse vindt dat de kerk de regels zo moeten aanpassen, dat zijn geluid en dat van vele anderen erin past. Maar op zichzelf genomen heeft hij gelijk. Het is onbegrijpelijk dat Hendrikse als predikant in de PKN niet is aangepakt. Daarmee laadt de PKN een grote schuld op zich, tegenover God en mensen. Door niet consequent kerk te zijn, belijdende kerk die ketters en ketterij afwijst.

Deze inconsequentie is ook onbarmhartig, allereerst tegenover Hendrikse zelf (en vervolgens tegenover de gemeente, die niet tegen hem beschermd wordt). Broeder, u bent verkeerd bezig, bekeer u! Daarop is alle tucht in de kerk, ook tucht over ambtsdragers toch op gericht? Om te behouden. Naast verontwaardiging over Hendrikse past ook gebed voor hem. Of de Here hem de ogen wil openen voor zijn heilloze weg.

Een inconsequente dominee
Wat mij stoort is, dat Hendrikse – hoe terecht ook – de PKN inconsequentie verwijt, terwijl hij zelf even inconsequent is. In het interview wordt de vraag gesteld: ‘Waarom bent u nog dominee? Uw hele houding straalt weerzin uit tegen de kerk.’ Hendrikse reageert: ‘Ik heb zeer veel moeite met het instituut. Maar lokaal heb ik in het werken met mensen reuze naar mijn zin. Hier in Zeeland voel ik mij als een vis in het water. Dat ik bij een gemeentelid op bezoek kan komen en kan zeggen: hier ben ik, ik heb alle tijd en het kost niks. Dat is toch prachtig? Daarom blijf ik.’

Eerlijk gezegd heb ik hier geen goed woord voor over. Ambtsdrager zijn in een kerkelijke gemeenschap, waarvan je het geloof niet deelt. Alleen omdat het plaatselijk allemaal zo gezellig is. Wees dan een vent en wees consequent. Dit is ronduit onethisch.

Geef mij dan maar een Busken Huet en Allard Pierson, die in de 19e eeuw tot de conclusie kwamen dat zij met hun vrijzinnige opvattingen niet met een goed geweten predikant konden blijven in de Nederlandse Hervormde Kerk. Natuurlijk, ook hier had je liever bekering gezien. Maar in de gegeven situatie kun je hun beslissing alleen maar respecteren.

Het verwijt van inconsequentie valt levensgroot op het hoofd van Hendrikse terug. Laat de man toch eens wat minder schreeuwen. Laten ook de media eens wat minder aandacht aan hem geven. Mede om die reden houd ik deze bijdrage kort. Met serieuze partners moet je het gesprek zoeken. Charlatans kun je beter doodzwijgen.26 oktober 2011

25-06-2010 opbouwonline.nl - Johan Schaeffer - Kerken onderweg (bespreking bijdrage Huib Wilschut over Afscheiding 1834)

08-06-2010 gkv.nl - dr. HJCCJ Wilschut - Kerk in beroering - citaat:

Ik denk dat je best je zorgen en vragen kunt hebben over diverse GS-besluiten. Maar dat die in deze vorm en op dit moment geen kerkelijke breuk rechtvaardigen. Je kunt op grond van Schrift en belijdenis onmogelijk van de GKv zeggen dat ze een valse kerk geworden zijn, die je moet verlaten. Het is een gereformeerde kerk in zwaar weer – jazeker! Maar als de Here er nog woont, dan kunnen wij er ook wel wonen.

(...)

Hoe vreemd het misschien ook mag klinken, ik ervaar het stormlopen tegen allerlei GS-besluiten als oppervlakkig. Ik snap wel waarom ze als aanhechtingspunt gekozen worden. Er zijn binnen de GKv allerlei ontwikkelingen aan de hand, die zo ongrijpbaar zijn. Graag maak je je ongenoegen concreet door ze te verbinden aan concrete besluiten. Met als gevolg dat je je op die besluiten verkijkt.

(...)

Want er is wel degelijk iets binnen de GKv aan de hand. En dat gaat een stuk verder dan soms aanvechtbare GS-besluiten. Ik zie als kernprobleem dat wij als GKv geestelijk aan het seculariseren zijn. Oftewel, dat wij – ongemerkt, maar toch – de (postmoderne) denkrichting van de wereld om ons heen overnemen. Met als gevolg dat wij zozeer van onszelf uitgaan, dat wij zelf de maat voor het leven met God en het kerkelijk leven worden. In plaats van dat Gods Woord die maat is.
Niet dat Gods Woord buiten beeld blijft. Maar de insteek begint bij jezelf. Natuurlijk, dat gevaar dreigt altijd. Jij leest de Bijbel – jij met je eigen geschiedenis, vragen, problemen, ook met eigen leeservaring. Juist dat moet je heel kritisch maken op jezelf. Ik lees toch niet mezelf in de Bijbeltekst in? Daar wringt m.i. nu de schoen. Dat de Schrift vanuit de mens gelezen wordt. In plaats van andersom. De beweging is veranderd: van het Woord naar mij, werd: vanuit mij naar het Woord.
Dan dreigt het gevaar, dat het niet meer om God draait, maar om mij. Anders gezegd: het besef van Gods heiligheid gaat ontbreken. Dat is het besef, dat Hij Gód is. Dat Hij het te zeggen heeft. Dat Zijn eer centraal heeft te staan.

Mijn ‘ik’ zie ik beslissend worden:

25-03-2010 digibron.nl - Het gereformeerde spoor kwijt

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) zijn geen valse kerk, maar dreigen wel steeds meer het gereformeerde karakter te verliezen, vindt de vrijgemaakte predikant dr. H. J. C. C. J. Wilschut. Hij schreef een indringend brochureboekje over de toestand van zijn kerk, maar verwerpt afscheiding radicaal.

18-11-2010 via werkenaaneenheid.nl - Dr. HJCCJ Wilschut - De Nationale synode en de GKV

30-09-2010 via werkenaaneenheid.nl - Dr. HJCCJ Wilschut - Kerk in beroering (Toespraken Assen-West 30 september 2010, Heemse-Marslanden 07 oktober 2010)

05-06-2010 eeninwaarheid.info - DJ Bolt - Wie staat er aan het roer in de GKv? - Afscheiden of niet? Reactie op dr. Wilschut (bespreking brochure Wilschut 'Afscheiding?'

21-05-2010 dereformatie.nl - Boekbespreking 'Afscheiding? Over oproepen om zich van de GKv af te scheiden. Bijdrage aan een bezinning op de situatie in de GKv' door Ad de Bruijne (v.a. pag. 4 / 456)

08-04-2010 werkenaaneenheid.nl - Dr. HJCCJ Wilschut - Kerk in beroering - toespraak gemeentevergadering GKv Dalfsen 8 april 2010

12-11-2001 hjccjwilschut.nl - HET THEOLOGISCH DENKEN VAN J.G. WOELDERINK - Lezing voor het Kerkhistorisch Werkgezelschap Apeldoorn, 12 november 2001

febr. 2001 - wapenveldonline.nl - Recensie door A. Romein - Dr. H.J.C.C.J. Wilschut - J.G. Woelderink: om de 'vaste grond des geloofs' - De ontwikkeling in zijn theologisch denken, met name ten aanzien van verbond en verkiezing

23 november

dr. Bert van Veluw nodigt alle vrijgemaakten uit om- in navolging van ds. Huib Wilschut - lid te worden van de

Laatst aangepast op vrijdag 11 september 2015 17:37  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]