Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media
Uit de media

Over het koningslied en onze cultuur - eindelijk een gedegen beoordeling

E-mailadres Afdrukken PDF

Het Koningslied werd niet alleen verguisd vanwege de vele taalkronkels en het ratjetoe van muziekstijlen, vermoedt historicus Jan Dirk Snel. Ewbanks nummer vat de tijdgeest bijna perfect samen. Hij confronteert ons met onszelf, en dat kan pijn doen.

aldus Robin de Wever in Trouw d.d. 22-04-2013 'Het koningslied zegt meer over hoge cultuur dan we willen toegeven'

Zie ook het - daaraan ten grondslag liggende - zeer uitgebreide artikel van Jan Dirk Snel 'Een sterfelijke god – Over het koningslied en ook nog even over Tollens' d.d. 22-04-2013 - citaten begin en eind:

Ik weet het niet. Of beter gezegd: ik weet het wel. Ik doel op het zogenaamde koningslied en de veelvuldige kritiek daarop, die er voorlopig toe geleid heeft dat de componist het lied terugtrekt, wat dat ook precies moge betekenen. Het Nationaal Comité Inhuldiging, dat op de eigen website op dit moment overigens nog niets meldt, moge dan begrip hebben voor het besluit, het is momenteel niet duidelijk of het op 30 april zal worden uitgevoerd of niet. Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat hier weer allerlei reacties op zullen komen en dat de componist na enige aandrang, waar hij zo te zien op uit is, overstag zal gaan en dat het lied toch uitgevoerd zal worden.

(...)

Het gaat hier inderdaad om een durkheimiaanse vorm van religie: dat wat de gemeenschap bindt, levert een ‘burgerlijke godsdienst’ op, een term die J.-J. Rousseau in zijn werk over, uiteraard, het maatschappelijk verdrag, Du contrat social (1762), muntte, maar daar nogal activistisch – en overigens ook niet overmatig tolerant: meedoen of wegwezen – omschreef en die later door sociologen, met Robert N. Bellah als bekendste, is omgezet in het veel feitelijkere en analytisch bruikbaardere begrip civil religion. Het koningslied is daar een uiting van, van de hedendaagse vorm waarin die bestaat: jij en ik, we hebben alleen elkaar.

En alleen een sterfelijke god kan bescherming bieden. Zolang hij leeft.

Hij heeft daarin dankbaar gebruik gemaakt van de observatie van @mjschuurman:

Laatst aangepast op vrijdag 13 juni 2014 08:44
 

Digitale tijdperk verandert ons

E-mailadres Afdrukken PDF

en deze cultuuromwenteling levert gevaar op, maar biedt ook mogelijkheden. Het boekentijdperk kenmerkt zich door lineaire verbanden: het begint en eindigt ergens. Het huidige digitale tijdperk fragmentiseert alles: er is geen eenheid, geen concentratie, je leeft op elk moment tegelijkertijd in meerdere omgevingen. Aldus Bertrand Rickenbacher, docent filosofie en literatuur aan een lyceum in Lausanne (Zwitserland), die een lezing hield over ”Smartphones, internet 2.0 en videospelletjes.

In het digitale tijdperk moet als onderdeel van de heiligmaking de huidige christenen een vorm van defragmentalisatie worden geleerd. „Men moet leren innerlijk niet zo verdeeld te zijn, maar alleen op Christus te focussen. In de christelijke identiteit moet een eenheid komen, geconcentreerd in Christus.”

Datzelfde geldt voor gebed en meditatie. Hij adviseerde per dag een gebedstijd van minimaal een halfuur te reserveren, zonder ook maar één bliepje. „Wij zijn als het ware door een navelstreng altijd met een kordon van apparaten omringd, maar in het gezin en bij het samenzijn moet deze navelstreng eens worden doorgeknipt.”

Bron: refdag.nl - 06-04-2013 Boekencultuur West-Europa verandert in schermcultuur


O.i. ondersteunt en stimuleert deze 'fragmentalisatie' de onthechting en onverbondenheid van elk individu met gemeenschappen en (geloofs)overtuigingen. Als we ons als gereformeerden daar meer bewust van worden, kunnen we ons daar beter tegen wapenen en anderen ervoor waarschuwen. En natuurlijk daarvan ook leren om de vruchten van het digitale tijdperk positief in te zetten tot eer van God.

Zie ook "Sociale media bieden kansen én bedreigingen" op refdag.nl door dr. A. Huijgen d.d. 19-04-2013 - inleiding:

Laatst aangepast op maandag 24 juni 2013 16:33
 

Positieve protestantse pausgeluiden in gereformeerde context

E-mailadres Afdrukken PDF

Wat de door mij geciteerde theologen gemeenschappelijk  hebben, is een ruime kijk op het pausdom en Rome, die ik niet kan verenigen met wat wij belijden in onze confessie. Het past wel in de de moderne protestantse trend om niet meer moeilijk te doen over kerkmuren. Het onderscheiden tussen ware en valse kerken, zoals de confessie daarover spreekt, hebben we kennelijk achter ons te laten

schrijft GKv prof.dr. J. Douma over protestantse theologen en media op gereformeerdekerkblijven.nl d.d. 16-03-2013 in de rubriek Kort commentaar '[60]  Waardering, maar… '

Op 16-02-2013 citeert GKv-er D.J. Bolt op eeninwaarheid.info 'Paus Petrus?' een aantal positieve protestantse pausgeluiden uit het Nederlands Dagblad en vraagt zich dan vervolgens af:

Zijn we nog gereformeerd?

Moet het ND dat ergens nog een beetje wil ruiken naar de gereformeerde Drie formulieren van eenheid, niet noodzakelijk kritisch zijn over het pausdom? Ik kan me voorstellen dat dat lastig is als een van de RK voormannen in Nederland, mgr.dr. G.J.N. de Korte bisschop van Groningen-Friesland, zijn maandelijkse column in het blad mag vullen. En vrijelijk kan pleiten voor de eucharistie, de ene (roomse) wereldkerk en de pauselijke hiërarchie. Je kunt deze aimabele priester tenslotte ook niet al te erg voor het bisschoppelijke hoofd stoten met kritiek op zijn baas.

We misten al langere tijd een gewoon gereformeerd geluid over de aanmatiging van de paus als 'stedehouder van Christus'. Want bij de stortvloed van positieve commentaren als boven, is dat een node ontbeerd geluid. De apostolische successie waarin de pausen van alle tijden denken te staan, is voor gereformeerden onverteerbaar toch? Er is maar één Bisschop Jezus Christus. Het apostolisch ambt van Petrus en de anderen is uniek en niet 'opvolgbaar'. Bij alle Romeinse schittering en schoonheid, bij alle breedheid en ruimte van denken in onze tijd, moet dat steeds weer in het oog worden gehouden.

(...)

Rome in al zijn huidige soepelheid, is niet veranderd. Deze hoeksteen, tu es Petrus van het 'Heilige Roomse Rijk', zal nooit worden opgegeven! Rome is en blijft de alleenzaligmakende kerk omdat ze de sleutel van Petrus in handen meent te hebben.

Laten kleurige klerikale klerenkasten vol pracht en praal de ogen hiervoor niet verblinden. In tegenstelling tot wat allerlei neo-gereformeerden ons willen doen geloven, kunnen de Sixtijnse kapel kardinalen maar één goed besluit nemen. We citeren ds. F. Bijzet[2]:

"Zolang de paus zichzelf laat aanbidden als ‘plaatsvervanger van Christus op aarde’, zichzelf ‘heilige vader’ en ‘eminentie’ laat noemen, het zich laat welgevallen dat jongeren een voor een voor hem knielen en zijn hand kussen (op de Wereldjongerendag), zichzelf geroepen en in staat acht aan kerk en wereld Gods zegen uit te delen, aflaten (kwijtschelding van je zonden bij God) denkt te kunnen uitdelen (bijvoorbeeld aan wie een pelgrimsreis naar Lourdes maakt), onfeilbare uitspraken denkt te kunnen doen, en overledenen ‘zalig’ en ‘heilig’ meent te mogen verklaren, een kerk in stand houdt waarin dagelijks ‘priesters’ voor een altaar moeten staan om brood en wijn onder hun handen te doen veranderen in het lichaam en bloed van Christus, wat dan aan God moet worden aangeboden enzovoort, enzovoort. Zolang de paus dat doet, kan ik dankbaar goede boeken van iemand als Jozef Ratzinger lezen, maar dan moet ik als christen tegelijk het instituut ‘paus’ hartgrondig verfoeien. En dan kan ik ook begrijpen dat Johannes Calvijn in dat instituut de antichrist herkende. Het aftreden van Jozef Ratzinger als paus was daarom de belangrijkste daad van heel zijn pausschap. Na hem zou nu niemand meer als paus moeten willen aantreden."

Zelfs het Reformatorisch Dagblad heeft heel veel 'neutrale' (wat is neutraal?) aandacht besteed aan de aftredende en nieuwe paus. Na een uur live-uitzending van de inauguratie van de nieuwe paus en reacties daarover van lezers (m.n. vanuit Twitter) hebben ze deze uitzending gestopt en excuses aangeboden omdat ze als redactie duidelijk afstand willen houden van Rome.
Zeer opvallend en indringend was een reactie d.d. 20-03-2013 van een aantal dominees uit verschillende kerken (HHK, CGK, Oud GerGem en GerGem) d.d. 20-03-2013 om 20:06 uur 'Te veel aandacht voor paus ongepast':

Waar onze vaderen de paus de antichrist hebben genoemd, gaan wij als reformatorische mensen volop aandacht besteden aan de paus. Het RD van 14-3 schreef over de eerste werkdag van de paus: „Paus begint in eenvoud.” Deze eenvoud bleek te bestaan in het feit dat de nieuwe paus eerst ging bidden.

Het is bekend dat de Mariaverering hoog staat aangeschreven bij deze jezuïet. Wat een lastering is dat van de voorbidding van Christus, en dat in deze lijdenstijd! Hoe heeft de Borg moeten lijden en sterven om de enige Voorbidder van Zijn volk te kunnen zijn! We constateren dat de reformatorische gezindte flink aan het verschuiven is. Helaas ook op dit punt. We moeten overal aan gaan wennen en nu blijkbaar ook aan de antichrist.

De hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad plaatste op hetzelfde tijdstip de reactie 'RD blijft berichten over de paus' - citaat:

Laatst aangepast op vrijdag 17 mei 2013 21:24
 

Geloof in God neemt af, geloof in iets neemt iets toe

E-mailadres Afdrukken PDF

Ter ere van haar 75-jarig jubileum herhaalde weekblad Margriet de geloofs-enquête die ze eerder hield in 1969 en 2009. Opvallendste uitslag: ondanks dat steeds minder vrouwen aangeven gelovig te zijn, gelooft een steeds groter percentage in iets na de dood.

In 1969 geloofde 4% niet in God en 13% twijfelde. Nu is dat percentage respectievelijk 22% en 30%. In 1969 gaf 56% aan te geloven in iets na de dood, in 2013 is dat 60%. Theologe Jacobien Geel duidt de uitkomsten van de enquête. “Geloof in Nederland is een soort afsmeltende gletsjer: als deze tendens doorzet, houdt het geloof in traditionele zin een keer op. Maar geloof an sich blijft bestaan. Mensen willen toch zin geven aan het leven, dat is een menselijke behoefte.”

Bron: nederlandsmedianieuws.nl - Enquête Margriet: Geloof in God neemt af, geloof in iets neemt toe

Weekblad Margriet is al meer dan 70 jaar een (seculier) vrouwenblad.

Laatst aangepast op vrijdag 22 maart 2013 10:37
 

48 jaar: gemiddelde leeftijd ND-er

E-mailadres Afdrukken PDF

De gemiddelde leeftijd van de ND lezer is 48 jaar. Dertigers blijken nauwelijks bereid te betalen voor nieuws. Daniel Gillissen - sinds kort adjunct hoofdredacteur Nederlands Dagblad - zegt daarover:

Toch gaan we kijken hoe we meer jongeren aan ons kunnen binden. Ik heb al wat plannetjes, maar die gaan we eerst in de redactie bespreken.

Bron: Villamedia - Frans Oremus - maart 2013 - pag. 32: 'komen & gaan' - vers bloed - 'Jonkie' Gillissen in leiding ND

12-03-2013 Persbericht:

Daniël Gillissen (34), chef kerkredactie van het Nederlands Dagblad, wordt adjunct-hoofdredacteur van de krant. Met ingang van vrijdag 15 maart, als Peter Bergwerff terugtreedt als directeur/hoofdredacteur, is Gillissen lid van de hoofdredactie. Diezelfde dag wordt de huidige adjunct Rinder Sekeris directeur/uitgever van Nedag, en treedt Sjirk Kuijper aan als hoofdredacteur/directeur. Gillissen vierde juist vorige week zijn 12,5-jarig jubileum bij het Nederlands Dagblad, de krant waar hij begon nadat hij de opleiding journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede had afgerond. ‘Daniël heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de toonaangevende rol die het ND speelt op het gebied van kerkelijke nieuwsgaring,’ meent aankomend hoofdredacteur Kuijper.

Het Nederlands Dagblad heeft een oplage van 26.595 (2012). Ter vergelijking: het Reformatorisch Dagblad heeft een oplage van 56.227 (2008) en Trouw: 91.476 (2012)

Laatst aangepast op dinsdag 10 december 2013 15:36
 

Verstaan van het Woord niet subjectief of objectief - Ds. K. Folkersma in RD

E-mailadres Afdrukken PDF

Gods Woord is blijde boodschap, belofte met de oproep tot geloof en bekering. In de Heere God is onze zekerheid. Een onderscheiding als objectief versus subjectief doet daaraan geen recht. Die doet tekort aan de aard van het spreken van de Heere in het verbond.

Aldus GKv emeritus ds. K. Folkersma in het Reformatorisch Dagblad d.d. 04-03-2013  - Reformatorisch verstaan van het Woord niet ”objectief” of ”subjectief” als reactie op een lezing van prof.dr. H. van den Belt (Gereformeerde Bond) - „Zekerheid als Woord en Geest nauw op elkaar betrokken zijn” (RD 19-02-2013)

Ds. Folkersma:

Wanneer het karakter en de werking van het Woord van God op reformatorische wijze worden verstaan, is het niet nodig om onderscheidingen te maken als ”objectief” (voorwerpelijk) en ”subjectief” (onderwerpelijk), reageert ds. K. Folkersma op de oratie van prof. dr. H. van den Belt (RD 19-2).

Laatst aangepast op dinsdag 05 maart 2013 15:13
 

'Internet brengt refo-zuil aan het rommelen'

E-mailadres Afdrukken PDF

'Met de komst van internet ging het rommelen in de refo-zuil. De tv kun je nog buiten de deur houden, bij internet is dat minder makkelijk' aldus antropoloog Johan Roeland dinsdag in Dit is de Dag.

Bron: hetgoedeleven.com - 20-02-2013 - 'Internet brengt refo-zuil aan het rommelen'

 


Pagina 3 van 6

Nieuws

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Referaat ds. H.G. Gunnink d.d. 12 juli 2017

Voorlichting, bijeenkomst Bedum (Maranathakerk, Grotestraat) De bijgevoegde presentatie is zakelijk van opzet. Daarom is het belangrijk om geen moment te vergeten, dat het gaat over voluit... [More...]

Boekbespreking 'HIJ en wij' - van ds. E. Hoogendoorn

In Weerklank - een gereformeerd maandblad uit de GKN - jaargang 5 nr. 3 schreef ds. E. Hoogendoorn onderstaande boekbespreking van 'HIJ en wij' met de ondertitel ‘Oriëntatie in de actuele situatie... [More...]

Onze ervaring tot hermeneutische sleutels geworden - boekbesprekingen...

Update 14/12: Dr. Hans Burger mailde mij dat in onderstaand artikel de weergave van zijn positie zoals hij die in Cruciaal verwoordt, onjuist is. Ik kom daar nog op terug. CGK Prof.dr. H.J.... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]