Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media
Uit de media

Christen MOET tegen de tijdgeest strijden - uit RD

E-mailadres Afdrukken PDF

Commentaar: Tijdgeest: christen móét ertegen strijden

(...)

Wat is de tijdgeest? Het is een manier van redeneren, meer nog een algemeen gedeeld gevoel, dat in een bepaalde tijd in de lucht hangt. Het is de wijze waarop de overgrote meerderheid van een volk in het leven staat, een meerderheid die de kleine minderheid van andersdenkenden niet per se vijandig tegemoet treedt, maar die hen vooral raar vindt. En rare mensen hoef je niet meteen te onderdrukken, maar je moet wel voorkomen dat hún opvattingen in wetgeving of gewoonten blijven of gaan domineren.

(...)

De tijdgeest: een christen móét ertegen strijden. Hij is geroepen zijn geloof te belijden. En belijden is, zoals Groen van Prinsterer het ooit uitdrukte, „uitkomen voor de waarheid, waar de tijdgeest (!) het meest bezwaar maakt.”

Bron: 27-05-2014 refdag.nl - Hoofdredactioneel commentaar - Commentaar: Tijdgeest: christen móét ertegen strijden

Laatst aangepast op dinsdag 27 mei 2014 17:18
 

Prof.dr. John Byl (CanRC) over m.n. Schepping en/of evolutie

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Een weblog in de engelse taal waarin de leer over de schepping van mens & wereld op grond van Schrift en Belijdenis wordt gepromoot tegenover de evolutietheorie of de zogenaamde theïstische evolutieleer die zegt dat God de aarde heeft geschapen door evolutionaire processen: bylogos.blogspot.nl van prof.dr. John Byl1. Als u het engels iets meer dan een beetje beheerst, zijn dit zeer aan te bevelen lezenswaardige artikelen. Drie artikelen daaruit:

15-03-2013 Protecting Adam. - Wordt in Genesis betrouwbaar geschiedenis geschreven?
In dit artikel verwijst hij naar een artikel van dr. Wes Bredenhof (CanRC) "Position Statements on Creation and Evolution" waarin wordt aangetoond dat de Canadian Reformed Churches van binnenuit worden aangevallen door het promoten van de theïstische evolutieleer. De Canadees Gereformeerde weblog 'Reformed Academic' heeft een uitvoerige reactie daartegen gepubliceerd "Wolves in Sheep's Clothing? False Prophets?". Prof.dr. John Byl gaat daar verder op in. Hij concludeert dat we preciezer moeten omschrijven wat we ermee bedoelen dat Adam en Eva door God zijn geschapen om daarmee de bijbelse, gereformeerde positie te beschermen:

A. Adam en Eva hadden geen geschapen voorouders, maar zijn rechtstreeks door God geschapen. Adam uit stof en Eva uit de zij van Adam. Er hebben daarvoor nooit menselijke, homonide of pre-adams bestaan (Gen 2, Tim. 2:13-14, NGB 14).

B. Adam en Eva waren de eerste twee mensen, de biologische voorouders van alle andere mensen. Er waren geen mensen, homoniden of co-adams. (Gen. 1-4, NGB 15-16).

Laatst aangepast op donderdag 11 juli 2013 16:58
 

CGO-symposium in Gouda: Catechismuspreek moet evenwichtig, helder en soms scherp zijn

E-mailadres Afdrukken PDF

De uitleg van de Tien Geboden heeft „sterke ethische kanten”. Dat moet dan ook in de prediking uit de Heidelbergse Catechismus aan de orde komen. „Het Woord van God moet niet alleen bij het hart gebracht worden, maar ook het Woord bij het leven”.

aldus prof. Baars, hoogleraar ambtelijke vakken aan de Theologische Universiteit Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken op een CGO1-symposium. Overige sprekers: drs. J. van Mourik, docent aan de CGO en ds. W. Visscher, predikant van de gereformeerde gemeente te Amersfoort. Ds. Visser pleitte wel voor scherp preken, overeenkomstig Zondag 44.

Scherp is: concreet, maak duidelijk wat de betekenis is van wat de Bijbel zegt. Maar laat ook doorklinken hoe goed het is om de Heere te dienen. Er is geen gelukkiger leven dan het leven in onderhouding van de geboden Gods.

Bron: refdag.nl 01-06-2013 CGO-symposium in Gouda: Catechismuspreek moet evenwichtig, helder en soms scherp zijn

1CGO = Cursus Godsdienstonderwijs van de Gereformeerde Gemeenten

 

Over het koningslied en onze cultuur - eindelijk een gedegen beoordeling

E-mailadres Afdrukken PDF

Het Koningslied werd niet alleen verguisd vanwege de vele taalkronkels en het ratjetoe van muziekstijlen, vermoedt historicus Jan Dirk Snel. Ewbanks nummer vat de tijdgeest bijna perfect samen. Hij confronteert ons met onszelf, en dat kan pijn doen.

aldus Robin de Wever in Trouw d.d. 22-04-2013 'Het koningslied zegt meer over hoge cultuur dan we willen toegeven'

Zie ook het - daaraan ten grondslag liggende - zeer uitgebreide artikel van Jan Dirk Snel 'Een sterfelijke god – Over het koningslied en ook nog even over Tollens' d.d. 22-04-2013 - citaten begin en eind:

Ik weet het niet. Of beter gezegd: ik weet het wel. Ik doel op het zogenaamde koningslied en de veelvuldige kritiek daarop, die er voorlopig toe geleid heeft dat de componist het lied terugtrekt, wat dat ook precies moge betekenen. Het Nationaal Comité Inhuldiging, dat op de eigen website op dit moment overigens nog niets meldt, moge dan begrip hebben voor het besluit, het is momenteel niet duidelijk of het op 30 april zal worden uitgevoerd of niet. Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat hier weer allerlei reacties op zullen komen en dat de componist na enige aandrang, waar hij zo te zien op uit is, overstag zal gaan en dat het lied toch uitgevoerd zal worden.

(...)

Het gaat hier inderdaad om een durkheimiaanse vorm van religie: dat wat de gemeenschap bindt, levert een ‘burgerlijke godsdienst’ op, een term die J.-J. Rousseau in zijn werk over, uiteraard, het maatschappelijk verdrag, Du contrat social (1762), muntte, maar daar nogal activistisch – en overigens ook niet overmatig tolerant: meedoen of wegwezen – omschreef en die later door sociologen, met Robert N. Bellah als bekendste, is omgezet in het veel feitelijkere en analytisch bruikbaardere begrip civil religion. Het koningslied is daar een uiting van, van de hedendaagse vorm waarin die bestaat: jij en ik, we hebben alleen elkaar.

En alleen een sterfelijke god kan bescherming bieden. Zolang hij leeft.

Hij heeft daarin dankbaar gebruik gemaakt van de observatie van @mjschuurman:

Laatst aangepast op vrijdag 13 juni 2014 08:44
 

Digitale tijdperk verandert ons

E-mailadres Afdrukken PDF

en deze cultuuromwenteling levert gevaar op, maar biedt ook mogelijkheden. Het boekentijdperk kenmerkt zich door lineaire verbanden: het begint en eindigt ergens. Het huidige digitale tijdperk fragmentiseert alles: er is geen eenheid, geen concentratie, je leeft op elk moment tegelijkertijd in meerdere omgevingen. Aldus Bertrand Rickenbacher, docent filosofie en literatuur aan een lyceum in Lausanne (Zwitserland), die een lezing hield over ”Smartphones, internet 2.0 en videospelletjes.

In het digitale tijdperk moet als onderdeel van de heiligmaking de huidige christenen een vorm van defragmentalisatie worden geleerd. „Men moet leren innerlijk niet zo verdeeld te zijn, maar alleen op Christus te focussen. In de christelijke identiteit moet een eenheid komen, geconcentreerd in Christus.”

Datzelfde geldt voor gebed en meditatie. Hij adviseerde per dag een gebedstijd van minimaal een halfuur te reserveren, zonder ook maar één bliepje. „Wij zijn als het ware door een navelstreng altijd met een kordon van apparaten omringd, maar in het gezin en bij het samenzijn moet deze navelstreng eens worden doorgeknipt.”

Bron: refdag.nl - 06-04-2013 Boekencultuur West-Europa verandert in schermcultuur


O.i. ondersteunt en stimuleert deze 'fragmentalisatie' de onthechting en onverbondenheid van elk individu met gemeenschappen en (geloofs)overtuigingen. Als we ons als gereformeerden daar meer bewust van worden, kunnen we ons daar beter tegen wapenen en anderen ervoor waarschuwen. En natuurlijk daarvan ook leren om de vruchten van het digitale tijdperk positief in te zetten tot eer van God.

Zie ook "Sociale media bieden kansen én bedreigingen" op refdag.nl door dr. A. Huijgen d.d. 19-04-2013 - inleiding:

Laatst aangepast op maandag 24 juni 2013 16:33
 

Positieve protestantse pausgeluiden in gereformeerde context

E-mailadres Afdrukken PDF

Wat de door mij geciteerde theologen gemeenschappelijk  hebben, is een ruime kijk op het pausdom en Rome, die ik niet kan verenigen met wat wij belijden in onze confessie. Het past wel in de de moderne protestantse trend om niet meer moeilijk te doen over kerkmuren. Het onderscheiden tussen ware en valse kerken, zoals de confessie daarover spreekt, hebben we kennelijk achter ons te laten

schrijft GKv prof.dr. J. Douma over protestantse theologen en media op gereformeerdekerkblijven.nl d.d. 16-03-2013 in de rubriek Kort commentaar '[60]  Waardering, maar… '

Op 16-02-2013 citeert GKv-er D.J. Bolt op eeninwaarheid.info 'Paus Petrus?' een aantal positieve protestantse pausgeluiden uit het Nederlands Dagblad en vraagt zich dan vervolgens af:

Zijn we nog gereformeerd?

Moet het ND dat ergens nog een beetje wil ruiken naar de gereformeerde Drie formulieren van eenheid, niet noodzakelijk kritisch zijn over het pausdom? Ik kan me voorstellen dat dat lastig is als een van de RK voormannen in Nederland, mgr.dr. G.J.N. de Korte bisschop van Groningen-Friesland, zijn maandelijkse column in het blad mag vullen. En vrijelijk kan pleiten voor de eucharistie, de ene (roomse) wereldkerk en de pauselijke hiërarchie. Je kunt deze aimabele priester tenslotte ook niet al te erg voor het bisschoppelijke hoofd stoten met kritiek op zijn baas.

We misten al langere tijd een gewoon gereformeerd geluid over de aanmatiging van de paus als 'stedehouder van Christus'. Want bij de stortvloed van positieve commentaren als boven, is dat een node ontbeerd geluid. De apostolische successie waarin de pausen van alle tijden denken te staan, is voor gereformeerden onverteerbaar toch? Er is maar één Bisschop Jezus Christus. Het apostolisch ambt van Petrus en de anderen is uniek en niet 'opvolgbaar'. Bij alle Romeinse schittering en schoonheid, bij alle breedheid en ruimte van denken in onze tijd, moet dat steeds weer in het oog worden gehouden.

(...)

Rome in al zijn huidige soepelheid, is niet veranderd. Deze hoeksteen, tu es Petrus van het 'Heilige Roomse Rijk', zal nooit worden opgegeven! Rome is en blijft de alleenzaligmakende kerk omdat ze de sleutel van Petrus in handen meent te hebben.

Laten kleurige klerikale klerenkasten vol pracht en praal de ogen hiervoor niet verblinden. In tegenstelling tot wat allerlei neo-gereformeerden ons willen doen geloven, kunnen de Sixtijnse kapel kardinalen maar één goed besluit nemen. We citeren ds. F. Bijzet[2]:

"Zolang de paus zichzelf laat aanbidden als ‘plaatsvervanger van Christus op aarde’, zichzelf ‘heilige vader’ en ‘eminentie’ laat noemen, het zich laat welgevallen dat jongeren een voor een voor hem knielen en zijn hand kussen (op de Wereldjongerendag), zichzelf geroepen en in staat acht aan kerk en wereld Gods zegen uit te delen, aflaten (kwijtschelding van je zonden bij God) denkt te kunnen uitdelen (bijvoorbeeld aan wie een pelgrimsreis naar Lourdes maakt), onfeilbare uitspraken denkt te kunnen doen, en overledenen ‘zalig’ en ‘heilig’ meent te mogen verklaren, een kerk in stand houdt waarin dagelijks ‘priesters’ voor een altaar moeten staan om brood en wijn onder hun handen te doen veranderen in het lichaam en bloed van Christus, wat dan aan God moet worden aangeboden enzovoort, enzovoort. Zolang de paus dat doet, kan ik dankbaar goede boeken van iemand als Jozef Ratzinger lezen, maar dan moet ik als christen tegelijk het instituut ‘paus’ hartgrondig verfoeien. En dan kan ik ook begrijpen dat Johannes Calvijn in dat instituut de antichrist herkende. Het aftreden van Jozef Ratzinger als paus was daarom de belangrijkste daad van heel zijn pausschap. Na hem zou nu niemand meer als paus moeten willen aantreden."

Zelfs het Reformatorisch Dagblad heeft heel veel 'neutrale' (wat is neutraal?) aandacht besteed aan de aftredende en nieuwe paus. Na een uur live-uitzending van de inauguratie van de nieuwe paus en reacties daarover van lezers (m.n. vanuit Twitter) hebben ze deze uitzending gestopt en excuses aangeboden omdat ze als redactie duidelijk afstand willen houden van Rome.
Zeer opvallend en indringend was een reactie d.d. 20-03-2013 van een aantal dominees uit verschillende kerken (HHK, CGK, Oud GerGem en GerGem) d.d. 20-03-2013 om 20:06 uur 'Te veel aandacht voor paus ongepast':

Waar onze vaderen de paus de antichrist hebben genoemd, gaan wij als reformatorische mensen volop aandacht besteden aan de paus. Het RD van 14-3 schreef over de eerste werkdag van de paus: „Paus begint in eenvoud.” Deze eenvoud bleek te bestaan in het feit dat de nieuwe paus eerst ging bidden.

Het is bekend dat de Mariaverering hoog staat aangeschreven bij deze jezuïet. Wat een lastering is dat van de voorbidding van Christus, en dat in deze lijdenstijd! Hoe heeft de Borg moeten lijden en sterven om de enige Voorbidder van Zijn volk te kunnen zijn! We constateren dat de reformatorische gezindte flink aan het verschuiven is. Helaas ook op dit punt. We moeten overal aan gaan wennen en nu blijkbaar ook aan de antichrist.

De hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad plaatste op hetzelfde tijdstip de reactie 'RD blijft berichten over de paus' - citaat:

Laatst aangepast op vrijdag 17 mei 2013 21:24
 

Geloof in God neemt af, geloof in iets neemt iets toe

E-mailadres Afdrukken PDF

Ter ere van haar 75-jarig jubileum herhaalde weekblad Margriet de geloofs-enquête die ze eerder hield in 1969 en 2009. Opvallendste uitslag: ondanks dat steeds minder vrouwen aangeven gelovig te zijn, gelooft een steeds groter percentage in iets na de dood.

In 1969 geloofde 4% niet in God en 13% twijfelde. Nu is dat percentage respectievelijk 22% en 30%. In 1969 gaf 56% aan te geloven in iets na de dood, in 2013 is dat 60%. Theologe Jacobien Geel duidt de uitkomsten van de enquête. “Geloof in Nederland is een soort afsmeltende gletsjer: als deze tendens doorzet, houdt het geloof in traditionele zin een keer op. Maar geloof an sich blijft bestaan. Mensen willen toch zin geven aan het leven, dat is een menselijke behoefte.”

Bron: nederlandsmedianieuws.nl - Enquête Margriet: Geloof in God neemt af, geloof in iets neemt toe

Weekblad Margriet is al meer dan 70 jaar een (seculier) vrouwenblad.

Laatst aangepast op vrijdag 22 maart 2013 10:37
 


Pagina 3 van 6

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]