Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home

Het laatste nieuws

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 17
LaagsteHoogste 

22-09-2015 Externe link: wetenschep.nl: Waarom organiseert de EH een symposium tegen de scheppingsleer en mag je nog in de schepping geloven?
Er verschijnt een nieuw kinderboek in christelijke kringen dat uitgaat van de juistheid van de evolutietheorie:  ‘Het geheime logboek van topnerd Tycho’ dat kinderboekenschrijver Corien Oranje en wetenschapper Cees Dekker samen schreven. Ze geloven in de juistheid van de evolutietheorie. Volgens hen heeft God evolutie gebruikt. Douwe Tiemersma schrijft naar aanleiding van een symposium hierover op de Evangelische Hogeschool te Amersfoort over zijn vragen en verbazing op wetenschep.nl.
Overigens zeggen alle deelnemers aan het symposium dat zij het Bijbelse scheppingsgeloof onderschrijven. Maar dat is dan toch op een heel andere manier dan zij die Schrift en Belijdenis onderschrijven - zie Schriftuurlijke wetenschapsbeoefening - J. Kamphuis in De Reformatie (1970).


12-09-2015 Calvijn en 'sola Scriptura': hoeveel gezag heeft de traditie nu eigenlijk naast de Schrift? - artikel Gerrit Veldman


11-09-2015 Ds. Rob Visser (GKv) heeft een beroep gekregen van de GK Zwolle e.o. (GKN)
Toegevoegd om 18:00 uur: Is er nog wel ruimte binnen de GKv voor gereformeerde belijders?


08-09-2015 Op 1 mei 2015 is GKN Assen/Boerakker (De Vaste Rots) een zelfstandige gemeente geworden
Voorheen was het een wijkgemeente van GKN Hardenberg e.o. Erediensten worden nog steeds gehouden in zowel Assen als in Boerakker.


08-09-2015 "Als we het gewaad van Christus betwijfelen ontnemen we onszelf het juiste zicht op Christus"
P. de Vries schrijft dit in een artikel, verwijzende naar Calvijn en naar Paus Leo XIII in 1893 die schreef dat het verkeerd is dat als het op de waarheid aankomt, men zich niet zozeer moet afvragen wat God gezegd heeft, maar met welk doel Hij het gezegd heeft. Die, door paus Leo XIII bestreden, dwaling is dus al meer dan 100 jaar oud!


07-09-2015 "Het gezag van de Schrift staat op het spel…" - citaat uit artikel van Gerrit Veldman
Enkele citaten uit een artikel over vier eigenschappen van de Schrift waarover Gerrit Veldman (GKv) schrijft op zijn weblog.


07-09-2015 Congres De waarde van de Schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek - te Opheusden - 10-10-2015
Op 10 oktober 2015 wordt te Opheusden een symposium gehouden over ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’. Het symposium zal tal van vakgebieden aanboren met in het achterhoofd de vraag: kunnen we deze werkelijkheid beschouwen als Gods werkelijkheid?


04-09-2015 In 'Gereformeerde Bondsgemeenten' staan al langer vrouwen in het ambt, binnenkort voor het eerst een vrouwelijke predikant
Elsbeth Gruteke - Historicus & Theoloog, Proponent in de PKN, Radio-presentator EO - wordt per 1 oktober a.s. predikant in de vanouds 'Gereformeerde Bondsgemeente' Jeruzalemkerk te Amsterdam-West. In de vacature d.d. 31 maart 2015 stond al vermeld dat de functie zowel door een man als een vrouw kon worden vervuld. En dat deze kerk wil staan in de lijn van de gereformeerde traditie en belijdenis met verwerking van Bijbelse noties uit andere tradities, met name de evangelicale. De gemeente bestaat uit ongeveer 250 actieve leden, waarvan een groot deel jongeren en jonge gezinnen. Ze werken samen met GKv, NGK, CGK, PKN en een paar Anglicaanse gemeenten in een partnerschap 'Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus'.
Ds. Gruteke gaat in de Jeruzalemkerk samenwerken met ds. Bas van de Graaf, die sinds januari een parttime aanstelling heeft in de Jeruzalemkerk. Ds. B.J. van der Graaf rekent zich tot de Gereformeerde Bond in de Protestantse kerk en is een zoon van dr. ir. J. van der Graaf, voormalig algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond.
Het Reformatorisch Dagblad meldt dat al langer vrouwen in het ambt staan in enkele zogenoemde 'Gereformeerde Bondsgemeenten' (refdag.nl 04-09-2015 (€) De vrouw en de Gereformeerde Bond – hoe zit het precies?.
NB: In laatstgenoemd artikel wordt ook aangegeven dat een gemeente tot de Gereformeerde Bond wordt gerekend als het secretariaat van de Bond de naam en het adres van de predikant van de gemeente opneemt in het jaarlijkse adressenboekje. Dit houdt in dat zulke gemeentes niet per definitie staan achter de beginselen van de  'Gereformeerde Bond': de gereformeerde belijdenisgeschriften. De Bond is ook tegen de vrouw in het ambt, zie Laatste nieuws 16-07-2015 Twee brochures Gereformeerde Bond over man, vrouw en ambt. Daarom later (8/9/15) de aanhalingstekens toegevoegd bij 'Gereformeerde Bondsgemeente'.


29-08-2015 Een nieuw comité gericht op verontrusten GKv: Samen Gereformeerd
Al op 5 juni 2015 is het comité Samen Gereformeerd opgericht dat zich richt op broeders en zusters in de GKv die vragen, zorgen en moeiten hebben en ondervinden over de ontwikkelingen in de gereformeerde kerken. Het doel is: afstemming, ondersteuning en coördinatie van landelijke, regionale en plaatselijke activiteiten. Het comité zal zelf geen activiteiten organiseren.


29-08-2015 Whenever evolution is falsified the theory itself evolves, by ad hoc modifications, so as to accommodate any new facts that contradict earlier versions of evolution
Externe link: bylogos.blogspot.nl em.prof.dr. John Byl Is Evolution Unfalsified? Quotes: "In  a previous post (The Myth of the Merely Hypothetical) I noted that several Canadian Reformed supporters of the Reformed Academic blog claim that evolution is "as yet unfalsified." This reflects the widely held notion that evolution has all the evidence in its favour, and none against. Allegedly,  evolution gives a powerful explanation--the only valid explanation-- of biological facts, and is essential to understanding the life sciences. Is this really the case?  (...) Evolution, the origin myth of our secularized society, is the antithesis of Biblical creation. No wonder therefore that, in the worldview war for human minds--and hearts--evolution is strongly promoted wherever possible in public media, education, and academia. Evolution, the only permissible view, is presented as a proven fact that no rational person would dispute.  Conclusion: To sum up, evolution contradicts Biblical facts, has not been experimentally observed, has few useful applications, fails to adequately explain the origin and diversity of life, and has made many false predictions. In particular, the claim "evolution is as yet unfalsified" is true only because mainstream science protects evolution from falsification. Whenever evolution is falsified the theory itself evolves, by ad hoc modifications, so as to accommodate any new facts that contradict earlier versions of evolution."
15-09-2015 Very instructive is the discussion on this topic on Facebook between Ken Wieske, Arnold Sikkema, Tim Nijenhuis and Jon Dykstra.


27-08-2015 Sola Scriptura 2 door ds. R.M. Retief (FRCA) - Over sola Scriptura en de nieuwe theologie in Kampen
Enkele citaten: "Het hele concept van theologie heeft in onze dagen een metamorfose ondergaan, ook in kerken die zichzelf nog Gereformeerd noemen. (...) Deze “theologie” werkt vanuit de overtuiging dat absolute zekerheid van de waarheid niet mogelijk noch nodig is. (...) De Theologische Universiteit in Kampen (TUK), waar onze Nederlandse zusterkerken hun theologische opleiding hebben, publiceerde in 2004 een uiteenzetting over de wijze waarop zij theologie beoefenen. (...) De Bruijne ziet de theologie als een menselijke wetenschap net als iedere andere wetenschap, beoefend door menselijk denkvermogen en informatieverwerking, gekregen van “God in de werkelijkheid van Zijn openbaring”, door het leven van de kerk in deze wereld en door de schepping zelf. (...) Kortom, de TU in Kampen wil een koploper zijn van wetenschappelijke ontwikkeling en wil de theologie beoefenen als een typisch westerse wetenschap. Zij willen zich niet langer uitsluitend richten op Gods geopenbaarde Woord in de Schrift zoals de theologie dat in het verleden deed."


22-08-2015 Beeldvorming: een zoetsappige of een troostvolle boodschap? - over God als pottenbakker
Externe link gerritveldman.nl God als pottenbakker. Citaat: "In het afgelopen jaar ben ik regelmatig het beeld tegengekomen van God als pottenbakker." (...) "Het opvallende was echter dat het beeld niet steeds op dezelfde manier uitgelegd en toegepast werd." (...) "De een legde de nadruk op Gods soevereiniteit: God doet met ons wat hij maar wil. De ander legde de nadruk op onze verantwoordelijkheid: wij moeten ons door God laten kneden." (...) "Toch heb ik eerlijk gezegd grote problemen met deze uitleg." En zijn conclusie: "Elke uitleg van het beeld van de pottenbakker die die boodschap negeert of minimaliseert, die onze verantwoordelijkheid en Gods soevereiniteit van elkaar losmaakt of tegen elkaar uitspeelt, doet de bedoeling van de bijbel ernstig tekort."


20-08-2015 Paus in encycliek 1893: Het is onmogelijk dat God Zelf, Die de hoogste wijsheid is, iets kan zeggen dat niet waar is.
Externe link: drpdevries.blogspot.nl Dr. P. de Vries (HHK) - De onfeilbaarheid van de Schrift. Citaten: "De leer van de onfeilbaarheid van de Schrift is niet alleen klassiek gereformeerd, maar ook klassiek christelijk. Helaas merken we dat in steeds bredere kring bij het volstrekte gezag van de Schrift vraagtekens worden gezet." (...) "Het is te wensen dat de woorden te vinden in Providentissimus Deus wereldwijd door christenen, van welke achtergrond ook, van harte worden aanvaard."


20-08-2015 Breuk tussen Amerikaanse christelijke universiteiten wegens visie homoseksualiteit
Externe link: refdag.nl (€) Breuk tussen christelijke universiteiten in Amerika. Een verband van Christelijke scholen en universiteiten (Council for Christian Colleges and Universities (CCCU)) die bestaat uit 183 christelijke onder­wijsinstellingen in en buiten Amerika heeft onvoldoende actie ondernomen tegen twee bij haar aangesloten onderwijsinstellingen die hebben besloten praktiserende homoseksuelen niet langer uit te sluiten van de benoeming tot personeelslid. Andere onderwijsinstellingen stellen dat hierbij de kern van het Evangelie in het geding is. Eén universiteit (Union University) heeft het verband daarom nu al verlaten. De verwachting wordt uitgesproken dat er uiteindelijk toch een nieuwe overkoepelende organisatie zal worden gevormd, ook omdat sommige universiteiten toch al moeite hadden met CCCU-standpunten, terwijl andere instellingen zich om die reden niet eens bij de organisatie aangesloten hebben.
Zie ook (Engels): worldmag.com en christianitytoday.com.


juli/aug 2015 Nader Bekeken/Hans van Pelt (CGK)/studie Anni Hentschel: geen ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers
Externe link (PDF): woordenwereld.nl - Nader Bekeken - Hans van Pelt: Nieuwe kijk op 'ambt'. Citaat n.a.v. een grondige studie van Anni Hentschel over diakonia in het Nieuwe Testament: "Doordat de meeste brieven van Paulus eerder geschreven zijn dan Lucas en Handelingen, concludeert Hentschel dat er in de Bijbel zelf een ontwikkeling valt waar te nemen. Het woord diakonia wordt gaandeweg meer en meer exclusief gebruikt voor de apostelen. Er is in veel opzichten een gelijkwaardige plaats voor vrouwen in de gemeente van Christus, maar niet als ambtsdrager. Deze lijn ziet Hentschel doorlopen vanuit het Nieuwe Testament naar de vroege kerkgeschiedenis. Deze conclusies zijn des te opmerkelijker, omdat Hentschel in het voorwoord van haar boek aangeeft dat ze vooraf ervan was uitgegaan dat het Nieuwe Testament wel ruimte biedt aan vrouwelijke ambtsdragers."
(Dr. J.W. van Pelt is christelijk-gereformeerd predikant te Oud-Beijerland.)


17-08-2015 Symposium Adam and Eve: if no consistency, then no historical Adam and why then still resurrection from the dead?
Externe link (Engels): bylogos.blogspot.nl 17-08-2015 Prof.dr. John Byl (CanRC) - Symposium on Adam and Eve. Quote: "Unhappily, only two of the participants (VanDoodewaard and Madueme) affirm the Biblical position on Adam and Eve. The rest have all accepted evolution." (...) "For those defending the plain meaning of Genesis, the contributions of Madueme and VanDoodewaard are thus particularly worth reading." Dr. Byl notes:

Note that both authors make a strong case for consistency. Granting an ancient earth, and therefore adopting a non-literal approach to Gen.1-2, undermines the exegetical case for an historical Adam. Likewise, if we can't believe in the Biblical Adam because it is scientifically implausible, why should we believe in an equally scientifically implausible resurrection from the dead?


13-08-2015 Five atheists who lost faith in atheism
Externe link (engels): christiantoday.com - Five atheists who lost faith in atheism: C.S. Lewis, Peter Hitchens, A.N. Wilson, Anthony Flew and Alister McGrath. Quote: "there are also many stories of formerly high-profile atheists who ended up losing their surety, and in many cases converting to the Christian faith. Below are just five of those stories, of former atheists who found that their belief in nothing ultimately led them nowhere."


11-08-2015 Free online video: If the Bible doesn’t mean what it says in the first chapter, then how can we trust it anywhere else?
Externe link (engels): creationwithoutcompromise.com Free online video: Why a Young Earth is Not the Issue. Kernpunt is: als de Bijbel niet bedoelt wat het zegt in het eerste hoofdstuk, hoe kunnen we het dan wel ergens anders vertrouwen?


05-08-2015 De ideale kerk bestaat niet
Externe link: bderoos.wordpress.com B. de Roos - De ideale kerk bestaat niet.


04-08-2015 GKv ds. Kim Batteau: oproep OPC om te bidden voor de GKv
GKv ds. Kim Batteau roept OPC op om te bidden voor de GKv. In een toespraak tot de Synode van de Orthodox Presbyterian Church (USA).


04-08-2015 7 PREKEN OVER DE EERSTE 7 DAGEN VAN ONZE GESCHIEDENIS
Externe link: evangelie-voor-elke-dag.nl GKv ds. Rob Visser - 7 PREKEN OVER DE EERSTE 7 DAGEN VAN ONZE GESCHIEDENIS
Ds. Visser schrijft daarover op zin Facebookpagina: "Het is belangrijk om niet alleen tegen evolutie dingen te zeggen maar ook positief te zien wat de HERE de eerste 7 dagen van onze geschiedenis gedaan heeft. Ik heb de 7 preken die ik in 2009 over die eerste 7 dagen gehouden heb toegevoegd op evangelie voor elke dag onder de rubriek; schepping en evolutie."


02-08-2015 Vluchten voor het kwaad van de secularisatie?
Externe link: kerkplein.wordpress.com Johan van Veen - Emigreren uit het kwaad. Een artikel over vluchten voor het kwaad van de secularisatie.


01-08-2015 Pastorale problemen niet oplossen door veranderen van geloofsleer
Externe link: ernstleeftink.wordpress.com Pastorale problemen en een verschuivende geloofsleer. Citaten: "De gepresenteerde oplossingen gaan allemaal teveel uit van de praktijk. Om die kloppend te maken bij pastorale nood of om te vormen naar de eigen wenselijkheid, wordt de oorzaak bij de gereformeerde theologie gezocht. Die moet dan worden aangepast." (...) "Vervolgens is het nog moeilijker om te belijden, dat het dus onze eigen persoonlijke en collectieve schuld is, dat we in bepaalde eenzijdigheden zijn vervallen, en dat we daarom terug moeten keren naar de weg die God Zelf ons allang in de Bijbel heeft aangewezen en waar onze voorvaders in de gereformeerde belijdenissen allang oog voor gehad hebben."
Naar mijn (JT) bescheiden mening wordt de aanpassing-van-de-gereformeerde-theologie op de praktijk en op vanuit-de-mens-gewenste-oplossingen niet alleen gebruikt bij de voorbeelden op pastoraal gebied, maar op veel meer gebieden als de nieuwe hermeneutiek, M/V in het ambt, homoseksualiteit, liturgische kwesties, etc. En speelt het ook een heel belangrijke rol bij het gebruik van metaforen (de metafoor KAN worden gebruikt om de boodschap van de bijbeltekst te verdoezelen), contextualisatie (God sprak alleen in een bepaalde context), het spreken over waarheden op ongelijkvloerse kruisingen (schepping en evolutie), het gebruik van verschillende taalkleden (over het offer van Christus), het naast elkaar laten staan van de mogelijkheid dat de scheppingsleer (deels) waar kan zijn en dat de evolutieleer (deels) gelijk zou kunnen hebben, etc. In al deze gevallen zet een andere praktijk (of het huidige levensgevoel) de gereformeerde theologie onder druk om de theologie aan te passen. En als de theologie dan is/wordt aangepast, zal de praktijk nog sneller veranderen en nog meer als gezaghebbend worden ervaren.


01-08-2015 Wat betekent nieuw in: een nieuw lied?
Externe link: gerritveldman.nl - Zing een nieuw lied! – maar wat is nieuw? Het artikel begint met: "De afgelopen jaren zijn de kerken waar ik lid van ben – de GKV – overspoeld door nieuwe liederen."


31-07-2015 sola Scriptura 1 - is de zogenaamde “algemene openbaring” een andere bron en norm voor de theologie?
Sola Scriptura 1 door ds. M. Retief (FRCA). Citaten: "Zonder de Heilige Schrift hebben we geen openbarings- of kennisbron om God goed te leren kennen. (...) Maar tegenwoordig wordt deze fundamentele waarheid steeds meer ontkend door theologen in kerken die zich gereformeerd noemen. De fundamenten zelf zijn in beweging. (...) In dit eerste artikel zullen we een klein begin maken en ons beperken tot de vraag: is de zogenaamde “algemene openbaring” een andere bron en norm voor de theologie? (...) Artikel 2 van de NGB  mag niet los gelezen worden van de artikelen 5 en 7. Wanneer het aankomt op het reguleren, funderen en bevestigen van ons geloof wenden we ons alleen tot de Schrift. De schepping en Gods voorzienigheid kan alleen maar dienen tot bevestiging van de Schrift, en zelfs dat moet worden gedaan door de bril van de Schrift. (...) Wanneer de volstrekte verdorvenheid van de natuurlijke mens wordt ontkend, en wanneer de zonde die nog steeds in de wedergeboren mens blijft op enigerlei wijze wordt ontkend, waardoor de verdorven mens en de wedergeboren positiever worden beschouwd dan de Schrift rechtvaardigt, zal de onvermijdelijke consequentie voor de theologie zijn dat er  “groot potentieel” gezien zal worden in de algemene openbaring. Zo wordt het principe van sola Scriptura in de theologie gecompromitteerd."
(groot potentieel = veel mogelijkheden; Gecompromitteerd = in gevaar/opspraak gebracht, verdacht gemaakt.)


30-07-2015 DOCUMENTARY REVIEW: Spectacular introduction to evolution’s fatal flaws
External link to creationwithoutcompromise.com DOCUMENTARY REVIEW: Spectacular introduction to evolution’s fatal flaws. Subject: a documentary in which 15 PhD scientists highlight Evolution’s Achille’s Heels. They cover a wide range of problems. I quote Mr. Jon Dykstra (CanRC), editor of Creation without Compromise:

 

I really can’t say enough nice things about it: from beginning to end this is brilliant, and as good an introduction to the problems with Evolutionary theory as you will ever find. The Dove foundation said, “If we could award Evolution’s Achilles’ Heels more than five Doves, our best rating, we would!” and I echo the sentiment.

You can also buy (only with creditcard VISA and MasterCard) the book (£ 9,75 = € 13,80), an e-book (£ 5,90 = € 8,40), bluray (£ 16,25 = € 23,05) and DVD (£ 14,75 = € 20,90) on creation.com. Prices include shipping to The Netherlands.
NL: Bovenstaande betreft een introductie (boek/e-book/bluray/dvd) tot de fatale gebreken van de evolutietheorie door 15 wetenschappers  - allen doctoren . Het bestrijkt een zeer brede range van problemen. Mr. Jon Dykstra (CanRC) kan er niet genoeg positieve dingen over zeggen: "van begin tot het eind is dit briljant en zo'n goede inleiding tot de problemen van de evolutietheorie vind je nergens". Dykstra geeft deze introductie de hoogste waardering die gegeven kan worden.
De dvd Achilleshiel van evolutie kan voor slechts € 12,50 worden besteld en betaald met een eenmalige machtiging: zie weet-magazine.nl.


27-07-2015 Boekaankondiging ds. Rob Visser: DE HERE SPREEKT ONS AAN
Boekaankondiging: DE HERE SPREEKT ONS AAN - een hartenkreet - Ds Rob Visser. Het gaat over de Bijbel als het Woord van God waarin de HERE ons aanspreekt.


24-07-2015 GKv ds. Rob Visser: Opschorting zusterkerkrelatie door Australië is terecht besluit
GKv ds. Rob Visser: het besluit van de Australische Gereformeerde Kerken om de zusterkerkrelatie op te schorten met de GKv raakt diep, maar is een terecht besluit.


21-07-2015 English articles: 1. sola Scriptura (rev. M. Retief) and 2. about reply RCN/GKV regarding Australian admonition (rev. W. Bredenhof)
Enige artikelen in de Engelse taal. De artikelen van ds. Retief worden DV nog vertaald in het Nederlands.


18-07-2015 Kritiek uit Australië betreffende voorlopige opschorting zusterkerkrelatie GKv
J. Numan (FRCA) schrijft zeer kritisch over het besluit van de Australische Synode om de zusterkerkrelatie met de GKv op te schorten, terwijl tegelijkertijd een vorm van zusterkerkrelatie wordt aangehouden met de GKv. Hij beschrijft het besluitvormingsproces en geeft een zeer negatieve beoordeling. Tenslotte laat hij ook de consequentie zien van het aanhouden van de zusterkerkrelatie met de GKv. Ik citeer:

Afgezien van de verantwoordelijkheid van de Synode om het kerkverband van de FRCA te beschermen tegen verkeerde invloeden en om die kerken af te wijzen die ondanks waarschuwingen zich niet laten leiden overeenkomstig het zuivere Woord van God, is er ook de verantwoordelijkheid om eenheid te betuigen met die kerken die duidelijk een verlangen laten zien om zich geheel te onderwerpen aan het gezag van Gods Woord.

(...)

Zijn we niet schuldig aan het in de steek laten van deze Nederlandse broeders en zusters wiens kleine verband van DGK kerken veel behoefte hebben aan steun en met wie we alle reden lijken te hebben om publiek de ware eenheid met de Geest - zoals naar voren komt in zowel hun woorden als daden - tot uitdrukking te brengen? Zij hebben vertegenwoordigers naar onze laatste drie synodes gezonden en zijn door achtereenvolgende FRCA deputaten herkend als lijken zij Gods Woord ijverig te onderhouden zoals gehandhaafd in de Gereformeerde Belijdenissen. Kan het echt goed zijn in de ogen van de Here om hen te laten wachten en wachten en wachten - nu nog eens drie jaar lang?

Bron: defenceofthetruth.cm 18-07-2015 Jelte Numan - Observations on FRCA Synod Baldivis in Coming to a Decision on the RCN


18-07-2015 Als Paulus zijn eigen mening geeft
Een artikel van Gerrit Veldman over de vermeende eigen mening van Paulus: Als Paulus zijn eigen mening geeft.


16-07-2015 Twee brochures Gereformeerde Bond over man, vrouw en ambt
De Gereformeerde Bond neemt binnen de Protestantse Kerk een minderheidspositie in ten aanzien van de toelating van de vrouw tot een kerkelijk ambt.  Tegenover eerdere ontwikkelingen in andere kerken wil men daarbij vasthouden aan het gezag van de heilige Schrift als Woord van God. Men meent echter dat door een andere, verkeerde, manier van lezen en toepassen van de Bijbel een nieuwe uitleg aan het licht komt, een uitleg die de toelating van de vrouw tot het ambt wel mogelijk maakt. Twee hoofdgedachten spelen hierbij vooral een rol: ten eerste de gedachte dat we bij de uitleg de hoofdboodschap van de Bijbel centraal moeten zetten en dat de andere teksten daaraan ondergeschikt zijn. De tweede gedachte is dat we bij de tekst onderscheid moeten maken tussen wat cultureel bepaald is en dat wat God erin wil zeggen.
Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft daarom twee brochures uitgegeven over man, vrouw en ambt waarvan onlangs de tweede is uitgekomen:

 • brochure 'Geroepen vrouw. Vrouwen in Christus’ gemeente' (€ 5,95) door dr. M. van Campen en dr. J. Hoek. Hierin wordt op grond van het nieuwtestamentische getuigenis uitgewerkt welke bijzondere plaats en roeping de vrouw in de gemeente heeft. Zie gereformeerdebond.nl - Gereformeerde Bond brengt brochure 'Geroepen vrouw' uit. Zie ook een interview met Jan Hoek op de Reformatorische Omroep: Dr. Jan Hoek licht rapport "geroepen vrouw" toe.
 • De eerste brochure 'Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Over man, vrouw en ambt' (€ 4,90) door dr. P.F. Bouter is drie jaar geleden verschenen. De hermeneutische vragen krijgen hierin goede aandacht. Uitgesproken wordt op grond van een bestuderen en wegen van de gegevens uit Oude en Nieuwe Testament dat het niet in lijn met de weg van de Heilige Schrift is om het kerkelijk ambt voor de vrouw open te stellen. Zie gereformeerdebond.nl - Gereformeerde Bond brengt brochure over Man, vrouw en ambt uit. Zie ook een artikel op eeninwaarheid.info van N. van Dijk over deze brochure en de curiositeit dat theologen in de GKv in zo korte tijd een heel andere mening verkondigen: 19-10-2013 Curieus.
  Een samenvatting van de brochure door R. Oskamp vindt u hier (PDF): Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

De brochures zijn te bestellen door het overmaken van het genoemde bedrag op ING-rekening NL25 INGB 0002 937021, t.n.v. Gereformeerde Bond, Apeldoorn, o.v.v. brochure ‘Groepen vrouw’ (€ 5,95)  of 'brochure man, vrouw en ambt' (€ 4,90)


14-07-2015 what’s lacking in the Pope Francis’ Encyclical
What’s lacking in the Pope Francis’ Encyclical? Written by a Canadian Reformed Minister who is not as brave as Pope Francis. Link to external pdf: Climate Change. Quote: "As a man publicly seen to speak on behalf of God, he should have done more than call for repentance from environmental exploitation and selfishness (and ignoring of the poor); he should have called his readers back to faith in Jesus Christ crucified to reconcile sinners to God the Creator. Then, at least, he would have done justice to his calling."


09-07-2015 Australische bemoediging voor DGK met Abbotsford als mogelijke belemmering
Een zeer bemoedigende toespraak vanuit Australie voor DGK maar met Abbotsford als mogelijke belemmering voor zusterkerkrelatie


09-07-2015 free electronic copy of a book Foundations: Sermons on Genesis 1-3
CreationWithoutCompromise.com presents a free electronic copy of a book Foundations: Sermons on Genesis 1-3 by CanRC Rev. Peter Holtvlüwer. This book contains a series of sermons he preached to his previous congregation in Carman, Manitoba.  There are 13 sermons and they cover almost every verse of Genesis 1-3.  The sermons retain the style of sermons and they include the sort of references that one might expect from a pastor addressing a rural congregation.


01-07-2015 Inhoud schorsingsbesluit Australië met GKv
Wat heeft de Australische Synode nu precies besloten over de schorsing van de zusterkerkrelatie met de GKv?


30-06-2015 Grondslagwijziging Christenunie en relatie met kerken
Johan van Veen schrijft op kerkplein.wordpress.com behartenswaardige woorden over de grondslagwijziging van de Christenunie. Externe link: Politiek zonder fundament. Citaat: "Maar men dient zich wel te realiseren dat de ontwikkeling van het CDA zijn oorsprong vond in de kerken. Wanneer daar het fundament aan erosie onderhevig raakt, hoeft men zich over de ontwikkeling naar een christelijke politiek zonder hecht fundament niet te verbazen."


29-06-2015 Kern NGK rapport Ambt en homoseksualiteit is een keus voor structureel andere omgang met de Schrift
Ds. Rob Visser schrijft op gereformeerdekerkblijven.nl in rubriek 'Kerkelijk leven' over het onlangs binnen de NGK verschenen studierapport Ambt en homoseksualiteit: een bijbels verantwoord perspectief? Externe link naar gereformeerdekerkblijven.nl: DE BAKENS VERZETTEN? Citaat: "Dit rapport is een duidelijk voorbeeld van een virus dat in onze tijd naar ons toekomt, waarbij de cultuur en het gevoel van eigen tijd dreigen te gaan heersen over wat de Geest duidelijk in Gods eigen Woord zegt. In de gesprekken tussen GKV, NGK en CGK zal ook dit rapport en de omgang hiermee een plaats moeten krijgen. Deze manier van omgang met de Schrift zorgt er uiteindelijk voor dat we ieder ons eigen bijbeltje krijgen."


27-06-2015 Gevaarlijke gnostiek in GKv in preek GKv dominee en classisbesluit over toegang homoseksuelen tot Avondmaal
GEVAARLIJKE GNOSTIEK binnengedrongen en toegepast in de GKv - volgens ds. Dick de Jong (GKv)


27-06-2015 Open brief hervormd-gereformeerden over bezinning homoseksualiteit
Open brief aan hervormd-gereformeerde kerkenraden om bezinning over homoseksualiteit te stimuleren. Het is een oproep van Jan Hoek, Ad Prosman, Piet Vergunst en Herman van Wijngaarden - die betrokken zijn bij  de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland - om homoseksuele relaties af te keuren en de homoseksuele mens werkelijk te aanvaarden.


26-06-2015 Schorsingsbesluit Australische kerken met GKv is een laatste waarschuwing tot bekering
De Australische zusterkerken schorten band met GKv op: een laatste waarschuwing tot bekering.


22-06-2015 - artikelen in de Engelse taal - discussie Canadees wijzigingsvoorstel art. 14 NGB
Een classis van de Canadian Reformed Churches heeft in maart 2015 voorgesteld om art. 14 van de NGB aan te vullen met regels waarin uitdrukkelijk is opgenomen dat God de eerste twee mensen Adam en Eva heeft geschapen, zonder dat er sprake zou kunnen zijn van biologische voorouders.
Per 1 juni 2015 is een website 'Creation without compromise' live gegaan om hen te steunen die geloven dat God de wereld heeft geschapen overeenkomstig de historische beschrijving vanaf Genesis 1. Op die website is ook het wijzigingsvoorstel van art. 14 NGB gepubliceerd, inclusief bijlagen.
Ondertussen zijn er ook gereformeerden die bezwaren hebben tegen het wijzigingsvoorstel. Bijvoorbeeld Dr. James Visscher (Associate Pastor of the Langley Canadian Reformed Church) heeft zijn bezwaren geuit in Clarion, The Canadian Reformed Magazine, d.d. 5 juni 2015. Dr. Wes Bredenhof beantwoordt 22 juni 2015 deze bezwaren (directe link naar creationwithoutcompromise.com:) Response to Dr. J. Visscher.
(PS: In de huidige Clarion staat ook (tijdelijk) een artikel van Klaas Stam: Keller on Creation: The Relationship Between Genesis 1 and Genesis 2.)


19-06-2015 GKv ds. H. Gunnink kritisch over Gronings classisbesluit over toelating homostellen tot avondmaal
Emeritus (sinds februari ook van één van de Groningse classiskerken) ds. H.G. Gunnink schrijft vandaag - n.a.v. het besluit van de Groningse classis om ruimte te geven aan de kerken om homostellen toe te laten tot het avondmaal en de reactie in het ND van een lid van het toenmalige moderamen - in een kort ingezonden in het ND "Kerken geven wél ruimte voor homostellen" o.a.

Dat een zich gereformeerd noemende classis geen duidelijk standpunt inneemt tegen een leven in zonde, met consequenties voor het aangaan aan het avondmaal, is deformatie.


16-06-2015 - 18-06-2015 Wat heeft de Groningse GKv classis precies besloten over toelating homostellen tot avondmaal?
Wel/geen classisuitspraak over homostellen aan het Groningse avondmaal? - van rimpeling naar hoge golven. Nadat de pers berichtte over toelating van homostellen door Classis-Groningen heeft het moderamen van die classis daarop gereageerd via een ingezonden in het ND. Wat is er nu werkelijk gebeurd en wel/niet besloten en welke consequenties kunnen daaruit worden getrokken?
Op 18-06-2015 toegevoegd het publieke standpunt van GKv Groningen-Oost m.b.t. homoseksualiteit. Al vanaf 14 oktober 2013. De kern hiervan is:

de Pastorale Raad in zijn geheel heet ieder die met zijn en haar geaardheid Christus wil volgen van harte welkom aan de tafel van Christus.
De Pastorale Raad ziet het als opdracht om ieder gemeentelid, onafhankelijk van seksuele oriëntatie, te stimuleren om zowel persoonlijk als gezamenlijk te zoeken naar de wil van God voor hem of haar bij het licht van de bijbel.

En het moderamen concludeert dat eenheid en helderheid lastig wordt, omdat de classis Bijbels inhoudelijk niet bevoegd of verantwoordelijk is om bindende uitspraken te doen; gezamenlijke richtlijnen voor het toepassen van tucht niet wenselijk zijn, want elke kerkenraad moet op eigen wijze de tucht al dan niet kunnen toepassen; geen concrete situatie op tafel ligt ter beoordeling. Maar over tucht en samenwonen voor ongehuwd samenwonen van heteroseksuelen is eind 2008 / begin 2009 wel een rapport gemaakt en op basis daarvan wel besluiten genomen op de classis. Op de Classis Groningen! Zie Rapport Huwelijk en samenwonen en een artikel van J.W. van der Jagt in Nader Bekeken april 2009: Huwelijk in ere. Waarom is de Classis Groningen niet bevoegd en verantwoordelijk en kunnen er geen gezamenlijke richtlijnen voor tucht komen en moet er wel een concrete situatie op tafel te liggen als het homoseksuelen betreft, maar wel bevoegd en verantwoordelijk en kunnen er wel gezamenlijke richtlijnen voor tucht zijn terwijl geen concrete situatie is vereist als het over heteroseksuelen gaat?


16-06-2015 J.W. van Meerten schrijft uitvoerig over ontstaansvragen n.a.v. discussie binnen Gereformeerde Bond
Naar aanleiding van de discussie in de Gereformeerde Bond (Mensink-Van den Brink) over ontstaansvragen heeft J.W. van Meerten (GerGem) een zeer uitgebreid en goed onderbouwd positief gereformeerd artikel geschreven op scheppingsmodel.wordpress.com d.d. 9 juni 2015: De theologie en haar knieval voor het neodarwinisme met als ondertitel: Het neodarwinisme is in strijd met het gereformeerde geweten (en dat van overige orthodoxe stromingen) - een reactie op voorstellen van prof. Van den Brink om het neodarwinisme te accepteren binnen de theologie.


16-06-2015 Rev. W. Bredenhof about Homosexual Relationships and the Reformed Churches in the Netherlands (Liberated)
Dr. Bredenhof (CanRC) heeft in het engels een artikel geschreven over: Homosexual Relationships and the Reformed Churches in the Netherlands (Liberated). Mede n.a.v. een artikel d.d. 13-06-2015 op eeninwaarheid.info van zr. Sollie-Sleijster onder het kopje GKv classis Groningen over homoseksuele relaties - GKv Kerkbode Noorden 30/05/15 - Signalen 15.


16-06-2015 Wilschut schrijft over misverstand bij prof. Douma t.a.v. zijn kerkvisie in relatie tot afscheiding
Een reactie van dr. Wilschut onder het kopje 'Misverstand' op zijn weblog. Hij reageert op de bespreking van zijn boek door dr. J. Douma 2. N.a.v. dr. H.J.C.C.J. Wilschut, Gebleven en meegegaan. Wilschut heeft prof. Douma hierover ook persoonlijk geschreven. Douma publiceert DV a.s. vrijdag, 19 juni 2015, weer nieuwe artikelen op zijn website. Op werkenaaneenheid.nl hopen we binnenkort ook een reactie te plaatsen.


16-06-2015 Let’s Be Honest: Reasons Why We Don’t Read Our Bibles.
Op thegospelcoalition.org d.d. 15 juni door Erik Raymond: Let’s Be Honest: Reasons Why We Don’t Read Our Bibles.


13-06-2015 Discussie P. Roos (CGK) en D.J. Bolt (GKv) over kerkelijke eenheid CGK en GKv
Ds. P. Roos (rechtervleugel CGK) reageert 28-04-2015 in het christelijke gereformeerde blad Bewaar het Pand op br. D.J. Bolt over kerkelijke eenheid van CGK met GKv. Bolt heeft het artikel geplaatst met commentaar d.d. 13-06-2015 op eeninwaarheid.info: Christelijke Gereformeerde Kerken – Troje 2. Het eerste artikel van Bolt is te vinden op eeninwaarheid.info 04-04-2015: Christelijke Gereformeerde Kerken - Troje 1.


11-06-2015
Wie de ambten openstellen voor de vrouw, maken de Schrift ondergeschikt aan de tijdgeest. Een artikel van dr. P. de Vries (HHK).

11-06-2015
Dave Plantinga - NGK theologiestudent - schreef een waarschuwend artikel over NGK, ambt en homoseksualiteit.

03-06-2015
Gevraagd: namen M/V voor ambt van diaken of ouderling, dan wel diaconaal werker of kerkelijk werker in GKv Utrecht-N/W. De kerkenraad van de GKv te Utrecht-N/W heeft besloten om de ambten daadwerkelijk open te gaan stellen voor zowel mannen als vrouwen.

01-06-2015
Een nieuwe Engelse website: Creation without compromise. Leden van de Canadese Gereformeerde Kerken hebben een nieuwe website in het leven geroepen: Schepping zonder compromis. Hiermee willen zij ondersteuning bieden aan hen die geloven dat de wereld is ontstaan zoals God het ons heeft verteld in Genesis.

30-05-2015
Vooraankondiging: Duo lezing ds. Heres en br. Bolt in Heemse op do 18 juni .

30-05-2015
D.J. Bolt, eindredacteur van eeninwaarheid.info, en zijn vrouw T. Bolt-Slager roepen hun vrijgemaakt-gereformeerde kerkenra(a)d(en) en hun medebroeders en –zusters op tot afscheiding en te werken aan een nieuwe eenheid die al Gods kinderen omvat die Hem oprecht liefhebben en in zijn wegen willen wandelen, en dus bij elkaar horen.
Later toegevoegd: uitspraken over eenheid DGK en GKN van em.prof.dr. J. Douma (GKN), dr. P. van Gurp (DGK), Synode DGK 2015, Br. J.F. de Leeuw (deputaat-scriba van de GKN) en van afgevaardigden GKN in gesprek met een afvaardiging van de Canadese Gereformeerde Kerken.

21-05-2015
LVGS en de gereformeerde scholen verschieten van identiteit om het aantal leerlingen te vergroten.

18-05-2015
Wat is (gevaarlijk) fundamentalisme? Een uitermate heldere, mogelijk confronterende, spiegel.

16-05-2015
Schriftuurlijke wetenschapsbeoefening - J. Kamphuis in De Reformatie (1970).

15-05-2015
Boekbespreking "Gebleven en meegegaan" van dr. H.J.C.C.J. Wilschut door dr. J. Douma. Waarin Douma schrijft over de PKN dat het een kerk is die in haar totaliteit niet meer gereformeerd is. "Ik ben zelfs zo vrij er niet meer het predicaat ‘ware kerk’ aan te verbinden." Ik citeer Douma tot slot:

Naar mijn overtuiging ligt hier onze blijvende opdracht:
de verstrooiden weer samenbinden tot een kerkelijke gemeenschap,
die dankbaar terugkijkt op haar geschiedenis vanaf 1834.
Een gemeenschap die – hoe gedecimeerd ook –
in geloof en hoop de lijn wil doortrekken.
Tot zegen voor de broederschap in en buiten ons land.

09-05-2015
Ds. J.R. Visser spreekt vr 12 juni te Rotterdam over "Geestelijke leiding in de prediking". Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Studiegroep Midden-Nederland (GKN).

24-04-2015
Em. Prof.dr. Jochem Douma is weer online te lezen op www.jochemdouma.nl. O.a. met een zeer evenwichtige boekbespreking over Cruciaal - De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging, onder redactie van Hans Burger en Reinier Sonneveld.

21-04-2015
Christenunie schrapt grote stukken van Gods Woord in voorgestelde nieuwe grondslag. Het partijbestuur heeft voorgesteld om de Drie Formulieren van Eenheid niet meer te noemen n de grondslag. In dit artikel gaan we er van uit dat de leer van de Drie Formulieren van Eenheid - de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels - in alle delen geheel met Gods Woord overeenstemt. Vroeger was het normaal dat dit in alle zich gereformeerd noemende kerken werd geleerd en nageleefd.

15-04-2015
Het artikel Een cruciale aanslag op het hart van het Evangelie vanuit de GKv - deel 1 is door br. Jelte Numan (FRCA) vertaald in het engels en verschenen op Defence of the Truth (externe link:) A critical attack on the heart of the Gospel in the RCN (GKv) – Part 1

14-04-2015
Voorlichtingsavond dinsdag 12 mei te Zwolle met theologiestudent M.A. Sneep.

13-04-2015
Op gereformeerdekerkblijven.nl onderzoekt ds. Rob Visser of het terecht is om over offerkritiek te spreken in het Oude Testament en bij de Here Jezus, zoals dr. Hans Burger heeft gedaan in het boekje 'Cruciaal'. Externe link naar gereformeerdekerkblijven.nl onder Opinie: Offerkritiek? In een volgend artikel wil ds. Visser er op ingaan of Jezus dood een offer was en wat dat betekent.

04-04-2015
How can you talk about the Creator God with people whose starting point is evolution? Or should we, to reach modern society, trade in the creation story for the story of evolution? - About seeing and not seeing - in Lux Mundi March 2015. A few notable points on werkenaaneenheid.nl: Jakob van Bruggen: why science sees less than half.

02-04-2015
Voor degenen die Engels kunnen lezen en geïnteresseerd zijn in het onderwerp schepping of evolutie, kijk in: dossier Schepping of evolutie. Regelmatig verschijnen nieuwe artikelen in dit dossier.

01-04-2015
Ingezonden van dr. P. de Vries (HHK): De Schrift alleen: de aard en reikwijdte van het gezag van de Schrift. Naar aanleiding van de toenemende mate van het ter discussie stellen van het Schriftgezag binnen de gereformeerde gezindte.

01-04-2015
Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad: Bejegening Gereformeerde Bond onjuist Over de wijze van discussie tegen ds. A. Mensink, voorzitter van de Gereformeerde Bond.

26-03-2015
Lees en erken de Bijbel als Gods Woord in het scheppingsdebat. Een kritische noot bij een artikel van dr. Koert van Bekkum die m.i. ten onrechte prof. J. Kamphuis aanhaalt over creationisme en fundamentalisme.
Update 30-03-2015 Zie ook wat dr. P. de Vries (HHK) heeft geschreven (externe link): Schepping of evolutie? Is de verontrusting van ds. Mensink terecht?

21-03-2015
D.J. Bolt (Eeninwaarheid.info) stuurt Brandbrief aan alle GKv kerkenraden om de besluiten m.b.t. de Herziene Kerkorde te verwerpen omdat het een hiërarchische kerkorde is geworden en het recht van individuele gelovigen om toe te zien op de leer van de kerk drastisch is beknot.

14-03-2015
Over het verschil van uitleg en toepassing van Gods Woord in Nederland en Canada. Een vertaald facebook bericht van rev. Ken Wieske over de nieuwe hermeneutiek en de bespreking van een bijbeltekst over een leeuw, een ezel, een man Gods en een Nederlandse professor. Toegevoegd een zeer korte reactie van K. van Bekkum: hij gelooft wel degelijk dat het verhaal over de ezel en de leeuw historische feiten zijn. Jammer genoeg heeft Van Bekkum geen tijd om op mijn vragen in te gaan.

12-03-2015
Binnen de Canadese gereformeerde kerken (CanRC) is op een onlangs gehouden classis een (positief !) voorstel gedaan om artkel 14 van de NGB, over de schepping van de mens, te wijzigen.
Toegevoegd (Engels) 17 t/m 19-03-2015 verwijzingen naar en citaten van o.a.:

Het wijzigingsvoorstel van NGB art. 14 veroorzaakt verhitte discussies op weblogs en facebook. Als het tot een ontknoping komt, zullen we daar aandacht aan besteden. Maar de kans daarop is niet groot: jammer genoeg heeft dr. Arnold Sikkema geen tijd om de aan hem gestelde vragen te beantwoorden.
Een conclusie (20-03-2015) wordt wel getrokken door een paar predikanten: uiteindelijk draait deze discussie om de hermeneutiek! Het gaat verkeerd als we de bijbel lezen, proberen te begrijpen en toepassen met een bril op met glazen van de huidige wetenschappelijke theorieën.
Mijn aanvulling: gereformeerde hermeneutiek is als je de brillenglazen gebruikt die door Gods Woord zelf zijn 'ingesloten' (i.p.v. 'bijgesloten').

10-03-2015
Er is enige twijfel gerezen of Ineke Baron wel echt de eerste prekende vrouw wordt van een vrijgemaakte kansel of dat iemand anders haar is voorgegaan - zie bovenaan pagina: alinea Naschrift 10-03-2015 in artikel Eerst prekende vrouw (...).

10-03-2015
Voorlichtingsavond, vr 27 mrt. a.s. te Dalfsen, voor verontruste vrijgemaakten in Dalfsen en omstreken met spreker theologiestudent M.A. Sneep over Binding aan de belijdenis – lust of last?

06-03-2015
Bijeenkomst in "De Vijverhoeve" do. 26 mrt a.s. om te denken en spreken over de verwarrende kerkelijke ontwikkelingen in Nederland met spreker ds. J.R. Visser over "Geestelijke leiding in de prediking".

04-03-2015
Eerste prekende vrouw op vrijgemaakte kansel, de hermeneutische 'strijd' in de GKv is al lang beslecht. Inclusief een verwijzing naar een artikel van GKv ds. Ernst Leeftink d.d. 5 maart. Citaat Leeftink: "Als je dat toestaat, wordt het wel heel moeilijk om uit te leggen dat een vrouw dat in andere situaties niet mag. Ik denk de “werkenaaneenheid” hierin gelijk heeft."

26-02-2015
Twee adviezen Deputaten Australische zusterkerken GKv: verbreek volledig of deels de zusterkerkrelatie met de GKv.

20-02-2015
D.J. Bolt (hoofdredacteur EenInWaarheid.info) roept broeders en zusters op tot voornemen het verband van de gkv te verlaten. Met link naar verantwoording en vervolgstappen.

16-02-2015
Voorlichtingsavond, do 5 mrt. a.s. te Hoogeveen, voor verontruste vrijgemaakt gereformeerden, met ds. E. Heres en student M.A. Sneep (beide DGK) over Kerkelijke stappen om gereformeerd te blijven: waarom noodzakelijk? EN Binding aan de belijdenis – lust of last?

13-02-2015
Willen DGK of willen de GKN niet praten met de ander?

05-02-2015
De vierde en vijfde weg naar eenheid DGK en GKN. Kernproblemen en mogelijke oplossingen om tot eenheid te komen.

02-02-2015
Een suggestie voor hereniging van DGK en de GKN. Van een verontruste GKv-broeder.

27-01-2015
D.J. Bolt schrijft op eeninwaarheid.info dat de Schrift niet meer veilig is in de GKv als

24-01-2015
De GKv krijgt in 2015 een hierarchische (synodale) vorm van kerkregering volgens dr. R.D. Anderson (FRCA)

23-01-2015
Een cruciale aanslag op het hart van het Evangelie vanuit de GKv - deel 1 uit het boekje 'Cruciaal' met artikel van dr. Hans Burger (GKv) en inleiding samen met drs. Reinier Sonneveld.

16-01-2015
Ds. D. de Jong roept GKv-leden op om hun kerkenraad te verzoeken: het samensprekingsbesluit met de NGK niet te accepteren en dit besluit via de kerkelijke weg te bestrijden.

15-01-2015
Reactie op 'bijzondere erediensten': stop met afschrijven van alles wat enigszins anders is dan jullie gewend zijn...

09-01-2015
Op zondag 25e januari 2015 is er een gezamenlijke dienst met de Oud-Katholieke Kerk (Kerngroep behorend bij parochie Eindhoven Maria Magdalena), Nederlands Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en Protestantse Gemeente Maastricht. Bron: kerkmaastricht.nl Gezamenlijke dienst van OKK, NGK, GKV en Protestantse Gemeente Maastricht
Begin april zijn er gezamenlijke diensten met de NGK, GKv en de Baptistengemeente te Maastricht.
Eens in de maand zijn er reeds gezamenlijke diensten van GKv en NGK. Er worden in beide kerken nog elke zondag maar één dienst gehouden.
De nieuwe ontwikkelingen binnen de GKv volgen elkaar in steeds sneller tempo op.
02-02-2015 per 1 januari 2016 worden de GKv en de NGK te Maastricht één gemeente.
Klik hier voor een beschrijving van het begin van die dienst en meer info.

06-01-2015
Voorlichtingsavond, do 29 jan. a.s. te Grootegast, voor verontruste vrijgemaakt gereformeerden

03-01-2015
Ds. K. Folkersma roept kerkenraden op om dringend appel te doen op huidige Generale Synode te Ede

29-12-2014
Prof.dr. J. Douma hoopt 4 januari a.s. voor te gaan in Borne (GKN Twente e.o.)

19-12-2014
De GKv en de NGK in Nijverdal vormen per 1 januari 2015 samen één gemeente met ongeveer 490 leden onder de naam Samenwerkingsgemeente ‘De Levensbron’.

16-12-2014
GS Ede wijst expliciet op de regels waaraan kerkenraden moeten voldoen bij het wel/niet aanvaarden van genomen synodebesluiten

13-12-2014
Afscheid en hereniging prof.dr. J. Douma - artikel ds. E. Hoogendoorn

05-12-2014
De Gereformeerde Kerk Twente (GKN) wil toegroeien naar zelfstandigheid. Onlangs zijn er uit eigen kring ambtsdragers verkozen. In een kerkdienst op 26 oktober zijn deze bevestigd. De wijkgemeente kent nu een wijkraad, bestaande uit twee ouderlingen en een diaken. Verdere stappen op weg naar zelfstandigheid worden gezet. Bron: gereformeerdekerkennederland.nl.

01-12-2014
GKv  Dalfsen (Oost en West) en NGK Dalfsen hebben elkaar erkend als kerken van Christus. Vrouwelijke ambtsdragers in de NGK vormen niet langer een blokkade. De weg is nu open om bijvoorbeeld samen avondmaal te vieren en als predikanten in elkaars kerk voor te gaan. Voor GKv Dalfsen is de vrouwelijke ambtsdrager geen struikelblok meer voor erkenning NGK Dalfsen als ware kerk.

25-11-2014
Dankbaarheid en teleurstelling over 'Afscheid' professor Douma - korte eerste reactie ds. E. Heres (DGK Dalfsen e.o.)

22-11-2014
Gereformeerdekerkblijven.nl werkt op dit moment hard aan een uitvoerig verslag van de vergadering d.d. 15 november 2014. Op 3 januari 2015 meldde zij op haar website dat dit verslag ondertussen toegezonden is aan de ondertekenaars van het Appel op de GS, voor wie de dag bedoeld was.
Het afscheid van prof. Douma van de GKv betekent ook een afscheid van Prof.dr. J. Douma als medewerker aan gereformeerdekerkblijven.nl. Ze hopen op dit afscheid en de gevolgen ervan voor de site nader terug te komen.
Ook is de conceptbrief op de site gepubliceerd die door broeders en zusters in de GKv gebruikt kan worden (en desgewenst bewerkt) om zich gezamenlijk tot hun kerkenraad te wenden met betrekking tot de synodebesluiten over de NGK. (externe link:) Conceptbrief aan GKv kerkenraden.

22-11-2014
Overige reacties op Douma's afscheid van de GKv:

 • 21-11-2014 refdag.nl - GKv (synode afgevaardigde en) ds. Bas C. Buitendijk - GKV moeten terug naar basis - Commentaar: Buitendijk gaat er daarbij per definitie vanuit dat de synode van Ede de basis van Gods Woord naar de gereformeerde belijdenis niet onderuit wil halen en dat ook niet heeft gedaan. Het blijft wel heel onduidelijk wie dan wel verwijderd zijn en weer terug moeten naar die basis. Buitendijk zegt overigens wel voor een groot deel Douma's zorgen te delen, maar begrijpt niet echt waarom Douma juist op dit moment deze keuze maakt.
 • 21-11-2014 ernstleeftink.wordpress.com - GKv ds. Ernst Leeftink - DOUMA’s afscheid van de GKV – een mix van principe en heimwee. Eeftink vergelijkt de overtuiging van Douma in zijn boek uit 2001 "Hoe gaan wij verder" met zijn overtuiging in het boek uit 2014 "Afscheid". En hij vraagt zich af of de GKN echt milder zijn dan DGK.
 • 22-11-2014 frieschdagblad.nl - Hoofdartikel - Steeds meer mensen met 'eigen geloof' (foutje in artikel: zij schrijven over ethicus Jos Douma, dit moet zijn: ethicus Jochem Douma). De overtuiging in de laatste alinea over het aanpassen aan de huidige (trend en) hype van zelfbewuste individualistische autonomie zal de secularisatie in toenemende mate doen versnellen.

21-11-2014
Prof. Douma heeft een brief naar Kampen gestuurd met het verzoek hun reactie (zie 20-11-2014) terug te nemen. Hij gaat niet in op de verklaring van het college van bestuur, want hij wenst niet op dit niveau te strijden. "Het schaadt de kerk, aan welke kant van de scheidslijn we ook zitten." Bron refdag.nl 21-11-2014 Prof. Douma vraagt ‘Kampen’ verklaring terug te nemen

20-11-2014
Kampen reageert op kritiek van Douma op TUK-docenten - ND 20-11-2014 Jan de Jong en Mees te Velde • leden van het College van Bestuur van de Theologische Universiteit Kampen - Al te sturende rol past theologen niet (€ 0,25). Mijn commentaar: men vergeet dat niet alleen Douma kritiek heeft, maar ook em. prof. J. van Bruggen (over het M/V rapport), de CGK (over het M/V-rapport) en een groot aantal buitenlandse zusterkerken van de GKv en buitenlandse theologen. Bovendien: op 21-11-2014 heeft Douma aan Kampen gevraagd het stuk terug te nemen.

19-11-2014
Vrouw in het ambt maakt mijn geloof toch niet anders?! Of toch wel? Toespraak ds. Rob Visser op vergadering Bunschoten 15-11-2014

18-11-2014
Ook dr. HJCCJ Wilschut (PKN) schrijft op zijn blog over het vertrek van prof. Douma naar de GKN (externe link): VERTREK J. DOUMA UIT GKV

18-11-2014
Is de reactie van Douma's vertrek buiten alle proporties? Maakt hij van een mug een olifant? Jelte Numan (FRCA - Australische Gereformeerde Kerken) schrijft daarover op Defence of the Truth. Hieronder een vrije vertaling (JT) van zijn artikel.
En aan het eind citeren we (Engels) wat ds. Ken Wieske (CanRC - Canadese Gereformeerde Kerken) schreef over Douma en de GKv (schokkend!) op zijn Facebookpagina. Reageert Douma disproportioneel?

18-11-2014
B. de Roos (DGK) schrijft: Professor Douma gaat naar de GKN

18-11-2014
Emeritus prof.dr. J. Douma verlaat de GKv

17-11-2014
Dave Plantinga (NGK) schrijft over de (externe link:) conceptbrief bezwaard vrijg. aan kerkenraden . Citaat: "Het is te hopen dat de kerkenraden van de GKV zich iets van deze brief aantrekken. Het zou nog mooier zijn als ook de NGK zich door deze brief wakker zou laten schudden."

17-11-2014
Hierbij de conceptbrief (PDF) aan de plaatselijke GKv-kerkenraad / HTML Conceptbrief bezwaard vrijg. aan kerkenraden om de zorgen te uiten, inclusief het verzoek om een standpunt in te nemen over de toenadering tussen GKv en NGK. Het grootste zorgpunt is de hele omgang met de Schrift. Deze brief is zaterdag gepresenteerd op de besloten bijeenkomst van Gereformeerde Kerk Blijven. Op deze bijeenkomst waren ongeveer 550 kerkleden uit de GKv aanwezig. Bron (o.a.): refdag.nl

16-11-2014
Voor onze Engels lezende lezers een opmerkelijk commentaar uit Australië over het vertrek van dr. J. Douma uit de GKv: defenceofthetruth.com 16-11-2014 - Dr J Douma leaves the Reformed Churches of the Netherlands (Liberated)

15-11-2014
Emeritus hoogleraar Jochem Douma (82) verlaat de GKv en sluit zich aan bij GKN Hardenberg e.o. (waar ds. R van der Wolf dient). Hij heeft zijn vertrek verantwoord in een 95-pagina's tellend boekwerk 'Afscheid'. In het laatste hoofdstuk legt hij uit waarom hij gekozen heeft voor GKN i.p.v. een Hersteld Hervormde of Christelijke Gereformeerde Kerk of DGK. Emeritus prof.dr. J. Douma verlaat de GKv

15-11-2014
Preek ds. J.R. Visser (GKv Dronten): Gods volk staat op een kruispunt - gepubliceerd op eeninwaarheid.info.

15-11-2014
Moderamen DGK Synode Groningen - gekozen: ds. E. Heres (preses), B. Lourens (1e scriba), ds. S. de Marie (assessor) en ds. C. Koster (2e scriba).

14-11-2014
GKv ds. Dick Mak heeft het toegezegde beroep van NGK Groningen (Tehuisgemeente) alvast aangenomen. Zie (externe link): Opbouw 14-11-2014 - GKv-predikant Dick Mak naar NGK Groningen

13-11-2014
De PKN stemt unaniem voor gesprekken met de CGK, GKv, NGK en de vGKN dat moet leiden tot kanselruil. Bronnen (externe links): Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad.
(PKN: Protestantse Kerk in Nederland; CGK: Christelijke Gereformeerde Kerken; GKv: Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt); VGKN: voortgezette  Gereformeerde Kerken in Nederland)
Dit nieuws komt op dezelfde dag als de presentatie van een boek van PKN-er Prof. Harrie Kuitert 'Kerk als constructiefout'. Kuitert stelt daarin: "Alle spreken over boven komt van beneden, ook de uitspraak dat iets van boven komt”. Zie bron Refdag 13-11-2014 Prof.dr. Henk Bakker - (externe link:) Prof. Kuitert maakt zelf constructiefout

01-11-2014
Een interessant artikel op eeninwaarheid.info: voorbeelden van het voorlezen van de wet in een eigentijdse verklaring van de voorganger. Is dat legaal of wordt het Auteursrecht hier geschonden? Een antwoord van prof.dr. J. van Bruggen wordt aangehaald in het artikel op eeninwaarheid.info: Eigen-wijze wet

31-10-2014
Een Nederlandse vertaling van het interim rapport van de Canadese Gereformeerde kerken (over de synode van de GKv en over DGK en GKN) is gepubliceerd op eeninwaarheid.info: GS Ede Epiloog 02 – Canada Interimrapport

30-10-2014
NGK Groningen (voormalig Tehuisgemeente) wil ds. Dick Mak (GKv) beroepen - Zie Opbouwonline en Refdag. In deze streekgemeente (ong. 365 leden) komen de mannelijke en vrouwelijke voorgangers uit o.a. de NGK, de PKN en de GKv (uit de GKv o.a. de dominees W. van der Schee, D. Mak, T. Oosterhuis en G. Zomer). Eén keer per week komt deze gemeente op zondagmorgen samen.

GKv-er Peter Wierenga wordt missionair consulent NGK. Zie Opbouwonline.

28-10-2014
Canadees interim rapport over relatie met negerende GKv & een Trojaans paard (M/V) - via weblog dr. W. Bredenhof

18-10-2014
Voor degene die de Engelse taal beheersen: toegevoegd aan het artikel Zelf kiezen wie we willen zijn OF luisteren naar de Here? d.d. 06-09-2014 een artikel van ds. C. Bouwman over (directe pdf-link:) Family Planning d.d. 07-08-2014. Hij laat daarin zien hoe je als gereformeerde ook bewust kunt kiezen, maar dan vanuit een gereformeerde houding.

18-10-2014
In onze westerse wereld merken we dat de gereformeerd leer op z'n retour is, maar wereldwijd zijn er ook heel positieve signalen over de waardering van de gereformeerde leer, ja zelfs een 'honger' naar de zuivere leer. Hoe daarmee om te gaan? Ds. C. Bouwman (CanRC) schreef daarover - in het engels - in het artikel (rechstreekse pdf-link:) Dreaming (d.d. 01-10-2014).

15-10-2014 en 17-10-2014
Aanvulling (kort) bij artikel Vrouw-in-het-ambt bij NGK geen belemmering meer voor GKv:

 • NGK en GKv Dalfsen hebben elkaar erkend als kerken van Christus. (Zie opbouwonline)
 • Al gezamenlijke kerkdienst Apeldoornse CGK, GKv en NGK, inclusief Heilig Avondmaal 2 november a.s.
 • Intensieve samenwerking GKv in Nunspeet waar NGK vrouwelijke ouderlingen en diakenen heeft & wat ds. Visser daarover zei op de classis
 • Brief deputaatschap GKv met verzoek te danken voor voortgaande groei kerkelijke eenheid met NGK en CGK
 • De kerkelijke tijdschriften De Reformatie (GKv) en Opbouw (NGK) fuseren vanaf begin 2015 in OnderWeg (GKv&NGK)
 • De Reformatie schrijft in haar nummer van 17-10-2014 vol lof over eenwording van GKv met de NGK.

11-10-2014
Gereformeerde Kerk Blijven: Wat heeft de GS 2014 met het Appel gedaan?

27-09-2014
GKN Assen e.o. belegt DV vanaf 5 oktober 2014 ook kerkdiensten in het kerkgebouw van de GKv te Boerakker.
Update 15-10-2014: Artikel aangevuld met iets meer achtergrondinformatie.

29-08-2014
Aangenomen: naar DGK Marienberg en DGK Emmen e.o. i.s.m. DGK Assen e.o. proponent M. Dijkstra die bedankt voor het andere op hem uitgebrachte beroep.

06-09-2014
Zelf kiezen wie we willen zijn OF luisteren naar de Here?

19-08-2014
Emeritus GKv ds. Dick de Jong roept op om synodebesluiten niet voor vast en bondig te houden

18-08-2014
Dr. P. van Gurp waarschuwt verontrusten GKv voor gewenning verkeerde leer in GKv en neemt drempel weg voor verontrusten

11-08-2014, 11-09-2014
Voor degenen die de Engelse taal beheersen wijzen we op een artikel van Jelte Numan (FRCA) over de achtergronden van de Vrijmaking in 1944: Seventy years ago – the Church Liberation of 11 August 1944 op Defence of the Truth.
Ook ds. C. Bouwman heeft een artikel geschreven (engels) over de achtergronden van de vrijmaking van 1944 (rechtstreekse pdf-link:) Liberation (d.d. 11-09-2014).

11-08-2014
Vandaag is het zeventig jaar geleden dat de Vrijmakingsvergadering (1944) werd gehouden. B. de Roos verwijst daarnaar in zijn artikel "Zwakke zwervers". Zie inleiding: Nooit kerkje nummer zoveel maken maar blijven staan op oude grondslagen - nav art. B. de Roos

26-07-2014
Voor de lezers die de engelse taal redelijk beheersen verwijzen we naar een artikel van rev. Cl. Bouwman (CanRC) op Reformed Outfitters d.d. 24 juli 2014. Hij schrijft naar aanleiding van de tragedie van het neergeschoten burgervliegtuig (MH17 d.d. 17 juli 2014) boven Oekraine met 298 inzittenden waarvan 194 met een Nederlandse nationaliteit zonder overlevenden: Tragedy – MH17 (How do I respond?), ofwel: hoe geven we die tragedie een plaats in geloof en hoe reageren we naar de ander? Klik hier voor een zeer gebrekkig vertaalde versie vanuit translate.google.nl. Het artikel eindigt (vrij vertaald) met:

De HEERE, onze God doet niets voor niets. Hoe wil Hij dat we inspelen op wat Hij op onze weg plaatst?

Zie ook een artikel van B. de Roos op bderoos.wordpress.com d.d. 05-08-2014 waarin hij refereert aan de MH17 vliegtuigramp en Zondag 9: Onze God en Vader

26-07-2014
Een artikel dat we op termijn hopen te vertalen en aan te vullen met persoonlijke overwegingen (direct link): A Special Sort of Unbelief d.d. 08-07-2014 van dr. W. Bredenhof op yinkahdinay.wordpress.com.
Hij schrijft op zijn weblog dat het geen commentaar is op de Nederlandse kerkelijke situatie, maar een aanzet ter overweging waar de Canadese Gereformeerde kerken (CanRC) staan. Soms zeggen de Nederlandse broeders en zusters tot de Canadese: wacht maar tot jullie 10 of 15 jaar verder zijn. Dan zullen jullie dezelfde zienswijze hebben als wij. De kerken die zijn ontstaan door emigratie lopen altijd een periode achter, maar ze zullen ons wel weer inhalen. Kan er een kern van waarheid in zitten? Bijvoorbeeld: kunnen de zaden van de vrouw in het ambt al zijn geplant en toegestaan om onder ons te groeien?
Hij noemt twee belangrijke dingen waarmee deze verkeerde ontwikkelingen kunnen worden weerstaan.
Een nederlandse vertaling vinden we op eeninwaarheid.info (directe link:) Een bijzonder soort ongeloof
Een gebrekkig vertaalde versie van dit artikel vindt u hier: nederlandse vertaling van "Een speciaal soort ongeloof" op translate.google.nl.

19-07-2014
For our foreign visitors we refer to (links to) english articles and reports with regard to Synod RCN Ede 2014:

17-07-2014
DGK Groningen en DGK Opeinde e.o. hebben samen een beroep uitgebracht op kandidaat M. Dijkstra.
Ook DGK Emmen e.o. (incl. wijkgemeente DGK Assen e.o.) en DGK Marienberg hebben samen een beroep uitgebracht op kandidaat M. Dijkstra.

05-07-2014
Gereformeerde Kerk Blijven: wegens onvoldoende duidelijkheid synode Ede 2014: bezinning na vakantie

05-07-2014
Reactie B. de Roos op vragen D.J. Bolt over situatie GKv met aanvulling op 07-07-2014.

05-07-2014
"Doe eens normaal man" met die 'bijzondere' erediensten. Over bijzondere erediensten om mensen te trekken. En welke normen daarbij als uitgangspunt worden genomen.

07-06-2014
De lezingen van ds. E .Heres, ds. S. de Marie en dr. P. van Gurp op de eerste voorlichtingsavonden in diverse plaatsen in Nederland zijn gepubliceerd in De Bazuin d.d. 21 mei 2014 en sinds kort online te lezen: 'Oproep aan verontrusten binnen de GKv'.

05-06-2014
Donderdag 5 juni: de vijfde dag waarop de GKv-synode heeft gesproken over de-vrouw-in-het-ambt , besloten om de vrouw nog niet tot het ambt toe te laten, maar men mag wel publiek de visie uiten voor de vrouw-in-het-ambt, en nog niets heeft gedaan aan de publiek geopenbaarde nieuwe hermeneutiek binnen de GKv. Twee nieuwe deputaatschappen komen er: 1) M/V en ambt, om te onderzoeken hoe de ambtelijke structuur zo kan worden ingericht dat de vrouwen meer kunnen worden ingezet en 2) M/V in de kerk, m.n. om het gesprek te stimuleren in de plaatselijke kerken om vrouwen in te zetten.

27-05-2014
De synode van de GKv heeft een documentaire (33 min.) gepubliceerd over de verschillende meningen binnen de GKv over de vrouw-in-het-ambt.

24-05-2014
Zaterdag 24 mei jl.: GKv-synode over (ont)binding ondertekeningsformulier

20-05-2014
GKv synode: dag 4 over M/V: J/C/N (met links naar gedetailleerde synodeverslagen op nd.nl en refdag.nl)

14-05-2014
Advies zeven hoogleraren rapport M/V. Zeven professoren zijn benaderd door het moderamen van de synode om te adviseren over 'de vrouw in het ambt'.

13-05-2014
Bid voor de GKv! Een oproep van dr. Wes Bredenhof (Canadian Reformed Church) en van de Generale Synode van de GKv i.v.m. bespreking komende dagen van de buitenlandse vermaanbrieven en over 'de vrouw in het ambt'.

12-05-2014
Tweede voorlichtingsavond te Zwolle voor verontrusten vrijdag d.d. 23 mei 2014 over (o.a.) 'Hoe lezen we de bijbel?' Sprekers: ds. E. Heres te Dalfsen en br. T.L. Bruinius te Assen.

09-05-2014
Kort nieuws van GKv-synode over deelname Nationale Synode, CGK over vrouw in het ambt en status oecumenische relaties

07-05-2014
De Canadees gereformeerde dominee dr. Wes Bredenhof bekritiseert de motivatie van de GKv-synode-voorzitter over de vrouw in het ambt. Hij herinnert aan de dringende noodzaak om te bidden voor de bekering van hun Nederlandse zusterkerken.

02-05-2014
GKv ds. en synodevoorzitter Paul Voorberg zegt in een ND-interview dat de Bijbel ruimte laat voor vrouwelijke predikanten, ouderlingen en diakenen. Inclusief een discussie in 2004 over de vrouw in het bijzonder ambt: welke vragen stelde ds. Voorberg daarbij? En welke kerkrechtelijke 'oplossingsrichting' werd in De Reformatie al in 2004 (!) voorgesteld om toch de vrouw in het ambt te krijgen, zodat ook orthodoxe predikanten daarmee zouden kunnen leven?

30-04-2014
DV dinsdag 20 mei a.s. spreekt Jaap Peters in Ede over "De Schrift spreekt duidelijke taal". Het wordt georganiseerd door Studiegroep Midden Nederland.

25-04-2014
Een statement van GKv theoloog Piet Houtman over vrouw en ambt, cultuur en hermeneutiek.

09-04-2014
NIET LEZEN als u allergisch bent voor scherp voedsel. Een erg pittig artikel over wat de GKv-synode moet doen met M/V in de kerk.
Aanstaande vrijdagmorgen 11 april beginnen de eerste opiniërende M/V rondes op de GKv-synode te Ede.

29-03-2014
Vanmiddag informeel gesprek commissie GKv-synode met buitenlandse afgevaardigden over hun bezwaren en vermaningen. Kort verslag buitenlanddagen.
Toegevoegd (01-04-2014): link naar (engelse) toespraak Australische deputaten op synode GKv (onder Bronnen: 'Address of (...)').
Toegevoegd (01-04-2014): link naar een open en (grotendeels) eerlijke beschrijving vanuit een GKv standpunt gezien van afgevaardigde ds. K. van den Geest (onderaan artikel: 'Update 01-04-2014')

28-03-2014
Zie Tweets onderaan pagina (op website!) over toespraken op GKv synode door afgevaardigden buitenlandse zusterkerken.

27-03-2014
Het originele artikel in het engels van dr. R.D. Anderson over de hermeneutische conferentie in Canada (januari 2014) is nu online te lezen op de Canadese weblog bylogos.blogspot.nl van em.prof.dr. John Byl: Herm-and-you-ticks: Reflections on a Canadian Monster-trucks Conference.
Quotes concerning the argumentation in the GKv committee report which argues for women in all the offices of the church:

In other words, I do not find “this kind of reasoning” (= “twaddle” in Aussie lingo) to be at all persuasive.

and

For those who wish to smother themselves in this kind of – excuse my French - “nonsense” (original word deleted by editor) in a totally non-biased way, a translation of the Dutch report can be downloaded from: http://www.synode.gkv.nl/english-materials/

22-03-2014
Ds.Dr. R.D. Anderson (FRCA) pleit voor sancties tegen voorstanders van de hermeneutische methode zoals die wordt voorgestaan in het deputatenrapport M/V in de kerk waarin wordt gepleit voor de vrouw in alle bijzondere ambten. "Zo'n methode van uitleg – wat ook het onderwerp mag zijn – behoort niet aanvaard of getolereerd te worden in de kerk van Christus. Want de eer van Gods Woord is in het geding." Klik hier voor de rechtstreekse link naar het artikel op eeninwaarheid.info. Anderson besluit zijn artikel met de veelzeggende woorden: "Laten we blijven bidden voor onze broeders en zusters in Nederland, die zich inderdaad kerkelijk gezien op een kruispunt bevinden."

12-03-2014
Geactualiseerd: verwijzingen naar diverse blogs van dominees, afgevaardigden en anderen over of nav de GKv-synode te Ede 2014.

10-03-2014
Een verslag van de de ontmoeting op de GS d.d. 28 februari jl. van zeven vertegenwoordigers van de meer dan 1500 ondertekenaars van het Appel op de leden van de synode. Het is opgesteld door één van de leden van die delegatie, en nagezien door de andere zes. Dit verslag komt daarom voor rekening van de zeven en niet van de synode. Klik hier voor de rechtstreekse link naar dit verslag op de site van Gereformeerde Kerk Blijven.

03-03-2014
Een reactie op GKv kandidaat Fokke Pathuis over motie van wantrouwen & ketter-jagen. Met een kanttekening: een verzonden verzoek van een GKv-kerkenraad dat door de GKv-synode is gepresenteerd als een ontvangen bezwaar tegen een afgevaardigde.

03-03-2014
Geciteerd uit artikel B. de Roos over eenheid DGK en GKN met aanvulling.

01-03-2014
Initiatiefnemers Appel hebben moeite en zorg uitgebreid besproken met synodeleden en een gezamenlijke verklaring gepubliceerd.

26-02-2014
De GKv-synode vergadert donderdagmiddag over de hermeneutiek na een inleiding door ds. W.L. de Graaff. Op vrijdagmorgen worden vragen over de hermeneutiek gesteld aan prof. dr. A.L.Th. de Bruijne en prof. dr. G. Kwakkel. Op vrijdagmiddag wordt een afvaardiging van het Appel op de synode gehoord. Zowel donderdag als vrijdag betreft het besloten zittingen. Klik hier voor meer info.

22-02-2014
Op 21 februari heeft de GKv-synode in een persbericht laten weten dat zij het appel - geïnitieerd door Gereformeerde Kerk Blijven en ondertekend door ruim 1500 leden inclusief twee kerkenraden - onontvankelijk heeft moeten verklaren omdat de kerkenraden hebben laten weten niet uit te zijn op een officiële behandeling. De synode ontvangt en hoort wel een delegatie van de ondertekenaars in besloten zitting op vrijdag 28 februari (klik hier voor de agenda op gkv.nl) omdat de synode oog heeft voor de diepe gevoelens van zorg bij hen.
Het is wel zeer opmerkelijk dat zulke publieke zaken als M/V en het Appel op 27 en 28 februari in besloten zittingen worden behandeld.

21-02-2014
DV donderdag 6 maart a.s. spreekt Jaap Peters in Assen over "Samen uitzien naar de wederkomst",  ook voor allen die verontrust zijn over de koers in de GKv. Het wordt georganiseerd door Studiegroep Midden Nederland.

14-02-2014
Vanaf donderdag 27 februari 15:15 uur t/m vrijdag 28 februari 12:30 uur hoopt de vrijgemaakt gereformeerde synode te Ede in besloten zitting te vergaderen over Man/Vrouw (klik hier voor agenda 27/2 en hier voor dagagenda 28/2 op gkv.nl). Aansluitend op dezelfde vrijdag (tot 19:30 uur) heeft de synode gepland om in een besloten bijeenkomst te spreken met een delegatie over het appel geïnitieerd door Gereformeerde Kerk Blijven en ondertekend door een kerkenraad en 1541 broeders en zusters (exclusief eventuele adhesiebetuigingen).
Op 11 en 12 april staan 3 appels gepland.
Volgens de conceptplanning (pdf) zal op zaterdag 17 mei opnieuw over Man/Vrouw als diaken/ouderling/dominee worden gesproken.
Ook voor BBK (Deputaatschap Betrekkingen Buitenlandse Kerken) is veel ruimte gereserveerd: van vrijdag 28 maart 9:30 t/m 29 maart 15:00 uur. Op vrijdag 16 mei is de hele dag gereserveerd voor BBK grieven. Hiermee worden de zes vermaanbrieven van de buitenlandse kerken bedoeld (o.a. het M/V rapport en de nieuwe hermeneutiek).
Op 24 mei staat gepland: Deputaten Herziening Kerkorde, o.a. over het voorgesteld nieuw ondertekeningsformulier.
Er kan natuurlijk van deze planning worden afgeweken.

05-02-2014 - 06-02-2014
Klik hier om de video's van het hermeneutisch congres in Hamilton te bekijken, rechtstreeks op www.canadianreformedseminary.ca:

 1. Dr. G.H. Visscher (CanRC) - Timothy 2:12-15: Is Paul's Injunction about Women still Valid? (30 min.)
 2. Dr. J. VanVliet (CanRC) - The Two Books Debate: What if Scripture and Science seem to say Different Things (68 min.)
 3. Dr. C. Venema - Interpreting the Bible in and with the Church:  The Imperative for and Challenges of a Confessional Hermeneutic AND Anderson (46 min.)
 4. Dr. B. Kamphuis - The Hermeneutics of Dogma AND deVisser (47 min.)
 5. Dr. C. VanDam - Interpreting Historical Narrative: Questioning a Methodology AND Dr. K. van Bekkum - Some Remarks on the Reformed Hermeneutics of Biblical Historical Narrative (53 min.)
 6. Dr. J. Smith - The Structure of Jeremiah: Confessional Integrity and Quality Control AND Panel Discussion (67 min.)
 7. Dr. A.L.Th. de Bruijne - Christian Ethics and God's use of the Bible AND Van Raalte (58 min.)
 8. Dr. J.M. Burger - A Soteriological Perspective on our Understanding AND Strange (41 min)
 9. Dr. G. Kwakkel - The Reader as Focal Point of Biblical Exegesis (32 min.)
 10. Dr. T.G. Van Raalte - Accommodation: A Wax Nose? (33 min.)

03-02-2014, 08-02-2014, 15-02-2014
Hoe moeten we de bijbel lezen - na de hermeneutische conferentie te Hamilton (Canada) ? Een eerste artikel (i.h. engels) van rev. C. Bouwman (CanRC), een reactie daarop van J. Numan (FRCA) en een indruk van een lezing van prof. B. Kamphuis incl. reacties.
08-02-2014 toegevoegd op tukampen.nl (Kamphuis en Burger) de lezing van dr. J.M. (Hans) Burger over 'funderingsdenken' (een absolute waarheid zonder verworteling in Christus) en over de koppeling tussen hermeneutiek en leer over de redding door Jezus Christus.
15-02-2014 toegevoegd op tukampen.nl (Kwakkel) de lezing van dr. Gert Kwakkel over de lezer als focus bij de exegese van de Bijbel (The Reader as Focal Point of Biblical Exegesis)

29-01-2014
Op DV donderdag 13 maart a.s. belegt het organiserend comité DGK Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek een voorlichtingsavond voor verontruste broeders en zusters uit de GKv in het westen van het land. Klik hier voor het persbericht en de uitnodigingsbrief.

28-01-2014, 08-02-2014
Toegevoegd overige opvallende binnengekomen stukken op de GKv-synode Ede 2014 aan Overige relevante stukken tbv synode GKv 2014 te Ede
08-02-2014 Toegevoegd: Over de afwijzing van een bezwaar tegen een afgevaardigde.
NIEUW: 25-02-2014 Alle artikelen onderverdeeld in menu-items onder Synode GKv Ede

23-01-2014
Toegevoegd aan artikel Een hermeneutische krachtmeting in Hamilton (CA)? d.d. 29-11-2013 een verslag van een student aan de Canadese Seminary (Jeremy de Haan) met een reactie van Koert van Bekkum en een aantal relevante tweets van de Nederlandse TUK-afgevaardigden Koert van Bekkum en Hans Burger. Bovendien een reactie van GKv ds. Kim Batteau !

18-01-2014
Op 24 januari zullen de gemeenten Assen en Groningen van De Gereformeerde Kerk (hersteld), zo de HERE wil, een voorlichtingsavond beleggen voor verontrusten in de GKv. Klik hier voor de uitnodigingsbrief.

18-12-2013
Op zoek naar hoe en wat God zou hebben gesproken als hij zich had gericht tot onze sterk veranderende cultuur - over de nieuwe hermeneutiek die al jaren wordt toegepast in de GKv.

02-12-2013
Door Gereformeerde Kerk Blijven (GKB) is de definitieve appelbrief aan de GS Ede 2014 op haar website geplaatst van het appel dat ze willen doen op de leden van de a.s. generale synode. Leden van de GKv kunnen tot uiterlijk 24 december 2013 deze brief mee ondertekenen.
Naschrift 1: GKB heeft het appel namens twee kerkenraden (Rouveen en Zuidbroek) en 1541 broeders en zusters verzonden naar de GKv-GS te Ede 2014.
Naschrift 2: De kerkenraad van Zuidbroek heeft in een brief d.d. 30 januari 2014 aan de synode meegedeeld dat de brief niet door de kerkenraad is ondertekend.

29-11-2013 - 02-12-2013
Een hermeneutische krachtmeting in Hamilton (CA)? De Canadese gereformeerde theologische seminarie heeft samen met de vrijgemaakt-gereformeerde universiteit te Kampen (TUK) een conferentie georganiseerd over de gereformeerde hermeneutiek voor vandaag. Er zijn 5 (van de 11) sprekers afkomstig uit de Nederlandse vrijgemaakt-gereformeerde universiteit die bekritiseerd wordt in een vermaanbrief van de Canadese Gereformeerde kerken. De Canadese prof.dr. J. Byl plaatst vraagtekens bij deze conferentie waarop een interessante discussie ontstaat met het hoofd van de seminarie, een dominee en één van de organisatoren van deze conferentie.

26-11-2013
Informatieavonden Studiegroep Midden-Nederland 28 november te Amersfoort en 12 december te Zuidhorn: Jaap Peters over 'nabij u  is het Woord'

22-11-2013
Gereformeerde Kerk Blijven: bestaansrecht in geding van vrijgemaakt-gereformeerde kerken.

21-11-2013
Dr. Wilschut heeft gereageerd op de explosie aan reacties op zijn verantwoording om zich te onttrekken aan de GKv en over te gaan naar de PKN.

19-11-2013
Op 11 november 2013 heeft gereformeerdekerkblijven.nl informatie verstrekt over de status, voortgang en commentaar op hun Appel. Ze schrijven o.a. dat ze zich bewust zijn van het kritieke uur waarin de vrijgemaakt-gereformeerde kerken beland zijn!

12-11-2013
Kleur bekennen ('woordsjoemel') met een onthechtend ondertekeningsformulier. Deputaten Herziening kerkorde van de GKv stellen een nieuw ondertekeningsformulier voor. In dit artikel volgt een zeer kritische beoordeling, omdat er schokkende uitlatingen worden gedaan in het voorstel over de huidige en toekomstige (ont)binding aan de drie formulieren van eenheid. Binnen dit kader introduceren we een nieuw woord: 'woordsjoemel'.

05-11-2013
Dr. HJCCJ Wilschut onttrekt zich aan de GKv en sluit zich aan bij PKN - een persoonlijke keus

01-11-2013
Klik hier voor de opname van de DGK voorlichtingsavond voor verontruste GKv broeders en zusters te Zwolle d.d. 31-10-2013.

31-10-2013
In navolging van de voorlichtingsavond die vanavond (31-10) in Zwolle wordt gehouden, zal er D.V. ook een avond worden gehouden met dezelfde sprekers in Heemse, op woensdag 13 november a.s. DGK Bergentheim / Bruchterveld e.o. en DGK Mariënberg e.o. hebben dat initiatief genomen. Klik hier voor meer informatie.

25-10-2013
Aardverschuiving, gewenning en een verpletterende finale. Een column over het proces van een kerk die het begin van afval niet weerstaat en het uiteindelijk niet overleeft.

25-10-2013
Op dinsdag 19 november spreekt Jaap Peters (GKN) in Lisse over de Waarheid binnen de GKv in de context van deze tijd.

23-10-2013
De Nationale Synode en het bestaansrecht van GKv, CGK en NGK. Een samenvatting van een serie artikelen van dr. P. de Vries (HHK) over de Nationale Synode en de eenheid van de kerk.

15-10-2013
Nader Bekeken: kritisch over vermaanbrief Australië en dubieus over de nieuwe hermeneutiek. Een kritische reactie op een artikel van ds. J.W. van der Jagt.

25-09-2013
Op donderdag 31 oktober is er voor verontruste GKv broeders en zusters een voorlichtingsavond gehouden te Zwolle, georganiseerd door leden van De Gereformeerde Kerken (hersteld). Korte lezingen door: ds. E. Heres, ds. S. de Marie en dr. P. van Gurp.

24-09-2013
Scenario GKv ds.: over 20 jaar zijn GKv allemaal PKN. Een scenario van GKv theoloog Piet Houtman.

11-09-2013 - 28-09-2013
Nieuwsbericht op gereformeerdekerkblijven.nl: werken aan een brief gericht aan de GS Ede 2014 en in plaats van een tweewekelijkse editie publiceren zij nu wanneer dat mogelijk en nodig is.
Op 28 september publiceerde gereformeerdekerkblijven de concept-brief. Op dit concept kunnen GKv-ers reageren of instemming betuigen. (dit is een directe link naar concept-brief gereformeerdekerkblijven.nl)

17-09-2013  - 27-09-2013
Zoals gebruikelijk voegen we onder de artikelen op deze website alle links toe naar andere online artikelen en weblogs die handelen over hetzelfde onderwerp. Zo worden deze dagen zeer regelmatig links (met korte citaten) toegevoegd aan: Vrouw kan in alle ambten dienen is advies deputaten aan synode GKV 2014. O.a. naar een artikel in het ND d.d. 17-09-2013 van dr. Maarten Klaassen die van het deputatenrapport zegt dat dit een uitgesproken voorbeeld is van wat er gebeurt als je het sola Scriptura loslaat.

16-09-2013
Ds. Rob Visser (her)publiceerde op zijn website 'evangelie-voor-elke-dag.nl' de afgelopen dagen de volgende artikelen (de links gaan rechtstreeks naar zijn website):

 • DE DUIDELIJKHEID VAN GODS WOORD EN HET GROTE VERHAAL - "Zeker met het nieuwe rapport over man-vrouw in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is dit heel actueel."
 • MAG IK NOG HERDER ZIJN? OVER DE SITUATIE IN DE GEREFORMEERDE KERKEN VRIJGEMAAKT - "Er is meer te zeggen als wat je hier leest omdat de ontwikkeling na 2008 is verdergegaan.  Wat o.a. zichtbaar is in het voorstel aan de synode om alle ambten voor de vrouw open te stellen. Toch denk ik dat wat in de lezing van toen gezegd is belangrijk is om te zien wat er in onze kerken aan de hand is."
 • Een preek van enkele jaren terug "Vrouw in alle ambten?" - "Enkele jaren terug heb ik gepreekt over een van de delen uit het Woord van God die hierbij een belangrijke rol spelen. Deze preek is nu wel heel actueel geworden."

06-09-2013
Revolutionair voorstel GKv deputaten M/V: laat wereld normen bepalen. Een zeer kritisch commentaar op voorstel GKv deputaten M/V in de kerk.

05-09-2013
Vrouw kan in alle ambten dienen is advies deputaten aan synode GKV 2014. Deputaten GKv adviseren de vrijgemaakt gereformeerde synode 2014 om alle bizondere ambten (predikant, ouderling en diaken) open te stellen voor vrouwen.
Inclusief alle links naar artikelen uit diverse media t/m heden n.a.v. deze publicatie.

24-07-2013
Op 24 juli hebben deputaten GKv een verantwoording gepubliceerd over haar stilzwijgen t.a.v. de ontvangen vermaanbrieven vanuit drie buitenlandse zusterkerken.

juni/juli 2013
De derde vermaanbrief aan de GKv is ontvangen van de zusterkerken uit de Verenigde Staten.

23-07-2013
Big Bang & waarom kruisiging Jezus Christus? In gesprek met een overtuigd atheïst en een bijdetijdse kockse pastor.

27-06-2013
Over de dodelijke gevolgen van postmodernisme en de nieuwe hermeneutiek: een uit het Engels vertaald artikel van ds. M. Retief (FRCA): 'De Tijden onderscheiden'. Over de stille moordenaar, het slagveld en een dodelijk wapen.
Op 5 juli foto's toegevoegd.

14-06-2013
De Reformatie van 14 juni is gewijd aan het thema: man/vrouw – kerk.
De Reformatie wil de stilte verbreken en vindt het hoog tijd om het gesprek over de taak van vrouwen in de kerk open en eerlijk te voeren. Op de voorpagina van De Reformatie staat zelfs prominent: "Open en eerlijk spreken over de plaats en de taak van mannen en vrouwen in de kerk". Zeer opvallend - en m.i. ook kenmerkend - is het dat De Reformatie vervolgens alleen maar pleidooien houdt voor een andere visie op de taak van vrouwen in de kerk dan er tot voor 'kort' is aangehangen. Er wordt niet open en eerlijk ruimte gegeven in de kolommen van De Reformatie aan auteurs uit de GKv die tegen vrouwelijke ambtsdragers zijn. En - voor zover ik heb kunnen nagaan - wordt er ook nog eens helemaal niet open en eerlijk ingegaan op de argumenten van degenen die binnen de GKv tegen vrouwelijke ambtsdragers zijn. Met wie wordt dan een gesprek gevoerd, alleen met medestanders? Is dat open en eerlijk naar hen die principiële bezwaren hebben tegen de vrouw in het bijzonder ambt? Is dat open en eerlijk naar de lezers van De Reformatie? Ik heb daar een heel andere beleving bij. Of zou men er eigenlijk mee bedoelen dat alleen de tegenstanders van 'de vrouw in het ambt' open en eerlijk moeten worden?
De verwijzingen naar publicatie over het nummer van De Reformatie en de verwijzing naar het artikel van redactielid Jan Westert vindt u toegevoegd aan het artikel 'Pleidooien vrouwelijke ambtsdragers in GKv'.

 

04-06-2013
In de Gereformeerde Kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe (nr. 11, 31 mei 2013) is ds. Alko Driest ingegaan op een discussie tussen ds. Van der Schee en mij. Het artikel waarop ds. Driest doelt heeft als titel 'Pleidooien vrouwelijke ambtsdragers in GKv'. Binnen enkele weken hoop ik met een reactie te komen op ds. Van der Schee waarin ik ook het artikel van ds. Driest meeneem.

01-06-2013, 08-06-2013
Toespraken Landelijke Dag 1 juni 2013 Gereformeerde Kerk Blijven m.m.v. stichting Woord en Wereld.
01-06-2013 Publicatie van de openingstoespraak van ds. J.R. (Rob) Visser op de Landelijke Dag van Gereformeerde Kerk Blijven m.m.v. Stichting Woord en Wereld d.d. 1 juni 2013.
08-06-2013 Toegevoegd: samenvattingen toespraken o.b.v. publicatie gereformeerdekerkblijven

01-06-2013
Enkele interessante gereformeerde websites die het afgelopen jaar zijn gelanceerd:

 • Reformed Outfitters http://www.reformedoutfitters.com/ (engels): een zeer moderne website (incl. mobile apps voor Apple en Android) uit Canada met bijdragen van o.a. rev. Clarence Bouwman (CanRC) en rev. Wes Bredenhof (CanRC). Het doel is om te inspireren en een verlangen te stimuleren bij mensen die zijn opgegroeid in de gereformeerde tradities om te leren over en te leren uit en anderen te leiden tot het gereformeerde christelijke geloof. Er wordt geschreven over overspel, huichelarij, religieus versus spiritueel, de functie van oude mannen en oude vrouwen, 8 dating principes voor meiden, principes achter het kerkrecht, etc.
 • Defence of the Truth http://www.defenceofthetruth.com/ (engels): een website uit Australie (van o.a. Jelte Numan - FRCA) met het doel om vrijmoedig en duidelijk artikelen te publiceren ter verdediging van Gods Woord zoals die is samengevat in de Drie Formulieren van Eenheid. Er zijn reeds artikelen gepubliceerd over actuele (internationale) ontwikkelingen en van K. Schilder en uit het Gereformeerd kerkblad De Bazuin.
 • Evangelie-voor-elke-dag http://www.evangelie-voor-elke-dag.nl/ (nederlands en afrikaans): een website van ds. Rob Visser (GKv) met dagelijkse meditaties en artikelen: dagelijks goed nieuws om door het leven te kunnen, om uitzicht te hebben, om de weg te kunnen vinden - vanuit Gods Woord.

27-05-2013
Aangenomen: naar DGK Berkel en Rodenrijs / Bergschenhoek i.s.m. DGK Amersfoort e.o. proponent C. Koster die bedankt voor de overige op hem uitgebrachte beroepen.

Beroepen proponent C. Koster (DGK)
14-05-2013 door DGK Groningen en DGK Opeinde e.o.
26-04-2013 door DGK Marienberg en DGK Emmen e.o. i.s.m. DGK Assen e.o.
23-04-2013 door DGK Berkel en Rodenrijs / Bergschenhoek i.s.m. DGK Amersfoort e.o. (aangenomen)

27-05-2013
Tweede vermaanbrief voor de GKv, nu vanuit de Canadese Gereformeerde zusterkerken van de GKv.

21-05-2013
Waarom is de pinksterbeweging aantrekkelijker dan de gereformeerde theologie en wereldbeschouwing? Over contextualisering en theologie van het kruis versus Christusloos Christendom. O.b.v. artikel van dr. Wes Bredenhof (CanRC).

08-05-2013 - 27-05-2013
Landelijke dag Gereformeerde Kerk Blijven op zaterdag 1 juni 2013 te Bunschoten over Heidelbergse spiritualiteit anno 2013.

08-05-2013
De organisatie van Gereformeerde Kerk Blijven is en wordt uitgebreid met een bestuur en een landelijk netwerk van contactpersonen. Tevens beraadt het bestuur zich op een schrijven naar de aanstaande synode van de GKv in 2014.

04-05-2013
Een bijdrage over de vermaningen en zorgen vanuit het buitenland gericht aan de GKv.
De Australische Gereformeerde Kerken hebben de vermaanbrief aan de GKv goedgekeurd. Deze wordt, samen met een Nederlandse vertaling, verzonden naar de GKv. Daarover hebben de Australische kerken een persbericht gepubliceerd (een vertaling vindt u in deze bijdrage).
Een predikant van de Canadese Gereformeerde Kerken (dr. Wes Bredenhof) heeft op zijn weblog naar de vermaanbrief verwezen en bespreekt een 'brief van zorg' die de Canadese Synode zal behandelen om te verzenden naar de GKv. Een Nederlandse vertaling vindt u in deze bijdrage.
Verder zijn er verwijzingen opgenomen naar de originele stukken (acta en brief) en naar eeninwaarheid.info die de uitvoerige Australische vermaanbrief heeft vertaald in het Nederlands.

23-04-2013
Toegevoegd aan het artikel 'Pleidooien voor vrouwelijke ambtsdragers' het pleidooi van de vrijgemaakt gereformeerde theologe dr. Almatine Leene voor vrouwelijke ambtsdragers. Op 24-04-2013 aangevuld met opmerkingen over een subsidie, de objectiviteit van en een link naar haar proefschrift (in pdf).

 

20-04-2013
Het Canadese Subcomité voor Relaties met GKv spreekt haar dankbaarheid uit voor de kerkelijke vereniging van de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) en De Gereformeerde Kerken (hersteld) en spreken de hoop uit dat allen die de Here liefhebben en in gehoorzaamheid aan zijn kerkvergaderend werk in Nederland willen leven, elkaar mogen vinden in de eenheid van het Gereformeerde geloof.

10-04-2013
Een oproep van dr. HJCCJ Wilschut tot bezinning over huidige tijdgeest aan brede gereformeerde gezindte - in het RD d.d. 09-04-2013 n.a.v. het boek van G. Dekker: "De doorgaande revolutie" binnen de GKv.

05-04-2013
Beroepbaar gesteld in De Gereformeerde Kerken (hersteld): kandidaat C. Koster te Zwolle

23-03-2013
Sinds kort schrijft emeritus (van de canadese zusterkerken van de GKv) ds. Dick de Jong ook over actuele ontwikkelingen in de GKv op zijn eigen website en vandaag ook op de website van eeninwaarheid.info. Het eerste kritische artikel van hem gaat over het veelvoorkomende GKv gemeenteproject 40 dagen: Feest van genade, het tweede pittige artikel heeft als titel: "Weersta oosterse mystiek".

28-02-2013 - 04-03-2013 - 06-04-2013
Diverse interviews (ND en RD) en artikelen met en over de analyse van dr. G. Dekker: 'Ook vrijgemaakten willen voor vol worden aangezien'. N.a.v. zijn boek "De doorgaande revolutie" binnen de GKv. Met verwijzingen naar alle (positieve en negatieve) reacties tot nu toe. Inclusief links naar lezingen prof.dr. George Harinck en dr. Koert van Bekkum en per 08-03-2013 ook naar de lezing van prof.dr. Mees te Velde. Dit alles aangevuld met citaten en verwijzingen naar reacties uit de Canadese zusterkerk van de GKv (dr. W. Bredenhof), gereformeerdekerkblijven.nl en een uitgebreide analyse van D.J. Bolt op eeninwaarheid.info, inclusief engelse vertalingen van zijn artikelen.

21-02-2013 - met aanvulling en rechtzetting 27-02-2013
Een interview met dr. P. van Gurp - emeritus predikant van De Gereformeerde Kerken (Hersteld) in het Reformatorisch Dagblad van 15 februari met een aanvulling (ingezonden in RD) d.d. 20 februari en met een rechtzetting in De Bazuin d.d. 27 februari 2013.

16-02-2013
Vervolgactiviteiten gereformeerdekerkblijven.nl na landelijke dag Bunschoten 29-09-2012.

13-02-2013
De vrijgemaakten gaan de synodalen achterna. De gereformeerde godsdienstsocioloog dr. G. Dekker vergelijkt de revolutionaire ontwikkelingen in de GKv met dezelfde soort ontwikkelingen in de synodale kerken van enkele tientallen jaren geleden. Dit proces beschrijft hij in het binnenkort te verschijnen boek: De doorgaande revolutie.

06-02-2013 met update 05-03-2013
Rubriek 'Uit de media': Initiatieven voor de brede oecumene. GKv gaan van harte in op de uitnodiging van de PKN. Ze gaan samen met NGK en VGKN het gesprek aan d.d. 5 maart a.s.. Alleen de CGK gaan niet in op de uitnodiging.
Volgens de scriba van de PKN is het doel: eenwording. Maar als dat te ver gaat, misschien iets anders.
Update 05-03-2013: CGK was toch wel aanwezig en er komt een vervolggesprek.

02-02-2013
Rubriek 'Uit de media': Op 12 januari en 26 januari 2013 verschenen op eeninwaarheid.info uit het engels vertaalde artikelen over de nieuwe calvinisten (i.c. Tim Keller, John Piper, Mark Driscoll en Albert Mohler). De boodschap van deze nieuwe calvinisten klinkt gereformeerd, maar is het ook consequent gereformeerd? En wordt er onderscheid gemaakt tussen wat heilig en onheilig is?  Klik hier voor een intro, samenvatting, verwijzingen en bronnen.

28-01-2013
Een nieuw artikel "Vanuit Woord of wereld?" In deze nieuwe bijdrage gaan we in op het verondersteld exclusivistisch spreken over de ware kerk door K. Schilder en de oude GKv. Is de kerk een geloofsstuk? En beoordelen we de kerk dan ook vanuit Gods Woord of vanuit de wereld? Deze artikelen zijn geschreven naar aanleiding van dr. A.N. Hendriks spreken in Nader Bekeken over het afstand nemen van K. Schilders spreken over de kerk binnen de GKv. Het artikel is een vervolg op "Stiekem afscheid genomen van de leer over de kerk" geplaatst op 25-08-2012.

26-01-2013
Hoe gereformeerd is de apologetische methode van Tim Keller?
Veel gereformeerde christenen voelen zich ook door hem aangesproken. Dr. Wes Bredenhof (ds. Canadian Reformed Church) heeft daarover een artikel in de engelse taal geschreven en op zijn weblog een Nederlandse vertaling daarvan gepubliceerd.

25-01-2013
De reactie van GKv deputaten op de aanstaande vermaning en kritiek vanuit de buitenlandse zusterkerken. Inclusief persberichten en brieven naar de Australische en Canadese zusterkerken. Inclusief links naar relevante artikelen op een (Nederlandse) website (die zeer kritisch schrijft over wat er binnen de GKv gebeurt).

17-01-2013
Verdraaide kerken: doel en klant van de kerk. Een reactie op ds. Jos Douma en Martijn Horsman over het doel en de klant van de kerk. En heeft de kerk een onopgeefbaar fundament, of alleen een onopgeefbare bedoeling ? En hoe verandert een verdraaide kerk in een verdraaid echte kerk?

16-01-2013
450 jaar Heidelbergse Catechismus op 18/19 januari 2013 Een korte historische schets, functies en karakter van de inhoud, de indeling en de inhoud zeer kort samengevat.

14-01-2013
Nieuwe vergaderlokatie GK Zwolle e.o. (De Vijverhoeve) in 's-Heerenbroek v.a. februari 2013.

11-01-2013
In de rubriek 'Uit de media' over de veelgehoorde uitspraak "christen is mijn naam, gereformeerd mijn bijnaam".

05-01-2013
Spanning kerkelijke traditie en huidige cultuur - reactie op een churchplanter in New York. Over de aansluiting op de huidige cultuur: waar gaat het nu uiteindelijk om?

04-01-2013
Vrijgemaakten gaan hun eigen gang. De vrijgemaakten zijn niet meer, volgens de nederlands gereformeerde dominee B(ob) Wielenga. Volgens hem had een opmerking van de vrijgemaakte professor A.L.Th. de Bruijne zo in de Open Brief van 1966 kunnen staan. Volgens mij gaat De Bruijne veel verder dan de Open Brief. Waar is het vuur gebleven in de GKv om de gereformeerde leer te verdedigen, de dwalingen te weerleggen en te bestrijden?

01-01-2013
Een tweet uit PKN nav vereniging GK Dalfsen en DGK. Met mijn commentaar.

28-12-2012
De Gereformeerde Kerken in Nederland (Hersteld) (DGK) en de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) (GKD) zijn verenigd in één kerkverband. Hierbij de link naar het classisbesluit van DGK Zuid-west d.d. 28 december 2012. Op 12 januari 2013 is hiervoor een vergadering belegd waar alle gemeenteleden uit het DGK kerkverband en van de GKD welkom zijn.

28-12-2012
Over relevant preken - nav een churchplanter blog in New York (positief!). Wat is relevant preken - volgens een churchplanter. Een positief artikel.

27-12-2012
Vintage orthodoxe kerkgroei & vormgeving kerkdiensten. Over positieve berichten in seculiere bladen over kleine gemeenschappen die experimenteren met een nieuwe vorm van kerk-zijn, maar tegelijkertijd orthodox blijven. Over de vormgeving van hun kerkdiensten en de uitspraak: "Als het levensreddend is om mensen in contact te brengen met Jezus, dan mag niets tussen die twee in de weg staan".

26-12-2012
Onthechting - HET kenmerk van de afgelopen 100 jaar - nav kerstrede koningin. Het eerste deel uit een serie over onthechting van ons als mens in de Nederlandse maatschappij en de gevolgen daarvan voor kerk en maatschappij.

26-12-2012
Nieuwe vergaderlocatie Gereformeerde Kerk Veenendaal e.o. (GKN) in Ede

24-12-2012
Kerstfeest, In het licht van morgen Vrije vertaling van een schriftoverdenking van K. Schilder

23-12-2012
De Gereformeerde Kerk te Dalfsen (dolerend) heeft De Gereformeerde Kerken verzocht om zo spoedig mogelijk tot eenheid te komen. Daarvoor wordt DV 28 december a.s. een buitengewone classisvergadering gehouden door DGK. Klik hier voor de afkondiging d.d. 23-12-2012 te Zwolle.

22-12-2012
Aanstekend kerk-zijn vanuit huidige cultuur? Over kerk-zijn in deze tijd. Met name gericht op die kerken waar het aantal jongeren terugloopt of alleen tijdelijke oplevingen kent.

30-11-2012
Wat zegt GKD (Dalfsen) over DGK en GKN ? en
wat zegt DGK over GKD en GKN ? en
wat zegt GKN over GKD en DGK ?

26-11-2012
Wat is gereformeerd? - Volgens K. Schilder. Enkele vrij vertaalde gedeelten uit een artikel van K. Schilder: "Wat is gereformeerd?"

20-11-2012
Een voorstel voor het definitieve einde van gereformeerd onderwijs van LVGS. In dit artikel een concreet voorbeeld van het inperken van de grondslag van de Schrift en de Drie Formulieren van Eenheid in het Apostolicum. (Zie 16/11/2012) Aan dit artikel is een historische schets toegevoegd over de identiteitsontwikkeling van het gereformeerd onderwijs. Revolutionaire ontwikkelingen zijn daarmee zichtbaar gemaakt vanaf de jaren '90 tot en met heden. Als u te gevoelig bent, lees het dan maar niet.

19-11-2012
Rapporten (engels en zeer gebrekkige nl vertaling en een correcte vertaling van H. Lourens-Van Gurp) van afgevaardigden Canadian Reformed Churches in gesprekken met afgevaardigden DGK, GKN en GKD - april 2012

16-11-2012
Gereformeerde wegversmalling leidt tot doodlopende weg. Dit artikel gaat over de algemene tendens in de gereformeerde gezindte om de grondslag in te perken van Schrift en belijdenis in de drie sola's van de Reformatie of de Twaalf artikelen van het geloof of alleen Jezus Christus.

06-11-2012
Persbericht GKN: 17 november 2012 intrede en bevestiging kandidaat L. Heres als predikant van GKN Zwijndrecht e.o.

30-10-2012
Bezwaarden blij met intrekken aanvraag Stroom tot toelating GKv-verband met een heel korte twitterreactie van de pastor van Stroom Amsterdam. Klik hier voor alle publicaties daarover.

25-10-2012
Wie is er nu uiteindelijk gereformeerder: Stroom Amsterdam (kerkplantingsproject GKv) of GKv?

22-10-2012
Een reactie op Martijn Horsman (pastor Stroom Amsterdam) over traditie en vernieuwing: Op survival met een all-in-one package.

19-10-2012
Sinds enkele dagen is Werkenaaneenheid (als @WerkenAnEenheid) actief op twitter. Er zijn op dit moment nog maar 5 volgers. Maar 1 volger (@JosDouma) heeft mijn tweet geretweet met een verwijzing naar het artikel 'Pleidooi voor kerk 0.0 !'. Omdat @JosDouma 2.433 volgers heeft, kunnen al die volgers met 1 muisklik het artikel lezen. Binnen 13 minuten hebben al 35 mensen het artikel gelezen! Dat zijn de voordelen van internet! Ik ben benieuwd hoeveel in totaal het artikel zullen lezen. Dankjewel @JosDouma.

 

13-10-2012
Klik hier voor alle toespraken gehouden op 29 september 2012 te Bunschoten op gereformeerdekerkblijven.nl

10-10-2012
Een initiatief om een gesprek aan te gaan met Martijn Horsman (pastor Stroom Amsterdam). Onder mijn artikelen staan de links naar zijn artikelen waar ik op reageer. Zie:
Wat is gereformeerd?
en
Voetbal en liturgie: uitgangspunten en systeem

03-10-2012
Een nieuwe rubriek geopend: 'Wat is gereformeerd'.

29-09-2012
Klik hier voor de openingstoespraak 'Wees progressief' van ds. Rob Visser op de landelijke dag van bemoediging 29 september 2012 te Bunschoten.

29-09-2012
Over landelijke dag van bemoediging 29 september 2012 te Bunschoten verschenen in de pers.

29-09-2012
Gereformeerdekerkblijven.nl heeft hun Verklaring gepubliceerd. Heel kort samengevat komt het op het volgende neer. De GKv is een vervallen kerk, nog geen valse kerk. Dringend wordt geadviseerd om je niet af te scheiden, maar er eerst alles aan te doen om verontrustende ontwikkelingen te stuiten. Alhoewel het voor ouders en kinderen nodig kan zijn om uit te wijken.
De volgende stappen worden voorgesteld: Krachtig beroep doen op de kerkelijke vergaderingen om een gereformeerd koers te gaan varen. Een landelijke organisatie is nodig die voorlichting geeft, bijeenkomsten organiseert, adviezen geeft, etc. om daarmee de kerken te dienen.
Via deze link een uitgebreidere samenvatting en een link naar de gepubliceerde verklaring op gereformeerdekerkblijven.nl

28-09-2012
Wegens een technische storing op de server, was deze website van gisteravond tot vanavond niet bereikbaar.

19-09-2012
De laatste stand van zaken over eenwording van De Gereformeerde Kerken (hersteld) en Gereformeerde Kerk (Dolerend) Dalfsen.

17-09-2012
De brs. en zrs. die in Peize een aantal jaren 'kerkdiensten' hebben belegd hebben zich m.i.v. 1 maart 2012 gevoegd bij de GK Assen e.o. en behoren nu tot het kerkverband van de GKN.

13-09-2012
Het was enkele dagen niet mogelijk om met Internet Explorer de volledige eerste pagina van deze website te bekijken. Onze excuses daarvoor. We hebben dit technisch probleem zojuist opgelost.

03-09-2012
Persbericht gereformeerdekerkblijven.nl samenkomst 29-09-2012 in de Immanuelkerk te Bunschoten van 10:00 - 15:30 met sprekers prof.dr. J. Douma over 'Rondblik op ons kerkelijk erf' en dr. J.W. Veltkamp over 'De moed om gereformeerd te blijven' met dagvoorzitter ds. J.R. Visser. Ook op de agenda staan: Discussie en Vervolgstappen. Thema: Samen graag gereformeerd. Typering dag: Dag van bemoediging voor wie vandaag gereformeerd wil blijven.

25-08-2012
De eerste reactie op dr. A.N. Hendriks over de ontwikkeling van de kerkvisie binnen de GKv onder de titel: Stiekem afscheid genomen van de leer over de kerk.

31-07-2012
Aangenomen beroep naar GK Zwijndrecht e.o. (GKN) - met wijkgemeenten Veenendaal e.o. en Goes e.o. -, kandidaat L. Heres te Apeldoorn, die bedankte voor GK Zwolle e.o. (De Vijverhoeve) (GKN)

21-07-2012
We zijn bezig met een reactie op dr. A.N. Hendriks over de kerkvisie van de GKv. Klik hier voor een citaat in zijn artikel over het recht van de broeders/zusters op verantwoording vanuit de GKv over Schilders spreken over 'de ware kerk'. En klik hier voor wat eeninwaarheid.info (N. van Dijk) er - beschrijvend - over heeft geschreven.
We hopen aan het eind van deze zomervakantieperiode een paar artikelen hierover te plaatsen met de voorlopige titels 'Stiekem afscheid genomen van de leer over de kerk' en 'Vanuit Woord of wereld'.

18-07-2012
In het hoofdmenu een weblog aangemaakt. Hierin worden zeer diverse onderwerpen geplaatst die op de een of andere wijze iets minder of meer te maken hebben met het onderwerp Werken aan eenheid van gereformeerde kerken en groepen.

13-06-2012
GKN: De Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (De Vijverhoeve) heeft, in de vacature van dienaar van het Woord, een beroep uitgebracht op kandidaat L. Heres te Apeldoorn.

09-06-2012
GKN: In de vacature van dienaar van het Woord heeft de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o., incl. de wijken GK Veenendaal e.o. en GK Goes e.o. Vliedberggemeente, een beroep uitgebracht op kandidaat L. Heres uit Apeldoorn

10-05-2012
J. Trip: Een wolk bolt rond DGK en GKD Dalfsen (dolerend) - Een reactie op br. D.J. Bolt over het besluit van DGK t.a.v. GK Dalfsen (dolerend).

27-04-2012
Br. B. de Roos (DGK) schrijft over een fictieve situatie waarin een jong gezin uit de GKv moet kiezen tussen DGK en GKN.

21-04-2012
Br. D.J. Bolt (GKv) acht het besluit van DGK t.a.v. GK Dalfsen (dolerend) betreurenswaardig.

31-03-2012
Het besluit van DGK t.a.v. de GK Dalfsen (dolerend):
- DGK wil graag volledige kerkelijke eenheid met GK Dalfsen (dolerend)
- DGK wijst het verzoek af om via een zusterkerkrelatie te komen tot volledige kerkelijke eenheid van GK Dalfsen (dolerend)
- DGK verzoekt GK Dalfsen (dolerend) in te stemmen met de intentieverklaring om binnen 1 jaar te komen tot volledige kerkelijke eenheid, en samen zich volledig zullen inspannen om alle mogelijke belemmeringen weg te nemen.

24-03-2012
6 artikelen in 1 bestand van br. A. Velthuis over Dalfsen op weg naar de ware oecumene, gepubliceerd op eeninwaarheid.info van 14-01-2012 t/m 24-03-2012.

03-04-2012
www.DomineeOnline.org - geinitieerd door ds. R. van der Wolf - is opgericht om het evangelie van onze Here Jezus Christus te helpen verbreiden. Citaat homepage: "Op deze website vindt u allereerst uitzendingen over de bijbel, omlijst door muziek van de bekende pianist en componist Jan Mulder. Daarnaast treft u preken aan, meditaties en een link naar het digiblad PIETAS. Voor het beluisteren van de uitzending kunt u op het filmpje klikken. We hopen dat u samen met vele anderen wilt luisteren naar de bijbelstudie en koorzang.  Webteam DomineeOnline.org"

16-03-2012
RD - dr. H. J. C. C. J. Wilschut - Kerkelijke verdeeldheid getuigt van individualisme.
Volgens dr. Wilschut heeft de verdeeldheid in de gereformeerde gezindte te maken met individualisme.

01-03-2012
De brs. en zrs. die in Peize een aantal jaren 'kerkdiensten' hebben belegd hebben zich m.i.v. 1 maart 2012 gevoegd bij de GK Assen e.o. en behoren nu tot het kerkverband van de GKN.

25-1-2012


In rubriek 'Opinie': J. Trip - Gebrek aan toepassen kennis als gezamenlijk probleem? Een reactie op een artikel van ds. R. van der Wolf over mensen die de vertrouwelijke omgang met de HERE hebben vervangen door de naleving van de kerkorde en de zekerheid wettige voortzetting van 'de ware kerk' te zijn.

16-12-2011
Een nieuw initiatief: digiblad 'Pietas' van (o.a.) ds. R. van der Wolf. Met dit digiblad willen ze vooral de kerken van de Gereformeerde Kerken Nederland dienen. Citaat op de homepage van deze website: "Het is de bedoeling waar en wanneer mogelijk bijdragen te leveren op het terrein van de schriftstudie, de dogmatiek, de kerkgeschiedenis en het pastoraat. Daarnaast willen we opvallend nieuws en lezenswaardige artikelen uit de bladen van de kerken van de zogenaamde "reformatorische gezindte" doorgeven in de rubriek 'persrevue'. Deze rubriek kan overigens ook gevuld worden door aandacht te geven aan bepaalde lektuur."

29-11-2011
In het artikel "Grensoverschrijding of grensverlegging" komt br. A. Velthuis met een reactie op de ontvangen commentaren naar aanleiding van zijn vorig jaar verschenen brochure. Hij gaat in op de vraag of hij met toetsing van publieke besluiten in particuliere kwesties grenzen heeft overschreden of dat DGK grenzen heeft verlegd

22-10-2011
Een open gesprek over de huidige kerkelijke situatie met br. D.J. Bolt. J. Trip: In GKv blijven vanwege problemen bij DGK, GKN en GKD als reactie op artikelen van br. D.J. Bolt: "Weg van eenheid" die hij heeft gepubliceerd op eeninwaarheid.info.

19-10-2011
De GKD (Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend)) heeft een persverklaring uitgegeven met de volgende inhoud:
- er zijn de afgelopen maanden vruchtbare gesprekken gevoerd met de DGK
- deze gesprekken hebben er toe geleid dat verdere toenadering wordt gezocht
- de DGK en GKD erkennen elkaar als Kerk van Christus
- de GKD verzoekt de synode van de DGK om in gezamenlijk overleg de weg tot kerkelijke eenheid te banen.
Tot slot geeft het persbericht aan dat de GKN het contact met de GKD heeft opgeschort vanwege het contact tussen GKD en DGK. De GKD hoopt dat ook hier belemmeringen worden weggenomen.

GKD = Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) met ds. E. Heres
DGK = De Gereformeerde Kerken (hersteld) met dominees S. de Marie en P. van Gurp
GKN = Gereformeerde Kerken Nederland met dominees E. Hoogendoorn en R. van der Wolf

 

18-10-2011 Ons bereikten berichten - die we nog niet hebben geverifieerd - dat de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) waar E. Heres als dominee dient, van plan is om tot vereniging te komen met De Gereformeerde Kerken (hersteld). De Gereformeerde Kerken (DGK) (hersteld) hebben momenteel twee dominees: dr. P. van Gurp en dr. S. de Marie.
We hopen hierover later meer te kunnen publiceren.
05-09-2011 Een tijdelijk ander weblog adres van Bastiaan de Roos: http://bderoos.wordpress.com/
27-08-2011 Ds. E. Heres over het wegglippen van ds. Heres OF de GKv van prof. J. Kamphuis
13-07-2011 Een categorie aangemaakt onder Interessante publicaties over de kerkscheuring te Zwolle in december 2009 waarin opgenomen de brochure van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (Vijverhoeve) (nu GKN) en het weerwoord daarop in een uitgave onder verantwoordelijkheid van De Gereformeerde Kerk Zwolle (e.o) (DGK).
11-07-2011 Toegevoegd: links naar artikelen in De Bazuin d.d. 16 februari 2011 van ds. S. de Marie, br. T.L. Bruinius en ds. E. Hoogendoorn over 'Reformatie of twist?'
11-07-2011 Opgenomen een reactie (d.d. 26 mei 2011) van br. J. Odding (GKN) op de reactie van ds. P. Van Gurp op de brochure van br. A. Veldhuis.
11-07-2011 Opgenomen verwijzingen naar artikelen van ds. P. van Gurp (DGK) in De Bazuin: Reactie op de brochure van A. Veldhuis - afgesloten op 26 januari 2011.
18-06-2011

GKN wijst voortgezet gesprek af met Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen. Zolang laatstgenoemde kerk gesprekken voert met DGK wenst GKN geen verdere contacten.

27-04-2011

Een verklaring van de Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen over de verwarring t.a.v. persbericht GKN over aansluiting van een groep broeders en zusters die zich hebben onttrokken aan de kerkenraad en gemeente van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen.

Er zijn nu namelijk twee kerken in Dalfsen die zich noemen:
- Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen. Dit is de kerk die zich heeft afgescheiden van de GKv in januari/februari 2010. Ds. Heres is verbonden aan deze kerk. Zij voert al geruime tijd gesprekken met DGK en GKN om zo mogelijk een kerkverbandelijke eenheid aan te gaan.
- Gereformeerde Kerk Dalfsen e.o.. Dit zijn een aantal broeders en zusters die zich in januari 2011 heeft afgescheiden van de Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen en zich begin april 2011 heeft aangesloten bij de GKN.

16-04-2011

De nieuwe website van gereformeerdblijven.nl, dr. Wilschut en dr. Douma is: www.gereformeerdekerkblijven.nl. De eindredactie wordt gevormd door ds. Storm en dr. Wilschut. Zij stellen zich een verschijningsfrequentie voor van één keer per veertien dagen. Medewerkers naast de eindredacteuren zijn: dr. J. Douma, dr. A. Bas, ds. H.W. van Egmond, ds. H.G. Gunnink, ds. J.R. Visser.

Zij schrijven bij hun verantwoording: "Wij zeggen niet dat de GKv geen gereformeerde kerk meer zijn. Wij hebben ook geen voornemens om deze kerken te verlaten. Wel willen wij hardop aanwijzen, waar naar onze mening in allerlei ontwikkelingen het gereformeerde kerk zijn in geding is." en
"Al denken wij niet aan vertrek, wij zijn niet van plan om ons commentaar vrijblijvend te leveren. Maar al te vaak blijkt dat men een werkelijk gesprek binnen de GKv uit de weg gaat. Wanneer het verval zich voortzet, zullen wij moeten nadenken welke concrete kerkelijke consequenties daaruit getrokken moeten worden. Want de nood bij een deel van de kerkleden is groot. Die willen wij niet in de steek laten. Wij hebben in dezen geen ‘program’. Wij hebben de diepe overtuiging, dat de Here ons hier de weg zal wijzen."

15-04-2011 De website gereformeerdblijven.nl en de websites van dr. HJCCJ Wilschut en dr. J. Douma worden opgeheven om plaats te maken voor een gezamenlijke nieuwe website. Binnenkort zal de nieuwe website te raadplegen zijn. Zo staat te lezen op de website van dr. J. Douma (klik op menu "Kort commentaar (nieuw). De website van dr. J. Douma zal nog tot 15 mei a.s. te raadplegen zijn.
15-04-2011 De Vliedberggemeente te Goes is op 25 februari jl. opgenomen in de GKN. Op 4 maart jl. hebben zij zich onder opzicht en tucht gesteld van de kerkenraad van de Gereformeerde kerk Zwijndrecht e.o.. Als een zelfstandige wijk van laatstgenoemde kerk noemen zij zich: Vliedberggemeente, Gereformeerde Kerk Goes e.o.
09-04-2011

De groep die in januari 2011 zich heeft afgescheiden van de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) is nu toegelaten tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) als zelfstandige gemeente. Zij noemt zich Gereformeerde Kerk Dalfsen e.o. en de kerkeraad bestaat uit 2 ouderlingen en 1 diaken. Hun website wordt www.gereformeerdekerkdalfsen.nl .

Om verwarring te voorkomen: de website van de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) met E. Heres als dominee is: www.gereformeerde-kerk-dalfsen.nl

31-03-2011 Een correctie op het toetredingsbericht van De Vaste Rots: De Vaste Rots is toegetreden op 20 maart jl.
30-03-2011 Ook de Vliedberggemeente te Goes is in het verleden - nog voor toetreding van De Vaste Rots te Assen - toegetreden tot het voorlopig kerkverband van de GKN zoals nu blijkt op hun website en op de website van de GKN - de Vliedberggemeente te Goes staat genoemd achter de Gereformeerde Kerken Nederland.
29-03-2011 De gemeente De vaste Rots te Assen is op 20-03-2011 toegetreden als wijkgemeente van GK Hardenberg e.o. tot het kerkverband van de GKN.
19-03-2011 Br. L. Heres: Motivatie en demotivatie voor werken aan kerkelijke eenheid - oorspronkelijk gepubliceerd op www.eeninwaarheid.info
15-03-2011

www.eeninwaarheid.nl is vorige week gestopt, www.eeninwaarheid.info hoopt zaterdag te starten met dezelfde soort publicaties. Naast aandacht voor ontwikkelingen in de GKv, zal ook (meer) geprobeerd worden bij te dragen aan kerkelijke eenheid waar dat maar mogelijk is. Met name denken zij daarbij aan de broederschap in DGK, GKN en Dalfsen (Dolerend). Br. D.J. Bolt heeft zich verbonden aan dit initiatief als eindredacteur van eeninwaarheid.
Ook het ND heeft hierover gepubliceerd.

10-03-2011 Ds. J.R. Visser (GKv Dronten Noord) spreekt D.V. 26 mei a.s. over de kinderdoop in Nijkerk
12-02-2011 Op 4 februari zijn de antwoorden van br. D.J. Bolt binnengekomen op het interview dat u hier kunt lezen.
12-02-2011 Op 10 februari is een reactie van Br. D.J. Bolt ontvangen op de reactie van br. A. van Egmond op 'Ruimte in de DGK?' van br. D.J. Bolt. Klik hier voor alle artikelen.
29-01-2011 Br. A. Velthuis - Eén blijven in waarheid of verscheuren om niets? Over de recente scheuring in de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend). Br. A. Velthuis is lid van de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) en is bekend van de brochure 'Radicaal Gereformeerd of Gereformeerd Radicalisme?'
25-01-2011 Een reactie op het artikel van eeninwaarheid.nl over het 'doleren in voorlopigheid' geschreven door Br. M. Sneep. Br. M. Sneep woont in Bleiswijk en is kerkelijk actief in DGK Berkel en Rodenrijs / Bergschenhoek als ouderling en preses van de kerkenraad. Hij schreef deze reactie op persoonlijke titel.
22-01-2011

De afgelopen dagen bereikte ons schokkend nieuws over een kerkscheuring in Dalfsen vanwege een verschil in toekomstvisie EN van de redactie van eeninwaarheid.nl die kiest voor 'doleren in voorlopigheid'. Dit zijn de druppels die maken dat we een nieuwe rubriek 'Opinie' hebben.

Het eerste opinieartikel gaat over een secte in Dalfsen.

21-01-2011 Een zeer opmerkelijk artikel op eeninwaarheid.nl over de huidige verdeelde kerkelijke situatie en de door hen aangewezen weg: doleren in voorlopigheid.
21-01-2011 DE BAZUIN heeft sinds kort een nieuwe rubriek: "Weerwoord". Weerwoord is een rubriek op de website van DE BAZUIN waarin door de redactie uitgebreide artikelen zijn/worden geplaatst die aangeboden zijn/worden door broeders die geen medewerker zijn van DE BAZUIN.
21-01-2011 Al enige tijd terug heeft het RD gemeld dat DGK Assen e.o. wijkgemeente is geworden van DGK Emmen e.o. Hierbij de link.
21-01-2011
Persbericht Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht (wijk Veenendaal): eerste samenkomst Nijkerk zondag 30 januari 2011. In eerste instantie één keer in de maand op zondagavond.
19-01-2011 Een artikel uit de Stentor toegevoegd waarin ouderling T. Tel (van de afgescheiden groep) zegt dat je uiteindelijk wordt gezien als een secte als je niet bij een kerkverband hoort.
18-01-2011

Een groep van ongeveer 25 leden onder leiding van 2 ouderlingen heeft zich afgescheiden van de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) met ongeveer 100 leden. De groep met 2 ouderlingen wil zo spoedig mogelijk aansluiting bij het voorlopig kerkverband Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), zij heeft moeite met De Gereformeerde Kerken (hersteld). Anderzijds wil de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) meer eenheid bewerken tussen De Gereformeerde Kerken (hersteld) en het voorlopig kerkverband Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

Weblog J. Wiegel: Scheuring in Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend)

Klik hier voor het artikel in het RD over de scheuring.

Klik hier
12-01-2011 Persbericht: Vanaf vandaag is er voor het voorlopig kerkverband Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) een website online. Klik hier
08-01-2011 Br. D.J. Bolt - Ruimte in de DGK? 3 (gepubliceerd op eeninwaarheid) Klik hier
30-12-2010 Br. H. Nijman sr. - 5e reactie op brs. Van Egmond en Menninga Klik hier

Persbericht: De Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht (wijk Veenendaal), behorend bij het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland, heeft het voornemen *samenkomsten* te beleggen *in Nijkerk*. In eerste instantie zullen deze vanaf januari 2011 één maal in de maand op zondagavond gehouden worden. Klik hier voor het volledige persbericht. Klik hier
21-12-2010 Brs. A. van Egmond en L. Menninga: een vierde reactie op br. H. Nijman sr. Klik hier
18-12-2010 Br. H. Oosterhuis - reactie op Wachten op uitwerpen (3) van br. D.J. Bolt Klik hier
Br. H. Nijman sr. - 4e reactie op brs. Van Egmond en Menninga Klik hier
09-12-2010 De komende tijd zullen we DV wekelijks (t/m 19 januari 2011) citaten plaatsen in de rubriek 'Opvallend actueel' die betrekking hebben op de strijd in de kerk. Hoort die strijd er wel te zijn, moet dat nu echt zo? Wat was meestal de aanleiding, de inzet, de situaties? Waartegen richt zich de strijd vooral? Wat zijn de consequenties als je de strijd ontloopt? Hoort het altijd hard om hard te gaan? En zo ja: waarom?

Brs. A. van Egmond en L. Menninga: een derde (zeer korte) reactie op br. H. Nijman sr. waarin zij opmerken "We raden Nijman aan om onze tweede reactie nog eens goed door te lezen.". Klik hier
08-12-2010 Br. H. Nijman - 3e reactie op brs. A. van Egmond en L. Menninga waarover hij schrijft m.b.t. de ambtelijke bevoegdheid van de classis: "Duidelijker en gereformeerder kan het niet. Ik was daar erg blij mee." Of is er nog een addertje?
Klik hier
06-12-2010 De Vliedberggemeente te Goes heeft een eigen website. Klik hier
04-12-2010 Br. A. van Egmond: reactie op artikelen 'Ruimte in de DGK?' van br. D.J. Bolt Klik hier
03-12-2010 Brs. A. van Egmond en L. Menninga: een tweede reactie op de brochure van br. A. Velthuis. Klik hier.
01-12-2010 Brs. A. van Egmond en L. Menninga: een tweede reactie op br. H. Nijman sr. waarin zij opmerken "Zo komen we tenminste verder met elkaar!". Klik hier.
30-11-2010 Br. H. Nijman sr. reageert op de brs. Van Egmond en Menninga n.a.v. de brochure Velthuis. Daarin geeft hij aan: "Die woorden neem ik graag terug broeders in ruil voor uw verklaring, want daar ben ik erg blij mee." Klik hier.
29-11-2010 De website www.gereformeerdblijven.nl heeft vanaf 1 november 2010 een nieuwe start gemaakt. Vanaf die datum bestaat zij uit de predikanten : A. Bas; H.W. van Egmond; H.G. Gunnink; P.L. Storm en J.R. Visser. Zij streven ernaar om geregelder te publiceren. Dit zal o.a. betekenen dat er ook kortere artikelen zullen verschijnen, slechts ondertekend door alleen de schrijver. Klik hier.
Ds. H.W. van Egmond heeft 26 november 2010 op www.gereformeerdblijven.nl een artikel geplaatst over 'Gereformeerden en de Nationale Synode'. Klik hier.
26-11-2010 D.J. Bolt 'Ruimte in de DGK? 2' geplaatst vanaf www.eeninwaarheid.nl. Klik hier.
Vijf DGK broeders (A. Admiraal, J.A. Bazuin, A. van Egmond, Joh. Houweling, L. Menninga) reageren op het schrijven van de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o. n.a.v. de brochure Velthuis. Klik hier.
25-11-2010 Normen en houding toegevoegd voor schrijvers en lezers op de homepage. Klik hier.
Een korte reactie van de brs. Van Egmond en Menninga op br. H. Nijman sr. Klik hier.
Een reactie van br. H. Nijman sr. op de brochure van br. Velthuis en op de reactie van de brs. Van Egmond en Menninga. Br. Nijman sr. is lid van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (voorheen de zgn. Matrix gemeente). Klik hier.
20-11-2010 Reactie br. A. van Egmond op het schrijven d.d. november 2010 van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht n.a.v. de brochure van broeder A. Velthuis. Daarin meldt br. Van Egmond dat het teruglezen van de mailcorrespondentie met br. L te Zwijndrecht "bij mij de hoop weer heeft doen aanwakkeren dat het misschien toch nog allemaal goed kan komen!". Klik hier.
19-11-2010 D.J. Bolt: Ruimte in de DGK? Over de beoordeling van de vrijmaking 2003/2004 door de DGK en haar correspondentie met de GK te Dalfsen (dolerend). Klik hier.
16-11-2010 Een reactie op de brochure van br. A. Velthuis van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Zwijdrecht e.o. Klik hier.
13-11-2010 De brochure van br. A. Velthuis "Radicaal Gereformeerd of Gereformeerd Radicalisme, Een oproep tot eenheid" is nu als één geheel gepubliceerd - ook als pdf bestand. Klik hier.

12 november 2010:
***Deel 5 van br. A. Velthuis geplaatst. Klik hier voor deze artikelen.

9 november 2010:
Ds. R. van der Wolf is voorgegaan in de Vliedberggemeente te Goes. Klik hier voor het artikel.

6 november 2010:
***Reactie op brochure br. A. Velthuis door brs. A. van Egmond en L. Menninga (op persoonlijke titel). Deze brs. zijn reeds lange tijd lid van De Gereformeerde Kerk te Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek - ook als bizondere ambtsdragers. Het zijn zeer actieve en ervaren leden binnen de DGK en hebben van zeer dichtbij de in de brochure besproken problemen gekend. Klik hier voor hun reactie. NU INCLUSIEF ARTIKEL IN PDF.
***Deel 4 van br. A. Velthuis geplaatst. Klik hier voor deze artikelen.

2 november 2010:
***Vliedberggemeente te Goes doet voorlopig een beroep op predikanten uit het voorlopig kerkverband GKN. Klik hier voor het artikel.

30 oktober 2010:
***De Studiegroep Midden-Nederland organiseert op D.V. vrijdag 26 november 2010 een regionale avond. Spreker is de heer D.J. Bolt uit Drachten. Klik hier voor meer informatie.

29 oktober 2010:
***Deel 3 van br. A. Velthuis geplaatst. Klik hier voor deze artikelen.

22 oktober 2010:
***Deel 2 van br. A. Velthuis geplaatst. Klik hier voor deze artikelen.

16 oktober 2010:
***Op www.eeninwaarheid.nl wordt de tekst gepubliceerd van Br. A. Velthuis over de moeiten in De Gereformeerde Kerken (hersteld). Een oproep tot eenheid. Br. A. Velthuis was jarenlang lid van de DGK te Zwolle en is sinds kort lid van de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend). Klik hier voor deze artikelen.

30 september 2010:
***Ds. Van der Wolf begint een serie om het verschil van denken voor de kerkleden helder en duidelijk te maken. Hij wil ingaan op de achterliggende gedachten, die tot de schorsingen en breuken in de DGK hebben geleid. Gedachten, die - volgens hem - in de bijdrage van dr. van Gurp zichtbaar worden. Klik hier voor de betreffende artikelen.

28 september 2010:
*** ND&RD: Deel GKV Goes belegt elders kerkdiensten. Onder de naam Vliedberggemeente houdt zij ’s zondags twee samenkomsten in het Calvijncollege. A.s. zondag gaat ds. E. Hoogendoorn voor in deze gemeente.

23 september 2010:
***Een nieuw dossier "Wachten op uitwerpen? o.a. van D.J. Bolt (Een in Waarheid) incl. reactie op H. Oosterhuis (De Bazuin van de DGK). Klik hier voor deze artikelen.

21 september 2010:
*** Studie "Geen vrouw in het ambt" van dr. Wilschut gepubliceerd. Klik hier voor meer info.

14 september 2010:
*** Op 7 oktober 2010 komt ds. Anderson een inleiding houden bij Studiegroep Midden-Nederland over 'vrouw in het ambt'. Klik hier voor meer info.
*** Studiegroep Midden-Nederland heeft een website! Klik hier om naar de website te gaan.
*** Klik hier voor nieuwe versie (2.00) Brochure van GK Zwolle e.o. (Vijverhoeve) geplaatst.

8 september 2010:
*** Nieuwe versie (1.03) Brochure van GK Zwolle e.o. (Vijverhoeve) geplaatst. Mogelijk komt er nog een nieuwere versie.

4 september 2010
*** Brochure van GK Zwolle e.o. (Vijverhoeve) geplaatst.
*** Brief GK Kampen (Ichthus) naar synode DGK geplaatst. (Bron: website GK Kampen Ichthus)
Klik hier voor deze brochure en brief.

13 augustus 2010
*** fotogalerij nu online: foto's synode DGK 10 april 2010 van synodezitting en presentatie en inleiding van twee studenten die de Opleiding tot de Dienst des Woords volgen. Klik hier voor de fotogalerij.9 augustus 2010
*** eind augustus hopen we een overleg te hebben o.a. over de koers van deze website. Mocht u wensen of ideeën hebben, vernemen we deze graag via het contactformulier.

27 juli 2010
***Een paar voorstellen om eenheid te bereiken op het geregistreerde gedeelte geplaatst.

24 juli 2010
***Geregistreerde gebruikers kunnen lezen wat de mogelijkheden zijn om eenheid te bereiken. (Via menu linksboven 'Mogelijkheden om eenheid te bereiken'. Meer gedegen, evenwichtige, opbouwende voorstellen zijn van harte welkom.

22 juli 2010
***De GK Zwolle (Vijverhoeve) heeft een digitale brochure uitgebracht over hun visie op de DGK. Deze hebben ze ook op hun website geplaatst. We zijn in overleg met een aantal potentiële redactieleden om te bepalen op welk moment we deze brochure op werkenaaneenheid.nl zouden kunnen plaatsen.

16 juni 2010
*** Weblog van Bastiaan de Roos over eenheid van Gereformeerden. Klik hier om naar zijn weblog te gaan.

11 juni 2010
*** GK Veenendaal e.o. wordt wijk van GK Zwijndrecht e.o. Klik hier voor het persbericht.
*** Toegevoegd: referaat ds. Heres gehouden 27 mei te Drachten. Klik hier voor deel 1 van de lezing.

 

7 juni 2010
*** Reeds sinds een paar maanden wordt er hard aan gewerkt om alle kerken/gemeenten die niet (meer) onder de DGK vallen bijeen te brengen binnen het Voorlopig kerkverband GKN. Nadat dit van met name genoemde kerken officieel publiek is gemaakt, zullen we dit ook op deze site vermelden.
*** Een korte impressie opgenomen van de regionale avond van Studiegroep MiddenNederland op 4 juni jl. Klik hier voor de impressie.
*** Tevens verslagen van groepen binnen GKV in een aparte submenu geplaatst. Klik hier om naar dit submenu te gaan.

5 juni 2010
*** Persbericht opgenomen van het Voorlopig kerkverband waarin wordt meegedeeld dat de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (De Vijverhoeve) is toegelaten tot het Voorlopig kerkverband.
Klik hier voor het volledige persbericht.
*** Toespraak ds. Heres op de Regionale Avond op 8 april jl. te Capelle aan den IJssel. Klik hier voor de toespraak.
*** Nieuwe website prof.dr. J. Douma onder weblinks opgenomen. Klik hier om naar de website van prof.dr. J. Douma te gaan.

 

4 juni 2010
Het is onze intentie om na de zomervakantie de website www.werkenaaneenheid.nl met meer personen nog intensiever in te zetten om het proces van het werken aan kerkelijke eenheid te bevorderen. We hopen u in september/oktober meer informatie te verschaffen.

28 mei 2010
De Friesche studiegroep Kerkelijke Ontwikkelingen (FKO) gaat tweewekelijkse ontmoetingsavonden houden voor mensen die verontrust zijn over de koers van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Dat kondigde Durk Jan Bolt gisteravond aan op een regionale bijeenkomst van de studiegroep in de Arke in Drachten. Deze ontmoetingen zijn geen alternatieve kerkdiensten, benadrukte de voorzitter van de studiegroep. De eerste is volgende week vrijdag en na een zomerstop gaat de groep verder. Het is een vervolg op de regionale avonden. Klik hier voor meer info.

19 mei 2010
Onder interessante publicaties: folders en brochures opgenomen.
Onder 'Leren van de geschiedenis' meer citaten opgenomen, o.a. het dynamisch kerkbegrip van dr. K. Schilder.
Toegevoegd: rubriek 'Opvallend actueel' op deze homepage.

30 april 2010
Een nieuwe link toegevoegd onder overige kerken van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (Vijverhoeve) met persbericht en correspondentie over scheuring in DGK Zwolle.

30 april 2010
Diverse agenda activiteiten toegevoegd, o.a.

- 7 mei studentenvereniging Virtute Dei
- 12 t/m 15 mei Kamp DGK
- 22 mei ontmoetingsdag 16+ jeugd Voorlopig kerkverband
- 29 mei Bondsdag DGK
- 18 september Landelijke kerkdag DGK

27 april 2010
Op 2e Pinksterdag (24 mei a.s.) wordt een bijeenzijn in de Vijverhoeve georganiseerd door initiatiefneemsters zr. G. Aalvanger-Jager, zr. A. Boxhoorn-de Jager en zr. E.P. van Dijk met eventueel aansluitend een Amerikaanse lunch op de boerderij van de familie Boxhoorn te Zalk. Klik hier voor meer informatie.

17 april 2010 een persbericht van GK Assen e.o. i.o.
Opvallend is dat er wordt gesproken van verbonden zijn met de GK Dalfsen (dolerend) en dat ds. Heres op zondag 25 april 2010 hoopt voor te gaan in de GK Assen e.o. i.o.
Klik hier voor het volledige persbericht.

D.V. Vanaf zondag 11 april worden er samenkomsten gehouden in de Zuiderkerk, Zuidersingel 81, 9401 KC te Assen. Klik hier voor meer informatie.

 

8 april 2010: lezingen ds. Van der Wolf en ds. Hoogendoorn online

8 april 2010: lezingen regionale avond 8 april met ds. Heres, Van der Wolf en Hoogendoorn kunt u hier downloaden.

3 april 2010: een nieuwe website in de lucht: http://www.regionaleavond.nl/<-->

Laatst aangepast op dinsdag 22 september 2015 22:11  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]