Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Buitenlandse vermaningen BBK stelt voor om het aanbod van een zusterkerkrelatie aan the United Reformed Church of North America in te trekken, want

BBK stelt voor om het aanbod van een zusterkerkrelatie aan the United Reformed Church of North America in te trekken, want

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

deze kerken betwijfelen of de GKv wel voluit gereformeerde kerken zijn.

18-02-2014 Deputaten BBK - Aanvullend rapport bij beleidsrapport 2014 - Opvallend is het volgende voorstel in het aanvullend rapport:

 • Met betrekking tot de URCNA
  Besluit:
  het aanbod van een zusterkerkrelatie aan the United Reformed Church of North America niet langer te handhaven en de URCNA toe te voegen aan de lijst van kerken waarmee de GKv contact onderhouden.

  Grond:
  1. de URCNA hebben bij herhaling het aanbod van een zusterkerkrelatie afgewezen omdat zij betwijfelen of de GKv wel voluit gereformeerde kerken zijn. Het is in deze situatie onjuist het aanbod van een zusterkerkrelatie ongelimiteerd te blijven handhaven;
  2. de GKv zijn niet veranderd in hun waardering van de URCNA.

  GS Amersfoort C 2005 heeft besloten een zusterkerkrelatie aan te gaan met de URCNA (art. 149)
  GS Zwolle Z 2008 heeft besloten aan het tot stand komen van deze relatie te blijven werken (art. 126)
  GS Harderwijk 2011 heeft de URCNA in de lijst van zusterkerken ondergebracht onder toevoeging ‘status aanbod’.

Op de synode is het besluit genomen (bron: eeninwaarheid.info - GS Ede Verslag 05-414/Buitenlandse Kerken):

Besluit 6: unaniem

 

a - Met betrekking tot de URCNA

 

het aanbod van een zusterkerkrelatie aan the United Reformed Church of North America niet langer te handhaven en de URCNA toe te voegen aan de lijst van kerken waarmee we contact onderhouden.

 

Gronden:

 1. de URCNA hebben bij herhaling het aanbod van een zusterkerkrelatie afgewezen omdat zij betwijfelen of de GKv wel voluit gereformeerde kerken zijn. Het is in deze situatie onjuist het aanbod van een zusterkerkrelatie ongelimiteerd te blijven handhaven;
 2. de GKv zijn niet veranderd in hun waardering van de URCNA.

 

Toelichting:

GS Amersfoort C 2005 heeft besloten een zusterkerkrelatie aan te gaan met de URCNA (art. 149)

GS Zwolle Z 2008 heeft besloten aan het tot stand komen van deze relatie te blijven werken (art. 126)

GS Harderwijk 2011 heeft de URCNA in de lijst van zusterkerken ondergebracht onder toevoeging ‘status aanbod’.

Over de United Reformed Churches in North America (URCNA), die bij herhaling het aanbod van zusterkerkrelatie van de GKv hebben afgewezen omdat zij betwijfelen of de GKv wel voluit gereformeerde kerken zijn, staat het volgende geschreven op bbk.gkv.nl

United Reformed Churches in North America (URCNA)
De United Reformed Churches in North America zijn een jong kerkverband van gereformeerde kerken die hebben gebroken met de Christian Reformed Church, de kerk waar de Gereformeerde Kerken vóór de Vrijmaking een zusterkerkrelatie mee hadden. De URCNA hebben zich van deze kerk afgescheiden vanwege de vrijzinnige koers van de CRC. Hun kerkverband kreeg, na een aantal voorlopige vergaderingen, gestalte op een eerste Generale Synode in 1996 te Lynwood, Illinois.
Het gaat inmiddels om ruim 80 kerken, verspreid over Amerika en Canada. Het aantal groeit nog.
De basis van deze kerken is de Heilige Schrift, zoals beleden in de drie formulieren van eenheid, terwijl de gereformeerde kerkorde van Dordrecht (aangepast) de kerkelijke samenleving bepaalt. De URCNA is lid van de ICRC.
De URCNA en de CanRC zijn in een vergevorderd stadium van samensprekingen met het oog op organisatorische eenwording.

Deputaten BBK hebben de derde synode bezocht in juni 1999. Er was sprake van blijde herkenning en er werden afspraken gemaakt om elkaar beter te leren kennen met het oog op een gewenste zusterkerkrelatie. De Generale Synode Zuidhorn 2002 besloot deputaten opdracht te geven een zusterkerkrelatie voor te bereiden.
In dat kader hebben deputaten BBK een bezoek gebracht aan de Synod te Calgary 2004.

Gegevens URCNA
Webadres: www.service-life.com/urcna
Contactpersoon: Rev. R. Sikkema
Box 105 3578 King St L0R 2C0 Vineland Canada

In de acta van de synode van URCNA in 2012 staat vermeld in artikel 84 over de GKv:

The chairman invites Rev. Kim Batteau to bring greetings to the assembly on behalf of the Reformed Churches in the Netherlands, Liberated (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, or GKv). Rev. Batteau relates the history of the federation he serves, part of which it shares with many URC congregations. Like the URC, the GKv lives in the midst of widespread secularization and social decline, Rev. Batteau notes. However, the situation is more immediate for the GKv, as some liberalizing voices have begun to sound within the churches. Therefore Rev. Batteau urges the delegates to help their brothers in the GKv by cultivating a closer relationship between the URC and the GKv, that we might hold one another responsible before the Lord. Rev. Batteau also encourages the assembly in its other work to pursue visible unity within the churches of North America.
(His speech is appended to these Acts of Synod.)

GKv ds. Kim Batteau zegt dat zowel de GKv als de URCNA middenin wijdverbreide secularisatie en maatschappelijk verval leven. Maar de toestand in de GKv is urgenter omdat sommige liberale geluiden ontstaan binnen de GKv. Daarom dringt ds. Batteau aan op een hechtere relatie tussen URCNA en de GKv, zodat ze elkaar tot verantwoording kunnen roepen voor de Here.
De volledige toespraak van ds. Kim Batteau (bijlage acta 2012 synode URCNA) v.a. pag. 578 - zie noot 1.

Zie ook de toespraak van Rev. Raymond J, Sikkema namens de URCNA op de GKv synode van Harderwijk 2011 (v.a. pag. 482 van de URCNA acta): citaat:

Our report goes on to say (in reference to each of the first three areas of concern mentioned): “the issue is not an impediment to maintaining ties with the GKv” – though it must be recognized that there are indeed members in our churches who are very much troubled by developments also in those “areas of concern”.
It was, however, the last “area of concern”, namely: the question of Women in Office, which led us to recommend to Synod London that we not proceed to the Ecumenical Fellowship relationship with you at this time. Brothers, we are aware of the fact that both your “Synod Amersfoort-Centrum (2005)” and your “Synod Zwolle-Zuid (2008)” have focused on questions re the role of women in the church. It is our understanding that a committee is expected to report to “Synod Harderwijk (2011)” on its findings and recommendations.
We therefore agreed that we should “ wait and see what this synod decides before recommending any change in our present relationship with the GKv”.
We also decided “to send a letter to the GKv expressing concerns that live in the URCNA because of some of the hermeneutical issues that have surfaced during the past year”. No doubt, you have that letter on file.
Brothers, it is indeed the question of hermeneutics that lies at the heart of our concern. After all, one’s hermeneutics determine not only how he will read the opening chapters of Genesis, or how he will exegete an historical given from the book of Joshua but one’s hermeneutic will also determine how he will read the Scriptural givens regarding the role of women in the church.
Our committee (CECCA) submitted its report to Synod London by March of 2010. Since that time, the clock has not stood still. Needless to say, we are becoming increasingly more concerned about developments in the area of hermeneutics as we see (and hear of) them unfolding here, in the GKv.

Ds. Sikkema van de URCNA zei in 2011 dat zij vanwege de kwestie van de vrouw in het ambt niet de volgende stappen zetten om een zusterkerkrelatie aan te gaan met de GKv. Op hun synode waren ze overeengekomen om af te wachten wat de GKv synode van Harderwijk zou besluiten over de vrouw in het ambt. Ook hebben zij besloten om een brief te sturen naar de GKv waarin ze hun zorgen uiten over sommige hermeneutische zaken die naar voren zijn gekomen de afgelopen jaren.
Hij zei dat het metterdaad de hermeneutische kwestie (hoe lezen we de bijbel) is dat hun zorgen baart. Want iemands hermeneutische regels bepalen niet alleen hoe hij het begin van Genesis leest of hoe historie wordt geinterpreteerd in Jozua, maar de hermeneutiek bepaalt ook hoe men de Schrift leest over de functie van de vrouw in de kerk.
Sinds de laatste synode van 2010 heeft de klok niet stilgestaan. Het is onnodig om te zeggen dat zij meer en meer bezorgd raken over ontwikkelingen op hermeneutisch gebied zoals zij dat zien (en horen) ontvouwen in de GKv.


Originele website URCNA: www.urcna.org

Deze kerken (URCNA) hebben zich vanaf 1996 afgescheiden van de Christian Reformed Church in North America (CRCNA of CRC, in 2012 1.100 kerken en 252.000 leden) om o.a.:

 • de vrouw in het ambt
 • visie op evolutie
 • verwijdering van schriftuurlijk onderwijs om zich aan te passen aan moderne maatschappelijke ontwikkelingen.

In 1996 hebben 36 kerken (7.600 leden) een kerkverband gevormd met de naam United Reformed Churches in North America (URCNA).

De URCNA bestaat uit ongeveer 106 kerken en hebben ong. 22.500 leden.

Bron: Wikipedia.


Zie ook eeninwaarheid.info:

17-11-2012 eeninwaarheid.info - Canada en de Nederlandse kerken – GKv (1) - citaat:

Zoals in het vorige artikel, Canada en de Nederlandse kerken vermeld, kreeg een (sub)comité van de Canadian Reformed Churches opdracht, kort samengevat, onderzoek te doen naar de ontwikkelingen in de gereformeerde kerken vrijgemaakt en naar het ontstaan van de uit haar afgescheiden kerken.

(...)

In november 2010 is broeder G. Nordeman naar New Jersey gereisd om een vergadering bij te wonen van afgevaardigden van de OPC, RCUS, URCNA en de Canadese Kerken, die daar waren voor een NAPARC-vergadering.
Er werd van gedachten gewisseld over de volgende zaken binnen de GKv: zondagsrust, scheiding en hertrouwen, homoseksualiteit, kerkelijke eenheid en hermeneutiek en ook over het functioneren van kerkelijke vergaderingen.

G. Nordeman is lid van het comité van de Canadian Reformed Churches

22-10-2011 eeninwaarheid.info - Australische zorgen over de GKv (2) - citaat:

We publiceren het tweede en laatste deel van het verslag dat de brs. ds. A. Veldman en W. Spyker gaven van hun bezoek aan de zgn. 'buitenlandweek' van de synode te Harderwijk. Zij plaatsten het verslag in het Australische kerkblad van de FRCA Una Sancta, family journal for the edification of the Scriptural Way of Life van 9 juli 2011.

(...)

De URCNA afgevaardigde (Rev R Sikkema) meldde in zijn toespraak dat hun laatste synode het aanbod van de GKv om een zusterkerkrelatie aan te gaan niet had aanvaard. Hij vertelde dat de URCNA nog wil afwachten wat de synode van Harderwijk beslist over de rol van de vrouwen in de kerk, voordat zij iets veranderen in hun huidige relatie met de GKv.

30-04-2011 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - Synodeverslag week 13 - Buitenlandse gasten 4 - citaat

Rev. Raymond J. Sikkema, URCNA
We wensen u de genade en vrede van onze Here Jezus Christus.
Het is een voorrecht u toe te mogen spreken. Wel moest ik mijn speech van te voren inleveren zodat ik daarin dus niet kon verwerken wat ik hier ervaren heb. Ik sluit me aan bij rev. Sawtelle over uw goede ontvangst. En ook bij zijn waarschuwing voor de gevaren van de secularisatie.
Ook ik heb een waarschuwend woord geschreven. Niet om aan te geven dat wij zo vroom zouden zijn. Want we spreken ook ons zelf aan. Wij zijn bezorgd om wat hier gaande is, over wat we lezen in de pers. We willen u waarschuwen en bemoedigen om standvastig te zijn in het geloof. De kerk moet een pilaar en fundament van de waarheid zijn. Alleen als zij dat is mag zij kerk heten.

In 2007 besloot onze synode tot contact met de GKv. Drie jaar later besloten we nog niet verder te gaan dan de tweede trap van de oecumenische broederschap. Want er zijn een aantal moeiten m.b.t. sabbat en zondag, huwelijk en echtscheiding en Schriftkritiek. Ook t.a.v. de 'vrouw in het ambt'. Op dit moment kunnen we daarom nog geen zusterkerkrelatie aangaan. Al aan de synodes van Amersfoort-Centrum en Zwolle-Zuid 2008 stelden we vragen over de 'de vrouw in het ambt'. We wachten af om te zien wat deze synode besluit voordat we onze kerken adviseren tot verandering van onze huidige relatie.

Het hart van het probleem is de hermeneutiek. Zoals dat zijn invloed heeft op de verklaring van Genesis 1, en ook op de 'vrouw in het ambt'. Wij hebben daarover toenemende zorgen. Het is voor ons déjà vu. Het lijkt allemaal heel aannemelijk. Maar we willen alleen luisteren naar de Schrift. En trekken andere conclusies dan die in het rapport.
Met de 'vrouw in het ambt' wordt een andere nieuwe hermeneutiek aanvaard, die ook zijn invloed gaat hebben op de kinderdoop, toelating van homoseksuelen tot kerkelijk ambt, zoals daar nu over wordt gesproken in de NGK.
Ik heb kennisgenomen van de website van prof. Douma. De opmerkelijke inhoud ervan heeft ons verontrust. Het gaat om het gezag van de Heilige Schrift dat niet naar mensen van de 21ste eeuw is.
Broeders, hier rijzen vragen. Wees toch gewaarschuwd voor het evangelicalisme, wees trouw aan de Schrift. Moge de Here u wijsheid geven, zodat u niet zijn Woord vervangt door uw eigen woord.
Dat Jezus Christus u voor vallen moge bewaren.

BBK - Br. Wezeman
Willen u danken, ook al hebt u kritische woorden gesproken. U hebt ons een spiegel voorgehouden. Het is lange tijd stil geweest tussen ons. In 2010 konden wij uw synode niet bezoeken door allerlei oorzaken. Dat is jammer want dan waren nu misschien dingen anders gezegd.
We kennen elkaar maar hebben elkaar nog niet gevonden in een volledige zusterkerkrelatie. Het is verdrietig dat uw laatste synode daarover nog geen beslissing kon nemen. Het meest centrale daarbij is de 'vrouw in het ambt'-discussie en daarmee samenhangend de vragen over de hermeneutiek. Daar bent u ook op gespitst omdat uw kerken zijn ontstaan uit een scheuring daardoor.
Uw zorgen kan ik me voorstellen. We zijn daar open over geweest. Maar die zorgen zijn niet voldoende motivering om uw beslissing 'on hold' te zetten. We betreuren dat ten zeerste. De negatieve toonzetting zou meer solide onderbouwd moeten worden. U had de officiële besluiten erbij moeten betrekken en niet afgaan op niet altijd betrouwbare uitingen in de pers. 'Déjà vu', maar verder niet de processen in rekening brengen die tot onze besluiten hebben geleid, laat staan daar inhoudelijk op ingaan, is onvoldoende. Dan is de opgave om een zusterkerk te ondersteunen niet uitgevoerd . Maar misschien is mij het  positieve ontgaan.
De wens is om een positieve inhoud aan onze relatie te geven. We waarschuwen er voor vanuit zelfgekozen posities op elkaar te schieten. Wij zien uit naar een zusterkerkrelatie. En: uitgestelde hoop krenkt de verwachting.
Uw zorgen hebben we wel gehoord. Dat hebt u ook feitelijk kunnen merken. We hebben u lief en willen ons met u inzetten voor groei van Gods Kerk. Moge de Here uw kerken zegen in hun ontwikkeling.

Het is wel weer opvallend hoe telkens vanuit de GKv de kritiek op hen wordt gerelativeerd door te spreken over de toonzetting en dat men zich moet richten alleen op de officiële besluiten en niet de pers en door eisen te stellen aan de wijze waarop men kritiek mag geven. Het blijft een terugkerend refrein vanaf de jaren '90. Ondertussen is heel veel stiekem, onverantwoord en onbesproken veranderd in de GKv zonder dit in officiele besluiten vast te leggen. Zie o.a. J. Trip - Stiekem afscheid genomen van de leer over de kerk . Ook de hermeneutiek is fundamenteel gewijzigd, zonder hierover publiek iets te hebben besloten op synodaal  niveau. En zo zijn er wel meer zaken te noemen. Eigenlijk zegt de GKv hiermee dat zij niet vermaand willen worden als de vermaningen niet aan de door henzelf gestelde eisen voldoet.
JT

 


 

Noot 1: De volledige toespraak van ds. Kim Batteau (bijlage acta 2012 synode URCNA) v.a. pag. 578

Rev. Kim Batteau of the Reformed Churches of the Netherlands-Liberated
(Article 84)

Address from the representative of the Reformed Churches in the Netherlands (Liberated), Rev. J.M. (Kim) Batteau to the Synod of the United Reformed Churches in North America in June 2012

Dear brothers of the Synod of the United Reformed Churches in North America,

It is a privilege for me to be here today to address your Synod. I represent the Reformed Churches (Liberated) in The Netherlands, in Dutch the Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt). We have had contact with each other for many years. However, we are not yet in full ecclesiastical fellowship. We have offered you a Phase Two relationship, to use your language, and we’re waiting for your response about that.

My name is Kim Batteau. I am an American, and came to commitment to the Reformed Faith as a student at Harvard College in the 1960’s. I then studied at Westminster Seminary, Philadelphia, where I enjoyed the teaching of such outstanding Professors as Cornelius Van Til and Edmund Clowney. Later I went to Europe, married a Dutch girl, and resumed my theological studies, finally at the Theological University of the Liberated Reformed Churches in Kampen. After graduating, I taught at the seminary of the Presbyterian Church of Korea (Kosin) in Pusan, from 1980 to 1988. After returning to The Netherlands, I was the pastor of three congregations, before retiring last year.

I am here today as a representative of the Reformed Churches (Liberated).
Our churches have a rich history, going back, like your churches, to the 16th century Calvinist Reformation. Our confessional standards are the same as yours, the Belgic Confession, the Heidelberg Catechism, and the Canons of Dordt. Let’s look back briefly at our common heritage. We are the descendants of two Reformation and Secession movements of the 19th century in the Netherlands, the Afscheiding (or Secession) of 1834, under the leadership of Hendrik de Cock, and the Doleantie (or “Mournful Protest”) of 1886, under the leadership of Abraham Kuyper. These two movements came together in 1892 to form the Reformed Churches in the Netherlands (or, in Dutch, the Gereformeerde Kerken in Nederland). These two Reformation and Secession movements were revolts against the theological liberalism of the state Dutch Reformed Church in the 19th century (in Dutch, the Hervormde Kerk). For both Hendrik de Cock and Abraham Kuyper, Reformation and Secession
meant a return to Scripture as God’s Word, and to the Reformed Confessions, as faithful summaries of the Bible’s contents.

In the 20th century, another Reformation movement, under the leadership of Klass Schilder, led to the so-called “Liberation” (in Dutch, Vrijmaking) in 1944. The issue was primarily the matter of the meaning of infant baptism.
Abraham Kuyper believed, personally, in presumed regeneration of infants prior to baptism, although the churches did not make this view required of all its members. In the 1930’s, Klaas Schilder began to criticize Abraham Kuyper on this point, although he respected the great work Kuyper had done.
This led to polemics and to mounting conflicts, because Schilder also began to question the prevailing indifference about the institutional church, in light of what the Belgic Confession says about the true church in Article 27 to 29.
We read there:

“THE MARKS OF THE TRUE CHURCH, AND WHEREIN IT DIFFERS FROM THE FALSE CHURCH
We believe that we ought diligently and circumspectly to discern from the Word of God which is the true Church, since all sects which are in the world assume to themselves the name of the Church . . .”

The marks of the true church of Christ are, according to Article 29, the pure doctrine of the gospel preached, the pure administration of the sacraments, and Biblical church discipline. Schilder said: We cannot recognize or cooperate with church bodies which do not have these marks!

Schilder and his followers, a total of 90,000 people in a church of 900,000 were forced to leave because they refused to agree to the General Synod’s demands to adhere and teach the doctrine of presumed regeneration of infants.
The “liberated” themselves from that demand and the Synod’s authority, hence the name Reformed Churches, with the nickname “Liberated.” A new Theological Seminary was formed in Kampen, and a renewed church life began.
Sadly, in the 1960’s, a schism took place. Ministers and church members who were somewhat more lenient about the place of the confessions in church life separated to form what is now the Netherlands Reformed Churches (in Dutch, the Nederlands Gereformeerde Kerken). However, at this moment, in 2012, there are local churches of both denominations which are cooperating once again, on the basis of God’s Word, something we’re thankful for. We of the Reformed Churches (Liberated) have about 280 churches, with 123,000 members, including children, and the Netherlands Reformed Churches about 33,000 members.

Our churches, like yours, are faced with the growing secularization and spiritual confusion which typifies the West at this moment in history. The issue of homosexuality is certainly in the news of late in the world, due to President’s Obama support for gay marriage. In the big, mainly liberal church in the Netherlands, now call the Protestant Church (in Dutch, the  Protestantse Kerk in Nederland), homosexual marriage is approved in many congregations.

And even the orthodox group within that denomination of the Reformed Association (in Dutch, de Gereformeerde Bond) has ministers who bless gay marriages on a personal basis. In our churches, this issue is becoming heated.
A few of our ministers, and some of our members, out of sympathy for the plight of Christians who have same sex attraction, favor tolerating Christian homosexuals living together. However, officially as churches we continue to maintain what I believe to be the clear Biblical position: if you are a Christian who struggles with same sex attraction, the Lord asks of you to remain celibate, and He promises His help to live for him, although it may be extremely difficult for you.

As an “almost sister-church,” you can help us to remain faithful to God’s Word on this issue. Please keep up your interest in developments in our church life, and come with the Word of the Lord when you see us possibly deviating from the path He has for His people!

Another issue is the authority of the Bible. At the moment, we are a church which does not tolerate liberal theology. For example, I don’t believe any minister in our churches would question the historicity of the Fall into sin, the Virgin Birth of the Lord Jesus, or His historical Second Coming. I have never read or heard of a sermon which calls into question the historicity of
the history recorded in the Bible. However, the theological climate of The Netherlands is strongly liberal, and evangelical and even Reformed men are tempted to modify our one firmly held beliefs because of arguments coming from liberal sources. Homosexuality is one issue here. Another is the historicity of the Old Testament. A few Old Testament scholars in our circles are beginning to believe that the record of the entry into the Promised Land after the Exodus from Egypt is “colored” by its later composition, so that some of the details could be non-historical. They do not say that record in the Bible concerning the entry into Canaan is non-historical, but the way they speak of the “coloring” of the account could, I believe, then lead to a minimalist view of the reliability of the historical record in Scripture. I believe that this would be a serious mistake. Here too, we could us your help. 99 percent of our members want to be Biblical Christians, faithful to God’s Word. But a few liberal theologians could influence us. Help us, by calling us to faithfulness to the revelation of Scripture as God’s own words about the events He tells us about.

Our heritage as Reformed Churches, indebted to Augustine, Calvin, and, in The Netherlands, to Hendrik de Cock, Abraham Kuyper, and Klaas Schilder, is one we should cherish, nurture, and make use of. We as Liberated Reformed churches are still, on the basis of Scripture and the Reformed confessions, committed to the dynamic, growing unity of the visible church in the world. We would urge you to continue to seek visible unity, in the sense of fellowship, cooperation, and coordinated action, with other denominations in North America which are truly Reformed. I believe that Jesus prayed for concrete, practical unity of His people on earth. That’s why we’re happy about your contacts with the Canadian Reformed Churches, and the Reformed Presbyterian churches, for example. And the churches of NAPARC seem ready to seek new ways to put unity more into practice. That sounds Scriptural to us! It seems to us that Jesus prayer that such churches, here on this continent, should get together, and not live separate lives, as if you didn’t need each other. So we will continue to prophetically goad you into church unity, yet organizational church unity, on the basis of God’s Word and our common confessions! And pray that God would bless you in your search for Biblical church life here in the U.S. and Canada.

We pray that God would bless your Synod this week. May the Holy Spirit work. May God, Father, Son and Spirit be honored by the thinking, feeling, decision making, and writing which is involved. Pray for us in The Netherlands, that He may be at the center of all we think and do, that we may remain faithful to His Word. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia. The three sola’s of the Reformation, may they guide us to live to the glory of God this year and the years to come, until the Lord Jesus returns.

Laatst aangepast op dinsdag 17 juni 2014 18:56  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]