Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv Vervolg brief GS Ede 2014 door Gereformeerde Kerk Blijven

Vervolg brief GS Ede 2014 door Gereformeerde Kerk Blijven

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Gereformeerde Kerk Blijven heeft op 11 november nader geïnformeerd over het Appel bestemd voor de a.s. GS van de GKv te Ede in 2014 op haar website. Ze schreven over:

 • het tijdschema
  - Meer dan 200 broeders en zusters hebben in principe hun handtekening verbonden aan het Appel.
  - 1 December is de streefdatum voor het definitief maken van de brief. Daarna kan iedereen definitief besluiten om hun handtekening hieraan te verbinden.
  - November-December: verspreiding Appel binnen zo groot mogelijk bereik
  - 1 Januari 2014: verzending Appel naar GS
 • de vorm van het Appel
  - er is kritiek gekomen op het rechtstreeks versturen naar de Generale Synode omdat dit niet de juiste kerkelijke weg is (kerkenraad - classes - particuliere synodes - generale synode)
  - honderden mensen hebben geprobeerd de kerkelijke weg te gaan maar zijn op onbegrip of sterke tegenstand gestoten
  - men maakt zich niet meer druk om het geestelijk verval in de GKv, terwijl men het gevaar loopt van het goede kerkelijke spoor af te wijken
  - het O.T. en het N.T. laten zien hoe nodig het kan zijn dat profeten waarschuwden
  - het getuigde van ongelijke behandeling dat een aantal GKv-ers die zich rechtstreeks hadden gericht tot de classis Amsterdam-Leiden om te voorkomen dat Stroom zou worden erkend als kerk werden beticht van onkerkelijk handelen, terwijl Stroom (die ook niet de kerkelijke weg had gevolgd) een hart onder de riem werd gestoken. Dit terwijl geen aandacht werd geschonken aan de redenen waarom bezwaar werd gemaakt
 • 'En wat doen jullie?'
  - er zijn er die het afwijzen om als particulieren, als een pressiegroep, rechtstreeks een brief schrijven naar de Generale Synode
  - de indruk is sterk dat deze critici zelf niets doen
  - maar wij moeten met onze armoedige middelen doen wat de HERE van ons vraagt: waarschuwen. Waarom?  Omdat we ons bewust zijn van het kritieke uur waarin onze kerken beland zijn!

Gereformeerde Kerk Blijven eindigde met:

Maar wij weten uit de ‘vermaningen’ van Jezus Christus ook dat wij moeten strijden om in te gaan. De ware rust vinden we elders. En wanneer we in een heftige periode zouden belanden, beseffen we toch dat we in het spoor van Hem moeten gaan die ons geen kalme reis beloofd heeft. Hij heeft ons wel de haven getoond waarin ons schip eens veilig zal aankomen.

Over twee weken (vanaf 11 november) hopen zij een vervolg te geven van het commentaar op het Appel.

JT

Bron: gereformeerdekerkblijven.nl - 11-11-2013 - OVER ONS APPEL (1)


Overige bronnen:

Via werkenaaneenheid.nl - Gereformeerdekerkblijven.nl: publicatie als nodig, werkt aan brief GS Ede 2014 (07-09-2013). In hetzelfde artikel op werkenaaneenheid.nl is een samenvatting gepubliceerd van de conceptbrief aan de GKv Generale Synode te Ede in 2014 (28-09-2013)

gereformeerdekerkblijven.nl - Brief aan GS Ede 2014 - citaat met link om in te stemmen met hun streven:

Hier vindt u een concept-brief die wij zouden willen zenden naar de a.s. generale synode, bijeen te komen in Ede 2014.
Als u het met de teneur van deze brief eens bent, vragen wij om uw handtekening. Het kan zijn dat u aanmerkingen hebt op deze brief, of ook dat de rapporten die op deze synode zullen dienen, bv. inzake het al of niet toelaten van vrouwen tot het ambt in de kerk, een aanvulling of verandering van onze brief noodzakelijk maken. Stemt u met ons streven in, stuur dan uw naam plus woonplaats en emailadres op naar ons via de contact-link van deze site.
Voordat wij (in de loop van december) de brief naar de a.s. generale synode sturen, ontvangen allen die in principe hun handtekening gegeven hebben alsnog de definitieve tekst. Dan beslist u of u wel of niet uw toegezegde handtekening handhaaft.


De volledige tekst van de redactie Over ons appel (1):

Van de redactie

OVER ONS APPEL (1)

Het tijdschema

Wij hebben een appel opgesteld dat bestemd is voor op de a.s. generale synode 2014. Meer dan tweehonderd broeders en zusters hebben inmiddels hun handtekening in principe verbonden aan dit appel. Aan de tekst ervan ontbreken nog enkele zaken, zoals met name een passage over het al of niet toelaten van de vrouw in het ambt binnen de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Wij streven ernaar de definitieve tekst rond 1 december a.s. te kunnen aanbieden. Allen die inmiddels hun voorlopige instemming met ons appel betuigd hebben, krijgen de eindtekst opnieuw onder ogen voordat zij definitief hun naam verbinden aan onze brief naar de synode.
In de maanden november en  december zullen we ons intensief bezighouden met de verspreiding van het appel, om nog meer mensen wakker te schudden die met ons de synode dringend zullen vragen een halt toe te roepen aan ontwikkelingen die het gereformeerde karakter van onze kerken dreigen uit te wissen.
Op 1 januari 2014 beëindigen we alle activiteiten rond het appel en verzenden het voor behandeling naar het adres voor de komende synode. Wij zullen ons appel ook toezenden aan alle kerkenraden binnen de GKv. Wat wij daarmee beogen, staat in het teken van de slotzin van ons appel. Daarin schrijven we aan de synode:

‘Wij beseffen dat uw vergadering een zware taak wacht. Wees ervan verzekerd dat wij en vele anderen met ons bidden om de kracht van de Geest van Jezus Christus! Onze brief is geboren uit grote verontrusting over de gang van zaken in de kerken. Maar tegelijk is het onze hartelijke begeerte dat wij in het spoor van uw besluiten samen gereformeerde kerken mogen blijven!’

De vorm van ons appel

Het was te verwachten dat wij kritiek zouden krijgen op de vorm die wij hanteren om onze bezwaren aan de synode kenbaar te maken. Dat blijkt uit sommige reacties die we binnenkrijgen. Hoe kunnen wij denken dat we gehoor vinden bij een generale synode wanneer we als particulieren – ook al zijn het er honderden – bij de synode aankloppen? Weten wij niet dat er een kerkelijk weg is via kerkenraden, classes, particuliere synodes naar de generale synode?
Ja, dat weten we heel goed. Maar we weten ook iets anders.
We zijn ervan op de hoogte dat honderden mensen bij hun kerkenraad zich gemeld hebben om soortgelijke zaken aan te snijden als die nu in ons appel staan. Gedesillusioneerd hebben zij de moed opgegeven om nog iets te bereiken ‘in de kerkelijke weg’. Zij stuitten op onbegrip of zelfs op sterke tegenstand in hun pogingen om punten aan de orde te stellen die vroeger in de GKv vanzelfsprekend leken, maar nu zonder discussie uit de belangstelling zijn verdwenen.
Het lijkt vaak alsof wij van een andere planeet komen door nu nog te beginnen over wat gereformeerd is. We weten van veel drukte in de GKv over allerlei zaken, behalve over wat wij als geestelijk verval in onze kerken constateren. Zelden horen we nog in gebeden in de kerk dat we als gemeenschap het gevaar lopen van het goede kerkelijke spoor af te wijken.
Het Oude Testament onthult zeer openhartig hoe vaak en hoe diep het volk van God kan vallen, en hoe nodig het was dat profeten waarschuwden. Mensen als Paulus brachten het evangelie van Jezus Christus vol bewogenheid, maar drongen er tegelijk op aan dat de gemeenten zich ervan bewust moesten zijn dat ‘woeste wolven’ van buiten en ook mensen van binnen de waarheid zouden verdraaien (Hand. 20:29v).
We vermelden nog een punt. Men wijst ons erop de kerkelijke weg te volgen. Dat deed men ook toen op ons initiatief enkele tientallen leden van de kerken (waaronder meer dan twintig predikanten) zich tot de classis Amsterdam-Leiden hadden gewend om te voorkomen dat ‘Stroom’’ erkend zou worden als gereformeerde kerk binnen de GKv. De drie formulieren wilde men niet ondertekenen en dat vrouwen in hun kerkenraad meebeslisten, was voor Stroom evenmin een blokkade om toegang als gemeente tot de GKv te vragen. Ieder zal, als hij eerlijk taxeert, moeten erkennen, dat dit niet getuigt van het bewandelen door Stroom van de ‘kerkelijke weg’. Maar wat gebeurde? Verontwaardigd keerde menig scribent zich tegen ons, terwijl Stroom een hart onder de riem werd gestoken. We vermelden er wel even bij dat het Stroom was die de aanvraag om toegelaten te worden zelf ook weer introk. Voor die beslissing hadden we respect. Niet voor scribenten die ons geselden wegens ons overtreden van elementaire regels in de kerkelijke omgang, zonder dat zij zich druk maakten over wat ons ertoe bracht bij de classis Amsterdam-Leiden aan te kloppen.

‘En wat doen jullie?’

Over de vorm van ons appel willen we nog het volgende zeggen. Wij weten dat veel broeders en zusters evenals wij zich ernstig zorgen maken over de situatie in de GKv. Tegelijk voegen zij er dan iets aan toe. Als ze het niet zeggen, merken wij wat ze willen zeggen: ‘Ja, maar wat jullie doen – een brief van particulieren naar de synode schrijven, en daarmee een pressiegroep vormen, partijschappen bevorderen, etc. -, dát willen wij niet’. Akkoord, zeggen wij. maar wat doen jullie zelf? Jullie zijn in staat ons te vertellen hoe het niet moet. Maar mogen wij ook weten hoe jullie je bezwaren op de juiste kerkelijke wijze dan wel kenbaar maken?
Wij krijgen sterk de indruk dat velen die hun hoofd schudden bij wat wij doen, zelf niets of nauwelijks iets doen. Daarom houden we hun een spiegel voor. Verontrust zijn, en dan maar afwachten hoe het gaat, is niet de weg die wij zijn ingeslagen. Wij laten van ons horen, per website. We hebben geen landelijke vereniging gevormd. We zijn niet uit op het vormen van een Gereformeerde Bond (daarover later meer). Een krant staat niet tot onze beschikking. Het is armoede troef als we ons kleine groepje kritisch bekijken, Maar ook zonder krant en zonder achterban, moeten we met onze armoedige middelen doen wat de HERE van ons vraagt: waarschuwen. Waarom?  Omdat we ons bewust zijn van het kritieke uur waarin onze kerken beland zijn!
In de huidige versie van ons Appel schreven we aan het slot dat wij met onze ondertekening ‘een misschien wanhopige poging doen alsnog gehoor te vinden’. Iemand die intussen het Appel heeft ondertekend, vindt het woord ‘wanhopig’ onjuist. We zullen het veranderen en ervan maken dat we een uiterste poging doen. Dat is beter, want wij wanhopen niet, omdat wij op Jezus Christus vertrouwen en weten dat niet wij, maar Hij de kerk leidt, haar zuivert en tot voltooiing brengt.
Maar wij weten uit de ‘vermaningen’ van Jezus Christus ook dat wij moeten strijden om in te gaan. De ware rust vinden we elders. En wanneer we in een heftige periode zouden belanden, beseffen we toch dat we in het spoor van Hem moeten gaan die ons geen kalme reis beloofd heeft. Hij heeft ons wel de haven getoond waarin ons schip eens veilig zal aankomen.

D.V. tot over veertien dagen voor het vervolg van ons commentaar op het Appel.

Laatst aangepast op vrijdag 23 mei 2014 22:16  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]