Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home

Is het handhaven van belijdenissen of alleen een formaliteit?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

De GKv te Ten Boer had bezwaar1 gemaakt tegen een van de afgevaardigden op de synode, ds. W. van der Schee. De kerkenraad van Ten Boer vond de betuigde instemming met de gereformeerde belijdenis door ds. Van der Schee vorige week op de synode in strijd met een opmerking in een artikel 'Appels en peren groeien allebei aan een boom' d.d. 2 maart 2013 op de weblog van Van der Schee. Hij had daar geschreven: "De tijd van het handhaven van belijdenissen en kerkordes is onontkoombaar verleden tijd."
Volgens de synode wilde Van der Schee daar juist mee zeggen dat er meer nodig is in deze tijd dan alleen maar 'handhaven'. Hij zou juist hebben bedoeld dat mensen "ook geholpen moeten worden om deze belijdenis en kerkorde zich eigen te maken, zodat ze bewust belijden en kerkelijke regels toepassen."

Overigens heeft ook Gerefomeerde Kerk Blijven in haar appel op deze synode (januari 2014) dezelfde zin opgenomen onder punt 1. Binding aan de gereformeerde belijdenisgeschriften. Citaat:

Wij nemen aan dat alle gereformeerde kerken en al haar voorgangers, in welk verband zij voor de kerk (kerken) ook actief zijn, zich verenigd moeten weten door hun binding aan de gereformeerde belijdenisgeschriften. Het lijkt misschien of we een open deur intrappen, want de genoemde verplichting is immers schriftelijk duidelijk vastgelegd en werd, zolang als de Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan, ook algemeen nagekomen. Maar dit is uiteraard nog geen garantie dat het in de praktijk van het kerkelijk leven vandaag nog zo beleefd wordt. Nu kan een predikant, ds. W. van der Schee, op zijn website schrijven dat ‘de tijd van het handhaven van belijdenissen en kerkordes onontkoombaar verleden tijd’ is. Had hij geschreven dat er meer is dan een formele verplichting, dan zou niemand bezwaar aantekenen. Maar dat schreef hij er niet bij.

Een ander signaal van verslappende interesse voor een strikte binding aan de confessie was de moeite rond de missionaire gemeente Stroom te Amsterdam.

En prof.dr. J. Douma heeft ook al eerder op 8 juni 2013 in de rubriek Kort commentaar onder het kopje '[67] Onontkoombaar voorbij?' geschreven:

In dit Kort Commentaar ben ik zo vrij nog een vraag aan onze theologische opleiding in Kampen te stellen.
De vraag luidt: Is het geen ontbinding als ik van een predikant onder ons, die ook nog in Kampen een aantal colleges kerkrecht geeft, het volgende op zijn weblog lees? Hij schrijft: ‘De tijd van het handhaven van belijdenissen en kerkordes is onontkoombaar verleden tijd.’ Deze predikant, ds. W. van der Schee, heeft wat anders beloofd toen hij predikant werd. Hij zei op vragen ‘ja’ en ondertekende een formulier, waarmee hij het tegendeel bevestigde van wat hij nu op zijn website onontkoombaar noemt. Het is nu verleden tijd om belijdenissen en kerkordes nog te handhaven. Over kerkordes schrijf ik hier niet, al is het vreemd dat een kerkrechtdeskundige zo over kerkordes oordeelt. Waarom hebben we nog zulke deskundigen nodig als toch niemand zich verplicht moet voelen een kerkorde na te komen?
Maar nu over de belijdenissen! Nog tijdens het conflict rond 1967 vonden de kerken dat we onze confessies moesten handhaven. Wij vinden dat als kerken nog, als je de formulieren bekijkt die predikanten en hoogleraren ondertekenen, wanneer zij in de kerken of in Kampen hun werk beginnen. Ds. Van der Schee kijkt er nu kennelijk anders tegen aan. Hij weet net zo goed als ik, dat een predikant zo’n verandering van inzicht aan de kerken moet melden. De kerken hebben het recht en de plicht hem hierop aan te spreken.
Gebeurt dat laatste? Ik las het bericht in het jongste nummer van het blad Nader Bekeken en later ook op de website van ds. Van der Schee. Reacties op zijn uitspraak heb ik buiten Nader Bekeken niet gelezen. Ik vroeg mij af wat Kampen vindt van de uitspraak. Vroeger waren er nog curatoren, die verantwoordelijkheid droegen voor het gereformeerde karakter van de colleges en het niet zouden nemen als iemand dingen beweerde, die Van der Schee zeer vrijmoedig onder onze aandacht brengt.
Ik stuur dit stukje zowel naar ds. Van der Schee als naar de rector van de Theologische Universiteit. Een publieke opmerking van een gereformeerd predikant, zonder enige aankondiging dat hij zich tot de kerken zal wenden, moet men in Kampen toch vreemd vinden. Hij kan het onontkoombaar vinden dat de tijd van het handhaven van belijdenissen en kerkordes voorbij is. Maar wij mogen daarop een antwoord aan zijn adres verwachten van de kerken en/of van Kampen, waar hij werkzaam is.
Het gaat niet over een kleinigheid. De kwestie heeft te maken met de navolging van Jezus Christus, die van zijn dienaren vraagt hun ja ja en hun nee nee te laten zijn.

Ik hoop van harte een goed antwoord te krijgen, zodat de lucht kan opklaren!

En ds. Rob Visser schreef op gereformeerdekerkblijven in maart/april 2013 Naar aanleiding van de open brief aan ds Wim van der Schee het volgende:

Ik heb vanuit Romeinen 8 duidelijk gemaakt dat we als kinderen van God toch nooit ‘autonomie’  een zegen kunnen noemen.  Dan is de vraag toch op zijn plaats wat jij onder autonomie verstaat en waarom je het voor geloof en kerk een zegen vindt?
Je noemt iets later autonomie ook een vloek omdat het tot eenzaamheid leidt.  Toch blijft voor jou ook staan dat het een zegen is en daar heb ik vragen over. Vooral ook omdat jij daaraan  dit verbindt: “De tijd van het handhaven van belijdenissen en kerkordes is onontkoombaar verleden tijd. “
Als ik het goed  in zijn verband lees,  vind je dat ook een zegen.  Mijn vraag hierbij is dan:  Wanneer het gaat om belijdenissen  en kerkorden die het Woord van God naspreken wat is er dan mis met het handhaven daarvan?  Bij het ondertekenen van het Ondertekeningsformulier als ambtsdragers beloven we toch juist om dat te doen?  Dan beloven we toch juist dat we de aangenomen belijdenisgeschriften zullen verdedigen en handhaven omdat we ervan overtuigd zijn dat ze in overeenstemming met het Woord van God zijn!
Een open en openbaar gesprek hierover zou veel kunnen opleveren.
Wim, ik hoop dat je toch nog aan dit gesprek wilt deelnemen. Ik ben bereid.

Nu weten we - in het kader van binding en handhaving - dat Deputaten Herziening Kerkorde hebben geschreven dat de binding aan het huidige ondertekeningsformulier "door ambtsdragers wordt ervaren als een formaliteit, waar je je noodgedwongen aan moet onderwerpen, maar waar je je verder niet veel van hoeft aan te trekken. Zolang je het maar niet te bont maakt, kun je vrij je gang gaan." Het gaat hierbij nota bene vaak om "uiterst betrokken theologen die voelen dat het wel eens schuurt tussen hun bevindingen en de belijdenis, maar zichzelf sussen met de gedachte dat ze de enige niet zijn, en dat de belijdenis een ruimhartige interpretatie toelaat. Ze blijven naar hun overtuiging binnen de ‘bandbreedte’ van de belijdenis." Zie het artikel op werkenaaneenheid.nl d.d. 12 november 2013 Kleur bekennen ('woordsjoemel') met een onthechtend ondertekeningsformulier.
Het is te hopen dat deze synode dan ook metterdaad meer wil dan alleen maar handhaven - in elk geval wekt de synode in dit besluit de indruk dat zij achter het handhaven staat: het gaat hier om helpen EN (!) handhaven - en daarom de vrijgemaakt gereformeerde kerken zal oproepen de kerkelijke weg te gaan met alle ambtsdragers en (uiterst betrokken) theologen die de ondertekening ervaren als een formaliteit. Juist deze ambtsdragers en theologen moeten dus geholpen worden om zich de gereformeerde belijdenissen (weer?) eigen te maken, zodat ze weer bewust gaan belijden. Door opnieuw de binding te handhaven aan de gereformeerde belijdenissen, zal de kerk ook weer terug kunnen keren in het gereformeerde spoor.

JT

1Naschrift 3 maart 2014:
Achteraf hebben we vernomen dat de kerkenraad te Ten Boer geen bezwaar had verzonden, maar de synode een verzoek had gedaan ter zake van een van de afgevaardigden op de synode: ds. W. van der Schee. De kerkenraad van Ten Boer vroeg de synode na te gaan of de betuigde instemming met de gereformeerde belijdenis door dominee Van der Schee bij de start van de synode in strijd was met een opmerking in een artikel.

 


Zie ook:

 

14-02-2014 bderoos.wordpress.com - B. de Roos - Standvastigheid gevraagd

22-03-2014 eeninwaarheid.info - dr. R.D. Anderson - Hurm-n-joe-tiks: Bespiegelingen over een Canadese Conferentie

Zo'n methode van uitleg – wat ook het onderwerp mag zijn – behoort niet aanvaard of getolereerd te worden in de kerk van Christus. Om die reden moeten we hopen en bidden dat de Nederlandse synode deze zaak  van deze hermeneutische methode behandelt en sancties eist. De eer van Gods Woord is in het geding.

Laatst aangepast op vrijdag 24 oktober 2014 20:17  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]