Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Wat moet de GKv-synode doen met M/V in de kerk?

Wat moet de GKv-synode doen met M/V in de kerk?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Opdracht en resultaat deputaten M/V
GKv deputaten M/V in de kerk hadden de opdracht van de GKv-synode 2011-2012 om uit te zoeken of het op grond van de Schrift geoorloofd is om ook zusters te benoemen in het ambt van diaken en/of ouderling en predikant. Daarbij moesten deputaten uitgaan van een Bijbels verantwoorde visie op de dienst van mannen en vrouwen in de gemeente van Christus.
Deputaten antwoorden daarop dat wat zij uit de Schrift afleiden geen belemmering vormt om vrouwen tot de ambtsdienst toe te laten. Op grond daarvan vragen zij de synode uit te spreken "de visie dat naast mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen, zoals deze in dit rapport verwoord is, past binnen de bandbreedte van wat als schriftuurlijk en gereformeerd kan worden bestempeld."

Geen Bijbels verantwoorde visie meer
Deputaten zeggen dus niet uitdrukkelijk dat het op grond van de Schrift geoorloofd is, maar dat zij geen belemmering hebben kunnen vinden in de door hen onderzochte schriftgedeelten. Ze zeggen zelfs: "blijkbaar kun je bij het licht van de Schrift inzake de rol van de vrouw in de kerk legitiem tot verschillende conclusies komen." De lichten van de Schrift schijnen daar verblindend tegen elkaar in te kunnen schijnen. Het is niet meer helder, de tijd van klare taal is voorbij.
Bovendien heb ik niet iets als een Bijbels verantwoorde visie gevonden in hun rapport over de dienst van mannen en vrouwen in de gemeente van Christus. Dat kan ook moeilijk, want men stelt wel heel duidelijk dat de dienst van mannen en vrouwen vooral werd bepaald door de toenmalige cultuur. Of je moet het al als Bijbels verantwoord zien dat je je flexibel aan moet passen aan de huidige cultuur zoals Paulus deed om zo de voortgang van het evangelie te dienen. Maar zo'n wereldse redenering zal desastreuze gevolgen hebben voor het gereformeerde leven, want kerk en wereld worden daar vermengd. Dát is pas écht een giftig mengseltje. Het laat mij denken aan hun voorgangster Izébel (Openb. 2:20).

Schriftuurlijk als geen belemmering?
Vervolgens gaan ze er blijkbaar vanuit dat zolang je geen belemmeringen kunt vinden in de Schrift, het dan per definitie past binnen de bandbreedte van wat schriftuurlijk en gerefomeerd is. Deze logica hebben ze alleen niet positief onderbouwd vanuit de Schrift of de gereformeerde leer. Wel stellen deputaten dat het geen leerkwestie betreft en dat het gezag van Gods Woord niet in geding is. Volgens mij kunnen ze dit alleen maar zo stellen omdat ze het onderwerp hebben losgemaakt, geïsoleerd van de Schrift zelf en het daarmee hebben 'geneutraliseerd'. Alsof God er eigenlijk helemaal niets meer over te zeggen heeft. Maar met zo'n verkeerde redeneerwijze mogen, kunnen ze ook niet meer beweren dat het schriftuurlijk of gereformeerd is.

Invoering afhankelijk van wenselijkheid en nuttigheid
Op basis van hun onderzoek van Paulus' flexibiliteit en doelgerichtheid (om mensen bij Christus te brengen) pleiten zij er vervolgens voor net zoals Paulus "waar nuttig aansluiten bij de cultuur, waar nodig kritisch ingaan op de cultuur."
De invoering van de vrouwen in alle kerkelijke ambten maken deputaten daarmee afhankelijk van de mate van wenselijkheid binnen bepaalde plaatselijke en/of culturele contexten. Want iedereen die het, volgens hen, belangrijk vindt om mensen bij Christus te brengen hoort uitermate flexibel te zijn om de voortgang van het evangelie te dienen.
Deputaten zeggen dus niet dat het een eis, opdracht of roeping is vanuit Gods Woord om vrouwen toe te laten tot alle kerkelijke ambten, maar mag je daar in eigen plaatselijke kerkverantwoordelijkheid verschillend over denken. (Hoe om te gaan met vrouwelijke afgevaardigden binnen de kerkelijke vergaderingen van het kerkverband is dan meer een praktische consequentie die nader moet worden ingevuld of onderzocht door de synode - ook hoe om te gaan met individuele gelovigen binnen plaatselijke kerken die hierom in gewetensconflict komen).

Korte houdbaarheidsdatum visie deputaten
Bovenstaande zou betekenen dat de Bijbelse visie op man/vrouw niet meer van toepassing is in de GKv vanwege de totaal veranderende cultuur in GKv en wereld en dat de verschillende visies op de vrouw in het ambt telkens weer aangepast moeten kunnen worden aan elke veranderende cultuur. De houdbaarheidsdatum van die zeer lokale (niet universele) culturele toepassing van die visies is daarom maar zeer kort.

Veranderende vloeibare kerk-op-zoek-naar-identiteit
Voorgaande laat m.i. wel heel duidelijk zien de enorme tegenstelling tussen de zeer veranderende vloeibare kerken-op-zoek-naar-identiteit nu en de authentieke kerken-op-het-rotsvaste-fundament van de jaren '70/'80.
Toen werden dit soort zaken altijd positief vanuit de Schrift geformuleerd:  Gods Woord werd bestudeerd en de resultaten daarvan toegepast op het leven. Gods Woord was uitgangspunt, leidend en het enige heldere (klare) licht op ons pad. De mate van nuttigheid en nodigheid werd direct of indirect bepaald door Gods Woord zelf.
Nu wordt beredeneerd vanuit het negatieve: tenzij we vinden dat Gods Woord zegt dat het niet mag, is alles geoorloofd in dit leven. Resteert alleen nog maar de vraag wat voor deze cultuur nuttig of nodig is. En ook dat is dan weer vooral mee afhankelijk van die betreffende cultuur. Met dezelfde redenering zijn al heel veel zaken afgehandeld (b.v. op het gebied van liturgie) en zullen er nog heel veel zaken volgen op allerlei gebieden die nu nog niet voor te stellen zijn. Het zal uitmonden in een grote zoektocht en een nog grotere pluriformiteit en tegelijkertijd drastisch krimpende gasvormige religieuze netwerken van kerkelijke gelijkgestemde groeperingen en eensgezinde gemeenschapjes.

Wat moet de GKv-synode doen?
In het aanvullend rapport geven deputaten M/V nadrukkelijk aan dat het op de synode moet gaan over de vraag of hun visie binnen de kerken legitiem bestaansruimte mag hebben.

Wij zeggen: nee, verwerp 'hun visie', verwerp nog resoluter de door hen gehanteerde hermeneutiek, vermaan de voorstanders van die hermeneutiek en ga alle dingen weer positief vanuit Gods Woord verwoorden.

Eis en handhaaf het respect voor Gods betrouwbaar, geloofwaardig en volkomen Woord,

ook voor vandaag!

JT

Bronnen:

Beleidsrapport 2014 deputaten M/V in de kerk

08-04-2014 Uitleg van deputaten MV bij het rapport: samen verder in dienst van het evangelie

09-04-2014 nd.nl - ‘Erken als vrijgemaakten onderlinge verschillen’

09-04-2014 refdag.nl - Deputaten GKV: Verschillen rond vrouw in het ambt ruiterlijk erkennen

22-03-2014 via werkenaaneenheid.nl - Ds.Dr. R.D. Anderson - Sancties voorstanders GKv-hermeneutiek: De eer van Gods Woord is in geding.

Klik hier voor alle artikelen over Vrouw in ambt op werkenaaneenheid.nl

Laatst aangepast op woensdag 30 juli 2014 10:32  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]