Referaat ds. H.G. Gunnink d.d. 12 juli 2017

donderdag 13 juli 2017 09:50 Nieuws - Opinie / ingezonden
Afdrukken
Gebruikerswaardering: / 88
LaagsteHoogste 

Voorlichting, bijeenkomst Bedum (Maranathakerk, Grotestraat)

De bijgevoegde presentatie is zakelijk van opzet. Daarom is het belangrijk om geen moment te vergeten, dat het gaat over voluit Geestelijke zaken:

Het gaat dus om hartelijke onderwerping aan en eerbied voor God en Zijn Woord.
Moge God de Heilige Geest ons dat geven, moge Hij ons verstand verlichten!

De generale synode van de GKv heeft in elk geval twee o.i. onaanvaardbare besluiten genomen. Het ene besluit kan en mag gevolgen hebben vanaf het moment van besluiten, het is ogenblikkelijk rechtsgeldig, het andere is met uitwerking op termijn.

Beide besluiten gaan o.i. in tegen de Schrift:

Beide besluiten gaan in tegen de belijdenis, zie artikel 30 NGB, “Wij geloven dat deze ware kerk geestelijk geregeerd moet worden op de wijze die onze Heere ons in Zijn Woord geleerd heeft. Er moeten dienaren of herders zijn, om Gods Woord te prediken en de sacramenten te bedienen, ook opzieners en diakenen, om met de herders een raad van de kerk te vormen. Op die manier moeten zij de ware godsdienst onderhouden en zorgen dat de ware leer voortgang heeft, dat de overtreders op geestelijke wijze gestraft en in toom gehouden worden, en dat de armen en zij die in moeite verkeren, geholpen en getroost worden, naarmate zij het nodig hebben.
Op deze wijze zal alles in de kerk in goede orde geschieden, wanneer personen gekozen worden die trouw zijn, OVEREENKOMSTIG DE REGEL DIE DE APOSTEL PAULUS DAARVOOR GEEFT IN DE BRIEF AAN TIMOTHEÜS.
Zie ook artikel 29 NGB, “… Kortom, dat men zich richt naar het zuivere Woord van God, ALLES WAT DAARMEE IN STRIJD IS, VERWERPT EN Jezus Christus erkent als het enig Hoofd.

Bovengenoemde besluiten zijn door ‘de kerken in vergadering bijeen ter generale synode te Meppel, 2017’ genomen. Dat betekent dat elke kerkeraad verplicht is zich erover te buigen om deze besluiten AL DAN NIET te aanvaarden en zo AL DAN NIET te effectuëren.

NB. Revisie aanvragen kan alleen door kerkeraden en niet door gemeenteleden.
NB. Zie artikel 72.4 “Als een kerkeraad van oordeel is dat een besluit van de generale synode in strijd is met het Woord van God of de kerkorde en hij om die reden dat besluit niet kan uitvoeren, is hij gehouden tot het instellen van revisie volgens art. F81 met kennisgeving aan de classis. Met het oog op de gemeente kan de classis in de tussentijd adviezen of aanwijzingen geven.”
Vgl. artikel 81.2 “Kerkeraad en classis kunnen revisie verzoeken met betrekking tot elk besluit van de generale synode.”

O.i. is het blijven in het kerkverband via het vragen van revisie een onbegaanbare weg. Niet zozeer, omdat de kans op slagen niet aanwezig lijkt – hoe kun je op een besluit als dit, dat ogenblikkelijk mag worden ingevoerd, nog terugkomen? Maar vooral omdat de kerkeraad en de gemeente dan gedurende de drie jaar tot de volgende synode te maken hebben met de gevolgen van het in werking zijn van de besluiten.

Het zijn niet alleen deze twee besluiten die het ons onmogelijk maken om de weg te gaan van het vragen van revisie.
Er zijn ook andere zaken binnen de GKv die ons meer en meer in de moeite gebracht hebben:

Bij WEL ratificeren / aanvaarden van de synodebesluiten zal de kerkeraad (met de gemeente onder zijn opzicht en tucht) binnen het GKv-verband blijven. Maar dan gaat de kerkeraad in tegen het Woord van de HEERE. Dat zal gemeenteleden er toe brengen om in actie te komen. Daarbij zijn er o.i. twee mogelijkheden

Wanneer de kerkeraad niet ingaat op het verzoek van het gemeentelid / de gemeenteleden, zal het gemeentelid /zullen de gemeenteleden de andere gemeenteleden mogen en moeten benaderen om samen met hem / haar / hen van achter de ontrouwe kerkeraad weg te gaan.

Gemeenten die zich hebben vrijgemaakt van on-Schriftuurlijke synodebesluiten en zich hebben afgescheiden onder leiding van één of meer ouderlingen, of gemeenteleden, zonder de leiding van een ouderling, hebben allereerst de roeping om -zo mogelijk in eigen plaats, maar anders in een genabuurde plaats-, te komen tot het beleggen van gereformeerde erediensten. Vervolgens om contact te zoeken en te onderhouden met andere gemeenten die daadwerkelijk gemeente willen zijn op de basis van Schrift en belijdenis om gezamenlijk op te trekken in een verband van kerken.

Kortom, laten we gereformeerd blijven.

 


 

Bijlage:

(Download:) Presentatie in PowerPoint

Zie ook:

07-07-2017 werkenaaneenheid.nl - Vergadering Gunnink/Van Egmond in Bedum, NIET in Zuidwolde.

12-07-2017 Youtube - RD - interview met ds. Gunnink - Ds. H. G. Gunnink over bezwaren tegen synodebesluiten GKV

Laatst aangepast op donderdag 20 juli 2017 17:10