Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Appel Gereformeerde Kerk Blijven Gereformeerde Kerk Blijven: bestaansrecht in geding van vrijgemaakt-gereformeerde kerken

Gereformeerde Kerk Blijven: bestaansrecht in geding van vrijgemaakt-gereformeerde kerken

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

2013: Wat een heftig jaar. Je bent nog niet bekomen van de schrik van het ene, staat het andere al weer voor de deur. Een wellicht niet volledige opsomming:

 • Net voor 2013 kwam de LVGS (Jan Westert) met een notitie om de banden binnen het gereformeerd onderwijs te verbreken met gereformeerde kerken en de drie formulieren van eenheid; dat betekent definitief afscheid nemen van gereformeerd onderwijs. Daarvoor in de plaats wil men 'Scholen met de bijbel'.
 • Vlak voordat het jaar begon schreef de NGK dominee Bob Wielenga in Opbouw dat GKv prof. De Bruijne een opmerking maakte in De Reformatie die zo in de Open Brief van 1966 had kunnen staan: 'Maar telt alleen de gereformeerde traditie kerken van Christus? (...) Oecumene lijkt mij ook dat kerken en christenen uit verschillende tradities, die toch allen merkbaar Jezus willen navolgen, elkaar dienen met wat elk van Christus kreeg, van elkaar leren en elkaar zo nodig aanspreken op wat zwak of verkeerd is.'
 • Het begon dit jaar met een boek van godsdienstsocioloog Gerard Dekker "De doorgaande revolutie" waarin hij beschreef hoe de vrijgemaakten de synodalen achterna gaan.
 • GKv vertegenwoordigers zijn van harte ingegaan op een uitnodiging van de PKN om samen één kerkverband te vormen. Het was een goede ontmoeting en er komt een vervolggesprek.
 • Er kwamen indringende pleidooien voor vrouwelijke ambtsdragers van ds. Wim van der Schee, van GKv theologe Almatine Leene en De Reformatie kwam met een thema-nummer m/v-kerk waarin een ieder pleitte voor vrouwelijke ambtsdragers, ook in vervolgnummers voerden ze stevige propaganda daarvoor.
 • Ook deputaten M/V in de kerk hebben geconcludeerd - na opnieuw de bijbel nog eens anders te hebben gelezen - dat vrouwen in alle ambten moeten kunnen dienen
 • In het rapport M/V in de kerk wordt duidelijk gemaakt dat 'de nieuwe hermeneutiek' (hoe je Gods Woord contextgebonden moet verstaan) al jaren gemeengoed is in de GKv: het houdt in dat God alleen heeft gesproken tot de mensen die toen leefden en wij nu zelf opnieuw moeten zien te achterhalen hoe en wat God zou hebben gesproken als hij zich zou hebben gericht tot onze sterk veranderde cultuur (een artikel hierover wordt binnenkort gepubliceerd op werkenaaneenheid.nl)
 • Er kwamen drie (!) officiële stevig gefundeerde vermaanbrieven van verschillende buitenlandse gereformeerde kerken, gericht aan de GKv Synode Ede 2014. Heel vervelend was dat Nader Bekeken zich nogal kritisch heeft uitgelaten over de vermaanbrief uit Australië.
 • Vervolgens verbijsterde dr. HJCCJ Wilschut ons met zijn aankondiging zich te willen onttrekken aan de GKv en op termijn over te gaan naar de PKN (Gereformeerde Bond). Over het verschil tussen GKv en PKN schreef hij: "in veel opzichten is het verschil tussen PKN en GKv niet principieel, maar gradueel, al zijn er ook belangrijke verschillen."
 • Deputaten Herziening kerkorde stellen voor om de band met de drie formulieren van eenheid te onthechten in het ondertekeningsformulier voor bijzondere ambtsdragers
 • Prof.dr. J. Douma waarschuwde dat binnenkort zijn roepen zal ophouden
 • Ds. Rob Visser vraagt zich opnieuw af of hij nog herder mag zijn door een lezing daarover uit 2008 opnieuw te publiceren
 • En nu lezen we op Gereformeerde Kerk Blijven op niet mis te verstane wijze: "Wij verklaren tegelijk dat onze bezwaren dermate serieus zijn dat wij niet alvast de garantie geven binnen de vrijgemaakt- gereformeerde kerken te blijven." Want het bestaansrecht van de GKv is in geding.

Het is Gereformeerde Kerk Blijven ernst. Nee, ze zeggen - terecht - nog niet wat ze wel doen als de synode in 2014 afbuigt van de gereformeerde koers. Maar het is hen wel menens.
Hieronder een samenvatting van hun artikel 'OVER ONS APPEL (2)' gepubliceerd op gereformeerdekerkblijven.nl d.d. 22 november 2013 (vetgedrukt door mij).

Zonde is zonde en daarover kunnen we moeilijk zó van mening verschillen dat ja en nee binnen de kerk beide mogelijk zijn.

Het is waar:

Door de genade van Jezus Christus zijn wij gered, dat is punt één.

en dan ook onverbrekelijk daaraan verbonden:

In Christus Jezus zijn wij geschapen om goede daden te doen die God mogelijk heeft gemaakt , dat is punt twee (Ef. 2,8-10).

Wat wil Gereformeerde Kerk Blijven niet?

 • "Wij willen geen scheuring, maar wij willen wel iets doen."
 • Wij hebben geen Gereformeerde Bond in de GKv en wij zullen er ook geen vormen.
 • Ze willen niet voor onruststokers worden uitgemaakt omdat ze op de bres springen en niet met de armen over elkaar blijven zitten... als het bestaansrecht van de GKv in geding is!

Wat wil Gereformeerde Kerk Blijven wel?

 • "Nu is het nog evident dat we verbonden zijn en verbonden wensen te blijven aan deze kerken."
 • Ze willen de mensen wakker schudden omdat ze heel goed beseffen dat de meerderheid in de kerken het wel prima vindt zoals het gaat
 • Dat een ieder zich bezint "op wat hem te doen staat, nu er een synode op komst is die beslissend kan worden voor de toekomst van de kerken."
 • "Wij roepen allen die de gereformeerde kerken lief hebben op hun ogen te openen voor zaken die te maken hebben met wat wij vroeger, maar net zo goed vandaag, ‘gereformeerd’ noemen en daarom behoren te verdedigen."

En wat doet Gerefomeerde Kerk Blijven als de synode in 2014 afbuigt van de gereformeerde koers en/of hun bezwaren worden afgewezen?

 • Daar kunnen ze geen antwoord op geven omdat ze eerst de synodebeslissingen behoren af te wachten.
 • Als de synode te Ede niet meer metterdaad gereformeerde kerken willen blijven, zal Gereformeerde Kerk Blijven zich "beraden op de vraag hoe het daarna moet."
 • "Wij verklaren tegelijk dat onze bezwaren dermate serieus zijn dat wij niet alvast de garantie geven binnen de vrijgemaakt- gereformeerde kerken te blijven."
 • "Onze lezers kunnen erop rekenen dat we hen te zijner tijd met een duidelijk antwoord zullen dienen."

In het artikel wordt ingegaan op de kerkelijke tucht over gemeenteleden die samenwonen, homoseksueel of heteroseksueel. Op de aanstaande synode zal ook dat aan de orde komen.

Voor het eerst zal een vrijgemaakt-synode te maken krijgen met een verzoek zich uit te spreken. Wellicht weer met een vraag over een concreet geval. Maar nu zal het antwoord van de synode stellig een algemener karakter gaan dragen. Wij kunnen nl. onze ogen niet sluiten voor de realiteit van het Kamper Congres dat op de Theologische Universiteit te Kampen d.d. 20 januari 2012 gehouden is. Dat Congres liep uit op het advies tuchtoefening over kerkleden die homoseksueel samenleven op te schorten.

(...)

Wij moeten als kerk Jezus durven navolgen door niet een wereldse, maar een christelijke levensstijl te verdedigen. Ook al zullen we misschien merken dat men niet alleen in de wereld, maar ook in gereformeerde kerken een grote hekel aan ons krijgt.
Maar we moeten er een beetje lijden voor over hebben, als we daarbij een goed geweten voor God en de mensen behouden.

(...)

U moet niet onderschatten wat eraan vastzit als de komende synode op het hierboven genoemde punt een verkeerde, een halfslachtige of helemaal geen beslissing neemt.
Wij gaan dan de weg op niet achter Jezus, maar achter ‘onze tijd’ aan, waarin wij verlegen zijn wat de Bijbel over homoseksueel verkeer zegt.

(...)

Zeker, het is moeilijk in de christelijke kerk eerlijk tucht te oefenen, omdat ‘wij allemaal’ zondigen.  Maar in plaats van in zonden te berusten of ze zelfs goed te praten, moeten wij ze – ongeacht tegen welk gebod van God ze ingaan – ontmaskeren in het licht van het evangelie. Zonden moeten we eindeloos vaak vergeven als er berouw is, zonden moeten we ook durven bestraffen in de kerk, als er van bekering geen sprake is. Gods heiligheid is in geding als kerkenraden beslissingen moeten nemen over de toegang tot het heilig avondmaal.

Ik hoop echt oprecht dat de GKv gaan inzien dat ze dwalende zijn en dat ze metterdaad terugkeren naar Schrift en Belijdenis. Dat zullen ze niet uit zichzelf kunnen doen, dat zal God in hun harten moeten bewerken. Maar als het wel gebeurt, zou dat misschien wel de geschiedenis in kunnen gaan als het wonder van de 21e eeuw. Want daarmee zou de secularisatie (voorlopig) schaakmat gezet kunnen worden.

NB  Zeer binnenkort zal overigens een herzien en aangevuld concept van het appel op de GS Ede 2014 op de site gereformeerdekerkblijven.nl verschijnen.

JT

Bronnen:

gereformeerdekerkblijven.nl - 22-11-2013 - OVER ONS APPEL (2)

Zie ook:

werkenaaneenheid.nl - 02-12-2013 - Definitieve Appel op GS Ede 2014


Laatst aangepast op dinsdag 04 maart 2014 18:35  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]