Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Reactie ds. Wilschut op explosie reacties over zijn overgang naar de PKN

Reactie ds. Wilschut op explosie reacties over zijn overgang naar de PKN

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Dr. HJCCJ Wilschut heeft op zijn website gereageerd op een explosie aan reacties over zijn overgangsverantwoording naar de PKN. Een aparte reactie op de omvangrijke Open Brief van br. DJ Bolt (eeninwaarheid.info) is gevolgd in een aparte blog waarin hij ook op enkele onbeantwoorde vragen en opmerking in is gegaan (zie links onderaan dit artikel).

De inhoud van deze reactie samengevat:

  • Wilschut heeft begrip voor het onbegrip over zijn keus voor de PKN.
  • Je kunt niet heel PKN afschrijven alleen vanwege Klaas Hendrikse (en anderen). De man is ook niet beeldbepalend. En een in de uitoefening van de tucht falende kerk is nog geen valse kerk. Er is z.i. pas van een valse kerk sprake als de tucht wordt misbruikt om trouwe kinderen van God te vervolgen.
  • Hij staat nog volledig achter de termen leegheid en banaliteit die hij heeft ervaren in de kerkdiensten in de GKv. Het komt voor, maar niet in alle kerkdiensten. "Preken, die soms nergens over gaan, vergeef me de uitdrukking. En platvloersheid, die haaks staat op eerbied voor de heilige God. Verkleedpartijen, toneelstukjes. Taal van de straat. Ik heb het gezien op internetkerkdiensten vanuit de GKv. Mijn vrouw en ik hebben het live meegemaakt. Dingen, waarvoor je je zat te schamen. En alles in je protesteerde."
    Men schrikt van het door Wilschut gebruikte woord 'banaal', omdat de gewenning heeft toegeslagen. Men is gewend geraakt aan die leegheid en banaliteit van kerkdiensten.
  • De uittocht uit de GKv is begonnen. Er is een uittocht naar baptisten, evangelische gemeenten, gereformeerde bond (PKN), behoudende CGK gemeenten en Hersteld Hervormde Kerk. Het kerkverband verkruimelt zo stilzwijgend. Het blijft aangrijpend, "als je het niet meer harden kunt in eigen kerk."

Even een heel korte reactie.
Het probleem is ook niet dat een kerk incidenteel faalt3 in de tuchtuitoefening, maar dat de tweede sleutel van Gods koninkrijk structureel niet meer wordt gehanteerd! En dat is de praktijk in het overgrote deel van de PKN. Maar ja, de kracht van de tweede (maar ook van de eerste) sleutel4 is sowieso gebroken als je gelooft dat je je aan de kerk kunt onttrekken als je het niet meer kunt harden in die kerk. Want dan sta je toe dat men gewoon over kan gaan naar een andere richting of signatuur die niet moeilijk doet en waar je je wel prettig en geaccepteerd bij voelt (zolang het duurt)1. Hier komt duidelijk het fnuikende van de huidige geest van het individualisme naar voren: als je het individu centraal stelt en het goedkeurt dat het een kerk of omgeving zoekt die bij hem/haar past, worden de sleutels van Gods koninkrijk onbruikbaar gemaakt2. Dan komt het kerkvergaderend werk van Christus op het tweede plan te staan, het is ondergeschikt gemaakt aan de behoeften van het religieuze individu!

Het op de eerste plaats stellen van de autonomie van de zich christen noemende individuele mens (goed gelovig of niet) is m.i. daarom in deze tijd één van de krachtigste stimulansen voor secularisatie.

 

Bron: 19-11-2013 hjccjwilschut.nl - Reactie op reacties (1)

 

Naschrift 28-01-2014 Op 18 december 2013 werd duidelijk dat dr. Wilschut gedwongen en zonder hoor en wederhoor uit het ambt van predikant is ontheven. Hij vindt dit onbegrijpelijk en niet rechtvaardig, toch gaat hij het niet aan de burgerlijke rechter voorleggen. Hij heeft de deur achter zich dichtgetrokken en richt zich vanaf nu op de toekomst. Ook reageert hij niet meer op artikelen van D.J. Bolt op eeninwaarheid.info. Klik voor zijn laatste blog op zijn site in verband met zijn vertrek uit de GKv 'PREDIKANT AF' d.d. 18 december 2013 .
Ja, zo gaat het als niet meer duidelijk is in een kerk wat we geloven van de kerk. Dan gaat een ieder uit van zijn eigen persoonlijke interpretatie. En de verwarring wordt nog veel groter als een kerk al veel eerder stiekem afscheid heeft genomen van de leer over de kerk, zonder daar iets anders voor in de plaats te stellen. Zie ook: J. Trip - Stiekem afscheid genomen van de leer over de kerk d.d. 24 augustus 2012.

JT

1En dit gebeurt tegenwoordig al veelvuldig. Bijvoorbeeld: als men een predikant te zwaar vindt, gaat men gewoon over naar een andere, lichtere predikant een paar kilometer verderop die iets beter op hen aansluit.

2Bovendien creëer je dan homogene groepen mensen die bij elkaar passen en blijven zolang hun behoeften in voldoende mate worden bevredigd binnen en door die groep. Noemt art. 29 NGB dat geen secten?

3Alhoewel dit in het geval van PKN bij ds. Klaas Hendrikse (en anderen) wel zeer, zeer ernstig is omdat hij de ruimte krijgt in de PKN om godslasterlijke ketterij rond te bazuinen in diezelfde kerk. (Daarvoor hoef je alleen maar de titel van zijn boek te kennen: 'God bestaat niet en Jezus is zijn zoon'.)

4Zie Heidelbergse Catechismus Zondag 31. De sleutels van het koninkrijk der hemelen zijn de verkondiging van het heilig evangelie en de kerkelijke tucht. Door beide wordt het koninkrijk der hemelen voor de gelovigen geopend en voor de ongelovigen gesloten

Zie ook:

28-03-2014 refdag.nl - Dr. Wilschut beroepbaar in PKN

18-12-2013 hjccjwilschut.nl - PREDIKANT AF

U kon het lezen in het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad van 18 december 2013: ondergetekende is predikant af. Ik ben door de kerkenraad van de GKv Smilde uit het ambt ontheven naar art. 15 KO, met instemming van de classis Assen en deputaten ad art. 49 KO. Triest dat dit een dag na de vergadering van de classis (de classis kwam op 12 december 2013 bijeen) al op straat lag. Kennelijk heeft iemand uit het comité van de classis geklapt.

(...)

Toch ben ik door kerkenraad en classis ontheven uit het ambt naar art. 15 KO. Het is duidelijk dat dit artikel een verzoek van de betrokkene veronderstelt. Dat er dus niet was. Kennelijk gaat het om een analogieredenering, met als basis mijn aan de kerkenraad gemelde voorgenomen vertrek. Nee, dat zeg ik niet goed. Met als basis de eigen conclusie uit mijn aan de kerkenraad gemelde voorgenomen vertrek. Het lijkt mij een wankele basis voor een zo ingrijpend besluit.

Onverhoord
Dat laatste geldt temeer, omdat ik in de gang van de procedure op geen enkele wijze gehoord ben. De commissie van advies heeft de eigen conclusie niet getoetst in een gesprek met mij.

(...)

Onbegrijpelijk
Ik vind deze gang van zaken onbegrijpelijk. Ook al kan ik nu al de tegenwerping bedenken: Je had zelf maar moeten beseffen dat jouw brieven konden worden opgevat als een feitelijke onttrekking, enz. Dat besef heb ik dus niet gehad. Maar stel dat ik het wel had gehad, dan nog had men mij eerst moeten horen alvorens een conclusie te trekken.

(...)

Ik vermoed dat ik niet de enige dominee blijf die vastloopt in de GKv en overgaat naar een andere kerkelijke gemeenschap. Hier zit een gat in de kerkelijke regelingen in de GKv. Hopelijk werkt dit blog eraan mee dat dit gat gedicht wordt.

Tenslotte
Wat mij betreft is dit mijn laatste blog in verband met mijn vertrek uit de GKv. Ik ga ook niet meer in op wat br. D.J. Bolt zaterdag 14 december 2013 op www.eeninwaarheid.info aan mijn adres schreef. Het zou m.i. niet meer dan herhaling van zetten opleveren. Ik heb de deur achter mij dichtgetrokken. Ik richt mij vanaf nu op de toekomst.

18-12-2013 refdag.nl - Kerkenraad GKV Smilde ontheft dr. Wilschut uit ambt

In juni preekte Wilschut voor 't laatst. In november maakte hij zijn overstap bekend naar de PKN. Daarop is hij op non-actief gesteld. En nu is hij ontheven uit zijn ambt.
Momenteel werkt hij aan studieopdrachten om predikant in de PKN te kunnen worden.

17-12-2013 nd.nl - Huib Wilschut uit ambt ontheven

SMILDE - De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Smilde heeft de eigen predikant Huib Wilschut ontheven uit zijn ambt.

Dat is gebeurd omdat Wilschut vorige maand heeft aangegeven over te gaan naar de Protestantse Kerk om daar predikant te worden, aldus kerkenraadsvoorzitter Hans Vleesenbeek. 'Vanwege dat besluit hadden wij hem al op non-actief gezet. Maar de overgang moet ook kerkrechtelijk worden geregeld en dat doen we op deze manier.'

07-12-2013 refdag.nl - Vertrekkend GKV-predikant Wilschut: Analyseren, dat past bij mij

05-12-2013 drpdevries.blogspot.nl - Een brede orthodoxe universiteit

De vraag is welke ruimte er voor een klassiek gereformeerd geluid zal zijn. Dan moet niet alleen aan de geloofsleer maar ook aan de herme-neutiek en de homiletiek worden gedacht. Dr. Wilschut heeft in zijn ver-antwoording om de GKV te verlaten gesproken over de leegheid en banaliteit van kerkdiensten in eigen kring. Daar komt bij dat neo-calvinisten die op drift raken, veelal heel weinig tolerantie hebben ten opzichte van hen de vernieuwingsdrift niet meemaken. Dat placht in hervormde kring anders te zijn. als voorbeeld noem ik dat de ethische kerkenraad van Beesd na het overlijden van Pietje Baltus die slechts zo nu en dan de kerkdiensten bezocht, een rouwadvertentie plaatste waarin het overlijden van Pietje Baltus in haar Heere (ge­schre­ven zoals Pietje dat wenste) en Heiland werd vermeld.

(...)

Zal een brede orthodoxe univer­siteit ruimte bieden aan docenten voor wie aanvaarding van de vrouw in het ambt, het niet erkennen van de zondeval als historisch feit, het niet functioneren van aandacht voor weder­geboorte als vrijmachtig werk van Gods Geest en voor de kenmerken van het gees­telijke leven, bij alles wat er verder gemeen-schappelijk is, toch een principiële kloof inhoudt?! Dr. Wilschut heeft in zijn verantwoording over zijn verlaten van de GKV aangegeven dat binnen de GKV geen wijkplaats voor klassiek gereformeerd kerkelijk leven en prediking. Zal die wijkplaats er wel zijn voor de gereformeerde theologie binnen een nieuwe te vormen breed orthodoxe universiteit?

14-12-2013 eeninwaarheid.info - DJ Bolt - Weerwoord aan dr. H.J.C.C.J. Wilschut (2)

30-11-2013 eeninwaarheid.info - DJ Bolt - Weerwoord aan dr. H.J.C.C.J. Wilschut (1)

29-11-2013 piethoutman.net - Eén kerk is nog geen eenheid - citaat:

Over de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) bood het Nederlands Dagblad onlangs een breed artikel (9 november). Deze kleinere kerkgemeenschap staat midden in de storm, betrokken als ze is bij is bij zowel de ‘grote’ als aan de ‘kleine oecumene’. Maar stel dat zij zouden meegaan in een grote oecumene, dan zou slechts een klein deel van hen weer echt met ds. Huib Wilschut, die zijn plaats in de Gereformeerde Bond zocht, verenigd worden. De meesten zouden waarschijnlijk een eigen modaliteit blijven vormen, met ‘Kampen’ als theologisch bolwerk, zij het lang niet meer zo exclusief. De overigen zouden alle kanten op stuiven. Na een breuk als in de Vrijmaking, in de jaren 60 en met de ‘Nieuwe Vrijgemaakten’ vertonen ze wel een hechte eenheid, maar ook hier duikt het richtingenverschijnsel telkens op.

22-11-2013 - hjccjwilschut.nl - Reactie op reacties (2) - reactie op Open Brief D.J. Bolt

16-11-2013 - eeninwaarheid.info - DJ Bolt - Open brief aan dr. H.J.C.C.J. Wilschut

werkenaaneenheid.nl - 05-11-2013 - Dr. HJCCJ Wilschut onttrekt zich aan de GKv en sluit zich aan bij PKN - een persoonlijke keus

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zijn volledige reactie:

19-11-2013

Reactie op reacties (1)

Dank
Op 1 november 2013 maakte ik bekend, dat mijn vrouw en ik op termijn gaan overstappen naar de PKN. Ter toelichting verspreidde ik een Verantwoording, die ook op mijn site te vinden is.

Het leverde een explosie aan reacties op. Tien dagen lang liep mijn mailbox over. Al komen er nog steeds mails en brieven binnen. Zoals ook de telefoon nog met regelmaat gaat. De grote stroom is nu echter wel achter de rug. Tijd om op onderdelen uit de reacties te reageren. Niet ieder kon ik persoonlijk antwoord geven. Vandaar dat ik deze weg kies.

Ik wil beginnen met ieder te bedanken, die van zich liet horen. Ook wanneer de mailtjes niet altijd even plezierig van inhoud en toon waren. Het houdt mij niet tegen om dank uit te spreken voor de genomen moeite om mij te benaderen.

Onbegrip
In veel mailtjes wordt onbegrip uitgesproken over de keus voor de PKN. Ik heb veel begrip voor dit onbegrip. Ik zou het tien jaar geleden zelf ook gehad hebben. Het was voor mij een denkproces van 5 tot 6 jaar. Het gaat ook nog eens om ‘out of the box’ denken: ook voor mijzelf een hele opgave. Alleen al daarom begrijp ik het onbegrip. Nog afgezien van het feit, dat niet ieder mijn argumenten overtuigend zal vinden.

Om het verhaal leesbaar te houden moest de Verantwoording binnen bepaalde grenzen blijven. Het gaat niet om een uitputtende verhandeling, maar om een beknopte toelichting. Ik besef dat er vragen zijn overgebleven. Hopelijk komt daarover een werkelijk gesprek op gang.

Overigens ontmoette ik ook instemming met mijn standpunt. En niet alleen van buiten de GKv. Zoals ook niet ieder de keus voor de PKN afwees. Ik heb ook veel invoelende en begrijpende reacties gehad.

Maar ook bij onbegrip waren er warme en waarderende woorden. Ik heb dat erg gewaardeerd. Helemaal wanneer ze kwamen uit gemeenten, die ik eerder mocht dienen. “We kennen u, u doet niet ‘zomaar iets’.” Dan hoef je het er nog steeds niet mee eens te zijn. Je laat iemand wel in zijn waarde.

Die houding kon niet ieder opbrengen. Soms was de toon scherp en verwijtend. Ik ga daarover niet klagen, al werd ik er niet vrolijk van. Het zal te maken hebben met teleurstelling en emotie. Bovendien, het was te verwachten.

Sommigen gaven aan zich te willen onthouden van een beoordeling van mijn Verantwoording. Geen probleem. Maar onthoud je dan daarna van een veroordeling, wanneer je niet op mijn argumentatie wil ingaan. Daar heb ik minder begrip voor.

Nou ja, er is geen mens dat zijn tong (en pen) in toom houdt. Het geldt ook voor mijn eigen schrijven de afgelopen jaren. We moeten allen van genade leven.

Klaas Hendrikse
In veel mailtjes maakt Klaas Hendrikse – de dominee in de PKN die luidruchtig het bestaan van God ontkent – prominent zijn opwachting. Hoe kun je nou toch met zo iemand in één kerk zitten? Sommigen vulden het rijtje aan met de gebroeders Ter Linden. Ook andere namen werden genoemd. Maar Klaas Hendrikse stond met stip bovenaan.

Natuurlijk is het onbegrijpelijk, dat ds. Hendrikse niet met tuchtmaatregelen is aangepakt. Het heeft te maken met de structuur van de tuchtprocedure in de PKN. Wanneer die strandt bij de classis, is het over en uit. En dat is in het geval van ds. Hendrikse gebeurd.

Alleen, vereenzelvig de PKN niet met Klaas Hendrikse. De keus voor de PKN is de keus voor een kerk, die volgens eigen papieren de drie-enige God belijdt in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de reformatorische belijdenisgeschriften. Die in haar kerkordelijke bepalingen ook zegt tucht te willen oefenen, wanneer de fundamenten van het kerkelijk belijden worden aangetast. Helaas, hier vertoont de praktijk ernstige tekorten en blijft de leertucht beperkt tot geschriften van belijdende aard, zonder dat er persoonlijke tuchtmaatregelen aan verbonden worden. Ieder die Gods waarheid liefheeft, zal er verdriet over hebben.

Maar de PKN is Klaas Hendrikse niet. De man is er ook niet beeldbepalend. Daarmee is niets goedgepraat. Maar om vanwege Klaas Hendrikse (en anderen) heel de PKN af te schrijven, lijkt me het andere uiterste. Zeker, tucht – ook leertucht – hoort bij de kenmerken van de kerk. Tegelijk, een in de uitoefening van de tucht falende kerk is nog geen valse kerk. Dat komt m.i. pas in beeld wanneer een kerk de tucht misbruikt om trouwe kinderen van God te vervolgen.

Met Klaas Hendrikse – en anderen zoals hij –  formeel (want werkelijke geestelijke verbondenheid ontbreekt) onder één kerkdak zitten schuurt, jazeker. Toch, niet de gereformeerden moeten dan de kerk uit, maar de dwaalleraars (Groen van Prinsterer). Hier hebben gereformeerde belijders blijvend de taak om de PKN terug te roepen naar haar eigen papieren.

Leegheid en banaliteit
In mijn Verantwoording heb ik het gehad over leegheid en banaliteit in kerkdiensten in de GKv, die mijn vrouw en ik in onze vakanties bezochten. Voor de duidelijkheid, ik bedoelde onze vakanties in voor- en najaar, niet onze zomervakantie. Insiders weten dat wij die al vele jaren doorbrengen op Schouwen-Duiveland. In de GKv te Brouwershaven zijn wij al die jaren met stichting naar de kerk geweest. Laat daarover geen misverstand bestaan.

Leegheid en banaliteit. Sommigen hebben zich aan die termen gestoten. Vooral aan het woord ‘banaliteit’. Enkelen verdedigden met verve de diensten in eigen thuiskerk. Niks banaliteit! En soms eens een andere vorm is toch niet meteen banaal?

Toch laat ik beide termen staan. Overigens heb ik niet beweerd dat leegheid en banaliteit gelden voor alle kerkdiensten in de GKv. Gelukkig niet. Maar zeg niet dat het niet voorkomt. Preken, die soms nergens over gaan, vergeef me de uitdrukking. En platvloersheid, die haaks staat op eerbied voor de heilige God. Verkleedpartijen, toneelstukjes. Taal van de straat. Ik heb het gezien op internetkerkdiensten vanuit de GKv. Mijn vrouw en ik hebben het live meegemaakt. Dingen, waarvoor je je zat te schamen. En alles in je protesteerde.

Ik schrijf dit met pijn in het hart. Ik wil mij niet afzetten tegen de GKv. Die kerken blijven mij lief. Ik leerde er de Heere kennen. Ik ontving er mijn opleiding en mijn ambt. Er zijn nog steeds veel goede dingen in deze kerken. En veel mensen met wie we ons blijvend verbonden weten in geloof en liefde.

Maar de leegheid in de prediking die er kan zijn, kan ik niet ontkennen. Preken die je niet werkelijk voor God stellen, oppervlakkige praat. En erediensten die meer mikken op het vrome gevoel van de mens dan op de eer van de hoge God.

Nee, ik ben niet tegen elke verandering en vernieuwing, al loop ik er niet in voorop. Als het maar om werkelijke verbeteringen gaat. En recht doet aan het karakter van de gereformeerde eredienst, met zijn concentratie op het Woord.

Maar ik merk hoe de gewenning toeslaat. We schuiven zo maar mee. En schrikken dan van het woord ‘banaal’. Omdat we inmiddels van alles en nog wat gewoon zijn gaan vinden. Of anders niet meer zo erg. Dus zingen we – om maar iets te noemen – al of niet met band het evangelikale lied. Alsof het andere lied niet een andere kerk betekent, zoals Jan Smelik al jaren geleden heeft opgemerkt. Gewenning maakt argeloos. En wie ervoor waarschuwt, moet niet zeuren.

Ik zou er de GKv niet om hebben verlaten. Ik ben er samen met mijn vrouw wel meer dan eens voor weggevlucht. En één ding heb ik uit alle reacties wel begrepen: hierin zijn wij de enigen niet.

Uittocht
Want veel reacties – per mail, brief of telefoon – hebben mij bevestigd in het beeld, dat ik al had (met dank aan mijn contacten in de gereformeerde gezindte, die mij erop attent maakten): de uittocht uit de GKv is begonnen. Er is een uittocht bezig (geweest?) naar baptisten en evangelische gemeenten. Er voltrekt zich ook een andere uittocht: van vrijgemaakten, die zich gevoegd hebben bij een gemeente van gereformeerde bondssignatuur in de PKN. Of die dit aan het overwegen zijn. En het gaat niet om enkelingen.

Daar blijft het niet bij. Voor sommigen is de overstap naar de PKN een station te ver. Zij wijken uit naar een behoudende gemeente in de CGK of voegen zich bij de HHK. De vervreemding wordt te groot. En de moedeloosheid groeit. Je kunt roepen wat je wilt. Maar de trein dendert door. Al is er gelukkig nog gereformeerde prediking in de GKv, een wijkplaats voor deze prediking gaat ontbreken. Want overal laat de invloed van het kerkverband zich gelden – vroeg of laat.

Zo verkruimelt het kerkverband stilzwijgend. Je kunt dat een te somber beeld vinden en zeggen, dat het allemaal best meevalt en er nog zoveel enthousiasme is bij jongeren, enz. Ik zal het niet ontkennen. Ook niet dat het om een minderheid gaat, die vertrekt. Maar ook een mini-uittocht blijft aangrijpend. Als je het niet meer harden kunt in eigen kerk.

Tenslotte
Op www.eeninwaarheid.info publiceerde br. D.J. Bolt een Open Brief aan mijn adres. Zijn reactie is zo omvangrijk, dat ik daarop – DV – in een apart blog wil reageren. Daarin hoop ik ook op enkele nu nog onbeantwoorde vragen en opmerkingen in te gaan.

Laatst aangepast op dinsdag 27 mei 2014 17:22  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]