Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Broeder weg - Lourens Heres L. Heres - Reactie op ds. De Marie

L. Heres - Reactie op ds. De Marie

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Reactie op ds. de Marie
In het kerkblad ‘De Bazuin’ is ds. S. de Marie in twee artikelen ingegaan op mijn lezing voor
de Vijfhoek over ‘de kerk’. Om een aantal redenen wil ik daarop ingaan.
In mijn lezing heb ik een voorzet gegeven voor een gesprek over de kerk in onze verdeelde
situatie. Ds. de Marie heeft die voorzet opgepakt en zo een bijdrage geleverd aan dit gesprek.
Dat is constructief en waardevol. Zeker vanwege de goede broederlijke toon die hij aanslaat in
zijn artikelen. Alleen al om die reden wil ik op hem ingaan, al moet het niet een gesprek
tussen hem en mij blijven.
Een andere reden is, dat uit de artikelen van ds. de Marie blijkt, dat verduidelijking van
sommige punten uit mijn lezing nodig is. Mijn bedoeling is nu dus vooral om enige
verduidelijking te geven.
Misschien is het onnodig om het te zeggen, maar het feit dat ik ben ingegaan op de
uitnodiging om te spreken voor de Vijfhoek betekent niet dat ik de Vijfhoek vertegenwoordig.
Het gesprek wordt wat helderder als vooraf duidelijk is, dat de officiële standpunten van de
Vijfhoek en mijn standpunten niet door elkaar gehaald moeten worden. Voor mij was de
motivatie om op grond van Schrift en belijdenis na te denken over de kerk reden om mee te
doen. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat het heel nodig is om juist over dit onderwerp
na te denken.
Het is van belang om nog even goed in beeld te hebben hoe ik mijn lezing heb opgezet. Het
belangrijkste doel van de lezing is om samen te luisteren naar het Woord van God. Verreweg
het grootste en zeker het belangrijkste deel bestaat uit een uitwerking van twee belangrijke
principes bij ons spreken over de kerk. De eerste is, dat de kerk er is door het Woord en niet
andersom en de tweede, dat Christus het enige Hoofd van de kerk is en dat er dus maar één
kerk is. Over die dingen moeten we eerst goed doorpraten en die tot ons door laten dringen.
Omdat de lezing in het kader staat van een gesprek in een verdeelde situatie heb ik aan het
eind ook een voorzet gegeven voor dat gesprek. Die voorzet was erg summier. Daarin schuilt
tegelijk een gevaar. Want als je kort bent, kun je niet alles zeggen. Misschien is het daarom,
dat ds. de Marie naar aanleiding van mijn lezing standpunten bestrijdt die de mijne niet zijn.
Nu is het het goed recht van ds. de Marie om op mijn voorzet in te gaan. Maar die voorzet
borduurt wel degelijk voort op het begin van de lezing. En daarom kun je niet goed op zo’n
voorzet reageren als je die al te veel isoleert van de rest van de lezing. Misschien is het ook
daarom, dat ds. de Marie standpunten bestrijdt die de mijne niet zijn.
Zo bestrijdt ds. de Marie het standpunt, dat je je nooit van een kerk zou mogen afscheiden
wanneer er nog gelovigen zijn. Daarin stem ik helemaal met hem in. Want dan zou je nooit tot
een afscheiding mogen komen en zouden bijvoorbeeld de Afscheiding van 1834 en de
Vrijmaking van 1944 niet gerechtvaardigd zijn.
Wanneer ik de zevenduizend die hun knieën niet voor Baäl gebogen hebben aanhaal, gaat het
mij dan ook niet om de vraag of de aanwezigheid van gelovigen mede bepaalt of je tot
reformatie en vrijmaking over moet gaan.
Waar gaat het mij dan wel om? Kort gezegd hierom: het gaat niet over de vraag of er nog
gelovigen aanwezig zijn, maar om de vraag of de kerk hier nog is.
Daarvoor moeten we terug naar eerder in de lezing. Eén van de belangrijkste dingen daarin
was de eenheid van de gemeente. De gemeente representeert Christus op aarde. Aan haar is de
bediening van de verzoening toevertrouwd. Ik heb gewezen op de leer van de apostolische
successie bij Rome en op de individualistische manier van denken. De kerk zit tussen twee
vuren: hiërarchie en independentisme. Maar in wezen zijn die twee uitersten aan elkaar gelijk.
Ze scheiden de kerk allebei in ambten enerzijds en gelovigen anderzijds. Daartegenover
moeten we stellen, dat de kerk één gemeente is.
En daarom gaat het mij nu juist niet om de balans tussen ambtsdragers en gemeente(leden).
Een balans veronderstelt twee polen die elkaar in evenwicht moeten houden. Maar
ambtsdragers en gemeenteleden zijn allemaal deel van de ene gemeente en hebben daar een
verschillende taak. Die gemeente is de kerk.
Ds. de Marie bestrijdt ook het standpunt van ds. B.A. Bos. Die trok plaatselijke kerk en
kerkverband uit elkaar. Het is me niet helemaal duidelijk geworden uit zijn artikel hoe ds. de
Marie ertoe komt om dat standpunt te verbinden aan dat van mij. Kennelijk op grond van een
door hem gemiste notie in mijn vragenbeantwoording. Waarschijnlijk houdt het ook verband
met het voorgaande. Zelf kan ik in ieder geval met een goed geweten zeggen, dat ik me op
geen enkele manier herken in het standpunt van ds. Bos.
Tenslotte wil ik nog even ingaan op de bespreking van de gedachtegang, zoals ik die
‘gereconstrueerd’ heb. Daarbij wil ik graag mijn excuses aanbieden voor het woord
‘redeneergang’ dat ik gebruikt heb. Het is een lelijk woord en doet geen recht aan de intentie
die broeders en zusters ertoe gebracht heeft om tot een zware beslissing te komen.
Er moet ook iets rechtgezet worden wat de beeldvorming betreft. Ik ben namelijk niet van
mening, dat de GKH als kerkverband een hiërarchische structuur heeft. Ik vind wel dat NDredacteur
ter Horst debet is aan deze verkeerde beeldvorming. Ik kan de GKH niet
beschuldigen van hiërarchie, simpelweg omdat ik geen bewijzen kan aanvoeren voor een
dergelijke stelling. Maar, ik heb de GKH daar ook nooit van beschuldigd. Het enige dat ik
gedaan heb, is vragen stellen bij de visie op de gemeente onder ons (dus niet persé de GKH).
Vervolgens heb ik me afgevraagd of dat ook zou kunnen spelen bij de oproep tot reformatie in
2003. Ik vraag me af of die gedachtegang misschien verraadt, dat de kerk niet meer zozeer als
gemeente maar meer als ambtelijke dienst gezien wordt. En dan zou het in het licht van het
voorgaande helemaal niet verwonderlijk zijn als er independentistische trekken aan het licht
komen.
Ook heb ik de opmerking gemaakt, dat de gevolgde gedachtegang in principe toegepast kan
worden bij elke kleine afwijking van de Schrift. Iedere afwijking betekent immers zonde?
Maar ik heb niet gezegd, dat deze situatie aan de orde is bij de GKH. Er was in de tijd
voorafgaand aan 2003, zoals ds. de Marie terecht aangeeft, sprake van een breed proces van
verval. Ik heb alleen wel gezegd, dat dit een consequentie kan zijn. Een consequentie die hij
zelf niet trekt, maar die anderen wel kunnen trekken.
Zo benader ik ook de door ds. de Marie gecorrigeerde weergave van de gedachtegang, die ik
heb proberen te reconstrueren. Zijn correctie staat tegen de achtergrond van twee verwijten.
Het eerste is het verwijt van eenzijdige nadruk op de ambten. Het tweede is het verwijt van de
smalle basis van een enkele afwijking. Nu ik heb uitgelegd, dat dit niet de kern van mijn
vragen is, moge misschien duidelijk zijn dat de toevoegingen van ds. de Marie mijn vragen
niet wezenlijk veranderen.
Lourens Heres, 10 april 2009

 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]