Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home

Diverse blogs over GS Ede 2014

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Zie ook: werkenaaneenheid.nl - Diverse blogs, artikelen, preken over vrouw in ambt

Hieronder blogs van o.a. (klik op naam om rechtstreeks naar betreffende blog te gaan)


Eeninwaarheid.info - D.J. Bolt

24-01-2015 GS Ede – Impressie 10

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 januari 2015 vergaderde de synode van Ede weer. Nog enkele ontwerpen moesten worden afgehandeld. Laatste loodjes dus, maar enkele daarvan wegen ons het zwaarst van alle onderwerpen tot nu toe op deze vergadering van de kerken. We geven een impressie en komen tot een conclusie.

24-01-215 GS Ede Verslag 18-503 – Yachad F&B TUK

De synode van Ede is juni 2014 provisorisch gesloten. Dat betekent dat de vergadering formeel beëindigd is en alleen voor specifieke opdrachten of beslissingen nog weer bijeenkomt. Zo waren er dan vrijdag 16 en zaterdag 17 januari jl. opnieuw zittingen in het kerkgebouw van de GKv te Ede.

De agenda:

Vrijdag 16 januari 2015 – GS Ede Verslag 17-503 - OOG TUK HKO
- Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten OOG
- Deputaten Administratieve Ondersteuning [niet bijgewoond]
- Commissie van Beroep in predikantszaken [comité]
- Theologische Universiteit
- Herziening Kerkorde

Zaterdag 17 januari 2015 – GS Ede Verslag 18-503 - Yachad F&B TUK
- Voorstel GKv Ommen-West m.b.t. evangelieverkondiging aan Joden
- Financiën & Beheer
- Ontvangst nieuwe docenten Systematische Theologie TUK

24-01-2015 GS Ede Verslag 17-503 – OOG TUK HKO

De synode van Ede is juni 2014 provisorisch gesloten. Dat betekent dat de vergadering formeel beëindigd is maar alleen nog voor specifieke opdrachten of beslissingen weer bijeenkomt. Zo waren er dan vrijdag 16 en zaterdag 17 januari jl. opnieuw zittingen in het kerkgebouw van de GKv te Ede.

De agenda:

Vrijdag 16 januari 2015 – GS Ede Verslag 17-503 - OOG TUK HKO
- Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten OOG
- Deputaten Administratieve Ondersteuning [geen verslag]
- Commissie van Beroep in predikantszaken (comité)
- Theologische Universiteit (comité)
- Herziening Kerkorde

Zaterdag 17 januari 2015 – GS Ede Verslag 18-503 - Yachad F&B TUK
- Voorstel GKv Ommen-West m.b.t. evangelieverkondiging aan Joden
- Financiën & Beheer (gedeeltelijk comité)
- Ontvangst nieuwe docenten Systematische Theologie TUK

01-11-2014 GS Ede Epiloog 02 – Canada Interimrapport

Verschillende broeders afgevaardigden uit onze zusterkerken in Canada, de Canadian Reformed Churches hebben bezoeken gebracht aan de vrijgemaakte generale synode te Ede 2014. Hoe zijn hun bevindingen geweest? Hoe beoordelen zij de besprekingen en genomen besluiten?  Het lijkt ons goed daarvan kennis te nemen. Immers 'vreemde ogen zien het scherpst'. De rapportage laat zien dat de verontrusten in de GKv niet tegen waanideeën vechten maar dat hun bezwaren wereldwijd worden gedeeld. Dat bemoedigt.
Bovendien bezochten de Canadese broeders ook van de vrijgemaakte kerken afgescheiden kerken. Dat maakt hun waarnemingen nog waardevoller.

Het interimrapport bezocht:

- De generale synode te Ede 2014
- De Gereformeerde Kerken (DGK)
- De Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)

18-10-2014 GS Ede Epiloog 01 – Canada Bezoekverslag

We beginnen met een bezoekverslag van een van de Canadese deputaten voor buitenlandse betrekkingen, br. G.J. Nordeman.

28-06-2014 GS Ede – Impressie 09l

De generale synode is klaar met haar werk. Alleen komt zij nog een keer in januari 2015 bijeen om te spreken over plannen met de theologische universiteit. Maar het grote werk is gedaan. Haar resultaten zijn vastgelegd in besluiten en in nieuwe opdrachten aan kerkelijke instanties en deputaten. Die zullen de komende tijd worden geëvalueerd door de kerken. Binnen een half jaar zullen ze moeten worden geratificeerd zoals dat heet. Wat heeft deze synode opgeleverd?

In deze impressie geven we een globale indruk wat het ons heeft gedaan. In vorige impressies zijn al veel indrukken op deelonderwerpen verwerkt. Nu is het tijd voor een wat meer algemeen terugblik. En een vooruitblik op wat we ons hebben voorgenomen te doen.

(...)

Evaluatie en conclusies

We hopen de komende tijd de besluiten van deze synode grondig te evalueren. En dan vervolgens daar ook concrete conclusies aan te verbinden. Want het kan niet zo zijn zoals iemand ons deze week het aloude spreekwoord emailde: 'men dronk een glas, en deed een plas, maar liet alles zoals het was'. Of in de wat nettere bewoording van prof. Te Velde tijdens de buitenlandweek: 'Je ontmoet elkaar, schudt aan elkaar en laat elkaar dan weer los. Een broederlijke omgang betekent: je boodschap doen, geen dossier vormen dat steeds dikker wordt, en het daarbij laten. De ander laten gaan en weer zo goed mogelijk verder gaan.' Eerlijk gezegd, ruikt dat ons te veel naar independentisme, misschien zelfs ten diepste wel onverschilligheid.
Want er moet wat ons betreft wel een aantal prangende en samenhangende vragen worden beantwoord:

 • Is de Schrift nog veilig in de GKv?
 • Bouwt het kerkverband op of breekt het af?
 • Is het nog verantwoord in deze kerkgemeenschap te blijven?
 • Zo niet, welke weg moet dan worden gegaan?

Wij kunnen beslissende en concrete antwoorden niet langer ontwijken. Het 'dossier' (Te Velde) dat er ligt is zodanig van omvang en aard dat verantwoord keuzen kunnen en moeten worden gemaakt. Bovendien (ook een uitspraak op de synode): niets doen is ook een beslissing.

De komende tijd willen we bij het licht van de Schrift en bij wat we als gereformeerden belijden, aan deze evaluatie en antwoorden werken. En onszelf beproeven op motieven en intenties. In ootmoed en gebed proberen te na te gaan wat de Here vraagt van ons. En dan ook in gehoorzaamheid Christus te volgen waar Hij ook heenleidt.
Daarbij zijn serieuze en opbouwende bijdragen en overwegingen van onze lezerskring en daarbuiten die ons kunnen helpen verder te komen, zeer welkom. Het eenvoudigst is deze ons via het emailadres van de site toe te sturen.

In de loop van september zullen we u DV nader informeren over de bevindingen en resultaten.

28-06-2014 GS Ede – Impressie 08

Op 9 mei en 23 mei jl. vonden de eerste besprekingen plaats van de werkzaamheden en voorstellen van de deputaten Liturgie & Kerkmuziek. Deze eindigden met het belangrijke besluit

het 'Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk' te aanvaarden voor gebruik in de kerken'.

De GKv heeft daarmee een nieuw liedboek aanvaard en is in één klap 1016 liederen 'rijker' geworden. Maar kun je je afvragen, wat betekent nu aanvaarden? Is het voortaan verplicht om dit boek te gebruiken? Is het de nieuwe vrijgemaakte standaard misschien waaraan alles moet worden afgemeten qua muzikale en poëtische stijl en schriftuurlijke inhoud? En waar de kerken zich aan hebben te houden in de erediensten?
Het is een beetje wonderlijk besluit. Want even daarvoor had de synode fundamenteel gebroken met de hele geschiedenis van de kerkliedtraditie in deze kerken. Zij besloot immers

de verantwoordelijkheid voor de liedkeuze in erediensten over te laten aan de plaatselijke kerkenraden;

(...)

Afgevaardigde br. Verkade verwoordde tijdens deze liturgiebesprekingen op de synode zijn zorg zo:

Wij lopen voor onze verantwoordelijkheid weg, laten wissels omgaan. Er is wildgroei: ieder doet wat goed is in eigen ogen, we laten het maar aan de kerken over. Er zijn best goede opwekkings- en sela-liederen, maar het gaat wel om de inhoud.
Waar blijft nog plaats voor de psalmen? Je houdt verhoudingsgewijs niets over. Maar als we geen psalmen meer zingen, dan blijven we achter bij Christus die er ook veel zong en citeerde.


We kunnen het niet beter zeggen.

21-06-2014 GS Ede – Impressie 07

De vrijgemaakte synode te Ede heeft zaterdag 14 juni jl. besluiten genomen over eenwording met de Nederlands Gereformeerde Kerken. En dat met de grootst mogelijke meerderheid zoals we al eerder berichten in het korte en lange verslag. Deze besluiten zijn van verstrekkende betekenis. Want hoezeer je ook kunt snakken naar meer kerkelijke eenheid, die moet wel een 'eenheid in waarheid' zijn. We stellen ons die vraag en proberen die te beantwoorden bij een nadere analyse van de besluitvorming.

(...)

In de vorige impressie hebben we onszelf de vraag gesteld of deze beschouwing en weging van de synodebesluiten niet 'te zwaar' was aangezet. Kun je er toch niet, op welke wijze dan ook, een andere kant mee op zodat de synode eigenlijk heeft uitgesproken dat invoering van vrouwelijke ambtsdragers tegen de Schrift is?

Wij zien, als we eerlijk willen blijven, daar geen kans toe. Daarom hebben we de strekking van de MV besluiten en m.n. dit besluit 2 willen toetsen op nog andere besluiten die de synode had te nemen, en die de synode bewust na de MV besluiten plande, namelijk die m.b.t. kerkelijke eenwording met de NGK. In deze kerken zijn immers vrouwen toegelaten tot alle ambten en ze functioneren daar sinds 2004 op elk niveau incl. dat van predikant. Wanneer de vrouw in het ambt (voorshands) in de GKv geen schriftuurlijk verantwoorde 'optie' zou zijn en dat daarin alleen verandering kan komen via het nieuwe deputaatschap na grondige Schriftstudie, dan is natuurlijk op dit moment vereniging met een kerkverband waarin deze 'hobbel' (synodetaal) allang is genomen, geen optie. Dan ligt daar nog steeds die barrière die zelfs de vorige synode, die van Harderwijk, nog aangaf.

De uitslag van deze testcase is overduidelijk. De synode sprak uit

(...)

Conclusie:

Met het inslaan van de weg naar vereniging met de NGK is er voor de toelating van vrouwen tot alle ambten geen principiële belemmering meer in de GKv.

(...)

Eigenlijk is het al helemaal misgegaan bij de start van de behandeling van de zaak van de vrouw in het ambt. De synode had niet moeten accepteren dat dit een 'vrije kwestie' werd maar moeten vasthouden aan de schriftuurlijke gereformeerde overtuiging dat mannen zijn geroepen tot het ambt en niet vrouwen, zolang niet het tegendeel was bewezen. Dat is de 'gereformeerde standaard'. En als er dan, geïnduceerd vanuit de samenleving, de vraag komt of de ambten ook niet opengesteld zouden moeten worden voor vrouwen, dan hadden de indieners daarvan het bewijs zelf moeten leveren dat het eeuwenoude naspreken van en handelen naar de Schrift op dit punt zou moeten worden gewijzigd. En vervolgens hadden dan de kerken in synodeverband daarop concreet een bevestigend of afwijzend antwoord geven. En daarmee was de zaak afgedaan.

Waar is het dus o.i. nu dan zo uit de rails gelopen? Op het punt dat de synode zelf met haar deputaten de kar is gaan trekken. De zaak heeft ten onrechte de status van een vrije kwestie gekregen waarin je zus kunt denken of zo handelen. En zeker nu met én de NGK langszij én het tweede deputaatschap waarvan ieder aanvoelt dat het bedoelt deze zaak plaatselijk 'te faciliteren', is er geen houden meer aan.

14-06-2014 GS Ede Verslag 15-424 - Eenheid GKv - NGK 2

De eerste versie van dit verslag was een korte samenvatting van de besluiten, nu volgt het uitgebreide verslag van de besprekingen.

De vergadering van de vrijgemaakte generale synode Ede besteedde een groot deel van haar vergadering aan de zaak van eenwording met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NKG). Er lagen naast enkele revisievoorstellen nog vijf voorstellen met conceptbesluiten ter tafel om te komen tot eenheid met deze kerken.

Bijlage 1a - Revisieverzoeken/conceptbesluiten
Bijlage 1b - Revisieverzoeken/behandelversie
Bijlage 1c - Revisieverzoeken/genomen besluiten
Bijlage 2a - Eenheid GKv–NGK/conceptbesluiten
Bijlage 2b - Eenheid GKv–NGK/behandelversie
Bijlage 2c - Eenheid GKv–NGK/genomen besluiten

We hopen zo spoedig mogelijk in een impressie deze historische dag waarop fundamentele beslissingen werden genomen, te evalueren.

14-06-2014 GS Ede Verslag 15-424 - Eenheid GKv - NGK 1

De vergadering van de vrijgemaakte generale synode Ede besteedde een groot deel van haar vergadering vandaag aan de zaak van eenwording met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NKG). Er lagen naast enkele revisievoorstellen vijf voorstellen met conceptbesluiten ter tafel om te komen tot eenheid met deze kerken. We hopen de synodebehandeling van deze voorstellen komende week op de bekende wijze te verslaan maar het is goed om de hoofdlijn van de genomen besluiten nu al weer te geven. Het gaat uiteindelijke om zeer belangrijke besluiten die de koers van onze kerken al dan niet zouden bevestigen.

Samengevat luiden de besluiten:

14-06-2014 Nederlands Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 2

We geven onderstaand een aantal samengevatte berichten in de media waaruit de nodige conclusies kunnen worden getrokken. De berichten zijn geordend op datum, het meest recente bovenaan.

14-06-2014 Vrouwen op vrijgemaakte kansels 12

De synode heeft besluiten genomen in de kwestie 'de vrouw in het ambt'. Niet iedereen is daar blij mee. Sterker nog, zowel 'links' als 'rechts' heeft al dan niet grote bezwaren tegen de synodale beslissingen. We laten hieronder een aantal berichten uit de media volgen, waaronder een brief van een aantal vrouwen aan de synode m.b.t. 'de vrouw in het ambt'.
De samengevatte berichten zijn gesorteerd op datum, het meest recente bovenaan. Met elkaar geven ze een indruk hoe er links en rechts gedacht wordt over dit 'hot item'. Het is duidelijk dat deze zaak met de besluiten van de synode te Ede niet tot rust is gekomen.

Aangehaald worden o.a.:

 • Ds. Ernst
 • Jan Westert
 • Ds. H.J. Siegers
 • Prof.dr. Maarten Verkerk
 • Ds. Gert Zomer
 • Ds. B. Luiten
 • 14-06-14 Brief van zusters aan synode te Ede 15/02/14
 • Dr. K. Veling
 • Ds. J.W. van der Jagt
 • Ds. M. Biewenga (NGK)

12-06-2014 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - GS Ede – Impressie 06

Op de vrijgemaakte synode te Ede zijn de besprekingen over de vrouw in het ambt voltooid met een viertal genomen besluiten, zie GS Ede Verslag 14-423 - MV Besluiten, rubriek Synodeverslagen.

We beloofden vervolgens een antwoord te geven op twee vragen:

 • Wat is nu precies besloten?
 • Wat betekent het voor ons kerkelijk leven?

Dat willen we proberen te doen in deze impressie.

(...)

De proef op de som

Is dit allemaal toch niet wat te zwaar aangezet door ons? Is het niet mogelijk te denken dat de synode toch echt vasthoudt aan de gereformeerde lijn van eeuwen? En dat de ambten in de praktijk pás opengesteld zullen worden wanneer er uit een diepgravende studie van de Schrift een positief antwoord zou kunnen worden gevonden? En dat de gemeenten die hierop vooruitgegrepen hebben haastvoets teruggeroepen zullen worden en opgeroepen zich te bekeren van hun onschriftuurlijk en onbroederlijk handelen? Kortom, getuigt onze bovenstaande impressie niet van een te sombere hermeneutiek van de uitkomst van de synodebesprekingen en -besluiten?

We hebben een eenvoudig en doeltreffend middel om dit te checken, een testcase. De MV discussie en besluiten werden met opzet gepland voorafgaand aan die andere discussie, namelijk die over de eenwording met de Nederlands Gereformeerde Kerken. Dat zijn kerken waarin vrouwen in alle ambten zijn toegelaten en waar dat op geen enkele wijze meer ter discussie staat. De bespreking over die eenwording met deze kerken staat gepland voor a.s. zaterdag.
Welnu, daar en dan zal het ultieme bewijs worden geleverd hoe we bovenstaande MV besluitenreeks hebben te interpreteren. Of wij als kerken principieel overstag zijn gegaan in deze kwestie, of niet. Dat is, naar onze overtuiging het geval

als de weg naar eenwording met de Nederland Gereformeerde Kerken wordt ingeslagen, en de vrouw in alle ambten daar geen belemmering meer vormt voor eenwording met de GKv.

Het maakt ons daarbij niet uit om welke vorm van eenheid het gaat: samensmelting, federatie of groeimodel, het is lood om oud ijzer, het gaat om de principiële stap naar eenheid met een kerkgemeenschap met vrouwen in alle ambten.

Kortom, besluit de synode tot vereniging met de NGK dan betekent dat dat onze kerken de facto de vrouw in het ambt aanvaarden.

07-06-2014 GS EDE Verslag 14-423 - MV Besluiten

04-06-2014 GS Ede – Impressie 05

We willen enige aandacht geven aan de twee dagen discussie die de synode te Ede wijdde aan de vrouw in het ambt. Morgen, donderdag 5 juni, wil de synode besluiten nemen op basis van voorstellen van een synodecommissie. Het is duidelijk dat deze besluiten grote consequenties zullen hebben, hoe ze ook uitvallen.

De discussies op de synode waren boeiend. Wat een verscheidenheid van gedachten en opvattingen! Hoe kan deze chaos uitmonden in weloverwogen besluiten waarvan met overtuiging beleden kan worden dat ze naar de Schrift zijn  en genomen onder de leiding van de Heilige Geest? En dat ze daarom voor vast en bondig gehouden moeten worden?

We geven wat indrukken.

03-06-2014 R. Sollie-Sleijster - Brief aan de Generale Synode Ede

Onderstaande brief stuurde ik vorige week naar de Generale Synode te Ede. De brief is natuurlijk te laat om nog als ingekomen stuk te dienen en zou bovendien waarschijnlijk onontvankelijk zijn verklaard omdat ik geen 'rechtsingang' heb op deze vergadering. Toch leek het mij zinvol de afgevaardigden naar onze synode wel deze brief te sturen. Hij is daar inmiddels opgenomen in de zgn. service mapvan de synode, die gevuld is met stukken die weliswaar niet formeel zullen worden behandeld maar wel ter kennisname staan van de synodeleden.

De reden dat ik hem ook hier publiceer is omdat ik denk dat de brief gevoelens vertolkt die naar mijn inschatting niet alleen bij mij maar bij veel meer medezusters in de kerk leven. Misschien mag het leiden tot een zekere bemoediging om vast te houden aan de leer van de Schrift die ons is overgeleverd.

03-6-2014 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - GS Ede Verslag 11-421 - MV 3 - M/V in de kerk 3

03-06-2014 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - GS Ede Verslag 10-420 - MV 2 - M/V in de kerk 2 - Zaterdag 17 mei 2014

Inclusief het volledige (uitgebreid) referaat van CGK – Ds. W. van 't Spijker.

31-05-2014 R. Sollie-Sleijster - Dr. N.T. (Tom) Wright en het aanvullende rapport van (meerderheid) deputaten M/V

Onlangs verscheen een aanvullend rapport van deputaten M/V. In dat rapport wordt verwezen naar een lezing van N.T. (Tom) Wright, gehouden in 1989. De inhoud van deze lezing bleek een eyeopener te zijn. Deputaten geven hiermee inzicht in de achtergrond van de inhoud van hun rapport. Het legt een verband bloot met veel ideeën die ons vanuit de TUK de laatste jaren bereiken. Binnen onze kerken ontstond daarover de nodige commotie en ook vanuit het buitenland kwamen verontrustende signalen, zelfs vermaanbrieven aan onze synode in Ede. Wie is Tom Wright en waarom heeft hij in Kampen zoveel invloed en via Kampen op onze kerken tot in het rapport van de (meerderheid van) deputaten M/V toe?

31-05-2014 GS Ede – Impressie 04

Een impressie over de buitenlandse vermaanbrieven en het nieuwe ondertekeningsformulier

31-05-2014 GS Ede Verslag 13-421 - HKO en Generale Regelingen 1

Zaterdag 24 mei waren twee zaken aan de orde:

 • Formele vaststelling van de Herziene Kerkorde (HKO)
 • Vaststelling van een aantal Generale regelingen (GR)

Dat lijkt een nogal taaie administratieve klus, en dat was het ook veelal. Maar het is altijd opletten geblazen. Want een van de GR betrof de vaststelling van een nieuw ondertekeningsformulier waarmee ambtsdragers zich binden aan de Schrift en de belijdenissen op straffe van schorsing en afzetting bij misdraging of volhardende afwijking. Tenminste, zo was het. Hoe ziet het nieuwe formulier er uit in de Generale Regeling bindingsformulier?
Alleszins de moeite waard om de bespreking daarvan nauwkeurig te volgen en kennis te nemen van adviezen uit binnen- en buitenland.
We hopen er in een separate impressie op terug te komen.

31-05-2014 GS Ede Verslag 12-421/Nieuw Liedboek

We woonden de synodezitting van 23 mei bij. Opnieuw kwam het werk van de deputaten Liturgie & Kerkmuziek (L&K) aan de orde. Centraal in de discussie stond het al of niet invoeren van het nieuwe 'Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk' en verhouding met het eigen Gereformeerde Kerkboek. Ook nu kon de behandeling van de voorstellen en besluiten van dit deputaatschap niet worden afgerond.

Zie voor een verslag van de eerste behandeling GS Ede Verslag 07-419/L&K DKE.

31-05-14 - R. Sollie-Sleijster - Trouwen of niet?

Ja, iedereen gaat toch tegenwoordig samen met vakantie? En in het verlengde daarvan samenwonen. Waarom wij dan niet? Niet getrouwd? Wat is daar nu verkeerd aan? En waar staat in de bijbel dat dat niet mag? Vragen genoeg, maar de antwoorden? Wie geeft die nog? De predikant op de preekstoel? Wordt het daar nog duidelijk en tegelijk liefdevol uitgelegd, wat de HERE van ons vraagt? Of misschien op catechisatie? En bij het huisbezoek, worden daar antwoorden gegeven? Hebben ouders zelf de antwoorden?

Al die 'regeltjes' waren ooit misschien wel ergens goed voor, maar om die ook voor nu nog te laten gelden?

Synode
Zelfs onze synode kwam er niet uit. Niet op 14 maart, maar ook op 16 mei bleven er nog veel vragen over.

31-05-2014 GS Ede Verslag 09-420/Samenwonen

Op vrijdag 16/05/14 stond opnieuw Huwelijk en samenlevingsvormen op de agenda. Eerder, 14/03/14, kon dit onderwerp nog niet worden afgerond, zie verslag GS Ede Verslag 03-411/RKO RvA PB.

31-05-2014 GS Ede Verslag 08-420/Buitenlandse Vermaning

Zoals bekend heeft een heel aantal buitenlandse kerken Vermaningbrieven aan de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt gestuurd waarin zij hun grote verontrusting verwoorden over ontwikkelingen in deze kerken. De zorgen in de buitenlandse broederschap zijn niet van het laatste jaar. Al vele jaren proberen deze kerken gehoor te krijgen voor hun moeiten met vele zaken die spelen in de vrijgemaakte kerken. Na vruchteloze pogingen om via het deputaatschap Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) de zaken inhoudelijk door te spreken lagen deze nu eindelijk op de synodetafel. Er werd op 16 mei 2014 een groot deel van een vergaderdag aan gewijd.

Hieronder wordt een uitgebreid verslag geboden. Het is misschien zelfs nog wat uitgebreider dan gebruikelijk omdat deze zaken die aan de orde kwamen ook leven in de hoofden en harten van veel verontruste vrijgemaakten zelf. En dus is hun vraag eigenlijk ook: hoe is er door de synode met onze vragen en moeiten omgegaan?
Neem en lees. We hopen in een separate impressie onze eigen gevoelens lucht te geven en te proberen de vraag te beantwoorden of en hoeveel verder we zijn gekomen met de behandeling van ook onze zwarigheden.

14-05-2014 GS Ede – Impressie 03

Graag willen in deze impressie wat  indrukken geven van de zaak van het Liturgie & Kerkmuziek en Kerkelijke Eenheid.

14-05-2014 GS Ede Verslag 07-419/L&K DKE

We woonden de synodezitting van 9 mei bij. Er waren twee hoofdonderwerpen aan de orde: Liturgie & Kerkmuziek (L&K) en het werk van Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE).

(...)

We hebben niet de zitting van 10 mei bijgewoond. Deze dag waren diaconale zaken en media geagendeerd. Niet dat deze zaken voor ons onbelangrijk zijn, integendeel, maar soms moet een mens prioriteiten stellen.

19-04-2014 GS Ede – Impressie 02

Langzamerhand komt de besluitvorming van spannende onderwerpen in zicht. Opnieuw schonk de synode uitgebreid aandacht aan de zaak van vrouwelijke ambtsdragers.

19-04-2014 GS Ede Verslag 06-415/MV ZHT APPEL

Vrijdag 11-04-14 worden een drietal onderwerpen behandeld:

 • Een oriëntatieronde over de vrouw in het ambt.
 • Het werk van de deputaten Zending, Hulpverlening en Training
 • Appelzaken.

Stuk voor stuk belangwekkende zaken die het waard zijn veel aandacht te krijgen.
Van appelzaken kon (uiteraard) alleen het publieke deel worden bijgewoond. Naast de algemene besluiten m.b.t. het werk van de deputaten kreeg ook een appelschrift van br. H.J. van Dijk te Steenwijk de nodig aandacht. En dat is interessant omdat het schuurt tegen de zaak van de vrouw in het ambt. Het gaat deze broeder om de rol van vrouwen in de eredienst en dan m.n. hun optreden in het zgn. kindermoment.
Hieronder worden uitgebreide verslagen geboden.

Op zaterdag 12-04-14 waren als onderwerpen geagendeerd:

 • Vervolgen appelzaken in besloten zitting.
 • Bijbelvertaling
 • Evangelie en Moslims

05-04-2014 GS Ede – Impressie 01 - Buitenlandweek

Terecht werd het deputaatschap BBK veel lof toegezwaaid voor hun werk. Het is een intensieve taak om zoveel contacten in zo verschillende culturen te onderhouden. Dat kost veel inspanning. En als dan al die afgevaardigden uit buitenlandse kerken mogen worden ontvangen is het feest.

Maar de vraag laat zich niet onderdrukken: hoe lang nog? Zien we afvaardigingen van deze kerken over drie jaren weer terug? Want, zo is wel duidelijk geworden, de relaties met veel buitenlandse kerken staan onder druk door de kerkelijke en theologische ontwikkelingen in de vrijgemaakte kerken. Verschillende kerken waarschuwden voor afval en afdwaling in de kerken. Men vroeg zich openlijk af of de kerken in GKv-verband wel bij het Woord blijven. Als exponent staat de zaak van vrouwelijke ambtsdragers centraal, maar dat is bepaald niet het enige. Het gaat veel dieper namelijk hoe gaan de vrijgemaakte kerken met de Schrift om. Waarom hebben ze het klassiek-gereformeerde spoor verlaten?

Je houdt je hart vast. Zal in onze kerken de afval zijn verwoestend werk doen op het terrein van de betrekkingen met buitenlandse kerken? Zijn onze kerken die zo rijk gezegend werden en ook heel veel kunnen betekenen voor de broederschap elders in de wereld, hun rijkdom en gaven aan het verspelen met modieuze cultuurbepaalde nieuwe hermeneutiek? Wat een schade kan zo worden aangericht door allerlei opstekende radicaliteit. Dat we het contact gaan verliezen met een klein kerkverband als in Ierland.
We zouden willen roepen: Houdt toch op en kom tot bezinning, zie wat voor schade op deze manier wordt aangericht tussen kerkengemeenschappen over de hele wereld en ons.

05-04-2014 GS Ede Verslag 05-414/Buitenlandse Kerken

Het is alleszins de moeite waard om kennis te nemen van wat zoal is gepasseerd in deze twee dagen. Veel buitenlandse kerken lieten duidelijk merken hoe ze denken over de ontwikkelingen in onze kerken. Dat kan niemand zijn ontgaan en er valt veel van te leren want zij spraken luid en duidelijk. Overigens, verschillende buitenlandse kerken hopen in mei opnieuw de reis naar Ede te maken om de besprekingen rond vrouwelijke ambtsdragers en de vermaanbrieven persoonlijk bij te wonen.

We gaan niet alle gehouden toespraken hier verslaan. Dat zou een omvangrijk boekwerk opleveren en teveel inspanning vergen. Maar we maken een uitzondering voor een aantal sprekers die zaken aan de orde stelden die rechtstreeks van grote betekenis zijn voor het vervolg van deze synode. Hun toespraken geven we, vertaald in het Nederlands, in de Bijlagen 2-6 in extenso weer.
Neem en lees!

22-03-2014 GS Ede Verslag 04-411/TUK

Er komen drie zaken aan de orde [voorstellen, zie Bijlage 1]:

 • Wijziging statuten m.b.t. de procedure voordracht en benoeming hoogleraren en hoofddocenten.
 • Instelling bijzondere leerstoel ethiek in de gezondheidszorg.
 • Bureau studiefinanciering.

22-03-2014 GS Ede Verslag 03-411/RKO RvA PB

Op vrijdag 14/03/14 stond een drietal onderwerpen geagendeerd:

 • Deputaten Relatie Kerk en Overheid (RKO)
 • Raad van Advies Huwelijk & Echtscheiding
 • Deputaten Probleembehandeling

22-03-2014 GS Ede Verslag 02-409/Herziene Kerkorde 1

07-03-2014 GS Ede Verslag 01-406/Info F&B, info TUK

Verslagen en bijlagen over:

 • Informatieronde Financiën & Beheer (F&B)
 • Informatieronde Theologische Universiteit te Kampen (TUK)
 • Persbericht over een bezwaar van de kerkenraad van GKv Ten Boer tegen een van de afgevaardigden

GKv ds.  en synode-afgevaardigde Wim van der Schee (laatste artikelen op wimvanderschee.nl)

13-06-2014 Variaties op een synode 8

Wat gebeurt er wanneer een synode begint te beseffen dat zij op een bepaald onderwerp geen overtuigend verhaal meer heeft, maar dat om wat voor reden dan ook niet wil toegeven? Op het moment dat ik dit schrijf, is de einduitslag daarvan nog niet duidelijk, op het moment dat u dit leest waarschijnlijk wel. Laat ik daar eens een keer gebruik van maken, en nu al wat van mijn eigen waarnemingen delen, in de hoop dat als u ze leest duidelijk is dat ik me vergist heb.

Uiteraard gaat het hierbij om het roemruchte thema van man, vrouw en ambt.

(...)

Inmiddels is de synode overgegaan tot besluitvorming op basis van weinig meer dan al aanwezig sentimenten en overtuigingen. Wat daar uitkomt, valt op dit moment op geen enkele manier te voorspellen. Wie weet is alles tenslotte toch nog op redelijke pootjes terecht gekomen. Zo niet, dan weten levende kerken daar wel een weg in te vinden.

09-06-2014 Wat is er gebeurd?

Een beschrijving van wat er precies is gebeurd op de synode van 5 juni incl. voorstellen en besluiten over M/V in de kerk. Dit wordt zo uitvoerig beschreven omdat ds. Van der Schee zeer ongelukkig is over de oproep van het moderamen tot de kerkenraden op de dag volgend op de M/V besluiten om met Pinksteren te danken voor het genomen M/V besluit. Want de stemverhouding (21 voor, 15 tegen) is daarvoor veel te mager: 42% ziet geen reden voor danken.

01-06-2014 Variaties op een synode 7

Creativiteit Je kunt intussen in geval beslist niet doen alsof er niets gebeurd is. Het heeft geen enkele zin om te doen alsof dat ook maar toevallig uit een eigen ervaring dominant geworden kerkverband nog altijd je van het is. Je als Gereformeerde Kerken vrijgemaakt nog eens extra profileren met zoveel mogelijk eigen structuren, instellingen en instituties betekent tegenover de huidige levenservaring van christenen jezelf diskwalificeren als kerk. Er zullen nieuwe vormen gezocht moeten worden, open vormen, die eenheid en geloofsverbondenheid stimuleren. Veranderingen vragen om creativiteit.

Natuurlijk is dat wat anders dan dat veranderingen om naïviteit vragen. Het is juist tijd om ná te denken. ‛Netwerken’ kan een mooi woord voor een mooie zaak zijn in de kerk. Ik heb het in een vorig artikel hier ook zo gebruikt. Maar je ziet intussen dat mensen een gemeente ook gebruiken als een soort religieus wifi-netwerk, waar je even in- en uit kunt loggen op weg naar het volgende. Waar ben je dan nog echt bij betrokken? Hoe leer je nog liefhebben als je alle mensen die anders zijn dan jij vermijdt? Is er niet toch een echte communie nodig van mensen die elkaar lijfelijk ontmoeten bij brood en wijn?

Wie denkt dat we wel klaar zijn met de Reformatie, of met de 19e eeuw, heeft het in ieder geval niet begrepen.

20-05-2014 wimvanderschee.nl - GKv ds. W. van der Schee - Toewijzing en theologie - Dit is de tekst die ik zo ongeveer gelezen heb op de vergadering van de generale synode Ede 2014 op 20 mei

Het belang van de bijdragen van zuster Klinker-de Klerck aan onze discussie lijkt mij vooral dat ze aandacht vraagt voor het geheel van de apostolische instructie over vrouwen en mannen. Dat geheel kan niet gereduceerd worden tot een rol van vrouwen in de kerk of in de kerkdienst, maar gaat over de rol van vrouwen in het algemeen, in de kerk èn in de samenleving.

Dat betekent dat wij een probleem hebben. Wij leven een overtuiging waarin we het niet eens zijn met Paulus en de andere apostelen, en het niet eens zijn met de andere voorbeelden van toewijzing op basis van DNA die in de bijbel wel als goed worden gepresenteerd. Je dan in discussies over het al dan niet open staan van bepaalde functies voor vrouwen nog wèl beroepen op trouw aan de apostolische instructies lijkt me niet meer integer mogelijk. In ieder geval is het voor iedereen die ons leven ziet niet meer overtuigend. Het probleem dat deputaten signaleren, dat wij geen overtuigend verhaal meer hebben om ons eilandje van laatste uitzondering overeind te houden, is ons probleem, van ons allemaal zoals we hier zitten.

(...)

Wat de Heer in de bijbel van ons vraagt en tegen ons zegt is een kwestie van afwegen van wat hij in het geheel van zijn spreken en doen tot ons zegt, geconcentreerd rond de goede boodschap van Jezus’ leven, lijden en opstanding voor ons. Daar zitten samenhangen in, het leeft, en het vraagt telkens weer een eigen theologische afweging in de gemeenschap van de kerk.

(...)

De werkelijke beslissingen ook in het gesprek over al dan niet vrouwelijke ambtsdragers vallen niet op hermeneutisch terrein. Ze vallen zelfs niet op exegetisch terrein. Het is niet de vraag wat Paulus voorschreef. Het is tenslotte de vraag of de Heer dat ook aan ons voorschrijft. Beslissingen daarover vallen in de theologie, of je nu voor of tegen bent.

(...)

Voor de rest hebben we beslist een nieuw deputaatschap m/v nodig om het verdere gesprek in de kerken te begeleiden en zijn we nog niet toe aan concrete kerkrechtelijke regelingen. Maar als we zo de spanning uit het taboe gehaald hebben kunnen we tenminste op een christelijke manier verder praten en bezig gaan met dingen die ook jongeren belangrijk vinden. In woorden van één van de studenten die ik kerkrecht mocht geven (uit het ND van 13 mei): ‘[...] minder aandacht voor de detaildiscussie over vrouwen in het ambt. Meer aandacht voor de vraag: hoe kunnen we de kerk zo vormgeven dat ze een aansprekend getuigenis is voor onze wereld? En: wat voor leiders hebben we daarvoor nodig?’

18-04-2014 Variaties op een synode 5

Eind maart ontving de synode van Ede bezoek van broers en zussen uit Papua, Zuid-Afrika, Canada, Brazilië, Oostenrijk, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, India, Sri Lanka, Kongo, Kenia, Ierland, Schotland, Engeland, Oekraïne en Zweden. De breedte van de kerk kan je dan moeilijk ontgaan. Toch heeft zo’n bezoek ook iets van een verjaardagsfeestje bij een gemeentelid waar je alleen maar zijn of haar speciale contacten uit de gemeente ziet: kerk-zijn op zijn smalst?

In de kerkdienst van donderdag proef je, mede door de viering van het avondmaal, de hoogte van de kerk: Gods grote multi-etnische familie feestelijk verbonden met haar hemelse Heer. Tegelijk kun je niet vergeten dat juist deze selectie uit het grote lichaam van Christus mee gevormd is door onze platte oordelen over andere christenen.
Vergeten was deze dagen trouwens extra onmogelijk omdat we alvast iets mochten ervaren van wat de Heer zegt: ‛Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden’ (Mat. 7: 1,2).

04-04-2014 Variaties op een synode 4

De verhouding tussen kerk(en) en overheid is niet meer wat ze geweest is. Al dan niet expliciet bleek dat op de synodezittingen van half maart tot drie keer toe. Wat de verschuivingen in de relatie gaan betekenen weten we nog niet, maar dat er iets beweegt is wel duidelijk.

21-03-2014 Variaties op een synode 3

En toen was de tekst van de nieuwe kerkorde vastgesteld. Zaterdag 1 maart was niet meer dan een paar uur met een beetje discussie genoeg om versie 0.4 te upgraden naar versie 1.0. De officiële vaststelling zal later nog volgen, maar de tekst is nu klaar.

07-03-2014 Variaties op een synode 2

‘Wat ons drijft is de liefde van Christus.’ Die woorden van Paulus uit 2 Korinte 5: 14 gaf ds P. Niemeijer ons 31 januari mee op de bidstond voor de synode. Het was weldadig dat hij ons die woorden niet maar als opdracht meegaf: zorg er voor dat Christus’ liefde je drijfveer is… Nee, hij ging voor in gebed dat die liefde van Christus ons bij alle werk gegeven zou worden als onze werkelijke drive.

21-02-2014 Variaties op een synode 1

Het is even wennen: een tekst schrijven die pas een tijd later gelezen gaat worden. Nieuws over de synode hoeft u in deze rubriek niet te verwachten. Dat hebt u al lang op internet of in één van de dagbladen kunnen lezen. Op verzoek van de redactie geef ik wat eigen gedachten bij wat ik als afgevaardigde zoal meemaak.


GKv ds. en synode-afgevaardigde Klaas van den Geest (laatste artikelen op pastorklaas.nl)

27-05-2014 Vrouwen doen alles al

In de gereformeerde kerken bestond lange tijd een min of meer naïeve Bijbelvisie zoals bij fundamentalistische evangelicalen. Een massieve opvatting, die weinig oog heeft voor interne verschillen en lagen in de Bijbel, noch voor de eigen leesbril die je als 21e-eeuwse lezer nu eenmaal onmiskenbaar op hebt. Prima dat er ook in de GKv de laatste decennia meer oog is gekomen voor de component van onze eigen inbreng bij het Bijbellezen. Aan de theologie-opleiding in Kampen gaven hoogleraren als J. Douma en J. van Bruggen daartoe al belangrijke aanzetten, overigens voorgegaan door mensen als B.J. Oosterhoff en J.P. Versteeg aan de TUA en iemand als H. de Jong bij de NGK.[1] Op dit moment maken we een soort inhaalslag. Het werd hoog tijd dat we eens wat meer reflecteren op wat er bij Bijbellezen echt gebeurt. Dat we daarbij gebruik maken van inzichten van moderne wetenschappers over de manier waarop wij kennis verwerven en waarheid vaststellen, is alleen maar winst. Eindelijk iets meer erkenning van de blinde vlekken in de gereformeerde Bijbelwetenschap.

Het is dan ook vreemd, dat er zoveel ophef is rond dit aspect in het rapport van de deputaten M/V. De manier waarop  gereformeerden Bijbellezen heeft altijd al betekend, dat we oog hebben voor die historische totstandkoming van de Bijbel, de culturele component en onze eigen ‘leesbril’ (zoals Van Bruggen het altijd zei). Daarmee stonden we in een lange anti-biblicistische traditie, waarin namen vallen als Calvijn en Bavinck. Biblicisme is simplisme, Bijbellezen is niet simpel maar vraagt om diepgang. En ook lezen we de Bijbel samen, als gemeenschap van gelovigen van altijd en overal. Daarom is het voorstel van het rapport M/V om de vraag of vrouwen ambtsdrager kunnen zijn langs die weg op te lossen een goede greep. Toch zijn er meer wegen om hierin verder te komen. Want los van een discussie over hoe je de cultuur toen en nu taxeert, is er nog een route. En dat is de praktijk zelf. De praktijk die in de kerken zelfs zonder enige discussie aanvaard is. In die praktijk nemen vrouwen in de kerk al lang vele taken en functies voor hun rekening. Je kunt zelfs zeggen: vrouwen doen alles.

(...)

Hoe nu verder? Als synode worstelen we hiermee. Zelf aarzelde ik ook, maar ik groeide tijdens deze maanden steeds verder naar een overtuiging. Mooi om te zien dat iedereen zoekt en dus beweegt. Wat zou het mooi zijn als je dat samen kon overbrengen: die zelfde zoektocht, laten we die allemaal maken! Ik hoop en bid, dat we de moed hebben om kleur te bekennen. En ons niet laten gijzelen door de druk van de kant van mensen die zeggen dat als dit doorgaat zij weg zijn. Er zijn er veel en veel méér, die al lang weg zíjn, of die met de deurkruk in de hand staan. Dat is vaak echt niet alleen maar vanwege dit onderwerp, vrouwen in de kerk. Er zijn veel meer zaken en houdingen die velen benauwen. Zijn we bang voor de eerste groep? Waarom dan niet voor wat er gebeurt met die laatste? Naar alle kanten is dus moed nodig. Maar, zoals ik heb geprobeerd te laten zien: die moed heb je, als je je door de Geest durft laten leiden. Als je erkent, dat je op niets anders staat dan onze door hem geleide omgang met Gods Woord en de door hem in de loop van de tijd groeiende consensus in de gemeenschap van Christus-volgers.

23-05-2014 Het eindeloze gesleutel aan besluitteksten

En dan nog iets. Ik moet er mee oppassen, ik mag mij niet verheffen. Maar hoort dit alles nou echt bij de corebusiness van de kerk van Christus? Zou Jezus hier willen zitten? Ik mag niet claimen van niet. Maar ik kan niet anders dan zeggen: ik herken van Jezus en zijn bedoeling en missie met zijn kerk niet veel. Zeker, dezelfde mensen gaan ook weer samen zingen en bidden na afloop. Ze menen het allemaal oprecht. Ik mag en wil daar ook niet over oordelen. Toch ontkom ik er niet aan om me hier niet bij thuis te voelen. Niet omdat ik meer in de Heer ben dan die anderen. Wel omdat ik me er niet mee hoef te verenigen en me iets anders bij kerk zijn voorstel.

Moet ik hier dan wel zitten? Had ik niet net zo moeten reageren als mijn collega’s die er niet over pie-ker-den om zich te laten afvaardigen naar de synode. Ze lachten en wuifden het weg. Volkomen irrelevant. Synodes praten en praten, op het vlak va de plaatselijke kerk doen mensen gewoon wat ze ervaren en zien als het belangrijkste waarvoor we kerk zijn. Ja, ik zit hier en heb me ermee verbonden. Soms is dat mooi en zijn er prachtige onderwerpen die echt gaan over waarom we kerk van Christus zijn. Andere dagen en sessies zijn zwaar en dodelijk vermoeiend. Of zou ik vandaag extra moe zijn, vanwege een korte nacht? En als het dan ook allemaal niet zo boeit, dan komt de slaap opzetten, he?

01-04-2014 God is veelkleurig!

De afgelopen drie dagen op de synode (donderdag 27 tot en met zaterdag 29 maart) waren indrukwekkend en inspirerend. We hadden de ‘Buitenlandweek’: afgevaardigden van een groot aantal buitenlandse kerken waren bij ons. Als kerken zoeken we contact met andere kerken in de wereld. Dat doen we niet zo maar, het is een opdracht van Christus: de broederschap beoefenen, elkaar geestelijk bemoedigen en daadwerkelijk steunen.

(...)

En ontmoeting betekent wederzijdsheid, gelijkwaardigheid. Je wilt geven maar ook ontvangen. Dat ontvangen is zelfs het eerste in de ontmoeting. De benadering is, dat je de ander “hoger acht dan jezelf” (Filippenzen 2). Zo kun je groeien aan elkaar. Die gedachte proef ik achter het voorstel om (meer) te gaan werken met netwerken. Dat je je als kerk en kerkverband open opstelt en wilt leren van de ander, wilt groeien aan de ander, je wilt verrijken aan elkaar. Wederzijds.

Maar deze andere houding vraagt eigenlijk om een radicale keuze. De tijd dat je elkaar eenzijdig ‘vermaant’ of de les leest is voorbij. Dat hoort bij een tijd waarin we instituten en structuren maakten om vervolgens te beoordelen wie daar wel in paste (en vooral ook wie niet). De tijd is aangebroken, dat je elkaar niet beleert maar van elkaar leert. Maar dan ook echt: open voor wat de ander bij jou ziet en waar je zelf een blinde vlek hebt. Niet meer anderen zoeken en beoordelen vanuit ons eigen kerkelijke gelijk, maar vanuit de verwachting dat God overal in de wereld zijn werk aan het doen is!

(...)

Naast dit mooie waren er ook ongemakkelijke momenten. De ene na de andere kerk uit de Angelsaksische taalwereld sloot zich aan bij woorden van zorg en waarschuwing. Zijn jullie als kerken in Nederland niet op weg af te dwalen van de trouw aan Gods Woord? En voor sommigen was dat niet eens een vraag. Vooral het rapport dat aan de synode is aangeboden over de vrouw in de kerk vormde de aanleiding daarvoor. De zusterkerken uit Canada en Australië kregen bijval van Schotland, Nieuw-Zeeland, en van andere kerken. Maar niet alle kerken zeiden de zusterkerkrelatie te willen herzien naar aanleiding hiervan.

Het is beslist niet makkelijk om deze dingen ook te moeten aanhoren, vooral vanwege de onverholen veroordeling, zelfs al is over dat rapport nog helemaal niets besloten. Het lijkt geen ruimte te bieden, zelfs niet voor het nadenken erover. Ik denk dan ook aan de velen die de kerken verlaten hebben, juist vanwege een veroordelende sfeer en een gebrek aan ruimte. En wat deze kritiek dan ook ongemakkelijk maakt, is het feit dat dit ons confronteert met ons eigen verleden, dus met onszelf. We krijgen een koekje van eigen deeg: wij wisten het toch altijd zo goed, vooral als het over anderen ging? Juist dat laat zien, dat de tijd van netwerken is aangebroken: partnership vanuit de attitude dat je van de ander wilt leren in plaats van elkaar de les lezen.

Leren van deze kritiek betekent vooral dus: zelfreflectie. Hoe kun je de verbinding maken als kritiek zo eenzijdig wordt geuit? Dat is niet gemakkelijk. In meer persoonlijke en informele contacten en gesprekken kom je erachter, dat de beeldvorming in het buitenland soms mede wordt gebaseerd op verhalen van bezoekers, die dan een eigen leven gaan leiden. Allerlei verhalen doen de ronde: in Nederland wordt in de diensten de wet niet meer gelezen, men houdt zich niet meer aan de zondag als rustdag en de middagdienst wordt niet meer bezocht of zelfs afgeschaft. Dit noem ik oneerlijke beeldvorming. Dat deze dingen voorkomen, ook meer dan ons zelf lief is, betekent toch niet dat wij deze zaken bewust nastreven? Ook laat men zich soms informeren via Nederlandse websites en bladen van auteurs die de kerken al verlaten hebben of dat zeggen te gaan doen als deze koers doorgaat. Dat zet een echte en eerlijke gedachtewisseling bij voorbaat al op achterstand.

Daarom lijkt het me belangrijk om samen te zoeken naar de kern van de kritiek. En die blijkt vooral te draaien om de hermeneutiek die aan het rapport M/V ten grondslag ligt.

(...)

Maar nogmaals, we kijken in onze eigen spiegel. Jarenlang zijn we ook zelf op een manier met de Bijbel omgegaan, die trekken vertoont van Amerikaans fundamentalisme. Wat er nu gebeurt zie ik als een inhaalslag, waarvoor het de hoogste tijd werd, willen we niet nog meer mensen van Gods kerk vervreemden. Hoe kun je dat duidelijk maken aan zusterkerken in een totaal andere culturele situatie? Het zou al een hele stap voorwaarts zijn, als men ook zelf een aanvang zou maken met een nieuwe impuls te geven aan de Bijbeluitleg. Daarom moet men niet lezen over wat anderen zeggen over een boek als Woord op Schrift, men zal dit boek zo spoedig mogelijk ook in de eigen taal (Engels) moeten gaan lezen. Om te beginnen de bijdrage van prof. C. Trimp, die schrijft over de gevaren van het Amerikaanse fundamentalisme.

Hoe dus om te gaan met deze vermaningen? We moeten ze serieus nemen, en dat zijn we dan ook zeker van plan. Men wil ruimte om mee te praten over deze fundamentele zaken, die ruimte is er en zo zullen we elkaar ruimschoots kunnen laten merken dat we elkaar zoeken. Tegelijk zijn er hier in Nederland ontwikkelingen die om antwoorden vragen, ook die druk is groot. Als we de kool en de geit sparen, zijn er alleen maar verliezers. Als we eerlijk zijn, zijn er radicale keuzes nodig. Of we dan zusterkerken in het buitenland vast kunnen houden? Misschien wel niet. Maar daar mogen we ons niet door laten gijzelen. We zullen zonder druk van buitenaf in wijsheid en met leiding van Gods Geest zelf onze keuzes hebben te maken. Bid voor ons, zodat we hier een goede weg in kunnen vinden, een weg die beoogt Gods eer en naam groot te maken en gebaseerd op eerbiedig luisteren naar zijn Woord voor nu.

28-03-2014 Tweet met foto buitenlandse afgevaardigden

13-03-2014 Getrouwd, voor God en voor de kerk

Al langere tijd vind ik deze praktijk behoorlijk onbevredigend. ‘Samenwonen’ is in de huidige samenleving op geen enkele manier iets abnormaals, wat het in de tijd van de Bijbel zeker wel was. In de oud-oosterse samenleving kwam het moderne verschijnsel van ongehuwd samenwonen gewoon niet voor. Alle volken in die tijd kenden een vorm van publieke huwelijkssluiting. Vaak was er sprake van uithuwelijken, een deal tussen families. Het was altijd een in de gemeenschap erkende verbintenis. Ongehuwd samenwonen kwam als mogelijke optie niet eens bij mensen op. Vele culturen kennen deze situatie nog altijd.

(...)

Het gaat er om dat we elkaar leren wat het betekent als je Christus volgt in je leven. Wat is een christelijke identiteit? Wil je God dienen en liefhebben? En wat betekent dat dan voor de keuzes die je maakt? Ben je bereid daar op aangesproken te worden: wat betekent het dat jij christen bent, voor hoe je je leven inricht? Durven we het aan om zo gesprekken aan te gaan? Durven we het gesprek te beginnen met een vragende houding: hoe zijn jullie tot deze keus gekomen, wat zijn jullie motieven, hoe zie je dat in het licht van je christen zijn, etc.

Vervolgens zouden we als kerken moeten zoeken naar een andere trouwpraktijk. Trouw-praktijk zeg ik, omdat het mooie van dit rapport is, dat het pleit voor een duidelijke Bijbelse invulling van de duurzame relatie, in het rapport een ‘huwelijk in Bijbelse zin’ genoemd. Het mooie is, dat men heeft gezocht naar de essentie van het Bijbelse huwelijk: de trouwbelofte onder getuigen. Zo kan dit rapport ons  helpen om toe te groeien naar een nieuwe praktijk, die veel meer dan nu beantwoordt aan wat Gods wil is en die tegelijk jongeren helpt de goede weg in te slaan, zonder veroordeling bij voorbaat.

(...)

Intussen bevinden we  ons nu in een overgangssituatie. Het gesprek aangaan op de hierboven heel summier geschetste manier zou een eerste begin kunnen zijn. Elkaar opwekken om echt christelijke keuzes te maken. Jongeren niet veroordelen maar inspireren, zodat ze er naar gaan verlangen om Jezus lief te hebben. En dat ze dat ook bij anderen in de gemeente meer ervaren: dat zoeken en worstelen om christen te willen zijn in een volledig van God losgeslagen samenleving.

05-03-2014 Gereformeerde kerk blijven?

Deden we er als synode wijs aan om een afvaardiging te ontvangen van de schrijvers/ondertekenaars van het Appel van gereformeerdekerkblijven.nl, ondertekend door zo’n 1500 kerkleden? Tja, daar kun je best je bedenkingen bij hebben. Gaan we zo niet een geheel nieuwe praktijk in de kerken bevorderen? Van het schrijven van petities, het voeren van handtekeningenacties en het zo proberen te beïnvloeden van ‘de macht’? Is dat niet een stijl die meer past bij de huidige samenleving en haar politieke klimaat? De onvrede regeert, de rancune zet de toon, het wij-zij-denken is schering en inslag. En nog iets: zijn er niet vele anderen, die op deze manier niet van zich laten horen en dus ook niet gehoord worden? Mensen juist aan de geheel andere kant: de twintigers in de kerk, die met de deurkruk in de hand staan, de dertigers die op zoek zijn naar een andere kerk? Weg uit het benauwende klimaat dat ze nog steeds ervaren?

05-03-2014 Hermenui-dinges, wa’s da?

Als synode gingen we donderdag en vrijdag 27 en 28 februari het bos in. Het is een geweldige ervaring dat ‘de synode’ niet een club vergadertijgers is, die agenda’s afwerken en stukken vreten, maar een echt geestelijk gemotiveerd team. Deze synode kiest bewust voor sessies buiten de formele agenda om, voor bezinning, gesprek, Bijbelluisteren en gezamenlijk gebed.

Dat doen we ook omdat druk ervaren die op deze synode ligt: verontrusting in de kerken over onderwerpen als vrouwelijke ambtsdragers, over de koers van de kerken, ook verwoord in een Appel van Gereformeerdekerkblijven.nl, ondertekend door 1500 kerkleden. Sommigen spreken van spanningen en vrezen het vertrek van velen als zoiets als vrouwelijke ambtsdragers werkelijkheid zou worden in de GKv. Wat is dan wijsheid? We lazen enkele Bijbelverhalen waarin dat ook gebeurt: iemand is ten einde raad en wat doe je dan? Koning Hizkia legde de brief van Sanherib aan de HEER voor en bidt om uitkomst. Dat is wat ook wij willen doen.

Eén van de onderwerpen waarvan we nader studie wilden maken is hermeneutiek.

11-02-2014 Beheren en inspireren

Afgelopen zaterdag 8 febr. waren de voorronden op de synode Ede. Twee hoofdonderwerpen: ‘financiën en beheer’ en Theologische Universiteit. Met als vraag die door alles heen speelde: hoe hou je dit beheersbaar?

(...)

Veel heb ik in dat opzicht geleerd van het boek van Gerben Heitink, Een kerk met karakter.[1] In het vijfde hoofdstuk (“Participatie”) beschrijft hij de veranderingen in de manier waarop mensen in onze tijd zich betrokken voelen. Generaties onder (zeg maar) de 40 beleven het behoren tot een gemeenschap minder institutioneel en meer als een soort marktsituatie. Je bent geen ‘lid’ van een soort vereniging (inclusief een grondslag, reglementen, een bestuursstructuur), maar je wilt deel uitmaken van een inspirerende beweging. Leiderschap is daarin geen zaak van rationaliteit (het presenteren van kloppende cijfers, het uitzenden van logisch consistente boodschappen en argumentatie), maar van uitstraling en enthousiasmering. Leiders moeten verhalen vertellen, mooie verhalen. Ze moeten een droom laten zien, mooie doelen projecteren. En ze moeten mensen niet op de huid zitten met verplichtingen en verantwoordelijkheden, maar hen uitdagen en uitnodigen tot deelname. Dan kan men zich geraakt gaan voelen en mee gaan doen. En verwacht dan geen mensen die ooit geridderd zullen worden omdat ze er een vijfentwintigjarig jubileum in hebben bereikt. Men wil zich echt wel verbinden, maar dan op projectbasis, een periode met afgebakende doelen.

02-02-2014 Synodes, wat moet je ermee? (een persoonlijke indruk van de voorbereidingsconferentie)

Hoe gemotiveerd was ik toen ik werd gekozen tot afgevaardigde naar de landelijke synode? Ik ben ‘loyaal-kerkverbandelijk’: het is goed dat we als kerken samenwerken, kerkelijke vergaderingen zijn niet mijn hobby, maar als het moet gebeuren, maak er dan iets zinvols van. Zo stond ik er dus in toen we op 24 en 25 januari jl. bij elkaar kwamen voor een voorbereidingsconferentie met alle afgevaardigden, in de bossen bij Elspeet.

 


 

GKv ds. en synode-afgevaardigde ds. Kor Beiboer (laatste artikelen op boogkerk.nl)

09-07-2014 De Synode: Het zevende verslag (slot)

Op het moment dat ik dit verslag schrijf, is de synode al twee week afgesloten. Ik probeer inmiddels het gewone werk weer op te pakken. Dus dit verslag schrijf ik met iets meer afstand dan de vorige verslagen.

Het hoofdonderwerp van deze synode was: de vrouw in het ambt. Terugkijkend moet ik constateren dat wij als synode niet tot een besluit zijn gekomen zoals beschreven staat in Handelingen 15. Daar staat dit in vers 28: "in overeenstemming met de heilige Geest hebben wij..."  We zijn niet samen tot zo’n overtuiging gegroeid over de vrouw in het ambt. Aan de andere kant zijn wij ook niet tot de overtuiging gekomen dat dit een dilemma is waar we als kerken nooit uit zullen komen. Een dilemma waarin wij elkaar niet moeten binden aan een bepaalde overtuiging. Persoonlijk had dit laatste mijn voorkeur. Deze overtuiging is namelijk bij mij gegroeid als gevolg van alle studiedagen, artikelen, boeken en op en rond de synode gevoerde gesprekken. U zult dat in de vorige verslagen wel tussen de regels door gelezen hebben. Niet dat je met het constateren van dit dilemma er bent. Juist dan zou het nodig geweest zijn afspraken te maken over hoe je dit procesmatig begeleidt in de kerken. En hoe we omgaan met het verschil van mening dat er tussen ons op grond van de bijbel kan zijn. Meningen die lopen van "de vrouw mag geen ambt vervullen" tot "de vrouw mag alle ambten vervullen".

(...)

Toch is met deze besluiten een soort eindoordeel opnieuw uitgesteld. De kwestie blijft nog hangen. Ik hoop dat deze tijd als kerken en gemeenteleden gebruiken om ons te verdiepen in de standpunten van de ander. Meer zicht te krijgen op de diepere vragen die hier spelen. En ook meer begrip te krijgen voor wie hier anders over denkt dan jezelf.

Betekent dit dat er nou niets gebeurd is? Nee, dat is niet het geval. Duidelijk is uitgesproken dat wanneer iemand voor de vrouw in het ambt is, dit niet wil zeggen dat hij of zij onschriftuurlijk is. Gezien ons verleden is dit, denk ik, een belangrijk besluit. Ik hoop dat dit besluit ook tot gevolg heeft dat voor en tegenstanders het nu ook echt met elkaar aangaan op grond van de bijbel.

(...)

Aan het eind van mijn verslagen, wil ik terugkomen op het vorige. Ik had het toen over vermoeidheid. De vermoeidheid die ook optrad omdat je merkte dat je elkaar niet kunt overtuigen.

Achteraf heb ik gerealiseerd dat het optreden van deze vermoeidheid niet terecht is. Vermoeidheid op deze manier moet voorkomen worden. Immers de synode heeft als doel het geestelijke leven, dat God in de kerken geeft, te ondersteunen, te faciliteren, richting te geven en bij te sturen. Bepalend is niet hoe een afgevaardigde er persoonlijk over denkt. Bepalend moet zijn welke ruimte God aan gemeenten en gemeenteleden geeft ook in verscheidenheid van opvattingen. In de evaluatie grondig heb ik ook duidelijk gemaakt dat ik dit als leerpunt voor mezelf meenemen voor alle komende kerkelijke vergaderingen. Jullie mogen mij er altijd aan herinneren.

Een synode is echt mensenwerk. Mensen werk dat God wil gebruiken ten goede voor zijn koninkrijk. Ik bid dat dit onder Gods zegen werkelijkheid mag worden, doordat God het verkeerde vergeeft en het goede zegent. Amen!

08-07-2014 De Synode: Het eindeloos gesleutel aan besluitteksten!

De vermoeidheid slaat toe. Er worden meer fouten gemaakt. Zowel in de leiding van de vergadering als door de leden. Een ding is me duidelijk geworden: een synode werkt als de Tweede Kamer in Den Haag. In eindeloze debatten, waarbij iedereen zijn eigen mening ventileert, wordt geprobeerd een gezamenlijke besluittekst vast te stellen.

(...)

Vermoeidheid slaat ook op een andere manier toe. De vergadering ervaart spanning rond het thema ‘man- vrouw in de kerk’. Er zijn verschillende buitenlandse kerken die een grote zorgen verwoord hebben. Een buitenlandse kerk vindt zelfs dat wij er totaal niet over mogen praten. Praten alleen al, is voor hem een teken van dat wij de Bijbel loslaten. (Gelukkig zeiden veel buitenlandse afgevaardigden na de vergadering over hun grieven, dat ze het gevoel hadden dat ze in hun bezwaren echt gehoord waren en dat door de manier waarop gereageerd werd ze echt hadden gemerkt dat wij als kerken Gods woord serieus nemen.) Ook lag er een deputatenrapport, dat niemand overtuigd. Zowel voorstanders niet, als tegenstanders niet (op een enkele uitzondering na). Dat maakt het allemaal niet helderder.

Toch neemt dit niet weg dat er een besluit genomen moet worden. Maar er is veel verschil van mening over wat de Bijbel zegt. De hoofdvraag heeft te maken met het volgende: God heeft eerst de man geschapen en daarna de vrouw als "hulp tegenover hem". Ze mochten leren samen te leven in volmaakte harmonie. Er is dus een volgorde in schepping, maar – en dan komt de hoofdvraag- betekent deze volgorde ook een verschil in positie en taak? De een zegt van wel, de ander zegt van niet! De een zegt: juist om de harmonie te bereiken, moet er verschil zijn. De ander zegt: bij echte harmonie hoort dat er geen verschil is.

Dit heeft ook te maken met de visie die je hebt op het gevolg van de vloek. God zegt dat de zondeval ertoe zal leiden dat een man wil heersen en dat de vrouw de man wil manipuleren. (Gen. 3,16) En als Paulus in Efeze 5 zegt, dat ‘mannen hun vrouw lief moeten hebben, en dat vrouwen het gezag van hun vrouw moeten erkennen’, dan is vraag: is dit een correctie op de dreigende gevolgen van de zondeval en de vloek? Of beschrijft Paulus hier ook een normale verhouding tussen man en vrouw, die straks op de nieuwe aarde ook nog zal gelden? Of is het zelfs allebei een beetje? (Begrijpt u het nog?)

Dezelfde vraag is ook te stellen over 1 Korinthe 14! Als Paulus de vrouwen opdraagt om te zwijgen in de gemeente. Gaat Paulus dan in op het voorkomen van een ontsporing? Of beschrijft Paulus de door God gewenste ideale situatie in gemeente? Of zit de waarheid tussen beide in?

Hoe je deze vragen beantwoordt heeft direct een gevolg voor het antwoord op de vervolgvraag: mogen vrouwen vandaag de dag één van de drie bijzondere ambten bekleden?

Tegelijk is er dan nog een vraag op een zijspoor, die ook belangrijk is: de volgorde in schepping van man en vrouw, houdt dat ook in dat bepaalde taak (bijvoorbeeld opzicht en leidinggeven ) alleen door de man uitgevoerd zou moeten worden? Of heeft dat alleen zeggingskracht in een huwelijk tussen man en vrouw? Vragen te over. En zeer verschillende antwoorden, terwijl iedereen wil praten vanuit de overtuiging dat de Bijbel Gods Woord is.

Wij hebben inmiddels 5 dagen van 10 uur hierover gesproken, geluisterd, gediscussieerd en noemt maar op. Je hebt als afgevaardigde je eigen mening gevormd.( Ikzelf heb veel geleerd van het boekje van Piet Dorland  ‘Ambtsdrager M/V (prijs € 16,95)- ik kan het iedereen aanbevelen.) Aan de andere kant heb je veel meer oog gekregen voor dat er veel meer meningen mogelijk zijn. Meningen van broers die de Bijbel ook serieus nemen als Woord van God. Ook merk je dat het probleemveld groter is dan je dacht: je komt er bijvoorbeeld achter dat wat in de Bijbel ‘oudste’ wordt genoemd, niet dezelfde figuur is als de huisbezoekende ouderling die ook vergaderwerk doet. Dat is meer iets wat wij ervan hebben gemaakt.

En hier merk ik de vermoeidheid op een andere manier. Het is duidelijk dat wij binnen deze vergadering elkaar niet zullen overtuigen. Wat dat betreft zijn we echt afgevaardigden van alle kerken. Die impasse kost veel energie. Dat is best een lastige om van elkaar te constateren.

(...)

En toch heb ik hiermee nog niet alles onder woorden gebracht. Aan het begin van de synode bestudeerden wij het verslag van de eerste synode ooit. De Synode in Jeruzalem (Handelingen 15). Zij namen een besluit met deze aanhef: ‘In overeenstemming met de heilige geest hebben wij besloten… (vs.26).

Een besluit van de huidige synode moet ook met die aanhef kunnen beginnen. In al de vergaderen, discussiëren, praten, amenderen, voorstellen samen die geestelijke hoogte halen. Dat kunnen synodeleden niet uit zichzelf. Alleen uit Christus. Wilt u voor ons bidden? Op een extra vergadering op D.V. 5 juni, hoopt de synode deze (bestuurlijk) knoop te ontwarren.

13-05-2014 Synode: een 'Kor'-relatie verslag

Ik wil in dit artikel twee zaken bespreken onder de titel "Mission". Allereerst iets wat ik vergeten ben te vertellen. Tenslotte wil ik iets vertellen over de nieuwe opzet van het zendingswerk. En dit alles onder de titel "mission".

04-05-2014 Het huwelijk en samenlevingsvormen

In dit verslag wil ik iets doorgeven van het rapport met bovenstaande titel. Het is een rapport van de deputaten voor de relatie met de overheid. Het gaat in op een fenomeen dat steeds vaker voorkomt in onze huidige wereld, namelijk dat van samenwonen. Ook kerken krijgen steeds meer te maken met stellen die samenwonen en geen burgerlijk huwelijk aangaan.

28-03-2014 "Gereformeerde kerk blijven" en "M/V in de kerk": Een Kor-relatieverslag

Deel 3 - Het bos in. Op donderdag en vrijdag 27 en 28 februari liet de synode zichzelf het bos insturen. We gingen met elkaar spreken over het rapport man en vrouw in de kerk. Het rapport dat voorstelt om vrouwen toe te laten in de ambten. Ook ontvingen we op vrijdagmiddag zeven broeders, waaronder vijf predikanten, die de 1500 bezwaarden vertegenwoordigden.

(...)

In het woord ‘gereformeerd’ zit ook de overtuiging dat de kerk zich steeds opnieuw moet reformeren. Juist die overtuiging zou ons in staat moeten stellen de vragen onder ogen te zien.

(...)

Zo is de tekst dat vrouwen in de gemeente niet mogen spreken, bij ons altijd zo gelezen dat wij concludeerden dat vrouwen geen ambtsdrager mochten worden. De vraag is of dat ook klopt of dat wij toch teveel door onze eigen achtergrond gekleurde bril kijken?  Ik wil dat wat toelichten.

(...)

Hier speelt zelfs nog een diepere vraag. Hoort het gezag hebben van de man bij Gods  volmaakte wereld(ook straks)? Of is het een gevolg van de zondeval(Genesis 3,16)? Iets wat tijdelijk is? Net als de dorens en distels? En wil Paulus door deze oproep alleen verdere ontsporing voorkomen?

Deze vragen zijn niet makkelijk. Toch kunnen we die niet ontlopen. Niet als we recht willen doen aan onze hemelse Vader, die met zijn boodschap van verlossing naar de wereld van nu toe wil komen.  Ik heb de bezinning ook als bemoedigend ervaren. Niet omdat we makkelijk antwoorden denken te vinden. Wel omdat ik merkte dat we als synodeleden deze vragen onder ogen willen zien in het vertrouwen op God, dat hij ons door zijn Geest zal leiden ook tot dag waarop keuzes gemaakt moeten worden.

13-03-2014 Hoe hou je het (financieel) beheersbaar?

Wij krijgen van God in deze tijd veel (financiële) mogelijkheden. Die moet je misschien beheersbaar houden, tegelijk houdt dat niet dat je ze niet moet beheren als een goed rentmeester van onze Goede God, die als Heer eens terugkomt op een dag dat je het niet verwacht. Blijf bidden dat wij als synode en plaatselijk gemeentelid dat goed mogen doen!

21-02-2014 Synodes, wat moet je ermee?

Hoe gemotiveerd was ik toen ik werd gekozen tot afgevaardigde naar de landelijke synode? Dat is een vraag waarmee een collega zijn blog begint. Het zou mijn vraag kunnen zijn. Op een vrijdagmorgen wordt je gebeld, dat je verkozen bent door de kerken van de provincie Utrecht. Ik had het niet verwacht. Het overvalt je.


GKv ds. en synode-afgevaardigde ds. Soepenberg (laatste artikelen op gkv-assen-kv.nl)

08-02-2014 Synode-impressies (2) - verslag van ds. Soepenberg - citaat:

Op zaterdag 8 februari kwam de synode bij elkaar voor drie onderwerpen: primair is de dag gepland rond twee informatierondes, eerst verzorgd door de deputaten Financiën en Beheer, en daarna een informatieronde over de Theologische Universiteit.

07-02-2014 Synode-impressie: 1e verslag van ds. Soepenberg - citaat:

Hieronder wil ik een beeld schetsen van hoe de synode in Ede van start is gegaan.


GKv ds. F. Pathuis (laatste artikelen op fpathuis.wordpress.com)

16-06-2014 fpathuis.wordpress.com - Hermeneutiek, m/v en de eenheid tussen GKV en NGK

Interessante vraag: hoe verhouden de twee besluiten van de GKV synode over resp. ‘de vrouw en het ambt’ en ‘de overeenstemming in de hermeneutiek met de NGK’ zich tot elkaar? Heeft de NGK juist niet vanuit hun hermeneutiek de deur voor de vrouw in het ambt open gezet? Het antwoord hierop heb ik geprobeerd te vinden in het deputatenrapport van Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE).[i]

(...)

Hoe verhouden de twee besluiten met betrekking tot ‘de vrouw en het ambt’ en ‘overeenstemming in de hermeneutiek met de NGK’ zich dus tot elkaar?

De kern is dat de besluiten verenigbaar zijn, omdat het mogelijk is om met gelijke hermeneutische intentie toch van mening te verschillen. Zoals Deputaten in hun rapport  ten aanzien van het gesprek over “de vrouw en het ambt” schrijven:

“Tegelijk erkennen DKE, dat het mogelijk is om met die intentie toch van mening te verschillen over de exegese van concrete Bijbelgedeelten en over wat God in die Bijbelgedeelten vandaag van ons vraagt. Bij de thematiek van vrouwelijke ouderlingen en predikanten zou dat ook het geval kunnen zijn, maar daarmee hebben we ons in onze gesprekken (nog) niet bezig gehouden.” (12).

Zolang er dus maar aan de randvoorwaarde voldaan is, die in het besluit over ‘de vrouw in het ambt’ opgenomen is: “de visie dat behalve mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen moet vrij bespreekbaar zijn zolang er vanuit de Schrift geargumenteerd wordt.”

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.

12-06-2014 fpathuis.wordpress.com - F. Pathuis - Begging the question

De kruitdampen zijn opgetrokken, het stof neergedaald. Tijd om het slagveld te overzien. Want de GKV waren rond het thema m/v in de kerk in een behoorlijke houdgreep verwikkeld geraakt.

(...)

Door dit besluit op deze wijze en met deze onderbouwing te nemen heeft de synode een kans gemist en heeft ze m.i. de verkeerde afslag genomen. Want de vraag is niet of iets bijbels is of niet. De wezenlijk vraag is, hoe je vandaag verantwoord met die bijbelse gegevens omgaat.

Dit vind ik misschien nog wel het meest teleurstellende aan het genomen besluit. Er worden weer 2 deputaatschappen aan het werk gezet, maar het onderliggende en meest bepalende element in de hele discussie wordt niet gethematiseerd: op welke wijze kunnen (mogen, moeten) wij vandaag op een verantwoorde wijze de bijbel en de bijbelse visie toepassen in ons (kerkelijk) leven? Er worden weer 2 deputaatschappen door de synode het bos ingestuurd, maar de adequate ondersteuning om hun missie tot een succes te maken wordt hen onthouden. Een vorm van falend leiderschap.

19-05-2014 fpathuis.wordpress.com - GKv F. Pathuis - Sjibbolet

Mijn grootste moeite zit hem in het feit, dat Slump stelt dat de teksten van Paulus een beeld geven van de positie van man en vrouw in de kerk. De vraag naar de directe normativiteit van Paulus concrete richtlijnen destijds voor vandaag is hiermee voorondersteld, terwijl dat juist het punt is waar het in het gesprek over zal moeten gaan.

(...)

In de gereformeerde traditie is het gangbaar om allerlei bepalingen uit het Oude Testament niet meer van toepassing te verklaren, omdat wij nu onder het nieuwe verbond leven: in Christus zijn ze vervuld. De conclusie die dan vaak (onbewust) getrokken wordt, is dat dus alle bepalingen uit het Nieuwe Testament gelding hebben, omdat die binnen het nieuwe verbond geformuleerd zijn. Een beroep op N.T.-ische teksten lijkt vaak een definitief uitsluitsel te kunnen geven. Slumps visie is daar een voorbeeld van.

(...)

Deputaten beargumenteren echter, dat er zeer wel redenen zijn om ook hier met culturele verschillen te rekenen en deze tekst dus niet automatisch van normatieve betekenis voor onze tijd te laten zijn, (idem, 24).

Laat het gesprek op de synode hierover gaan. Kun je tot gemeenschappelijk richtlijnen komen om richting te bieden voor de vraag, wanneer en op welke wijze teksten uit de bijbel van normatieve betekenis zijn voor onze tijd? Op welke wijze kunnen en mogen wij de verschillen in culturele context tussen de bijbel en nu in rekening brengen? Dat voorkomt misschien dat het woord “Schriftkritiek’ een sjibbolet in de m/v discussie wordt.

19-05-2014 fpathuis.wordpress.com - GKv F. Pathuis - Paulus recht doen

Ik ben benieuwd, of genoemde sprekers met evenveel verve met een beroep op Paulus’ inzichten zullen verdedigen dat wij ook in het huidige maatschappelijke en persoonlijke leven recht zullen moeten doen aan de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man. Ik vind dat je dat mag verwachten, wil dit beroep op het gezag van de bijbel consistent en geloofwaardig zijn.

Paulus honoreren betekent m.i., dat je ook recht zult moeten doen aan zijn manier van interpreteren en argumenteren. En dat je daarnaast in rekening moet brengen, op welke wijze hij zelf vrouwen inschakelde in de verkondiging van het evangelie. Paulus inzichten zijn, getuige het volgende citaat, niet altijd zo eenduidig als ze op het eerste gezicht lijken:

12-05-2014 Vreemd - citaten:

Hoe passen wij normen die bepaald zijn door èn ingebed zijn in een andere cultuur, toe in onze westerse samenleving? Normen voor een cultuur, die op een ander waardesysteem gefundeerd is. Dat is het punt, waarop het botst. Paulus argumenteert vanuit een specifiek waardesysteem: dat van eer en schande (honor and shame). De manier waarop hij zijn regels formuleert en beargumenteert is daardoor bepaald, zelfs in zijn beroep op de scheppingsorde.

(...)

Ik blijf het vreemd vinden. De vrouw in het ambt als trigger om de vraag naar de cultuurbepaaldheid van de bijbel op de agenda van een synode plaatsen.

08-03-2014 Blanco bril - hij citeert ds. A.A.J. de Boer uit Ureterp over zijn werk op de GKv Synode uit de Gereformeerde Kerkbode van 8 maart jl.:

“Het gesprek over het Rapport M/V in de kerk ligt me na aan het hart. Het gaat mij daarbij speciaal om de vraag of wij de Schrift kunnen lezen door een blanco bril (lezen wat er staat en laten staan wat we lezen) of dat we (in navolging van anderen) toch de tekst door een gekleurde bril gaan zien. Mochten we voor zo’n bril kiezen dan kunnen we die ook gebruiken voor andere teksten. Daar ligt mijn zorg”, (p. 19).

06-03-2014 Beeldvorming

Mijn blog wordt namelijk vooral als een opstapje gebruikt om ds. Wim van der Schee eens goed de oren te wassen. En passant worden prof. B. Kamphuis en deputaten Herziening Kerkorde in het betoog meegenomen. Tenslotte wordt een waarschuwend woord aan de GKv Synode gericht, dat als de synodeleden met genoemde deputaten meegaan zij ‘metterdaad’ instemmen met de uitspraak: “De tijd van het handhaven van belijdenissen en kerkordes is onontkoombaar verleden tijd.” Kennelijk gaat het de schrijver in zijn reactie om dit laatste punt, want hij eindigt met de profetische woorden: ‘Bij ontbinding (en opheffing van de handhaving) aan Gods Woord en de belijdenissen verklaar je jezelf en elkaar vogelvrij.’

02-03-2014 Geduld

Er kan in de kerk zomaar onenigheid komen over hoe je de bijbel leest. Als er bijvoorbeeld een verschil van mening is over zaken, die je niet zo rechtstreeks uit de bijbel af kunt lezen.

28-02-2014 Leiding geven aan de kerk

Hoe geef je leiding aan een kerkgemeenschap in verdeeldheid?

07-02-2014 De synode en de liturgie - citaat:

Laat de synode consequenties verbinden aan het feit, dat ‘de kerken anders omgaan met het nieuwe kerklied dan in de jaren negentig van de twintigste eeuw.’  Net als bij het gebruik van de formulieren het geval is, ook de liedkeuze meer aan de vrijheid en verantwoordelijkheid van de kerken over te laten.

 


GKv ds. Jos Douma (josdouma.wordpress.com)

29-04-2014 De GKV in transitie! Maar welke kant op?

Binnen de GKV is momenteel een breed bezinningsproces gaande. Waar komen we vandaan, waar staan we en waar gaan we naartoe? In het onlangs verschenen rapport ‘Een koninkrijk van priesters’ van het Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken wordt gesteld: de kerken verkeren in ‘een groot proces van transitie’ (blz. 21).

25-02-2014 Gaat de synode deze ruimte geven? (over het nieuwe ondertekeningsformulier)

Voor nu rest alleen nog om het tekstvoorstel van de deputaten weer te geven (ingeleid door een bescheiden ‘de tekst kan luiden’) en de hartelijke wens uit te spreken dat de synode dit tekstvoorstel in grote lijnen aanvaardt. Dat zou heel veel ruimte geven en helpen om weg te groeien van een gejuridiceerde en daardoor vreugdeloze omgang met de binding aan het evangelie van Jezus Christus.

14-02-2014 Synode: neem afscheid van zending!

Hopelijk neemt de synode het rapport van harte over en zal het woord ‘mission’ de komende tijd breed ingang vinden in de lokale kerken en hulp bieden om het mission-air zijn van kerken weer of verder te stimuleren.

07-02-2014 De landelijke synode en de lokale liturgie - citaat:

Kijk, dat is mooi. Ik merk ook dat in de lokale kerkelijke praktijk enerzijds al lang wat vrijer wordt omgegaan met de formulieren (en ik doe dat zelf ook in bescheiden mate) maar dat tegelijkertijd nog veel gedacht wordt dat formulieren ongewijzigd behoren te worden voorgelezen. Afspraak is tenslotte afspraak. Maar dat blijkt dus allemaal wat genuanceerder te liggen: in de praktijk al, maar nu ook in de kerkelijke afspraken.

 


B. de Roos (DGK) (bderoos.wordpress.com)

14-05-2014 Eenheid

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben een probleem. Dat vraagstuk draait om kerkelijke eenheid.
In het Nederlands Dagblad van zaterdag 10 mei staat te lezen: “Op dit moment gaan de ontwikkelingen zo snel, zei deputatenvoorzitter ds. Henk Messelink, ‘dat we voortdurend achter de feiten aan hollen’.

(...)

In de GKv zijn de geachte gelovigen niet eensgezind. Zij zijn niet eendrachtig. De Heilige Geest geeft die eenstemmigheid niet.
De conclusie lijkt onontkoombaar: de Heilige Geest trekt zich uit de GKv terug.
Als ik Romeinen 15 goed begrijp, kan dat verregaande gevolgen hebben. Gevolgen die onder meer van alles te maken hebben met een hemelse toekomst.

26-03-2014 Ondertekeningsformulier

Ambtsdragers onderwerpen zich aan uitspraken van kerkelijke vergaderingen.
Dat klinkt streng. En misschien ook wel vervelend.
Waarom is dat zo bepaald?
Omdat kerkmensen beschermd moeten worden. Mensen zijn zondig. Dat geldt voor ambtsdragers niet minder. Kerkelijke vergaderingen moeten er voor zorgen dat gelovigen niet door allerlei wind van leer worden meegesleept.

14-02-2014 Standvastigheid gevraagd

Maar wat leer ik nu van dat krantenbericht over dominee Van der Schee?
In ieder geval dit: kerkleden – ambtsdragers inbegrepen! – moeten duidelijk zijn. En als het gaat om hun levensovertuiging moeten zij vooral consequent zijn; standvastig dus.

06-02-2014  - Wat Mattheüs 7 zegt over lastige dossiers

Dominee Voorberg heeft een visitekaartje afgegeven.
De generale synode der Gereformeerde kerken (vrijgemaakt), die hij voorzit, is met haar werk begonnen. Er liggen zware dossiers op tafel. Alleen als er een open Bijbel naast ligt, kunnen die dossiers – na het nemen van diverse Schriftuurlijke besluiten – worden afgesloten op een wijze die God welgevallig is.

 


09-12-2013 kerkplein.wordpress.com - Johan van Veen (GKv) - Rouwdiensten zullen niet worden belegd

Enige reformatie ten aanzien van de inmiddels gegroeide praktijken rond overlijden en begraven lijkt bepaald niet overbodig. Het aangewezen middel daarvoor is prediking en pastoraat. Liturgische handreikingen kunnen een goed hulpmiddel zijn om rouwbijeenkomsten op een verantwoorde manier vorm te geven. Maar voorstellen voor het beleggen van rouwdiensten moeten voorlopig maar even in de ijskast gelegd worden. “Rouwdiensten zullen niet worden belegd” – laat dat vooral maar in de Kerkorde blijven staan.

24-06-2014 kerkplein.wordpress.com - Johan van Veen (GKv) - Falend leiderschap

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKV) heeft haar werkzaamheden beëindigd. Ze zal later dit jaar nog een keer bijeenkomen, maar de belangrijkste zaken zijn afgehandeld. De meeste aandacht is, zoals te verwachten was, uitgegaan naar de behandeling van wat als het meest controversiële onderwerp werd beschouwd: de vraag of de ambten van predikant, ouderling en diaken voor vrouwen kunnen worden opengesteld.

(...)

Met de huidige besluiten zal een uittocht naar de ene of naar de andere kant wellicht uitblijven. Maar is dat winst? Je kunt niet maar blijven pappen en nathouden. Ooit zullen de GKV kleur moeten bekennen. En dan volgt een uittocht – groot of klein – alsnog. Met leidinggeven heeft dit allemaal weinig te maken. Juist van kerkelijke vergaderingen – de verzamelde ‘wijsheid’ van het kerkverband – mag geestelijk leiderschap gevraagd worden. De synode heeft op dit punt in elk geval gefaald. Dat lijkt trouwens een algemeen verschijnsel binnen het kerkverband te zijn. Te vaak worden zaken op hun beloop gelaten, waardoor het bevoegd gezag zijn greep op de ontwikkelingen verliest. Men kan bezwaren hebben tegen de opvattingen van de meerderheid van de deputaten, maar ze was in elk geval niet bang zich duidelijk uit te spreken. Dat is op zichzelf een verademing, want al te vaak vinden binnen plaatselijke kerken en het kerkverband als geheel soms vèrgaande veranderingen plaats, die op geen enkele manier worden verantwoord. De deputaten – meerderheid en minderheid – hadden hun visie in elk geval onderbouwd, wat de mogelijkheid bood de argumenten te toetsen en daarover een oordeel uit te spreken. Maar waar argumentatie achterwege blijft, wordt elke poging tot gedachtenwisseling in de kiem gesmoord. Juist dat is één van de grote frustraties van degenen die zich zorgen maken over de manier waarop de GKV zich ontwikkelen.


 

GKv ds. E. Leeftink (ernstleeftink.wordpress.com):

17-06-2014 Appel aan de synode over besluit ‘M/V in de kerk’

Onderstaand appel verstuurden we gisteren naar de synode van de GKv. Vertrouwend op de Heer en elkaar hebben we de verwachting dat we er in onze kerken uitkomen, ook als het spannend is en je elkaar niet op voorhand vindt. Vandaag staat er in het ND een kort bericht naar aanleiding van dit appel.

(...)

We vragen u dan ook om nog tijdens deze synode uit te spreken dat we op dit moment inzake ‘Man en vrouw in de kerk’ er samen niet uitkomen en dat we verwachten dat we, als we blijven luisteren naar en argumenteren vanuit de Schrift, deze verlegenheid zullen overwinnen.

12-06-2014 EN OOK ROND PINKSTEREN BEDERFT HOOGLITURGISCH DENKEN MIJN VREUGDE

Meer dan 750 personen bekeken de afgelopen 48 uur mijn blog over het schrappen van ‘Ere zij God’ en ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’. Ik heb ze op het verkeerde been gezet door te suggereren dat ‘Samen in de naam van Jezus’ wel in de nieuwe editie van het Gereformeerde Kerkboek blijft staan. Helaas, niets is minder waar. Zunder woord, zunder wies is dit lied ook door de synode geschrapt op voorstel van de Deputaten Liturgie en Kerkmuziek. Het kan dus nog erger!

Ik kreeg de vraag gesteld: ‘Waarom maak jij je hier zo druk over? We zingen toch al alles wat we zingen willen, of het nu wel of niet in het Kerkboek staat. Dus het wordt er echt niet minder om gezongen.’ Maar daar gaat het mij niet om. Het gaat mij erom, dat een flink aantal geliefde liederen, die veel en graag gezongen worden door christenen binnen en buiten onze kerken, vanuit een hoogliturgisch gedachtengoed in de ban gedaan worden. We mógen ze nog wel zingen in de kerkdienst, maar ze zijn zo onder niveau qua melodie of taalgebruik, dat ze niet meer de moeite waard zijn om in het nieuwe Gereformeerde Kerkboek opgenomen te worden. Door ze doelbewust te skippen, geven deputaten en synode daarmee een signaal af. Namelijk: als jullie, gemeenteleden, het ‘Ere zij God’ en ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’ en ‘Samen in de naam van Jezus’ blijven zingen, zing je eigenlijk abracadabra qua tekst en een soort hoempapa qua muziek.

11-06-2014 ernstleeftink.wordpress.com - Wijsheid ipv ongeduld bij vrouw in ambt

Ik ben blij dat de synode vooral besloten heeft, dat het gesprek voortgezet wordt. En dat er geen harde blokkade ligt op de mening dat alle ambten ook voor vrouwen opengesteld kunnen worden. Teleurstelling is begrijpelijk. Stemming maken dat de GKV hiermee heeft afgedaan niet.  Wie gelooft, kan wachten. Abraham moest 25 jaar wachten, Mozes 40 jaar, Daniël 70 jaar. En wat is het alternatief?

20-05-2014 Welke G/geest is er uit de fles? -enkele gedachten bij de diskussie over vrouw & ambt-

DE POPPETJES EN DE INHOUD

Er worden verschillende argumenten aangedragengel die voor of tegen vrouwen in het ambt van ouderling en predikant pleiten. Het zou geweldig zijn als we het erover eens kunnen worden, dat geen van beide standpunten onschriftuurlijk is. Die gezamenlijkheid is namelijk een voornaam kenmerk van de Geest. Als dat vertrouwen er is, kunnen we ook van elkaar verdragen, dat we in deze tijd een verwijzing naar de schepping minder zwaar laten wegen dan de impact die het in onze samenleving heeft op de voortgang en de acceptatie van het Evangelie om geen vrouwen toe te laten tot de ambten.

GODS GEEST SCHRIJFT WEGEN EN DOET WEGEN

Ik weet dan al wat de critici zullen zeggen: dan pas je je aan de moderne tijd en laat je de huidige cultuur heersen over het Schriftgezag. Daarmee is de geest uit de fles. Ik denk daar nu anders over. De poppetjes horen in onze westerse cultuur niet meer bij de inhoud. Ook voor ons niet, op geen enkel terrein. Behalve in de kerk. Dat werkt vervreemdend en werpt onnodige barrières op. Daarom heb ik geen bezwaar tegen een predikant m/v – als hij of zij Christus maar publiek verkondigt. En ik heb geen bezwaar tegen een ouderling m/v – als hij of zij Christus maar bij de mensen thuisbrengt. Jezus Christus, onze gekruisigde en opgestane Heer, Hij is de inhoud van ons geloof. Die inhoud moeten we vasthouden, bewaren en uitdragen. Als we elkaar daarop vinden, is in heel de discussie over ‘vrouw en ambt’ de Geest uit de fles. Hem hebben we nodig. Want alleen de Geest leidt ons in Gods waarheid. Alleen de Geest wijst ons op grond van Gods Woord Gods wegen aan in deze tijd. En alleen de Geest geeft wijsheid om vanuit Gods Woord te wegen wat onze Heer daarmee vandaag tegen ons wil zeggen.

29-01-2014 ernstleeftink.wordpress.com - GKv ds. Ernst Leeftink - Over krekeltjes, korenbloemen en zwart-witte koeien

O.a. over het Liedboek en het Gereformeerd Kerkboek. Er ligt een voorstel van deputaten om 102 psalmen over te nemen in een nieuw uit te geven Gereformeerd Kerkboek, omdat de 48 overige psalmen identiek zijn in het Liedboek. Ds. Leeftink hoopt dat de 150 psalmen in het Gereformeerd Kerkboek blijven.

De synode spreekt ook over wat echt een huwelijk is, ik citeer ds. Leeftink:

De meerderheid van deze deputaten is van mening, dat we in onze kerken een nieuwe, eigen omschrijving moeten geven van wat een ‘huwelijk in bijbelse zin’ is. Want het burgerlijk huwelijk is tegenwoordig zo opgerekt en zo vrijblijvend geworden, dat het niet meer per definitie bijbels is. Daartegenover staat het geregistreerd partnerschap nagenoeg gelijk aan het burgerlijk huwelijk. En sommige mensen die gaan samenwonen beloven elkaar meer oprecht levenslange trouw dan vele anderen die wel officieel trouwen.

Daarom vinden de meeste deputaten, dat de gang naar het stadhuis wél gemaakt moet worden, maar dat de christelijk kerk er daarnaast zelfstandig op toe moet zien, dat elke wettige relatie ook kerkelijk erkend wordt als een ‘huwelijk in bijbelse zin’. En wat is dat dan? Lees de volgende definitie: “Een ‘huwelijk in bijbelse zin’ is een levensverband waarin één man en één vrouw in antwoord op Gods leiding van hun leven voor de duur van hun aardse bestaan hun levens aan elkaar verbinden tot een nieuwe eenheid, die wederzijds verplichtend is en die een publiek erkend karakter heeft.”

Ik vind dat dit rapport meer aandacht verdient dan het tot nu toe gekregen heeft. Want hier wordt gezegd, dat bij elke relatie die twee mensen met elkaar aangaan (of het nu ongehuwd samenwonen is, of notarieel samenwonen, of een geregistreerd partnerschap, of een homo-huwelijk, of een huwelijk tussen man en vrouw) de kerk moet toetsen en uitspreken of het ook een ‘huwelijk in bijbelse zin’ is.

En de synode spreekt misschien ook over zwart-witte koeien. Ds. Leeftink vindt het een teleurstellend appel van Gereformeerde Kerk Blijven. Toch hoopt hij dat de synode wel rekening houdt met de ondertekenaars " – net als met kerkleden die steeds minder overweg kunnen met het gereformeerde gedachtengoed binnen onze kerken."

 


 

14-06-2014 smouter.net - NGK ds. W. Smouter - GKV synode gaat er voor

Vandaag besloot de GKV synode met slechts één tegenstem om de gesprekken met de Nederlands-gereformeerden op te schalen tot gesprekken gericht op kerkelijke eenheid. Tot nu toe waren de gesprekken verkennend. Dit besluit valt historisch te noemen, omdat bijna vijftig jaar na de breuk tussen beide kerken er nu ingezet gaat worden op vernieuwde eenheid. (Gerard ter Horst #ND)

(...)

Al met al een bemoedigende dag, waarvan ik hoop en bid dat God het ook naar de toekomst toe wil zegenen. En wat ik nog kwijt wil: heel veel dank aan DKE en CCS (geheimtaal voor wederzijdse commissies) die jarenlang bezield en overtuigend gewerkt hebben aan het wegnemen van barricades.

Laatst aangepast op zaterdag 18 april 2015 13:37  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]