Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv
Opkomen voor leer Gods Woord


Uitgangspunt in de tijdgeest of Gods Woord? - ds. R. Visser in Gereformeerdekerkblijven.nl

E-mailadres Afdrukken PDF

Ds. R. Visser (GKv) reageert op een interview naar aanloop van een congres ''Kerk tussen muren en mensen"

Willen we kerk zijn, dan zal juist de verkondiging van het gezaghebbende evangelie moeten klinken. Niet vrijblijvend, niet als een discussiestuk dat we van alle kanten kunnen bekijken, maar als het Woord van de enige God die ons als Vader de goede weg wijst.
We worden in onze tijd ook geplaagd door de gedachte die dr. A. Huijgen pasgeleden zo onder woorden heeft gebracht: “Als u mij een gang met zevenmijlslaarzen toestaat: deze zekerheidsproblematiek heeft zich nog slechts verdiept in de gang van het modernisme naar het postmodernisme. Er is geen feit los van interpretatie, ik kan mij aan mijn eigen subjectiviteit niet onttrekken, er is geen archimedisch punt om te oordelen van waaruit ik de werkelijkheid beschouwen kan.”[1]
Er wordt op zo’n manier gesproken en gevoeld dat je eigenlijk niet verder kunt komen dan je eigen mening. Ook als het er om gaat wat er in de Bijbel staat. Daarmee wordt ons idee over de kerk een product van onze eigen cultuur. En is die kerk ook overgegeven aan onze eigen veranderlijke meningen. Dan klinkt over die kerk het oordeel van de woorden die Gamaliel in de joodse raad uitsprak: “daarom zeg ik u: houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat  zij nastreven, zal het vergaan”. Hand 5:38.

Hij citeert prof. De Ruijter en geeft zijn reactie daarop:

"Ook kerkleden zijn kind van hun tijd. Individualisering is daarbij een gegeven dat we eigenlijk alleen maar kunnen accepteren. Het roept voor kinderen van God wel vragen op.”
Hier zie je gebeuren dat we in de bezinning over echt kerk-zijn iets binnen brengen wat de hele zaak scheeftrekt. We beoordelen niet of deze individualisering volgens de wil van God is. En zelfs als we dan zeggen dat dit tot onverbondenheid leidt die niet volgens Gods bedoeling is, accepteren we het nog. We zouden er niet omheen kunnen.[2]
Ik kan het niet anders zien dan dat dit de dood in de pot is en ook in strijd met Gods liefde.  Het lijkt er zo op dat de  geest van de tijd de dienst gaat uitmaken in de kerk en niet de Geest van God.

(...)

Een congres over de kerk van Christus en het leven met Christus kan alleen maar echt slagen als niet de geest van de tijd geaccepteerd wordt maar wanneer er recht gedaan wordt aan de wijsheid van de Geest die we in het Woord van God vinden. Wanneer we ons van een tijdgeest die tegenover de wil van God staat willen bekeren.
Wanneer we doen, ook in ons denken over de kerk, wat we lezen in Rom. 12: 1,2: “Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.  U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.”

Bron: gereformeerdekerkblijven - 02-03-2013 - ds. R. Visser - KERK TUSSEN MUREN EN MENSEN (artikel is gedateerd 28-02-2013)

 


Meer artikelen nav congres ''Kerk tussen muren en mensen":

Laatst aangepast op dinsdag 26 maart 2013 23:03
 


Pagina 4 van 11

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]