Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Diverse blogs, artikelen, preken over vrouw in ambt

Diverse blogs, artikelen, preken over vrouw in ambt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

21-03-2015 eeninwaarheid.info D.J. Bolt - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 24 – Volgende

De eerste vrouw stond nog niet op de kansel of de volgende dienden zich alweer aan. Het hek is van de preekstoel en de dam lijkt een snelweg geworden. We ontvingen het persverslag van Classis Amsterdam – Leiden.
Een citaat.

07-03-2015 eeninwaarheid.info D.J. Bolt - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 23 – Vrouw 1

De eerste vrouw op een kansel in de vrijgemaakte kerken is afgesproken[1]. Op 31 mei a.s. zal een zekere Ineke Baron lid van de vrijgemaakte kerk in Haulerwijk een preek houden in haar gemeente. De dienst zal verder geleid door ds. Jac. Ophoff van Zwolle-Noord.
In het komende seizoen volgt een tweede dienst waarbij ds. C. van der Leest als begeleider optreedt.

24-01-2015 eeninwaarheid.info - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 19 diverse korte artikelen, m.n.:

Kerkbode GKv Noorden 13/12/14 MV VREDE IN EN TUSSEN DE KERKEN ••• Ds. S.M. Alserda

21-02-2015 eeninwaarheid.info D.J. Bolt - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 18c - Dalfsen

We hebben in de vorige aflevering nogal indringende vragen gesteld bij de gang van zaken m.b.t. de eenwording van GKv en NGK te Dalfsen. Ja, eenwording, want je kunt het toch moeilijk anders noemen als de wederzijdse gemeenten elkaar "herkennen, erkennen en aanvaarden als kerken van Jezus Christus, onze Verlosser en Heiland". Kerken die elkaars leden tot het Avondmaal toelaten, elkaars censuur overnemen, de kansels voor elkaar openstellen, toewerken naar gezamenlijke diensten en zo nodig over gevoelige zaken overleg plegen. Dan ben je principieel één, er moet alleen nog wat organisatorisch geregeld worden want 'je zit nog met twee kerkverbanden'.

De kwestie die we de vorige keer aan de orde stelden hoe dit nu toch zijn beslag in Dalfsen heeft kunnen krijgen. Want we meenden heel duidelijk begrepen te hebben van ds. J.W. van der Jagt op de synode te Zwolle-Zuid en ook nog niet zo lang geleden van zijn publicaties in de pers dat er "ernstige barrières" zijn tussen GKv en NGK, zelfs voor onderling contact. Er lag toch dat Nederlands gereformeerde VOP-rapport als grondslag voor hun vrouwen in de ambten? Daarin werden twee lijnen in de Heilige Schrift ontwaard die elkaar tegenspreken. Maar de Landelijke Vergadering van de NGK opende wel de ambten voor vrouwen op basis van dit rapport…

(...)

Edoch de synode nam ook nog een ánder besluit constateerde de commissie. En daar komt het weer:

uit te spreken dat door de overeenstemming in de gesprekken over hermeneutiek de belemmering die er lag vanwege het besluit van de NGK om de ambten voor de zusters der gemeente open te stellen, is weggenomen.
Grond:
ondanks het verschil in praktische uitkomsten ten aanzien van de vrouw in het ambt, is gebleken dat we als kerken elkaar vertrouwen kunnen geven inzake de erkenning en aanvaarding van het gezag van de Heilige Schrift.


en:

de contacten met de NGK voort te zetten en over te gaan van gesprekken naar samensprekingen met het oog op kerkelijke eenheid.
Grond:
nu de belangrijkste belemmering is weggenomen, ligt de weg naar samensprekingen over daadwerkelijke kerkelijke eenheid open.


Eureka!, moet de gesprekscommissie hebben geroepen. Niks blokkade, barrière of VOP-rapport meer. Het gaat niet om inhoudelijke bezwaren maar om vertrouwen in elkaar.
En voor die Nederlands gereformeerde ambtsvrouwen denken de kerkenraden vast wel "een omgang in de praktijk" te zullen vinden.
En zó is de eenheid GKv-NGK in Dalfsen dan toch tot stand gekomen.
Klaar.

Kan men in Dalfsen enigszins invoelen dat we wat vragen hebben over kerkelijke waarachtigheid?

10-01-2015 eeninwaarheid.info - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 18b

Zoals vermeld in Vrouwen op vrijgemaakte kansels 18a zijn ook in Dalfsen GKv en NGK overgegaan tot een samenwerking die het karakter heeft van kerk-geestelijke eenheid.
Ds. J.W. van der Jagt van GKv Dalfsen-Oost is er zeer verguld mee, we halen het nog maar eens aan:

(...)

We hebben geprobeerd om informatie te krijgen over de gang van zaken in Dalfsen. Maar de deuren blijven daar hermetisch gesloten. De inhoud van de besluiten en het vereiste advies van de Deputaten Kerkelijke Eenheid zijn kennelijk geheim.
Raar.
Je zou toch wel wat meer transparantie mogen verwachten over zo'n blijde gebeurtenis. Er is toch geen reden om iets te verbergen over deze publieke zaak? Daarom graag een oproep aan de Dalfsen-gemeenschap om toe te lichten op welke basis er een vergaande samenwerking tussen de kerken tot stand is gekomen. Als dat verantwoord is moet het publiek licht kunnen velen.

(...)

Echter nu begrijpen wij ds. Van der Jagt niet. Want het was toch deze predikant als woordvoerder van commissie Overijssel op de synode van Zwolle-Zuid die tegen de meerderheid van Deputaten Kerkelijke Eenheid in, opnieuw liet besluiten dat eenheid met de NGK niet kón?

(...)

Hij zou er wat ons betreft er goed aan doen om zijn gemeenteleden, en ook ons, duidelijk te maken wat er nu precies veranderd is zodat nu wél consistent handelen mogelijk is.

(...)

Trouwens, hoe kan ds. Van der Jagt zijn blijdschap rijmen met vroegere publicaties van zijn hand in Nader Bekeken? In de Kroniek van dit blad (januari 2011) schreef hij naar aanleiding van de door DKE en CCS (NGK) bereikte 'hermeneutische overeenstemming'. Hij vat daar eerst samen waar het in de vrijgemaakte kritiek op het VOP-rapport om gaat:

(...)

Maar we zouden wel graag weten hoe het nou zit met de fundamentele bezwaren die ds. Van der Jagt eerder had t.a.v. eenwording met de NGK. Is de NGK in Dalfsen veranderd en laat zij dat ook blijken door de toegang tot de ambten weer af te sluiten voor vrouwen?
Of, is ds. Van der Jagt misschien van inzichten veranderd?

10-01-2015 eeninwaarheid.info - redactie - Vragen voor Voorberg 2

Desgevraagd deelde dr. P.L. Voorberg ons deze week mee dat hij niet op de door ons aan hem gestelde vragen zal gaan antwoorden. Hij vindt het "ethisch" niet correct dat wij gebruik hebben gemaakt van informatie die niet aan ons persoonlijk was gericht en niet door hem publiek beschikbaar is gesteld. Hij vraagt dan ook de door ons weergegeven informatie van de site te verwijderen.

29-11-2014 eeninwaarheid.info - redactie - Vragen voor Voorberg

Aan dr. P.L. Voorberg, preses van de gereformeerd-vrijgemaakte generale synode te Ede.

Geachte ds. Voorberg,

Graag willen we u enkele vragen stellen. We doen dat publiek omdat de zaak waarover het gaat voor ons, leden van de gereformeerde kerken vrijgemaakt (GKv), en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) van groot belang is. Het gaat om de voorgenomen eenwording van deze kerkengroepen waartoe de vrijgemaakte synode van Ede waar u preses van bent, besloten heeft.

Dat voornemen heeft veel beroering gegeven onder hen die grote bezwaren hebben tegen eenheid met de huidige NGK, vooral om hun losse binding aan de gereformeerde belijdenis en de openstelling van de ambten voor vrouwen. Zoals u weet is eenwording met de NGK zelfs een doorslaggevende reden geworden voor het vertrek van prof. dr. J. Douma uit de GKv. Inmiddels hebben ook anderen hem gevolgd of overwegen dat te doen.

01 t/m 13-12-2014 eeninwaarheid.info - MV in Assen

D.J. Bolt probeert via een preekbespreking inzicht te krijgen welke middelen worden gebruikt in de GKv om de diep gewortelde overtuiging van broeders en zusters met betrekking tot de vrouw in het ambt aan het wankelen te brengen.

 • 01-11-2014 MV in Assen 1 - preek ds. G. Meijer over 1 Tim 2
 • 15-11-2014 MV in Assen 2 - schets en bespreking hoofdlijn preek
 • 29-11-2014 MV in Assen 3 - Nu willen we ingaan op de gebruikte argumentatie die leidt tot aanvaarding van vrouwen in de ambten
 • 13-12-2014 MV in Assen 4 slot - de zaak van de vrouw in het ambt wordt in een breder kader gezet en enige conclusies worden getrokken.

13-12-2014 eeninwaarheid.info - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 18a

Na de voorgenomen kerkelijke eenheid van GKv en NGK te Nunspeet is er nu een nieuwe plaats waar iets soortgelijks gestalte krijgt: Dalfsen. Ook hier heeft de NGK vrouwelijke ambtsdragers ingevoerd.

We geven een aantal berichten erover door en plaatsen een commentaar door ds. E. Heres van De Gereformeerde Kerk (hersteld) in Dalfsen.

Het betreft de volgende berichten:

 • Kerkblad van Dalfsen-Oost - Ds. J.W. van der Jagt
 • gkv.nl 29/12/14 NGK en GKv in Dalfsen vinden elkaar
 • dalfsen.net 01/12/14
 • Kerkblad DGK Dalfsen - Ds. E. Heres - ‘GKV en NGK Dalfsen erkennen elkaar’

13-12-2014 eeninwaarheid.info - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 17

Een maand geleden publiceerden we een artikel van br. D.A.C. Slump in de GKv Kerkbode van het Noorden. Hij gaf daar weer op een heldere manier in aan dat het niet schriftuurlijk de ambten open te stellen voor zusters. Click hier.
Maar het laat de verwarring en verdeeldheid zien in onze kerken, want nu publiceert dezelfde kerkbode een interview met de jonge vrijgemaakte predikant M. Veurink te Franeker. Het artikel heeft de omgekeerde strekking: vrouwelijke ambtsdragers?, geen probleem van maken en hou er over op.
Wie kan hier nog wijs uit? Hoe zou dit bij onze jongeren overkomen? Waar blijft zo de ervaring van de kerk als pijler en fundament van de waarheid?

We geven het artikel in extenso weer en reageren daar vervolgens kort op.

Citaat slot:

Als ik dit allemaal bij elkaar optel raak ik mijn vertrouwen kwijt of we nog een gereformeerde kerk (willen) zijn die zich laat vergaderen naar de normen van de Schrift, zoals we die belijden in onze confessies.

29-11-2014 eeninwaarheid.info - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 16

We ontvingen van ds. K. Folkersma een ingezonden aan het Nederlands Dagblad. Het werd daar verkort geplaatst. Hier publiceren we de oorspronkelijke versie.

15-11-2014 eeninwaarheid.info - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 15

De Gereformeerde Kerkbode van het Noorden (GKv) d.d. 06-09-2014 geeft minderheidsdeputaat Dick Slump de ruimte om een reactie te geven op het synodebesluit en een interview in het ND met alleen maar nadrukkelijke voorstanders van het openstellen van alle ambten voor vrouwen. Ds. Alko Driest (GKv) leidt het artikel in. En eeninwaarheid.info heeft het artikel in extenso overgenomen.

29-11-2014 eeninwaarheid.info - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 14b

In de vorige aflevering in deze serie bespraken we de vergaande samenwerking tussen GKv Nunspeet en NGK Nunspeet waaraan ook vrouwelijke ouderlingen en diakenen verbonden zijn.
Ds. R.J. Vreugdenhil, deputaat kerkelijke eenheid (DKE) zond ons een reactie daarop.
Graag overwegen we die.

15-11-2014 eeninwaarheid.info - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 14a

In de vorige aflevering van deze serie bespraken we de vergaande samenwerking tussen GKv Nunspeet en NGK Nunspeet waaraan vrouwelijke ambtsdragers verbonden zijn.
Ds. R.J. Vreugdenhil, deputaat kerkelijke eenheid (DKE) zond ons een reactie daarop. We willen daar graag op antwoorden. Maar eerst vragen we het advies in te zien dat de DKE gaven aan de classis Hattem m.b.t. de samenwerking in Nunspeet. Dat is nog niet gelukt en dus moet ons antwoord ook nog even wachten.

18-10-2014 eeninwaarheid.info - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 13

Velen in binnen- en buitenland hebben geconstateerd dat hiermee de facto 'de vrouw in het ambt' in de vrijgemaakte kerken is geaccepteerd. En ook in de praktijk gestalte zal krijgen. We melden het allereerste (voor zover we weten) voorbeeld daarvan.

04-10-2014 eeninwaarheid.info - N. van Dijk - Kerk en cultuur

06-09-2014 GKv Gereformeerde Kerkbode Groningen, Fryslan, Drenthe

M/V in de kerk - Dick Slump
De synode is afgelopen, maar het denken en spreken over de verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen in de kerk is nog niet verstomd. In de kerkbode krijgt Dick Slump, lid van het deputaatschap, gelegenheid om zijn minderheidsstandpunt toe te lichten en terug te blikken op de gang van zaken. Slump zegt: “Het is de zwakte, niet alleen van het rapport, maar ook van de bespreking en de uiteindelijke besluitvorming op de synode, dat het grote verhaal over hoe we de Bijbel in deze tijd lezen en begrijpen, wordt gemist. Het spreken op de synode en de besluitteksten werden in de loop van de beraadslagingen steeds bleker.”.

16-07-2014 bertloonstra.nl - Man en vrouw in de GKV (2)

Ik zou op één punt willen wijzen. Dat is het cultureel bepaalde normbesef van een bepaalde tijd. In 1 Korintiërs 11 is dat aspect overduidelijk aanwezig. Woorden als ‘schande’, ‘eer’ en ‘gepast’ bepalen voor een belangrijk deel het vertoog. En dat is niet alleen de mening van de Jood Paulus, hij neemt zijn eerste lezers erin mee en veronderstelt bij hen een soortgelijke smaak. ‘Oordeelt u daarom zelf. Is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt?’ De gedachte is niet ver, dat zulk onbetamelijk gedrag een smet werpt op het evangelie en afbreuk doet aan de eerbied voor God. Het interessante is natuurlijk, dat dit fatsoenbesef bij ons volledig ontbreekt. In onze omgang met God speelt het geen enkele rol, en het bidden door vrouwen met onbedekt hoofd druist op geen enkele manier in tegen de eerbied die wij God verschuldigd zijn. Eerder ervaren wij deze conventie als voorwaarde die ons in de weg staat vrij tot God te gaan. Dit verschil in beleving vraagt om een andere beoordeling.

09-07-2014 boogkerk.nl - afgevaardigde ds. Kor Beiboer - De Synode: Het zevende verslag (slot)

Het hoofdonderwerp van deze synode was: de vrouw in het ambt. Terugkijkend moet ik constateren dat wij als synode niet tot een besluit zijn gekomen zoals beschreven staat in Handelingen 15. Daar staat dit in vers 28: "in overeenstemming met de heilige Geest hebben wij..."  We zijn niet samen tot zo’n overtuiging gegroeid over de vrouw in het ambt. Aan de andere kant zijn wij ook niet tot de overtuiging gekomen dat dit een dilemma is waar we als kerken nooit uit zullen komen. Een dilemma waarin wij elkaar niet moeten binden aan een bepaalde overtuiging. Persoonlijk had dit laatste mijn voorkeur. Deze overtuiging is namelijk bij mij gegroeid als gevolg van alle studiedagen, artikelen, boeken en op en rond de synode gevoerde gesprekken. U zult dat in de vorige verslagen wel tussen de regels door gelezen hebben. Niet dat je met het constateren van dit dilemma er bent. Juist dan zou het nodig geweest zijn afspraken te maken over hoe je dit procesmatig begeleidt in de kerken. En hoe we omgaan met het verschil van mening dat er tussen ons op grond van de bijbel kan zijn. Meningen die lopen van "de vrouw mag geen ambt vervullen" tot "de vrouw mag alle ambten vervullen".

(...)

Toch is met deze besluiten een soort eindoordeel opnieuw uitgesteld. De kwestie blijft nog hangen. Ik hoop dat deze tijd als kerken en gemeenteleden gebruiken om ons te verdiepen in de standpunten van de ander. Meer zicht te krijgen op de diepere vragen die hier spelen. En ook meer begrip te krijgen voor wie hier anders over denkt dan jezelf.

Betekent dit dat er nou niets gebeurd is? Nee, dat is niet het geval. Duidelijk is uitgesproken dat wanneer iemand voor de vrouw in het ambt is, dit niet wil zeggen dat hij of zij onschriftuurlijk is. Gezien ons verleden is dit, denk ik, een belangrijk besluit. Ik hoop dat dit besluit ook tot gevolg heeft dat voor en tegenstanders het nu ook echt met elkaar aangaan op grond van de bijbel.

08-07-2014 boogkerk.nl - afgevaardigde ds. Kor Beiboer - De Synode: Het eindeloos gesleutel aan besluitteksten!

Vermoeidheid slaat ook op een andere manier toe. De vergadering ervaart spanning rond het thema ‘man- vrouw in de kerk’. Er zijn verschillende buitenlandse kerken die een grote zorgen verwoord hebben. Een buitenlandse kerk vindt zelfs dat wij er totaal niet over mogen praten. Praten alleen al, is voor hem een teken van dat wij de Bijbel loslaten. (Gelukkig zeiden veel buitenlandse afgevaardigden na de vergadering over hun grieven, dat ze het gevoel hadden dat ze in hun bezwaren echt gehoord waren en dat door de manier waarop gereageerd werd ze echt hadden gemerkt dat wij als kerken Gods woord serieus nemen.) Ook lag er een deputatenrapport, dat niemand overtuigd. Zowel voorstanders niet, als tegenstanders niet (op een enkele uitzondering na). Dat maakt het allemaal niet helderder.

Toch neemt dit niet weg dat er een besluit genomen moet worden. Maar er is veel verschil van mening over wat de Bijbel zegt. De hoofdvraag heeft te maken met het volgende: God heeft eerst de man geschapen en daarna de vrouw als "hulp tegenover hem". Ze mochten leren samen te leven in volmaakte harmonie. Er is dus een volgorde in schepping, maar – en dan komt de hoofdvraag- betekent deze volgorde ook een verschil in positie en taak? De een zegt van wel, de ander zegt van niet! De een zegt: juist om de harmonie te bereiken, moet er verschil zijn. De ander zegt: bij echte harmonie hoort dat er geen verschil is.

Dit heeft ook te maken met de visie die je hebt op het gevolg van de vloek. God zegt dat de zondeval ertoe zal leiden dat een man wil heersen en dat de vrouw de man wil manipuleren. (Gen. 3,16) En als Paulus in Efeze 5 zegt, dat ‘mannen hun vrouw lief moeten hebben, en dat vrouwen het gezag van hun vrouw moeten erkennen’, dan is vraag: is dit een correctie op de dreigende gevolgen van de zondeval en de vloek? Of beschrijft Paulus hier ook een normale verhouding tussen man en vrouw, die straks op de nieuwe aarde ook nog zal gelden? Of is het zelfs allebei een beetje? (Begrijpt u het nog?)

Dezelfde vraag is ook te stellen over 1 Korinthe 14! Als Paulus de vrouwen opdraagt om te zwijgen in de gemeente. Gaat Paulus dan in op het voorkomen van een ontsporing? Of beschrijft Paulus de door God gewenste ideale situatie in gemeente? Of zit de waarheid tussen beide in?

Hoe je deze vragen beantwoordt heeft direct een gevolg voor het antwoord op de vervolgvraag: mogen vrouwen vandaag de dag één van de drie bijzondere ambten bekleden?

Tegelijk is er dan nog een vraag op een zijspoor, die ook belangrijk is: de volgorde in schepping van man en vrouw, houdt dat ook in dat bepaalde taak (bijvoorbeeld opzicht en leidinggeven ) alleen door de man uitgevoerd zou moeten worden? Of heeft dat alleen zeggingskracht in een huwelijk tussen man en vrouw? Vragen te over. En zeer verschillende antwoorden, terwijl iedereen wil praten vanuit de overtuiging dat de Bijbel Gods Woord is.

Wij hebben inmiddels 5 dagen van 10 uur hierover gesproken, geluisterd, gediscussieerd en noemt maar op. Je hebt als afgevaardigde je eigen mening gevormd.( Ikzelf heb veel geleerd van het boekje van Piet Dorland  ‘Ambtsdrager M/V (prijs € 16,95)- ik kan het iedereen aanbevelen.) Aan de andere kant heb je veel meer oog gekregen voor dat er veel meer meningen mogelijk zijn. Meningen van broers die de Bijbel ook serieus nemen als Woord van God. Ook merk je dat het probleemveld groter is dan je dacht: je komt er bijvoorbeeld achter dat wat in de Bijbel ‘oudste’ wordt genoemd, niet dezelfde figuur is als de huisbezoekende ouderling die ook vergaderwerk doet. Dat is meer iets wat wij ervan hebben gemaakt.

En hier merk ik de vermoeidheid op een andere manier. Het is duidelijk dat wij binnen deze vergadering elkaar niet zullen overtuigen. Wat dat betreft zijn we echt afgevaardigden van alle kerken. Die impasse kost veel energie. Dat is best een lastige om van elkaar te constateren.

03-07-2014 bronvanleven.nl - Interview Ria Stoorvogel met Hans van Leeuwen (voorzitter deputaten M/V in de kerk tbv GS Ede 2014) - citaat:

Toen kwam het 'vernietigend' oordeel van 'onvolledigheid' van m.n. de professoren, dat ook in het ND uitvoerig werd gepubliceerd. Hoe komt zo'n oordeel bij de deputaten over? Heeft deze beoordeling de besluitvorming van synodeleden beïnvloed, denk je?
Het oordeel van 6 van de 7 professoren was zeker niet vernietigend. Naast waardering was er ook kritiek. En dat mag, is zelfs gewenst, overeenkomstig de academische vrijheid. Globaal kan gesteld worden dat de meeste professoren zeiden dat het nu nog niet de tijd is om alle ambten open te stellen voor vrouwen. Dat is geen stellingname tegenover het rapport; je zou zelfs kunnen zeggen: in lijn met het rapport. Het rapport stelde 'slechts' voor om de visie dat vrouwen in alle ambten mogen dienen te accepteren (en niet om de ambten nu al open te stellen voor vrouwen). Door slecht lezen en luisteren werd er vanaf september 2013 veelal van gemaakt dat alle ambten direct al open zouden staan voor vrouwen.
In zeker opzicht hebben deputaten M-V bereikt wat ze wilden. Er is namelijk besloten dat de visie enz. vrij bespreekbaar is (eerder zijn mannen om die visie afgehouden van ambt) en na de bespreking over kerkelijke eenheid werd besloten dat het feit dat vrouwen in het ambt worden toegelaten (NGK) niet kerkscheidend mag zijn

03-07-2014 bertloonstra.nl - CGK ds. B. Loonstra - Man en vrouw in de GKV

De uitspraak over de eigen verantwoordelijkheid van man en vrouw wordt natuurlijk gebaseerd op de scheppingsverhouding waarnaar Paulus verwijst. In dat verband stelt hij dat de vrouw geen leiding en onderricht mag geven aan de man. Hoe moeten we dat nu toepassen op onze eigen tijd van de geëmancipeerde vrouw? Ik denk dat we hiermee moeten omgaan naar analogie van de betekenis van de joodse wet voor heidenen die tot geloof komen.

01-07-2014 medema.nl Henk Medema (evangelisch) - Kerk. Ambt. Beweging. Mannen, vrouwen.

De maandagmorgen van deze week begon nog wat vroeger dan anders, want er waren veel dingen te doen. Onder een snel ontbijt kon ik nog het Nederlands Dagblad lezen. Een interview met de drie deputaten m/v, over de synode GKV (wie deze afkortingen niet kent: lamaar ff). Wie het met mij gelezen heeft, kan zich mijn gevoelens voorstellen: beetje triest. ‘s Avonds herlas ik het interview, de triestheid overwolkte me opnieuw.
Met de kerk héb ik wat. Zelfs met de vele kerken waar ik geen lid van ben, waaronder de GKV. M’n mogelijkheden en inzichten zijn maar beperkt, overal tegelijk kan ik niet zijn. Ik hou vooral van de vele, vele mensen die óók van Jezus houden. Dat klikt, elke keer als ik ze ontmoet.
Met synodes heb ik geen klik. Veel ervan heb ik niettemin toch wel gevolgd. Want onderwerpen als kerk, beweging, ambt, mannen en vrouwen, dat interesseert me zelfs zo erg dat ik erover wil studeren, en schrijven, en studeren en nóg meer schrijven; misschien wordt het wel een dissertatie, we zullen zien.
Wat me triest maakte, was niet zozeer de theologische stellingname, al was ik het er niet mee eens, maar vooral de communicatiecultuur die er (kennelijk) was.
De synode kunnen we niet overdoen. Maar vragen heb ik wél. Zeven, voor dit moment. (Soms zijn ze stiekem, of openlijk, toch stellingen…)

30-06-2014gkv.nl - De nieuwste kerkbode van het Noorden is uit - een artikel van ds. Alko Driest wordt samengevat uit de Gereformeerde Kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe

Besluiten op de GS
Alko Driest legt verband tussen de besluiten die genomen zijn in het M/V dossier en het dossier van de kerkelijke eenheid. De synode zegt: ‘de plaats van man en vrouw binnen de kerk vraagt om verdere studie’. Maar dat vormt nu geen belemmering meer in de samensprekingen met de NGK, die deze studie al hebben afgerond en waar vrouwen een plaats hebben als ouderling of predikant. Een vreemde volgorde in de besluitvorming, aldus Driest, die zich ook afvraagt of de uitkomst niet eigenlijk al vaststaat. Verontrustend, zeker wanneer het daarbij niet meer zou gaan om bijbellezen en bijbeluitleg.

30-06-2014 nd.nl - Gerard ter Horst - ‘Vrouwen zullen taken oppakken’ € 0,95

KAMPEN - Ze zijn teleurgesteld, de vrijgemaakte deputaten M/V in de kerk, over hoe de synode is omgegaan met hun studierapport over vrouwelijke predikanten, ouderlingen en diakenen. ‘Als het een synode niet lukt over dit soort vragen samen een inhoudelijk gesprek te voeren, wordt de bestuurlijke kracht wel heel klein.’

28-06-2014 skocourant - Sita T. Bolt - Synodebesluiten GS Ede 2014

Op 5 juni j.l. nam de Synode Ede 2014 de besluiten over het deputatenrapport M/V. Een week later op 14 juni, werden de besluiten genomen met betrekking tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. Deze bijdrage gaat over deze besluiten en hun onderlinge samenhang.

24-06-2014 kerkplein.wordpress.com - Johan van Veen (GKv) - Falend leiderschap

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKV) heeft haar werkzaamheden beëindigd. Ze zal later dit jaar nog een keer bijeenkomen, maar de belangrijkste zaken zijn afgehandeld. De meeste aandacht is, zoals te verwachten was, uitgegaan naar de behandeling van wat als het meest controversiële onderwerp werd beschouwd: de vraag of de ambten van predikant, ouderling en diaken voor vrouwen kunnen worden opengesteld.

(...)

Met de huidige besluiten zal een uittocht naar de ene of naar de andere kant wellicht uitblijven. Maar is dat winst? Je kunt niet maar blijven pappen en nathouden. Ooit zullen de GKV kleur moeten bekennen. En dan volgt een uittocht – groot of klein – alsnog. Met leidinggeven heeft dit allemaal weinig te maken. Juist van kerkelijke vergaderingen – de verzamelde ‘wijsheid’ van het kerkverband – mag geestelijk leiderschap gevraagd worden. De synode heeft op dit punt in elk geval gefaald. Dat lijkt trouwens een algemeen verschijnsel binnen het kerkverband te zijn. Te vaak worden zaken op hun beloop gelaten, waardoor het bevoegd gezag zijn greep op de ontwikkelingen verliest. Men kan bezwaren hebben tegen de opvattingen van de meerderheid van de deputaten, maar ze was in elk geval niet bang zich duidelijk uit te spreken. Dat is op zichzelf een verademing, want al te vaak vinden binnen plaatselijke kerken en het kerkverband als geheel soms vèrgaande veranderingen plaats, die op geen enkele manier worden verantwoord. De deputaten – meerderheid en minderheid – hadden hun visie in elk geval onderbouwd, wat de mogelijkheid bood de argumenten te toetsen en daarover een oordeel uit te spreken. Maar waar argumentatie achterwege blijft, wordt elke poging tot gedachtenwisseling in de kiem gesmoord. Juist dat is één van de grote frustraties van degenen die zich zorgen maken over de manier waarop de GKV zich ontwikkelen.

18-06-2014 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - Dr. P. van Gurp (DGK) - M/V in de kerk Een uitgesteld ja

De generale synode van de GKv heeft besluiten genomen in de zaak van de vrouw in het ambt. De deputaten stelden aan de synode voor om uit te spreken dat er binnen de bandbreedte van Schrift en belijdenis binnen de kerken ruimte moet zijn voor de visie dat vrouwelijke ambtsdragers Bijbels en gereformeerd zijn.
De synode verwierp dat voorstel met algemene stemmen. Ook de voorstanders voor de vrouwen in het ambt stemden tegen, omdat zij van mening waren dat er niet voldoende draagkracht binnen de kerken is om dat nu al uit te spreken.
Daarmee was die visie beslist niet uitgesloten! Met nadruk werd uitgesproken dat de deputaten beslist niet mochten worden beschuldigd van Schriftkritiek. Dat was door de Christelijke Gereformeerde predikant die namens zijn kerken had gesproken, wel gesteld: op de rand van Schriftkritiek, ja zelfs eroverheen.
Dat komt ook uit in de exacte bewoording van het besluit om het voorstel van de deputaten te verwerpen. Dat synodebesluit stelde namelijk om niet in te stemmen met de onderbouwing van de conclusie van het deputaten-rapport M/V in de kerk. Dat ziet op wat de deputaten in hun rapport schreven over de beslissende betekenis van de huidige cultuur bij de uitleg van de Schrift over de plaats van de vrouw in de kerk. Veelzeggend is dan ook de toevoeging in het besluit, namelijk dat de visie dat behalve mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen vrij bespreekbaar moet zijn zolang er vanuit de Schrift geargumenteerd wordt.
Opmerkelijk, dat niet met nadruk afgewezen wordt het beroep op de hedendaagse cultuur. Dat had gemakkelijk gekund door het woordje uitsluitend in te voegen voor vanuit de Schrift. Want ook de deputaten hielden staande dat zij vanuit de Schrift argumenteerden!
Een afgevaardigde sprak het zo uit: al is het nu dan nog niet de tijd voor zon besluit, het komt er toch echt wel van het is onafwendbaar!
De besluiten die de synode vervolgens nam wijzen ook in die richting.
Dit neen tegen het deputatenvoorstel bevat een toekomstig ja.

(...)

Verontrusten wat nu?

De Luisterpost/Bralectah heeft tijdens de synode een documentaire op internet (te beluisteren via de site synodegkv.nl) gezet van ruim een halfuur over het debat in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt over de vrouw in het ambt. Aan het woord komen onder meer synodevoorzitter Paul Voorberg, meerderheidsdeputaat dr. Hans Schaeffer, minderheidsdeputaat mr. Dick Slump, voorstander Elly Urban (als theoloog inmiddels uitgeweken naar de Protestantse Kerk) en tegenstander Rob Visser.
Met name vragen wij aandacht voor wat ds. Visser zei. Hij sprak onomwonden uit dat hij geen predikant kon zijn in een kerkverband waarbinnen het pleiten voor vrouwen in het ambt toelaatbaar wordt geacht.
Mijns inziens is dat nu toch, ondanks alle mitsen en maren, door deze synode wel besloten en zelfs geregeld.
Het gevaar is nu groot dat verontrusten toch weer in slaap gesust worden en denken dat het alles toch nog wel wat meegevallen is. Maar denkt u er vooral toch aan, dat u binnen uw kerkverband meegenomen wordt op de weg naar de aanvaarding van vrouwen in het ambt. Deputaten moet hun best doen om u daaraan te laten wennen. En het gevaar is heel reëel dat u inderdaad gaat wennen aan de verkeerde leer.
De Heere echter zegt heel duidelijk dat ieder die de Naam van Christus noemt moet breken met de ongerechtigheid, 2 Tim. 2:19, en zich moet houden aan de gezonde leer, 2 Tim. 2:13.
Het is daarbij nodig om uit de weg te ruimen een misverstand (om het vriendelijk te zeggen), dat nog steeds wordt rondverteld, alsof u bij uw vrijmaking schuldbelijdenis zou moeten doen over het late tijdstip daarvan. Tot nu toe is dat nog nooit gebeurd, dat dat van een verontruste die zich bij de kerk voegde, gevraagd werd en dat zal ook niet gebeuren. Er ligt zelfs een synodebesluit dat dat niet aan de orde is.
Hopelijk is hierdoor dat verkeerde gerucht weersproken en is het de wereld uit.

17-06-2014 jmhaak.com - GKv ds. Matthijs Haak - Appel synode GKv 2014 inzake besluiten ‘Man en vrouw in de kerk’

Onderstaand appel verstuurden we gisteren naar de synode van de GKv. Vertrouwend op de Heer en elkaar hebben we de verwachting dat we er in onze kerken uitkomen, ook als het spannend is en je elkaar niet op voorhand vindt.

(...)

We vragen u dan ook om nog tijdens deze synode uit te spreken dat we op Dit moment inzake ‘Man en vrouw in de kerk’ er samen niet uitkomen en dat we verwachten dat we, als we blijven luisteren naar en argumenteren vanuit de Schrift, deze verlegenheid zullen overwinnen.

(...)

Matthijs Haak
Ernst Leeftink
Simon van der Lugt
Robert Roth

16-06-2014 fpathuis.wordpress.com - gkv kand. F. Pathuis - Hermeneutiek, m/v en de eenheid tussen GKV en NGK

Interessante vraag: hoe verhouden de twee besluiten van de GKV synode over resp. ‘de vrouw en het ambt’ en ‘de overeenstemming in de hermeneutiek met de NGK’ zich tot elkaar? Heeft de NGK juist niet vanuit hun hermeneutiek de deur voor de vrouw in het ambt open gezet? Het antwoord hierop heb ik geprobeerd te vinden in het deputatenrapport van Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE).[i]

(...)

Hoe verhouden de twee besluiten met betrekking tot ‘de vrouw en het ambt’ en ‘overeenstemming in de hermeneutiek met de NGK’ zich dus tot elkaar?

De kern is dat de besluiten verenigbaar zijn, omdat het mogelijk is om met gelijke hermeneutische intentie toch van mening te verschillen. Zoals Deputaten in hun rapport  ten aanzien van het gesprek over “de vrouw en het ambt” schrijven:

“Tegelijk erkennen DKE, dat het mogelijk is om met die intentie toch van mening te verschillen over de exegese van concrete Bijbelgedeelten en over wat God in die Bijbelgedeelten vandaag van ons vraagt. Bij de thematiek van vrouwelijke ouderlingen en predikanten zou dat ook het geval kunnen zijn, maar daarmee hebben we ons in onze gesprekken (nog) niet bezig gehouden.” (12).

Zolang er dus maar aan de randvoorwaarde voldaan is, die in het besluit over ‘de vrouw in het ambt’ opgenomen is: “de visie dat behalve mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen moet vrij bespreekbaar zijn zolang er vanuit de Schrift geargumenteerd wordt.”

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.

14-06-2014 eeninwaarheid.info - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 12

De synode heeft besluiten genomen in de kwestie 'de vrouw in het ambt'. Niet iedereen is daar blij mee. Sterker nog, zowel 'links' als 'rechts' heeft al dan niet grote bezwaren tegen de synodale beslissingen. We laten hieronder een aantal berichten uit de media volgen, waaronder een brief van een aantal vrouwen aan de synode m.b.t. 'de vrouw in het ambt'.
De samengevatte berichten zijn gesorteerd op datum, het meest recente bovenaan. Met elkaar geven ze een indruk hoe er links en rechts gedacht wordt over dit 'hot item'. Het is duidelijk dat deze zaak met de besluiten van de synode te Ede niet tot rust is gekomen.

Aangehaald worden o.a.:

 • Ds. Ernst Leeftink
 • Jan Westert
 • Ds. H.J. Siegers
 • Prof.dr. Maarten Verkerk
 • Ds. Gert Zomer
 • Ds. B. Luiten
 • 14-06-14 Brief van zusters aan synode te Ede 15/02/14
 • Dr. K. Veling
 • Ds. J.W. van der Jagt
 • Ds. M. Biewenga (NGK)

14-06-2014 via praktijkcentrum.org - GKv ds. Jan Kuiper - GEREFORMEERDE KERKBODE van Groningen, Fryslan en Drenthe

Hier ligt een uitdaging voor de gemeente. En geen gemakkelijke. Een die moeite met zich mee brengt. Hoe ga je met elkaar om? En ben je bereid om ook al ben je teleurgesteld toch met elkaar verder te gaan? Laat je daarin iets zien van wat de gemeente van Christus betekent? Denk aan de les voor Petrus. Jezus volgen betekent je leven lang leerling zijn, bereid zijn van Hem en van elkaar te leren.

13-06-2014 wimvanderschee.nl - W. van der Schee - Variaties op een synode 8

Wat gebeurt er wanneer een synode begint te beseffen dat zij op een bepaald onderwerp geen overtuigend verhaal meer heeft, maar dat om wat voor reden dan ook niet wil toegeven? Op het moment dat ik dit schrijf, is de einduitslag daarvan nog niet duidelijk, op het moment dat u dit leest waarschijnlijk wel. Laat ik daar eens een keer gebruik van maken, en nu al wat van mijn eigen waarnemingen delen, in de hoop dat als u ze leest duidelijk is dat ik me vergist heb.

Uiteraard gaat het hierbij om het roemruchte thema van man, vrouw en ambt.

(...)

Wat mij vooral opvalt is dat al deze reacties niet rationeel zijn, maar hoogstens rationalisaties vormen van wat om de een of andere reden niet toegegeven mag worden: de overtuiging dat ‘het niet mag’ overtuigt niet meer. Maar dat mag niet hardop gezegd worden. Deputaten die het wel direct gezegd hebben, worden door veel mensen niet meer merkbaar serieus genomen. Dat br. Slump het in feite ook gezegd heeft, wordt niet of nauwelijks onderkend. Dat zou de werkelijke angst direct op tafel leggen. En dat mag zeker niet.
Dit soort onderhuidse sentimenten sturen tot nu toe de discussie ter synode vrijwel volledig.

(...)

Inmiddels is de synode overgegaan tot besluitvorming op basis van weinig meer dan al aanwezig sentimenten en overtuigingen. Wat daar uitkomt, valt op dit moment op geen enkele manier te voorspellen. Wie weet is alles tenslotte toch nog op redelijke pootjes terecht gekomen. Zo niet, dan weten levende kerken daar wel een weg in te vinden.

12-06-2014 fpathuis.wordpress.com - F. Pathuis - Begging the question

De kruitdampen zijn opgetrokken, het stof neergedaald. Tijd om het slagveld te overzien. Want de GKV waren rond het thema m/v in de kerk in een behoorlijke houdgreep verwikkeld geraakt.

(...)

Door dit besluit op deze wijze en met deze onderbouwing te nemen heeft de synode een kans gemist en heeft ze m.i. de verkeerde afslag genomen. Want de vraag is niet of iets bijbels is of niet. De wezenlijk vraag is, hoe je vandaag verantwoord met die bijbelse gegevens omgaat.

Dit vind ik misschien nog wel het meest teleurstellende aan het genomen besluit. Er worden weer 2 deputaatschappen aan het werk gezet, maar het onderliggende en meest bepalende element in de hele discussie wordt niet gethematiseerd: op welke wijze kunnen (mogen, moeten) wij vandaag op een verantwoorde wijze de bijbel en de bijbelse visie toepassen in ons (kerkelijk) leven? Er worden weer 2 deputaatschappen door de synode het bos ingestuurd, maar de adequate ondersteuning om hun missie tot een succes te maken wordt hen onthouden. Een vorm van falend leiderschap.

12-06-2014 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - GS Ede – Impressie 06

Op de vrijgemaakte synode te Ede zijn de besprekingen over de vrouw in het ambt voltooid met een viertal genomen besluiten, zie GS Ede Verslag 14-423 - MV Besluiten, rubriek Synodeverslagen.

We beloofden vervolgens een antwoord te geven op twee vragen:

 • Wat is nu precies besloten?
 • Wat betekent het voor ons kerkelijk leven?

Dat willen we proberen te doen in deze impressie.

(...)

De proef op de som

Is dit allemaal toch niet wat te zwaar aangezet door ons? Is het niet mogelijk te denken dat de synode toch echt vasthoudt aan de gereformeerde lijn van eeuwen? En dat de ambten in de praktijk pás opengesteld zullen worden wanneer er uit een diepgravende studie van de Schrift een positief antwoord zou kunnen worden gevonden? En dat de gemeenten die hierop vooruitgegrepen hebben haastvoets teruggeroepen zullen worden en opgeroepen zich te bekeren van hun onschriftuurlijk en onbroederlijk handelen? Kortom, getuigt onze bovenstaande impressie niet van een te sombere hermeneutiek van de uitkomst van de synodebesprekingen en -besluiten?

We hebben een eenvoudig en doeltreffend middel om dit te checken, een testcase. De MV discussie en besluiten werden met opzet gepland voorafgaand aan die andere discussie, namelijk die over de eenwording met de Nederlands Gereformeerde Kerken. Dat zijn kerken waarin vrouwen in alle ambten zijn toegelaten en waar dat op geen enkele wijze meer ter discussie staat. De bespreking over die eenwording met deze kerken staat gepland voor a.s. zaterdag.
Welnu, daar en dan zal het ultieme bewijs worden geleverd hoe we bovenstaande MV besluitenreeks hebben te interpreteren. Of wij als kerken principieel overstag zijn gegaan in deze kwestie, of niet. Dat is, naar onze overtuiging het geval

als de weg naar eenwording met de Nederland Gereformeerde Kerken wordt ingeslagen, en de vrouw in alle ambten daar geen belemmering meer vormt voor eenwording met de GKv.

Het maakt ons daarbij niet uit om welke vorm van eenheid het gaat: samensmelting, federatie of groeimodel, het is lood om oud ijzer, het gaat om de principiële stap naar eenheid met een kerkgemeenschap met vrouwen in alle ambten.

Kortom, besluit de synode tot vereniging met de NGK dan betekent dat dat onze kerken de facto de vrouw in het ambt aanvaarden.

11-06-2014 ernstleeftink.wordpress.com - Wijsheid ipv ongeduld bij vrouw in ambt

Ik ben blij dat de synode vooral besloten heeft, dat het gesprek voortgezet wordt. En dat er geen harde blokkade ligt op de mening dat alle ambten ook voor vrouwen opengesteld kunnen worden. Teleurstelling is begrijpelijk. Stemming maken dat de GKV hiermee heeft afgedaan niet.  Wie gelooft, kan wachten. Abraham moest 25 jaar wachten, Mozes 40 jaar, Daniël 70 jaar. En wat is het alternatief?

10-06-2014 bderoos.wordpress.com - B. de Roos (DGK) - Vrouw en kerkelijk ambt

De vrouw in het ambt: dat is binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) een heftig bediscussieerd onderwerp.De Generale Synode van die kerken heeft zich er afgelopen donderdag mee bezig gehouden. En er was, als u het mij vraagt, bijna niemand die vrolijk van die bespreking werd.
Afgelopen vrijdag, daags na die moeilijke synodedag, vroeg ik mij af: zou men het in de GKv allemaal de moeite wel waard vinden?


(...)

Mijn vraag is: moeten we op deze wijze over de onderscheiden inzet van mannen en vrouwen spreken? En moeten we op deze manier de wind uit de zeilen nemen bij mensen buiten de kerk, die het maar vreemd vinden dat mannen en vrouwen niet zij aan zij functioneren, zoals de schrijver suggereert? Moet de mening van de wereld zo meetellen? En waarom speciaal een ambt? Kunnen vrouwen niet uitstekend functioneren in het ambt van alle gelovigen?”[6].
Het echoot in mijn hoofd: moet de mening van de wereld zo meetellen?
Ik weet mijn antwoord al.
Het antwoord is: nee.

09-06-2014 wimvanderschee.nl - GKv ds. W. van der Schee - Wat is er gebeurd?

Ook na lezing van de site van de synode zelf, de diverse ‘live-blogs’ van ND en RD, en de over het algemeen onbetrouwbare poging tot ‘parallel-notulen’ op de website van eeninwaarheid, blijft het de vraag wat er donderdag 5 juni op de synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) eigenlijk gebeurd is.

Die vraag is flink versterkt doordat het moderamen de dag erop iedereen verrast heeft met een oproep aan de kerkenraden om met Pinksteren te danken voor het genomen besluit.

(...)

Subjectief valt nog te constateren dat de oproep van het moderamen zich geheel beweegt in de lijn van de besluitvorming: of anderen, laten we zeggen in een verhouding van 21:15, hier geen reden voor danken zien, is van nul en generlei waarde geacht.

09-06-2014 ernstleeftink.wordpress.com - GKv ds. E. Leeftink - Geestelijke wijsheid i.p.v. ongeduld of afstel bij vrouw in ambt

Maar de vraag blijft bij mij hangen, zoals Gerard ter Horst ook al in het ND van 7 juni opmerkte: “waarom zouden vrouwen eigenlijk geen oudsten mogen zijn?” Was het antwoord op die vraag maar net zo makkelijk als de vraag: “waarom zouden mannen eigenlijke geen kinderen mogen krijgen?” Scheppingsgegeven!

07-06-2014 vrijzinnigevangelisch.nl - Evert te Winkel - Tegen de vrouw in het ambt

Ik ben dus een hartstochtelijk voorstander van de vrouw in het ambt (hoewel ik niet weet of iedereen die hartstocht bij mij voor kan stellen :)), vanuit persoonlijke en bijbelse argumenten. Ik heb hier zeven gezichtspunten opgeschreven die tegen de vrouw in het ambt zouden kunnen pleiten. Misschien dat ik op deze manier wat begrip voor de GKv kan kweken. Ik ben benieuwd of er nog andere argumenten zijn die tegen de vrouw in het ambt pleiten, of argumenten daarvoor. Reacties zeer welkom!

07-06-2014 hetgoedeleven.com - Hoofdpijn blijft na besluit GKV over vrouw en ambt

Friese predikanten reageren wisselend op het besluit van de landelijke kerkvergadering van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) om geen vrouwen toelaten tot de ambten van predikant, diaken en ouderling.

06-06-2014 waargemaakt.wordpress.com Jan Lok - GKV – de rouw in het ambt – 3

Toch is dit niet de hoofdreden voor de genoemde ‘opvallende uitkomst’. Het heeft er namelijk alle schijn van dat de Bijbel niet altijd even duidelijk is. Tja, dat is een gevoelig punt. In 1992 heb ik me in Ede uit het ambt terug moeten trekken omdat ik betoogde dat er naast de tekst van de Nederlandse GeloofsBelijdenis ook nog andere Bijbeluitleg legitiem kunnen zijn. Een voorbeeld: ook al ben ik voorstander van de kinderdoop; toch betekent dat28847_1 nog niet dat volwassendoop als on-Bijbels gekwalificeerd moet worden. Tja, daarmee zou ik in strijd handelen met mijn ondertekeningsformulier waarmee ik instemming had betuigd met de NGB. Ik zou botsen met de Perspicuitas van de Schrift (het dogma over de duidelijkheid van de Bijbel), die slechts één uitleg impliceerde. Niet dat dit in de NGB staat, maar toch. Een rede van Prof. Kamphuis over Klare Taal was min of meer voldoende argumentatie.
En nu lees ik dat de GKV-synode omtrent M/V twee lijnen in de Bijbel ziet. Het kan verkeren.
Over weer 22 jaar zal er vast een vrouw op het podium van de GKV staan (als dit bijzondere kerkgenootschap dan nog niet verzerkt is).

06-06-2014 trouw.nl - Robin de Wever - 'Vrijgemaakten' willen geen vrouwelijke dominee. Waarom?

Over vrouwelijke ouderlingen en diakenen is het laatste woord nog niet gesproken. Volgens de synode zijn die ambten geen bijbelse vinding, maar een voortbrengsel van de Reformatie. Daarom mag de ambtsstructuur 'naar gelang van de omstandigheden worden gewijzigd en/of aangevuld'. De kerk buigt zich later over de vraag welke taken zowel door mannen als vrouwen kunnen worden vervuld.

06-06-2014 nd.nl - Synode hakt geen knoop door maar ontrafelt die € 0,75

EDE - In plaats van de knoop door te hakken heeft de vrijgemaakte synode donderdag besloten het vraagstuk van 'de vrouw in het ambt' verder te ontrafelen. Het is tijd de balans op te maken van een jaar debat over een thema dat lang gold als ijkpunt van rechtzinnigheid.

05-06-2014 nd.nl - Eerst bezinnen op ambten; vrouw in ambt vooralsnog stap te ver € 0,25

Er komen voorlopig nog geen vrouwen in de ambten binnen de GKv. De synode besloot vandaag de visie van het deputaatschap m/v in de kerk niet te onderschrijven. Eerst wil zij een uitgebreide bezinning op de ambten. Hiervoor stelde de synode een nieuw deputaatschap aan: m/v en ambt. Daarnaast komt er nog een deputaatschap m/v in de kerk, dat zich moet gaan bezighouden met het begeleiden van de gesprekken in de kerk over dit onderwerp.

05-06-2014 refdag.nl - GKV bezinnen zich verder op vrouw en ambt € 1,75

De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) geeft nog geen groen licht aan vrouwelijke ambtsdragers. Wel komt er een deputaatschap dat in kaart gaat brengen „hoe de ambtelijke structuur zo kan worden ingevuld dat vrouwen zich daarbinnen kunnen inzetten voor Gods koninkrijk”.

04-06-2014 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - P. van Gurp - Grote woorden klein geloof

Niet alleen binnen de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) wordt intens meegeleefd met de handelingen van de synode van Ede over de plaats van de vrouw in de kerk, maar uiteraard volgen wij deze ook. Vooral omdat het niet alleen maar gaat om een kerkrechtelijk besluit, maar om de vraag of er toch nog een terugkeer komt naar het leven uit de enige troost van de Schrift, of dat deze kerken verdergaan op de weg van de uitholling van de Schrift.
Zowel het Reformatorisch Dagblad als het Nederlands Dagblad besteden tot nu toe heel veel aandacht aan de ontwikkelingen op de synode, onder meer door in een zogenaamd liveblog van uur tot uur weer te geven niet alleen wat er zoal op de synode gezegd wordt alsook wat er onder meer door de Kamper hoogleraren als advies aan de synode geschreven is.

(...)

Voordat de discussie over de zogenaamde M/V-zaak werd begonnen, nam de synode een uitermate belangrijk besluit.
Dat betrof de bezwaren die vanuit de buitenlandse zusterkerken zijn ingebracht tegen de koers van de GKv. Dat betrof niet maar een verschil van mening, maar dat werd als een vermaning aan de GKv gericht.
Dat betrof verschillende zaken die nauw verband houden met de zaak waar het nu om gaat: de zogenaamde nieuwe hermeneutiek.
Dat is de achtergrond van verschillende ontwikkelingen in de kerken en in studies en het onderwijs in Kampen, waar er sprake is van Schriftkritiek. Dat signaleren zij in de rapporten over vrouwelijke ambtsdragers en huwelijk en samenlevingsvormen; verder in het ruimte geven voor het spreken van de Heilige Geest buiten het Woord van God, de nieuwe ethiek, waarbij de stijl van het koninkrijk richtinggevend is rond de beoordeling van situaties rond echtscheiden en hertrouwen; het rapport over vrouwelijke ambtsdragers in combinatie met nieuwe hermeneutiek; de positieve benadering van samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerken; het deelnemen aan de Nationale Synode; de invoering van nieuwe liederen en het wegvallen van artikel 31 uit de oude kerkorde.

(...)

Het is nog niet te overzien wat er zal gaan gebeuren.
De deputaten verlangen een principiële uitspraak, namelijk dat het binnen de bandbreedte van Schrift en belijdenis in de kerk legitiem is om uit te spreken dat vrouwen mogen dienen in alle ambten.
Anderen zoeken een uitweg uit de moeiten door een studie naar het ambt te beginnen. Daarvan zeggen de deputaten: dat is alleen maar uitstel. Maar, aldus een van hen: het komt er uiteindelijk toch van! Vast en zeker!
In feite zitten de GKv tussen twee vuren: de NGK, die alle ambten al opengesteld hebben voor vrouwen, en de CGK, die duidelijk hebben uitgesproken dat het ingaat tegen de Schrift. En ook: hoe moet dat dan verder met de samenwerking in de opleiding in Kampen en Apeldoorn?
Maar nogmaals: de beslissing is al gevallen door de afwijzing van de bezwaren van de buitenlandse zusterkerken.

03-06-2014 eeninwaarheid.info - R. Sollie-Sleijster - Brief aan de Generale Synode Ede

Onderstaande brief stuurde ik vorige week naar de Generale Synode te Ede. De brief is natuurlijk te laat om nog als ingekomen stuk te dienen en zou bovendien waarschijnlijk onontvankelijk zijn verklaard omdat ik geen 'rechtsingang' heb op deze vergadering. Toch leek het mij zinvol de afgevaardigden naar onze synode wel deze brief te sturen. Hij is daar inmiddels opgenomen in de zgn. service mapvan de synode, die gevuld is met stukken die weliswaar niet formeel zullen worden behandeld maar wel ter kennisname staan van de synodeleden.

De reden dat ik hem ook hier publiceer is omdat ik denk dat de brief gevoelens vertolkt die naar mijn inschatting niet alleen bij mij maar bij veel meer medezusters in de kerk leven. Misschien mag het leiden tot een zekere bemoediging om vast te houden aan de leer van de Schrift die ons is overgeleverd.

31-05-2014 eeninwaarheid.info - R. Sollie-Sleijster - Dr. N.T. (Tom) Wright en het aanvullende rapport van (meerderheid) deputaten M/V

Onlangs verscheen een aanvullend rapport van deputaten M/V. In dat rapport wordt verwezen naar een lezing van N.T. (Tom) Wright, gehouden in 1989. De inhoud van deze lezing bleek een eyeopener te zijn. Deputaten geven hiermee inzicht in de achtergrond van de inhoud van hun rapport. Het legt een verband bloot met veel ideeën die ons vanuit de TUK de laatste jaren bereiken. Binnen onze kerken ontstond daarover de nodige commotie en ook vanuit het buitenland kwamen verontrustende signalen, zelfs vermaanbrieven aan onze synode in Ede. Wie is Tom Wright en waarom heeft hij in Kampen zoveel invloed en via Kampen op onze kerken tot in het rapport van de (meerderheid van) deputaten M/V toe?

29-05-2014 via gkv.nl - Gereformeerde Kerkbode – M/V een stap verder?

Synodewerk m/v
De predikanten Driest en Alserda volgen het werk van de synode. Alserda legt uit welke redenering deputaten in hun rapport gevolg hebben en hoe daar door de synode op gereageerd is. De ‘massa vragen’ die gesteld zijn, leidde tot de instelling van een commissie die de bespreking moest voorbereiden. De commissie kwam tot de conclusie dat de redenering van deputaten niet overtuigt en dat deputaten niet consistent zijn.
Driest vindt dat de Gkv 30 jaar achter lopen: “Is het niet vreemd dat op deze synode de roep klinkt om wat te gaan doen met een boek uit 1984, ‘Ambten in de apostolische kerk’ van professor van Bruggen, waarin hij op duidelijke wijze het diaken-zijn verbindt aan mannen en vrouwen”.
Ds. WIllem de Graaff is afgevaardigde naar de synode en doet in de kerkbode regelmatig verslag van de voortgang van het werk. Zo blijft u op de hoogte en betrokken bij wat er op de synode gebeurt.

27-05-2014 synode.gkv.nl - Synode-documentaire vraagstuk m/v in de kerk

diverse meningen uit de GKv over de vrouw-in-het-ambt en hoe daarmee om te gaan.

27-05-2014 pastorklaas.nl - GKv ds. K. van den Geest - Vrouwen doen alles al

In de gereformeerde kerken bestond lange tijd een min of meer naïeve Bijbelvisie zoals bij fundamentalistische evangelicalen. Een massieve opvatting, die weinig oog heeft voor interne verschillen en lagen in de Bijbel, noch voor de eigen leesbril die je als 21e-eeuwse lezer nu eenmaal onmiskenbaar op hebt. Prima dat er ook in de GKv de laatste decennia meer oog is gekomen voor de component van onze eigen inbreng bij het Bijbellezen. Aan de theologie-opleiding in Kampen gaven hoogleraren als J. Douma en J. van Bruggen daartoe al belangrijke aanzetten, overigens voorgegaan door mensen als B.J. Oosterhoff en J.P. Versteeg aan de TUA en iemand als H. de Jong bij de NGK.[1] Op dit moment maken we een soort inhaalslag. Het werd hoog tijd dat we eens wat meer reflecteren op wat er bij Bijbellezen echt gebeurt. Dat we daarbij gebruik maken van inzichten van moderne wetenschappers over de manier waarop wij kennis verwerven en waarheid vaststellen, is alleen maar winst. Eindelijk iets meer erkenning van de blinde vlekken in de gereformeerde Bijbelwetenschap.

Het is dan ook vreemd, dat er zoveel ophef is rond dit aspect in het rapport van de deputaten M/V. De manier waarop  gereformeerden Bijbellezen heeft altijd al betekend, dat we oog hebben voor die historische totstandkoming van de Bijbel, de culturele component en onze eigen ‘leesbril’ (zoals Van Bruggen het altijd zei). Daarmee stonden we in een lange anti-biblicistische traditie, waarin namen vallen als Calvijn en Bavinck. Biblicisme is simplisme, Bijbellezen is niet simpel maar vraagt om diepgang. En ook lezen we de Bijbel samen, als gemeenschap van gelovigen van altijd en overal. Daarom is het voorstel van het rapport M/V om de vraag of vrouwen ambtsdrager kunnen zijn langs die weg op te lossen een goede greep. Toch zijn er meer wegen om hierin verder te komen. Want los van een discussie over hoe je de cultuur toen en nu taxeert, is er nog een route. En dat is de praktijk zelf. De praktijk die in de kerken zelfs zonder enige discussie aanvaard is. In die praktijk nemen vrouwen in de kerk al lang vele taken en functies voor hun rekening. Je kunt zelfs zeggen: vrouwen doen alles.

(...)

Hoe nu verder? Als synode worstelen we hiermee. Zelf aarzelde ik ook, maar ik groeide tijdens deze maanden steeds verder naar een overtuiging. Mooi om te zien dat iedereen zoekt en dus beweegt. Wat zou het mooi zijn als je dat samen kon overbrengen: die zelfde zoektocht, laten we die allemaal maken! Ik hoop en bid, dat we de moed hebben om kleur te bekennen. En ons niet laten gijzelen door de druk van de kant van mensen die zeggen dat als dit doorgaat zij weg zijn. Er zijn er veel en veel méér, die al lang weg zíjn, of die met de deurkruk in de hand staan. Dat is vaak echt niet alleen maar vanwege dit onderwerp, vrouwen in de kerk. Er zijn veel meer zaken en houdingen die velen benauwen. Zijn we bang voor de eerste groep? Waarom dan niet voor wat er gebeurt met die laatste? Naar alle kanten is dus moed nodig. Maar, zoals ik heb geprobeerd te laten zien: die moed heb je, als je je door de Geest durft laten leiden. Als je erkent, dat je op niets anders staat dan onze door hem geleide omgang met Gods Woord en de door hem in de loop van de tijd groeiende consensus in de gemeenschap van Christus-volgers.

21-05-2014 refdag.nl - Hoofdredactioneel commentaar - Commentaar: Debat over vrouw in het ambt ingegeven door emancipatiedenken

Daar waar het debat over de vrouw in het ambt ontstaat, zou men zich allereerst moeten afvragen of men toch niet (wellicht onbewust) bevangen is door de tijdgeest.

De vraag klemt waarom juist sedert het midden van de vorige eeuw de kwestie van de vrouw in het ambt is gaan spelen. Eeuwenlang heeft de christelijke kerk klip-en-klaar uitgesproken dat op grond van de Bijbel de ambtelijke taken zijn toebedeeld aan de man. Niet om daarmee de vrouw als tweederangs te beschouwen. Wel omdat de Bijbel onderscheid maakt tussen de verschillende taken van man en vrouw. Vanwaar dan dat nu ineens dat anders moet? Zijn er sinds 1950 zo veel rijkere en diepere inzichten ontstaan op het punt van het verstaan van de Bijbel dat nu ineens zonneklaar wordt dat men het bijna twintig eeuwen verkeerd heeft gedaan? Of zwicht men voor de tijdgeest die beheerst wordt door emancipatie- en modern gelijkheidsdenken?

21-05-2014 refdag.nl - GKV-synode houdt alle opties open voor vrouw € 1,75

Ondanks dat het deputatenrapport over vrouwelijke ambtsdragers niet op steun kan rekenen van een meerderheid van de synode, blijven alle opties nog openliggen voor de aanstelling van vrouwelijke ambts­dragers in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKV).

21-05-2014 nd.nl - GKv ds. Jan-Willem Roosenbrand - Eerlijk de Bijbel laten spreken € 0,10 (ironie vanuit voorstander vrouw-in-het-ambt)

20-05-2014 wimvanderschee.nl - GKv ds. W. van der Schee - Toewijzing en theologie - Dit is de tekst die ik zo ongeveer gelezen heb op de vergadering van de generale synode Ede 2014 op 20 mei

Het belang van de bijdragen van zuster Klinker-de Klerck aan onze discussie lijkt mij vooral dat ze aandacht vraagt voor het geheel van de apostolische instructie over vrouwen en mannen. Dat geheel kan niet gereduceerd worden tot een rol van vrouwen in de kerk of in de kerkdienst, maar gaat over de rol van vrouwen in het algemeen, in de kerk èn in de samenleving.

Dat betekent dat wij een probleem hebben. Wij leven een overtuiging waarin we het niet eens zijn met Paulus en de andere apostelen, en het niet eens zijn met de andere voorbeelden van toewijzing op basis van DNA die in de bijbel wel als goed worden gepresenteerd. Je dan in discussies over het al dan niet open staan van bepaalde functies voor vrouwen nog wèl beroepen op trouw aan de apostolische instructies lijkt me niet meer integer mogelijk. In ieder geval is het voor iedereen die ons leven ziet niet meer overtuigend. Het probleem dat deputaten signaleren, dat wij geen overtuigend verhaal meer hebben om ons eilandje van laatste uitzondering overeind te houden, is ons probleem, van ons allemaal zoals we hier zitten.

(...)

Wat de Heer in de bijbel van ons vraagt en tegen ons zegt is een kwestie van afwegen van wat hij in het geheel van zijn spreken en doen tot ons zegt, geconcentreerd rond de goede boodschap van Jezus’ leven, lijden en opstanding voor ons. Daar zitten samenhangen in, het leeft, en het vraagt telkens weer een eigen theologische afweging in de gemeenschap van de kerk.

(...)

De werkelijke beslissingen ook in het gesprek over al dan niet vrouwelijke ambtsdragers vallen niet op hermeneutisch terrein. Ze vallen zelfs niet op exegetisch terrein. Het is niet de vraag wat Paulus voorschreef. Het is tenslotte de vraag of de Heer dat ook aan ons voorschrijft. Beslissingen daarover vallen in de theologie, of je nu voor of tegen bent.

(...)

Voor de rest hebben we beslist een nieuw deputaatschap m/v nodig om het verdere gesprek in de kerken te begeleiden en zijn we nog niet toe aan concrete kerkrechtelijke regelingen. Maar als we zo de spanning uit het taboe gehaald hebben kunnen we tenminste op een christelijke manier verder praten en bezig gaan met dingen die ook jongeren belangrijk vinden. In woorden van één van de studenten die ik kerkrecht mocht geven (uit het ND van 13 mei): ‘[...] minder aandacht voor de detaildiscussie over vrouwen in het ambt. Meer aandacht voor de vraag: hoe kunnen we de kerk zo vormgeven dat ze een aansprekend getuigenis is voor onze wereld? En: wat voor leiders hebben we daarvoor nodig?’

20-05-2014 nd.nl - M/V-rapport geen basis voor besluit over vrouw € 0,50

20-05-2014 ernstleeftink.wordpress.com - GKv ds. E. Leeftink - Welke G/geest is er uit de fles? -enkele gedachten bij de diskussie over vrouw & ambt-

DE POPPETJES EN DE INHOUD

Er worden verschillende argumenten aangedragengel die voor of tegen vrouwen in het ambt van ouderling en predikant pleiten. Het zou geweldig zijn als we het erover eens kunnen worden, dat geen van beide standpunten onschriftuurlijk is. Die gezamenlijkheid is namelijk een voornaam kenmerk van de Geest. Als dat vertrouwen er is, kunnen we ook van elkaar verdragen, dat we in deze tijd een verwijzing naar de schepping minder zwaar laten wegen dan de impact die het in onze samenleving heeft op de voortgang en de acceptatie van het Evangelie om geen vrouwen toe te laten tot de ambten.

GODS GEEST SCHRIJFT WEGEN EN DOET WEGEN

Ik weet dan al wat de critici zullen zeggen: dan pas je je aan de moderne tijd en laat je de huidige cultuur heersen over het Schriftgezag. Daarmee is de geest uit de fles. Ik denk daar nu anders over. De poppetjes horen in onze westerse cultuur niet meer bij de inhoud. Ook voor ons niet, op geen enkel terrein. Behalve in de kerk. Dat werkt vervreemdend en werpt onnodige barrières op. Daarom heb ik geen bezwaar tegen een predikant m/v – als hij of zij Christus maar publiek verkondigt. En ik heb geen bezwaar tegen een ouderling m/v – als hij of zij Christus maar bij de mensen thuisbrengt. Jezus Christus, onze gekruisigde en opgestane Heer, Hij is de inhoud van ons geloof. Die inhoud moeten we vasthouden, bewaren en uitdragen. Als we elkaar daarop vinden, is in heel de discussie over ‘vrouw en ambt’ de Geest uit de fles. Hem hebben we nodig. Want alleen de Geest leidt ons in Gods waarheid. Alleen de Geest wijst ons op grond van Gods Woord Gods wegen aan in deze tijd. En alleen de Geest geeft wijsheid om vanuit Gods Woord te wegen wat onze Heer daarmee vandaag tegen ons wil zeggen.

20-05-2014 synode.gkv.nl - Synodeleden 24 uur voor formuleren voorstellen in vraagstuk m/v

20-05-2014 nd.nl - Maarten Verkerk en Gerrit Glas • bijzonder hoogleraar Christelijke Wijsbegeerte in Eindhoven en Maastricht resp. bijzonder hoogleraar aan de faculteit Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit - De vloek van Genesis 3 € 0,25

19-05-2014 gertzomer.com - GKv ds. Gert Zomer - Wat de synode drijft … in de discussie M/V.

Het synodejournaal dat verslag doet van de synode-zitting over het onderwerp M/V in de kerk op 17 mei 2014 (http://www.gkv.nl/wat-ons-drijft/) heeft als kopje meegekregen: ´Wat ons drijft …´. Verwezen wordt naar de woorden waarmee de synode begon: ´Ons drijft de liefde van Christus.´ Het lijkt erop dat de voorzitter van de dag, br. Klaas Wezeman, deze woorden zelf zo gebruikt heeft.

Mooie woorden waarmee Paulus zichzelf aanprijst als onbaatzuchtig dienaar van Christus. Prima woorden om elkaar in algemene zin mee te geven aan het begin van een vergadering met vele zittingen.

Maar wat doen die woorden op deze plek? In deze concrete discussie? Waarin weliswaar nog geen besluit genomen werd, maar wel een duidelijke denkrichting  aan het licht kwam? Nl. veel kritiek op het deputatenrapport en veel lof voor het hoogleraren-advies. Willen deze woorden hier suggereren dat je hier wel moet uitkomen als de liefde van Christus je drijft? Krijgen ze daarmee, ongetwijfeld onbedoeld, niet de functie van een machtswoord? En gaat er niet de suggestie van uit dat wie anders denkt zich niet laat drijven door de liefde van Christus? ´Christus staat achter ons, dus …´.  ´Jeder Konsequenz führt zum Teufel …´

19-05-2014 fpathuis.wordpress.com - GKv F. Pathuis - Sjibbolet

Mijn grootste moeite zit hem in het feit, dat Slump stelt dat de teksten van Paulus een beeld geven van de positie van man en vrouw in de kerk. De vraag naar de directe normativiteit van Paulus concrete richtlijnen destijds voor vandaag is hiermee voorondersteld, terwijl dat juist het punt is waar het in het gesprek over zal moeten gaan.

(...)

In de gereformeerde traditie is het gangbaar om allerlei bepalingen uit het Oude Testament niet meer van toepassing te verklaren, omdat wij nu onder het nieuwe verbond leven: in Christus zijn ze vervuld. De conclusie die dan vaak (onbewust) getrokken wordt, is dat dus alle bepalingen uit het Nieuwe Testament gelding hebben, omdat die binnen het nieuwe verbond geformuleerd zijn. Een beroep op N.T.-ische teksten lijkt vaak een definitief uitsluitsel te kunnen geven. Slumps visie is daar een voorbeeld van.

(...)

Deputaten beargumenteren echter, dat er zeer wel redenen zijn om ook hier met culturele verschillen te rekenen en deze tekst dus niet automatisch van normatieve betekenis voor onze tijd te laten zijn, (idem, 24).

Laat het gesprek op de synode hierover gaan. Kun je tot gemeenschappelijk richtlijnen komen om richting te bieden voor de vraag, wanneer en op welke wijze teksten uit de bijbel van normatieve betekenis zijn voor onze tijd? Op welke wijze kunnen en mogen wij de verschillen in culturele context tussen de bijbel en nu in rekening brengen? Dat voorkomt misschien dat het woord “Schriftkritiek’ een sjibbolet in de m/v discussie wordt.

19-05-2014 fpathuis.wordpress.com - GKv F. Pathuis - Paulus recht doen

Ik ben benieuwd, of genoemde sprekers met evenveel verve met een beroep op Paulus’ inzichten zullen verdedigen dat wij ook in het huidige maatschappelijke en persoonlijke leven recht zullen moeten doen aan de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man. Ik vind dat je dat mag verwachten, wil dit beroep op het gezag van de bijbel consistent en geloofwaardig zijn.

Paulus honoreren betekent m.i., dat je ook recht zult moeten doen aan zijn manier van interpreteren en argumenteren. En dat je daarnaast in rekening moet brengen, op welke wijze hij zelf vrouwen inschakelde in de verkondiging van het evangelie. Paulus inzichten zijn, getuige het volgende citaat, niet altijd zo eenduidig als ze op het eerste gezicht lijken:

19-05-2014 synode.gkv.nl - Synodejournaal – Wat ons drijft…

19-05-2014 mjschuurman.wordpress.com - PKN ds. M.J. Schuurman - Als kerken gezamenlijk nadenken over het ambt in deze tijd

Waarom zouden de kerken niet gezamenlijk optrekken in de zoektocht naar de betekenis van het ambt in deze tijd? Zouden de Protestantse Kerk in Nederland en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt deze doordenking niet samen kunnen oppakken. En dat met een uitnodiging naar de andere kerken die er zijn? De Protestantse Kerk heeft de Rooms-Katholieke bisschoppen door middel van een brief uitgenodigd om over de ambten in gesprek te zijn. Waarom geen bredere uitnodiging? Waarom geen uitnodiging aan de oud-katholieken en de reformatorische kerken? En kan de bezinning op het ambt in deze tijd wel zonder de inbreng van evangelischen en pinkstergelovigen? En de Lutherse traditie, die ook weer een heel eigen ambtsvisie heeft, moet natuurlijk ook meedoen! Sinds de vorming van de Protestantse Kerk is het Lutherse gedachtengoed onderdeel van de kerk. Alleen dat al verplicht de Protestantse Kerk om met een nieuwe ambtsvisie te komen en daarbij de Lutherse inbreng te honoreren.

18-05-2014 geloven.nu - Maarten Wisse (theologian VU Amsterdam and Tübingen) - Hermeneutiek als een zaak van geloof

Maar wat zou de synode dan concreet moeten doen? Als ik een suggestie mag doen: de papieren de papieren laten, de besluiten de besluiten laten en de zusters van de gemeente zelf het heft in handen geven. Zoals je dat in een relatie ook wel eens doet als je je teveel met het reilen en zeilen van je partner hebt bemoeid, dat je zegt: ‘Sorry schat, dat is jouw ding. Trek je niks van mij aan. Jij moet doen wat jou goed lijkt.’ Als vrouwen toe willen treden tot de ambten, maar sterker, als zij de stem van de levende Heer horen om de gemeente van Christus te dienen in de bediening van Woord en sacrament, geef ze daarvoor de ruimte. Wie of wat geeft je als man het recht om te doen alsof jij zoveel beter zou weten wat de wil van de Eeuwige is? Als het de stem van de Heer is, als zij profeten zijn, dan zal uitkomen wat zij gesproken hebben. Dan zal de Eeuwige zelf ze zegenen. Bidt daarom en verheug je erover, steun ze zonder ze neerbuigend te bevaderen. Ga in de vrede en de kracht van de Heer.

18-05-2014 bertloonstra.nl - GKv ds. B. Loonstra - Het advies van zeven professoren

Als we vanuit de liefde van het Koninkrijk de Bijbelse regels gaan interpreteren, komt er veel meer ruimte voor erkenning van de bijzondere omstandigheden en voor het zoeken naar wat heilzaam is in deze tijd. Daarmee verwijderen wij ons niet van de Bijbel, we zijn juist gehoorzaam aan de Bijbel, die ons voorgaat in deze omgang met de regels. Nemen we dan niet toch te veel vrijheid? Ons is de Geest gegeven om als mondige kinderen van God de weg van Christus te zoeken.

18-05-2014 via facebook www.facebook.com/facebook.gkvpn.nl - GKv ds. Dolf te Velde - preeknotities M/V in de kerk - Efeziërs 5:21-33

Notities bij de middagdienst van 18/5. M/V in de kerk
Efeziërs 5:21-33
Ondergeschikt?
Bij de positie van de vrouw. In onze democratische egalitaire cultuur? Hoe dan om te gaan met verschillen?
Paulus heeft het hier over echtparen.
Huwelijks verhoudingen anders dan verhoudingen in maatschappij en kerk. Tussen 1:1 v/m en een algemene blik.
Wat is typisch mannelijk / vrouwelijk.
Paulus kiest meerdere invalshoeken: betamelijk, wet, hier Christus en zijn gemeente.

Paulus koppelt het aan Christus. Eerbied aan Hem. Voorop staat de relatie met Hem.
Omhoog getrokken in relatie met Christus, afspiegeling van Christus en zijn bruid.
Wij mogen met elkaar Zijn bruid zijn, waar Hij zo trots op is. Die band gaat boven alles uit.
Daarmee zijn onze onderlinge posities relatief geworden, dat is niet meer het belangrijkste. Aanvaard elkaars gezag. Over en weer. Daar wordt je volle inzet voor gevraagd.
Maar het betekent ook weer niet dat het allemaal wegvalt. Een voorbeeld nemen aan hoe Christus met ons omgaat.
Hoofd: voorop gaan, leiding nemen, je nek uitsteken.
Maar niet dominant, de baas zijn.
Hoofd zijn is liefhebben, jezelf prijsgeven.

Vrouwen moeten dat gezag aanvaarden in de Heer, respecteren in Christus.

Aanvullen en samen groeien naar Christus.
Nooit uit elkaar spelen, maar aanvullen. Dat is het prachtige perspectief.

Christus en zijn bruid, voor altijd samen. Juist omdat we verschillend zijn passen we zo mooi bij elkaar.

Hoe brengt dit ons dichter bij elkaar?
1Kor.14:26-40. Alles tot opbouw van de gemeente.

Pittige afsluiting: "zwijgen".
Het is een praktische regeling: chaos beperken.
Dit hakte er daar ook wel in. Wat wil Paulus zeggen?
Paulus zet hier in op orde in de chaos die men daar gewend was: beperken van tongentaal, profetieën, door elkaar praten.
M/V is niet het belangrijkste thema dat er is.

Geestelijke spits: opbouw en vrede.
Uitblinken in de opbouw van de gemeente.

Je moet/hoeft niet meer zelf op de voorgrond te treden.
Welke vrijheden veroorloof je je? Alles mag, maar niet alles bouwt op.
God is niet een God van wanorde maar van Vrede (> orde).
Dat het met ons allemaal goed mag gaan.
Elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde

17-05-2014 nd.nl - Vergezicht over oudstenraad € 0,50

17-05-2014 nd.nl - Forse kritiek CGK op M/V-rapport vrijgemaakten € 0,25

17-05-2014 almatine.nl - Almatine Leene - De synode en m/v

16-05-2014 skocourant.nl - Sita T. Bolt - Over het rapport M/V in de kerk

Het onderwerp MV in de kerk gaat ten diepste over de vooronderstellingen met betrekking tot het lezen van de Schrift. Wanneer je wilt buigen voor de Schrift en de Auteur ervan � lees je de Schrift vanuit de vooronderstellingen die de Schrift zelf aandraagt. Ik denk daarbij met name aan wat Paulus, aan Timothe�s schrijft in 2 Tim. 3 : 14 � 17:

(...)

Wil je met elkaar in gesprek komen over de vraagstukken die op de synodetafel liggen, dan zal je eerst helderheid moeten geven over je vooronderstellingen met betrekking tot het lezen van de Schriften. Het is vanzelfsprekend dat je elkaar hierop bevraagt en doorvraagt. De Schrift is immers niet schimmig over wat er gelezen moet worden, hoe het gelezen moet worden, en dat het toegepast moet worden.

16-05-2014 wimdebruin.blogspot.n - CGK ds. Wim de Bruin - Vrouw en ambt (2) - zeven hoogleraren

Afgelopen donderdag had ik met mijn belijdeniscatechisanten een avond over vrouwen in de kerk. Al snel verschenen er twee dingen op het bord: het eerste was ‘gezag’, dat verbiedt de Bijbel aan de vrouw. Het tweede was ‘omdat het in de Bijbel staat’. Een autoriteitsargument. In een eerdere blog heb ik dit omschreven als ‘slikken of stikken’. In de hele maatschappij bekleden vrouwen gelijke posities als mannen en blijken ze prima in staat om beslissingen te nemen die ook ten goede komen aan de man. Alleen in de kerk zou het dan anders zijn. Als we ons daarbij neerleggen hebben we als kerk op z’n minst een enorm PR-probleem. En als het enigszins mogelijk is moeten we dat zien te vermijden.

Is dat mogelijk? Ik denk het wel. Als eerste is het belangrijk dat we erkennen dat onze tijd werkelijk anders is dan de tijd van de Bijbel en dat het daarom onmogelijk is om op dit punt rechtstreeks het NT op onze tijd toe te passen (zoals De Ruijter wel probeert). In de tweede plaats is het van belang dat we erkennen dat verschillende Bijbelteksten een verschillend soortelijk gewicht hebben. Een tekst als Galaten 3:28 dat rechtstreeks vanuit het evangelie een richting wijst, mag dan zwaarder wegen dan een tekst die in een concrete situatie van toen een weg wijst (zoals 1 Kor. 14:34). In de derde plaats is het goed om te zien dat er in de Bijbel wel degelijk een ontwikkeling is van OT naar NT. Dat een tekst als Efeze 5:21-33 vanuit het hart van het evangelie een ingrijpende correctie aanbrengt op de toenmalige vrouwonvriendelijke cultuur. Dat de Schrift daarmee zelf een dynamiek in gang zet naar een wereld waarin man en vrouw echt gelijkwaardig zijn. En dat daarom het openstellen van het ambt, inclusief de preekbevoegdheid een legitieme volgende stap is. Een stap die het juiste gewicht geeft aan de vrouw én aan het ambt.

17-05-2014 nd.nl - Synodedebat over vrouw voert naar studie ambt € 0,10

15-05-2014 nd.nl - Professoren adviseren synode GKV: geef vrouw taak, geen ambt € 0,75

15-05-2014 refdag.nl - Synode GKV buigt zich over vermaningen en over vrouw in ambt € 1,75

15-05-2014 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - MV in Drachten

Zo hoorden we afgelopen zondag een preek over de dochters van Selofchad. Ds. T.P. Nap van Drachten-Oost sprak over deze geschiedenis die hij rechtstreeks toepaste op de benadering van het vraagstuk MV waar de synode zich de komende zaterdag en dinsdag (weer) over gaat buigen.
Naar verluidt is er ook op andere plaatsen over deze Bijbelse geschiedenis gepreekt. Kennelijk valt er iets uit te leren over de positie van vrouwen in de kerk.

(...)

We willen de preek hier bespreken en er enkele conclusies uit trekken.

14-05-2014 gereformeerde-kerk-dalfsen.nl - DGK ds. E. Heres - Ds. Voorberg en de vrouwelijke ambtsdragers (pdf)

Als ik deze manier van redeneren probeer te volgen dan is mijn conclusie dat hier sprake is van kerkpolitiek. De principiële bocht is genomen. Als het nog niet overal wordt ingevoerd dan is dat omdat het praktisch niet mogelijk is en om een kerkelijke breuk te voorkomen.
Ds. Voorberg zegt: 'De Schrift is voor gereformeerden altijd beslissend geweest, daar gaat het ook nu om.’ Dat zijn mooie woorden. Maar het zijn ook loze woorden, als je de regels voor het Bijbellezen zo verandert, dat de Schrift niet meer het láátste woord heeft. Ik sprak afgelopen dagen een verontruste broeder uit de GKV. Hij noemde de inhoud van het interview ‘verschrikkelijk’. Hij putte nog enige hoop uit de opstelling van de buitenlandse zusterkerken van de GKV. Op de vraag wat er moet gebeuren als de GKV synode het deputatenrapport toch aanvaardt, was zijn reactie: ‘Dan moeten we maar emigreren naar het buitenland’. Maar, gelukkig is dat niet nodig. Er is ook nog een gereformeerd kerkverband in ons eigen land!
Laten wij verontruste GKV-ers vrijmoedig oproepen: Kom ga met ons en doe als wij.
We hopen op een goede avond op 23 mei a.s.

14-05-2014 nd.nl - Generale synode GKV vraagt gebed kerken € 0,10

14-05-2014 synode.gkv.nl - Advies hoogleraren rapport M/V. Zeven hoogleraren zijn gevraagd om het advies over het rapport M/V in de kerk (over de vrouw in het ambt). Dit zijn: prof. A.L.Th. de Bruijne, prof. B. Kamphuis, prof. C.J. de Ruijter, prof. G. Kwakkel, prof. H.G.L. Peels (TUA), prof. J. van Bruggen, prof. M. te Velde.

12-05-2014 fpathuis.wordpress.com - GKv F. Pathuis - Vreemd - citaten:

Hoe passen wij normen die bepaald zijn door èn ingebed zijn in een andere cultuur, toe in onze westerse samenleving? Normen voor een cultuur, die op een ander waardesysteem gefundeerd is. Dat is het punt, waarop het botst. Paulus argumenteert vanuit een specifiek waardesysteem: dat van eer en schande (honor and shame). De manier waarop hij zijn regels formuleert en beargumenteert is daardoor bepaald, zelfs in zijn beroep op de scheppingsorde.

(...)

Ik blijf het vreemd vinden. De vrouw in het ambt als trigger om de vraag naar de cultuurbepaaldheid van de bijbel op de agenda van een synode plaatsen.

06-05-2014 jmhaak.com - GKv ds. Matthijs Haak - De stem van het gemeenteleven

Hans en Janneke Burger dienen het kerkelijk gesprek over vrouwelijke en mannelijke gaven op een mooie manier: inhoudelijk en persoonlijk (ND, 28 april jl.). Eerlijk is dat ze aangeven dat het leven bepaalt hoe je (Bijbel)leest. En wat mooi om allereerst te pleiten voor het argumenteren vanuit de breedte van de Schrift.

Hoe verder?
Tegelijk bekruipt je het gevoel: hoe nu verder?

29-04-2014 wjdw.nl - Willem-Jan de Wit (docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie, Evangelical Theological Seminary in Cairo, Egypte) - Vrouwen in het ambt? Bijbel en cultuur in Nederland en Egypte

De synode van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt vergaderde onlangs over het vraagstuk van de vrouw in het ambt. Zie bijvoorbeeld de liveblog op de website van het Reformatorisch Dagblad. Deze week gaat de synode van de Evangelical Presbyterian Church in Egypt (de “Synode van de Nijl”) over dezelfde kwestie vergaderen. Er zijn echter opvallende verschillen tussen de Nederlandse en de Egyptische discussie:

28-04-2014 nd.nl - Hans en Janneke Burger • beiden theoloog; de één preekt bijna wekelijks en de ander zou dat graag willen  - Leven vaak bepalend voor hoe je Bijbel leest € 0,75

25-04-2014 bderoos.wordpress.com - DGK B. de Roos - Elkaar vertrouwen

13-04-2014 gkvpn.nl - GKv ds. Dolf te Velde - preek M/V in de kerk

11-04-2014 arnoldhuijgen.nl - CGK ds.dr. Arnold Huijgen - COGG - citaat:

Spannend wordt het wel. Collega Burger en ik waren beide nogal kritisch op de eenzijdige focus op het missionaire argument in het GKv-rapport dat morgen ter synode wordt besproken. Maar hoe zijn de culturele aspecten dan te waarderen? Mij lijkt het van belang dat we van begin tot eind gelovig blijven spreken en dat we niet proberen ons aan onze culturele context te ontheffen, maar proberen gehoorzaam te zijn.

28-03-2014 boogkerk.nl - GKv ds. Kor Beiboer - "Gereformeerde kerk blijven" en "M/V in de kerk": Een Kor-relatieverslag

Deel 3 - Het bos in. Op donderdag en vrijdag 27 en 28 februari liet de synode zichzelf het bos insturen. We gingen met elkaar spreken over het rapport man en vrouw in de kerk. Het rapport dat voorstelt om vrouwen toe te laten in de ambten. Ook ontvingen we op vrijdagmiddag zeven broeders, waaronder vijf predikanten, die de 1500 bezwaarden vertegenwoordigden.

(...)

In het woord ‘gereformeerd’ zit ook de overtuiging dat de kerk zich steeds opnieuw moet reformeren. Juist die overtuiging zou ons in staat moeten stellen de vragen onder ogen te zien.

(...)

Zo is de tekst dat vrouwen in de gemeente niet mogen spreken, bij ons altijd zo gelezen dat wij concludeerden dat vrouwen geen ambtsdrager mochten worden. De vraag is of dat ook klopt of dat wij toch teveel door onze eigen achtergrond gekleurde bril kijken?  Ik wil dat wat toelichten.

(...)

Hier speelt zelfs nog een diepere vraag. Hoort het gezag hebben van de man bij Gods  volmaakte wereld(ook straks)? Of is het een gevolg van de zondeval(Genesis 3,16)? Iets wat tijdelijk is? Net als de dorens en distels? En wil Paulus door deze oproep alleen verdere ontsporing voorkomen?

Deze vragen zijn niet makkelijk. Toch kunnen we die niet ontlopen. Niet als we recht willen doen aan onze hemelse Vader, die met zijn boodschap van verlossing naar de wereld van nu toe wil komen.  Ik heb de bezinning ook als bemoedigend ervaren. Niet omdat we makkelijk antwoorden denken te vinden. Wel omdat ik merkte dat we als synodeleden deze vragen onder ogen willen zien in het vertrouwen op God, dat hij ons door zijn Geest zal leiden ook tot dag waarop keuzes gemaakt moeten worden.

16-03-2014 boereninbergen.wordpress.com - ds. Tjeerd de Boer - Omgaan met tradities - citaat:

focus op God

Ik ben blij met kritische jonge mensen in onze kerk. Die vragen stellen. Waarom doen we dat zo? Wat zit er achter die tradities?

Ik ben blij met toetreders die van huis uit niet gereformeerd zijn. Zij openen ons de ogen als ze doorvragen. Waarom ga je twee keer naar de kerk? Waarom worden vrouwen in de kerk gediscrimineerd?

Ik ben bang voor routine. De automatische piloot. Zo doen we dat gewoon. Zo hoort ‘t. Sleur in de omgang met God is dodelijk.

Laat er maar gediscussieerd worden over de vrouw in het ambt. Als we maar voortdurend de vraag stellen: Is dit een traditie – leringen van mensen, zo zijn we ’t gewend, hier voelen we ons happy bij – of is het een gebod van de Heer – zo staat ’t in de bijbel, al gaat ’t tegen de cultuur of tegen mijn gevoel in – ?

Dat is niks nieuws. De klassieke Nederlandse geloofsbelijdenis zegt het al in artikel 7:

Men mag geen geschriften van mensen, hoe heilig de schrijvers ook geweest zijn, op één lijn stellen met de goddelijke Schriften, ook de gewoonte [traditie] niet met Gods waarheid — want de waarheid gaat boven alles — en evenmin het grote aantal, de ouderdom, de ononderbroken voortgang in de tijden [het is altijd zo geweest]. Daarom verwerpen wij uit de grond van ons hart alles wat met de bijbel niet overeenkomt.

08-03-2014 fpathuis.wordpress.com - GKv F. Pathuis - Blanco bril - hij citeert ds. A.A.J. de Boer uit Ureterp over zijn werk op de GKv Synode uit de Gereformeerde Kerkbode van 8 maart jl.:

“Het gesprek over het Rapport M/V in de kerk ligt me na aan het hart. Het gaat mij daarbij speciaal om de vraag of wij de Schrift kunnen lezen door een blanco bril (lezen wat er staat en laten staan wat we lezen) of dat we (in navolging van anderen) toch de tekst door een gekleurde bril gaan zien. Mochten we voor zo’n bril kiezen dan kunnen we die ook gebruiken voor andere teksten. Daar ligt mijn zorg”, (p. 19).

14-02-2014 corvanderleest.nl - De GKV en de vrouw in het ambt

Nu is het dan zo ver dat ook de GKV-synode er wat van moet vinden. Vanwege de gevoeligheid van de zaak pleit ik er niet voor dat de synode een uitspraak doet over de toelating van de vrouw tot het ambt. Op grond van het bovenstaande pleit ik er wel voor dat de synode deze zaak tot een vrije kwestie ver-klaart. Dan hebben plaatselijke gemeenten de mogelijkheid zelfstandig te beslissen welke keuze ze gaan maken. Natuurlijk is dit beleid het makkelijkst toe te passen inzake de diaken en ouderling want die ambten zijn plaatselijk, terwijl een predikant niet alleen fungeert binnen de eigen gemeente maar binnen het geheel van de GKV. Toch doet de synode er m.i. goed aan de classes te machtigen eraan mee te werken als een theologe om preekbevoegdheid vraagt of als een gemeente een theologe als haar predikant wil laten fungeren.

04-02-2014 fpathuis.wordpress.com - De synode en de vrouw in het ambt - citaat

Eén van de belangrijke hangijzers die besproken zullen worden, is de vraag naar de vrouw in het ambt. Veelal wordt dan als eerste de vraag gesteld: Wat zegt de bijbel over de positie van de vrouw en hoe verhoudt zich dat tot wat de bijbel over het ambt zegt.

Toch zijn dat waarschijnlijk niet de belangrijkste vragen om te bespreken en om besluiten over de vrouw in het ambt te kunnen nemen en te funderen.

Belangrijker is om de vraag te stellen: hoe spreekt God door de bijbel  en hoe kunnen wij als lezers verstaan wat God door de Geest tot de kerk zegt?

Zie voor diverse blogs: werkenaaneenheid.nl - Vrouw kan in alle ambten dienen is advies deputaten aan synode GKV 2014 en Pleidooien vrouwelijke ambtsdragers in GKv

23-02-2014 verbond.blogspot.nl - Hugo Bos (RK, voorheen GKv en DGK) - Vrouwen in kerkelijke ambten

Ds. Alserda verzet zich hier terecht tegen en komt met op zich goede argumenten vanuit de H. Schrift. Toch merkte ik bij het lezen hiervan dat hij zich verdedigt met een sterke handicap, hij mist namelijk de Traditie en het Leergezag als pijlers voor het Bijbelse standpunt. De moeilijkheid is nu eenmaal dat veel punten in de H. Schrift niet zo eenduidig en scherp vastgelegd zijn, er is heel vaak ruimte voor interpretatie. Voor de katholiek is dat geen probleem, hij is immers gehouden om de H. Schrift uit te leggen in lijn met de Traditie en het Leergezag. De protestant mist dit houvast en moet het met de H. Schrift alleen doen. Daarnaast is een moeilijkheid het feit dat er geen lijst met hermeneutische regels in de H. Schrift staat, het is dus niet zo duidelijk welke regels je moet hanteren bij het uitleggen van de H. Schrift. Ik krijg de indruk dat ds. Alserda stiekem de Traditie toch als argument gebruikt, dat doet hij door te zeggen dat de visie van deputaten “een breuk met de Kerk van alle eeuwen” is. Dat is natuurlijk waar, maar is geen argumentatie op basis van Sola Scriptura.
Omdat protestanten dit houvast van Traditie en Leergezag missen lopen ze op den duur allemaal het gevaar om te vallen voor de verleidingen van het modernisme en de vrijzinnigheid.

Oktober 2013 - willemmaartendekker.com - Vrouw in het ambt. Naar een trinitarische benadering.

Over ongehuwde vrouwen zou binnen de kerken dus geen discussie moeten bestaan. Voor hen staan de ambten open.

Voor gehuwde vrouwen geldt dat zowel hun insluiting als hun uitsluiting van de ambten theologisch legitiem is. Het is ook allebei theologisch eenzijdig. Daarom is er een uitdaging op dit punt aan beide kampen: hoe kunnen zij die de gehuwde vrouwen van de ambten uitsluiten toch meer recht doen aan de christologische en pneumatologische lijn, die ook in de Bijbel te vinden is? En hoe kunnen zij die de ambten opengesteld hebben voor gehuwde vrouwen meer recht doen aan de scheppingstheologische lijn, die blijkens de Schrift door de openbaring in Christus en de Geest wel gerelativeerd is, maar niet is afgeschaft? Beide groepen denken over deze aan hen te stellen vraag te weinig na.

23-09-2013 nd.nl - Evert Jan Hempenius • vrijgemaakt-gereformeerd predikant te Amersfoort - Niet wetenschap, nieuwe visie tast Bijbel aan

Tast een nieuwe manier van Bijbellezen het gezag van de Bijbel aan? Dat kan – bijvoorbeeld in de discussie over ‘man en vrouw in de kerk’ -, al ligt dat niet aan de wetenschap, maar aan degene die een nieuwe visie inbrengt.

16-05-2013 refdag.nl - ds. R.H. Kieskamp (Hervormd emeritus) - Gelijkwaardigheid man-vrouw niet af te leiden uit drie-eenheid

27-04-2013 refdag.nl - dr. P. de Vries - Leidinggevende taken in kerk weggelegd voor de man - (De auteur is docent Bijbelse theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie. )

18-09-2012 nd.nl - Bezinning als ‘vormen-dienst’ € 0,25

AMERSFOORT - Na zeventien jaar besteedt theologisch tijdschrift Kontekstueel weer aandacht aan de vrouw in het ambt. Socioloog Wim Dekker bepleit een andere omgang met het thema, om Bijbel en leven ‘bij elkaar te houden’.

sept. 2012 kontekstueel.nl - PKN (Geref.Bond) Dr. P.F. Bouter - Waarom alleen mannen in het ambt?

02-06-2012 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - Open brief aan de GKSA 2

apr? 2012 - dewaarheidsvriend.nl - dr. P.F. Bouter (Geref.Bond) - Vrouw en ambt

14-09-2012 gereformeerdekerkblijven.nl - J. Douma - Kort Commentaar [31] Vrouwelijke ambtsdragers aanvaarden?

14-10-2011 gereformeerdekerkblijven.nl - J. Douma - 5.10. De Nederlands Gereformeerde Kerken

25-06-2011 gereformeerdekerkblijven.nl - J. Douma - [11] Hetzelfde fundament, maar dan de ‘praktische zaken’

17-04-2011 janhaveman.nl - Diaconessen aangesteld

27-03-2011 janhaveman.nl - Zwijgen en dienen Hattem-Noord, 27 maart 2011

voor 2011 - wiskerkevandooren.nl - Wiskerke van Dooren - De plaats van de vrouw

11-01-2010 evangeliebelijder.mysites.nl ds. J.R. Visser preek - Vrouw in het ambt

26-11-2008 De Bazuin - dr. P. van Gurp - De ambten in de kerk van Christus – Visie of openbaring

juni 2008 Nader Bekeken - Kroniek HJCCJ Wilschut - M/V in de kerk

22-10-1998 digibron.nl - Synodecommissie kiest tegen vrouw in ambt - Chr. gereformeerden schuiven besluitvorming niet door

Laatst aangepast op dinsdag 31 maart 2015 19:03  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]