RD: Dr. HJCCJ Wilschut publiceert studie: Geen vrouw in het ambt

dinsdag 21 september 2010 13:16 Opkomen voor leer Gods Woord - Opkomen voor leer Gods Woord in GKv
Afdrukken
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Klik hier voor het originele artikel in het Reformatorisch Dagblad

Dr. Wilschut: Geen vrouw in het ambt

SMILDE – De Bijbel biedt geen ruimte om vrouwen toe te laten tot het ambt van predikant, ouderling of diaken. Vrouwen kunnen wel onder leiding van de kerkenraad ingeschakeld worden bij catechese, pastoraat en diaconaat. Die conclusie trekt dr. H. J. C. C. J. Wilschut in een maandag gepresenteerde publicatie.

De predikant van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in het Drentse Smilde stelde de studie ”Vrouw en kerkelijk ambt. Een bijbelse verkenning” (uitg. Van Berkum Graphics) samen naar aanleiding van de generale synode van Zwolle-Zuid 2008, die de kerken opriep tot studie over de plaats van de man en de vrouw in de kerk.

Het ambt „dat met gezag leiding heeft te geven in de gemeente” behoort niet aan de vrouw toe, schrijft dr. Wilschut. „Krachtens de wijsheid van God de Schepper is en blijft dat aan mannen voorbehouden.”

De formulering over het ambt in de nieuwe conceptkerkorde vindt dr. Wilschut daarom „wat voorbarig.” Daar staat in artikel B 7.1: „Op grond van haar inzicht in de Heilige Schrift stellen de kerken de ambten van predikant en ouderling alleen open voor broeders. Het ambt van diaken staat ook open voor zusters.”

Deze verwoording suggereert volgens ds. Wilschut „dat de vrouwelijke diaken ambtsdrager kan zijn zoals predikanten en ouderlingen dat zijn: lid van de kerkenraad dus. Daarmee is op de discussie vooruit gegrepen.” Hij pleit eerder voor vrouwelijke diakenen onder leiding van mannelijke diakenen. De predikant verwijst daarbij naar 1 Timotheüs 3:11.

Het boek bevat „een impliciete waarschuwing. Laten de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt niet principieel een wissel omzetten”, aldus dr. Wilschut. De predikant zegt dat „ten diepste de omgang met de Schrift als zodanig in het geding is” als de bakens op dit punt verzet worden. „Erken het en wees bereid om je door de Bijbel te laten corrigeren, wanneer er iets anders blijkt te staan dan jij altijd gedacht hebt.”

De studie is samengesteld uit het materiaal dat ds. Wilschut verzamelde tijdens een cursus voor belijdende leden van zijn eigen gemeente over het thema. De predikant heeft vanuit de Bijbel zaken op een rij gezet en behandelt de verhouding van man en vrouw van de schepping tot in de nieuwtestamentische gemeenten. Dr. Wilschut wijst erop dat Jezus vrouwen steeds terugverwees naar de apostelen. In het boekje gaat dr. Wilschut verder in op Romeinen 16, profeterende vrouwen en de kerkorde zoals Paulus die beschrijft in 1 Korinthe 14.

De predikant concludeert dat „man en vrouw geschapen zijn naar het beeld van God; gelijk van waarde, maar niet gelijk in rangorde. De man heeft de leiding en is de eerstverantwoordelijke.” Vrouwen „hebben vele taken en kwaliteiten, maar degenen die verantwoordelijk zijn om de zaken in goede banen te leiden, zijn allemaal mannen”, aldus de Drentse predikant.

Dr. Wilschut schreef eerder een brochure waarin hij stelde dat zijn kerk steeds meer haar gereformeerde karakter dreigt te verliezen.

De discussie over de vrouw in het ambt leeft erg in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). Eerder deze maand publiceerde de kerk een documentaire over de inzet van mannen en vrouwen in de kerk. De video is samengesteld door Luisterpost Bralectah in samenwerking met deputaatschap M/V. Vier theologen geven in de documentaire hun visie: ds. Joop Schreuder, Jolien Leeffers, Wilmer Blijdorp en Marijke Harmanny.

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn zich sinds de synode van 2008 aan het bezinnen over de positie van vrouwen in de kerk volgens een driesporen­beleid: een wetenschappelijke studie door de Theologische Universiteit Kampen (TUK), bezinning binnen de kerken en praktische besluiten op korte termijn.

Uit een rapport bleek in 2008 dat ongeveer de helft van de leden en een ruime meerderheid van de predikanten positief staan tegenover het toelaten van vrouwen tot het ambt van diaken. De overgrote meerderheid van de kerkleden heeft echter „geen problemen” met de huidige praktijk, waarin vrouwen geen ouderling of predikant kunnen worden. Punt van overweging was ook de vraag of het nodig is om als kerken een gezamenlijk besluit te nemen of dat het mogelijk is elkaar vrij te laten.

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 18:48