Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks roepen kerken in Nederland op om geen vrouw in ambt aan te stellen

donderdag 13 juli 2017 14:44 Nieuws - Uit de media
Afdrukken
Gebruikerswaardering: / 56
LaagsteHoogste 

UPDATE 20-07-2017

Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale Synode (2020) geen vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen. Omdat dan geloofwaardig nog revisie kan worden aangevraagd bij de eerstvolgende Generale Synode in 2020 van de GKv.

De emeritus dominees Pieter Schelling en Aryjan Hendriks hebben een vrijwel identieke oproep gedaan in een brief aan de kerken in Oost-, Midden- en Zuid-Nederland. Aldus het Nederlands Dagblad d.d. 19-07-2017: Dominees: 'Wacht tot 2020 met vrouw in het ambt'

Stel tot de volgende vrijgemaakt-gereformeerde synode in 2020 geen vrouwelijke dominees, ouderlingen en diakenen aan. Die oproep doen emeritus dominees Pieter Schelling en Aryjan Hendriks in een brief aan de vrijgemaakte gemeenten in Oost-, Midden- en Zuid-Nederland.

De twee sluiten zich aan bij een vrijwel identiek pleidooi dat Alko Driest en Jan Haveman een week geleden hielden. Zij richtten zich toen tot de regio Noord-Nederland.

De dominees geven aan ‘verontrust en teleurgesteld’ te zijn over het besluit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt dat vrouwen alle kerkelijke ambten mogen bekleden. De meest voor de hand liggende manier om dit besluit aan te vechten is via een ‘revisieverzoek’ (bezwaarschrift) op de volgende synode. Omdat die pas in 2020 plaatsvindt, vrezen critici dat al voor die tijd in veel gemeenten vrouwelijke dominees, oud …


Artikel werkenaaneenheid.nl d.d. 13-07-2017:

De emeritus predikant ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman, beiden lid van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), hebben vandaag onderstaande brief gemaild naar alle kerken in Noord-Nederland. Zij vragen de kerkenraden uit te spreken om in ieder geval tot de eerstkomende Generale Synode (in 2020) geen vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen. Als de kerken daarmee in zouden stemmen, zou volgens hen geloofwaardig 'de koninklijke weg' (= in beroep / revisie gaan bij de eerstvolgende Generale Synode) bewandeld kunnen worden.

 


Aan de kerken en kerkenraden binnen de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt)
in de regio Noord-Nederland

 

Betreft: besluit m/v

Emmen/Groningen, 13 juli 2017

Weleerwaarde en eerwaarde broeders en zusters,

Wij merken dat het besluit van de Generale Synode om ook vrouwelijke leden toe te laten tot het ambt van diaken, ouderling en predikant, voor nogal wat beroering zorgt in de kerken en onder kerkleden. Er worden zelfs informatieavonden uitgeschreven over 'hoe nu verder?', waarbij al haast gelijk opgeroepen wordt tot 'vrijmaking' van deze synodebesluiten en 'afscheiding' van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt).

Hoewel wij zelf ook verontrust en teleurgesteld zijn over het genomen besluit, roepen wij op om nu geen overhaaste beslissingen te nemen, die immers vaak maar moeilijk terug te draaien zijn.
De weg die we voor dergelijke situaties met elkaar hebben afgesproken is, dat we, wanneer volgens ons besluiten niet in overeenstemming zijn met de Bijbel en de belijdenis van de kerk, dat we dan in beroep of revisie gaan bij de eerstvolgende Generale Synode. Dat is de 'koninklijke' weg.

Daarom roepen wij op tot een periode van rustige bezinning op het besluit van de Generale Synode en op wat de consequenties daarvan zouden kunnen of moeten zijn.

Ons inziens zou die 'rustige periode van bezinning' gecreëerd kunnen worden, door als kerken en kerkenraden nu uit te spreken dat er in de eigen plaatselijke kerk in elk geval tot de eerstkomende Generale Synode (in 2020) geen vrouwelijke ambtsdragers worden aangesteld.

Daarmee wordt de druk van de ketel gehaald, voelen bezwaarde gemeenteleden zich – hopelijk – nog steeds veilig en gekend binnen onze kerken, worden geen besluiten genomen die misschien later teruggedraaid zouden moeten worden, en kunnen we dus geloofwaardig 'de koninklijke weg' bewandelen.

Naar onze mening zou een dergelijke uitspraak van de plaatselijke kerk een 'offer' mogen zijn naar elkaar als kerken en kerkleden toe om de vrede te bewaren en het werkelijk inhoudelijke gesprek te voeren.

U wijsheid en kracht van de heilige Geest toewensend,
in liefde voor de Heer van de kerk en voor zijn gemeente hier op aarde,

met broedergroet,

ds Alko Driest, Groningen
ds Jan Haveman, Emmen

 


 

Bron brief: Facebook.

De hierboven geciteerde brief is ook gepubliceerd op janhaveman.nl (PDF:) Brief-kerken-regio-noord-mv.pdf

Laatst aangepast op woensdag 16 augustus 2017 12:12